ID c?a bài: 2830477 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? Remote Desktop Connection (RDC) 8.1 khách hàng C?p Nh?t cho phép b?n s? d?ng các tính năng t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? m?i. Các tính năng đư?c gi?i thi?u trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, và h? đang có s?n cho máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Tính năng m?i

Các tính năng m?i cho các Kết nối từ xa đ? Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2

Các tính năng m?i sau đây trong 8.1 RDC khách hàng C?p Nh?t có s?n khi b?n thi?t l?p m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa Windows 8.1 ho?c Windows Server 2012 R2.
H? tr? cho nhanh hơn k?t n?i l?i th?i gian
B?n c?p nh?t này làm gi?m th?i gian RDC 8.1 khách hàng c?n đ? k?t n?i l?i vào phiên làm vi?c t? xa so v?i th?i gian mà đư?c th?c hi?n b?i các RDC 8,0 khách hàng và các phiên b?n trư?c c?a khách hàng. Th?i gian th?c t? mà khách hàng c?n đ? k?t n?i l?i ph? thu?c vào c?u h?nh m?ng lư?i và tri?n khai.
RemoteApp c?i ti?n
 • H? tr? đ?y đ? minh b?ch windows
  M?t s? ?ng d?ng như Microsoft Office 2013 v? minh b?ch windows ho?c biên gi?i. Chương tr?nh RemoteApp v? minh b?ch windows ho?c biên gi?i bây gi? hi?n th? như v?y là ?ng d?ng c?a đ?a phương.
 • Di chuy?n và thay đ?i kích thư?c c?a s? RemoteApp
  Các ho?t đ?ng này là ph?n ?ng nhanh hơn, và xu?t hi?n và cư x? gi?ng như ?ng d?ng đ?a phương. C? th?, n?i dung trong ?ng d?ng đư?c hi?n th? trong khi ?ng d?ng đư?c di chuy?n.
 • H?nh thu nhỏ, aero peek, và s?ng trên thanh tác v?
  Các tính năng làm vi?c gi?ng nhau trong m?t chương tr?nh RemoteApp khi h? làm vi?c t?i đ?a phương.
Năng đ?ng thay đ?i màn h?nh và đ? phân gi?i
Hành sau khi b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, RemoteApp chương tr?nh và máy tính đ? bàn phiên x? như đ?a phương chương tr?nh khi b?n thêm, xóa, xoay ho?c thay đ?i đ? phân gi?i c?a các khách hàng đ?a phương. Ví d?, khi b?n áp d?ng quay, chi?u r?ng và chi?u cao thay đ?i cho phù h?p trên RemoteApp b?t k? chương tr?nh, và gi?i quy?t m?t phiên máy tính đ? bàn c?ng đi?u ch?nh.
H? tr? cho phiên làm vi?c theo d?i
Windows Server 2012 R2 và Windows 8.1 cho phép các qu?n tr? viên s? d?ng tính năng theo d?i phiên làm vi?c trên m?t phiên làm vi?c ho?c máy ?o máy tính đ? bàn ho?c trên m?t ?ng d?ng RemoteApp. Đi?u này là r?t h?u ích cho s? h? tr? và kh?c ph?c s? c? v? v?n đ? ngư?i dùng. B?ng cách s? d?ng RDC 8.1, qu?n tr? viên bây gi? có th? s? d?ng tính năng theo d?i phiên làm vi?c t? dòng lệnh trên máy tính d?a trên Windows 7 SP1.

Các tính năng m?i cho các Kết nối từ xa đ? phiên b?n khác c?a Windows

Các tính năng m?i sau đây trong RDC 8.1 khách hàng C?p Nh?t có s?n khi các khách hàng k?t n?i v?i t?t c? các phiên b?n c?a Windows.
T? xa máy tính đ? bàn Gateway c?m xác th?c và ?y quy?n
T? xa máy tính đ? bàn Gateway c?m xác th?c và ?y quy?n (PAA) cho phép b?n s? d?ng xác th?c tùy ch?nh thói quen v?i t? xa máy tính đ? bàn c?ng. T? RDC 8.1, PAA cookie có th? đư?c cung c?p như là m?t tài s?n RDP t?p tin ngoài phương các ActiveX API và Internet Explorer cookie d?a trên Pháp hi?n có. Đi?u này có th? đư?c s? d?ng đ? cung c?p xác th?c 2 y?u t? tùy ch?nh ho?t đ?ng liên t?c v?i truy c?p web site t? xa máy tính đ? bàn (RD Web Access) trên nhi?u tr?nh duy?t. Ch?c năng này cho phép b?n s? d?ng RDP t?p tin đ? B?t đ?u k?t n?i.

Lưu ?:Tính năng này đ?i h?i máy ch? t? xa máy tính đ? bàn c?ng đ? ch?y Windows Server 2008 R2 ho?c phiên b?n m?i hơn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? PAA, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? PAA

Thông tin thêm

Thông tin c?p nh?t

Cách nhận b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.
Trung tâm T?i xu?ng Microsoft
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Trung tâm T?i xu?ng Microsoft:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p nh?t
T?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
T?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
Quan tr?ng Sau khi C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2913751 đ? s?a m?t v?n đ? chuy?n hư?ng th? thông minh. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2913751 Th? thông minh chuy?n hư?ng trong phiên t? xa không thành công trong m?t ?ng d?ng khách d?a trên Windows 7 SP1 RDP 8.1
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 7 SP1. Ngoài ra, các b?n C?p Nh?t sau đây ph?i đư?c cài đ?t:
 • 2574819 M?t b?n c?p nh?t s?n có bổ sung thêm h? tr? cho DTLS trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1
 • 2857650 C?p Nh?t đ? c?i thi?n các tính năng RemoteApp và k?t n?i máy tính đ? bàn có s?n cho Windows 7

V?n đ? đ? bi?t

Đ?ng t?n t?i v?i b?n C?p Nh?t RDP 8,0
B?n c?p nh?t này không bao g?m b? ph?n phía máy ch? t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8.1 các Windows 7 máy tính đ? bàn ?o. Nói cách khác, b?n c?p nh?t này bao g?m ch? là khách hàng m?i. V? v?y, b?n C?p Nh?t áp d?ng ch? cho máy tính s? đư?c s? d?ng như máy tính khách hàng. C?p Nh?t RDP 8,0 bao g?m c? khách hàng RDC 8,0 và các thành ph?n phía máy ch? giao th?c RDP 8,0 cho máy tính đ? bàn ?o Windows 7 SP1. N?u b?n mu?n có c? hai thành ph?n RDP 8,0 phía máy ch? và khách hàng RDC 8.1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên cùng m?t máy tính, b?n ph?i l?n đ?u tiên cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t RDP 8,0 và sau đó sau đó cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n C?p Nh?t t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2592687 Mô t? bản c?p nh?t Giao th?c Bàn làm vi?c T? xa 8.0 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n có th? đư?c nh?c đ? kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? c?p nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t c?p nh?t phát hành trư?c đó.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2830477 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2830477 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2830477

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com