Kh?c ph?c: Khng chnh xc k?t qu? ho?c truy c?p ph?m khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX ch?ng l?i m?t b? my c s? d? li?u SSAS/2012 ho?c SSAS 2008 R2 c nhi?u ngu?n d? li?u

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2831478 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n sau y:
  • B?n c m?t Microsoft SQL Server 2012 phn tch b?n ghi d?ch v? (SSAS 2012) ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? phn tch (SSAS 2008 R2) b? my c s? d? li?u c nhi?u ngu?n d? li?u.
  • B?n c m?t truy v?n a chi?u bi?u th?c (MDX) c ch?a m?t s? b? l?c.
  • B?n ch?y truy v?n MDX ch?ng l?i m?t phn vng quan h? OLAP (ROLAP). Phn vng ROLAP v kch th?c ?c tham chi?u b?i cc b? l?c ?n t? cc ngu?n d? li?u khc nhau
Trong tr?ng h?p ny, m?t k?t qu? khng chnh xc c th? ?c tr? l?i ho?c m?t s? vi ph?m truy nh?p c th? x?y ra.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra v? m?t ngu?n th? c?p ngn d? li?u ch?n SSAS t? ?y cc b? l?c vo cc truy v?n SQL. B?i v? y l hnh vi b?t ng?, SSAS t?o ra c?u trc d? li?u n?i b? khng ph h?p m d?n ?n m?t s? vi ph?m truy nh?p ho?c khng chnh xc k?t qu?.

? phn gi?i

Cumulative update C?p nh?t thng tin

V?n ? ? ?c c? ?nh ?u tin trong cumulative update sau c?a SQL Server.

C?p Nh?t tch l?y 10 cho SQL Server 2012

V? tch l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tch l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c cumulative update. Ki?m tra cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Tch l?y Update 8 cho SQL Server 2008 R2 gi b?n ghi d?ch v? 2

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 8. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2871401 Cumulative update C?p Nh?t gi 8 cho nm 2008 R2 Service Pack 2
Lu ? B?i v? cc b?n xy d?ng tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c SQL Server 2008 R2 b?n ghi d?ch v? Pack 2 s?a ch?a pht hnh. Chng ti ? ngh? r?ng b?n xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2730301 SQL Server 2008 R2 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 ?c pht hnh

Tch l?y Update 4 cho SQL Server 2012 gi b?n ghi d?ch v? 1

S?a ch?a cho v?n ? ny l?n ?u tin ?c pht hnh trong Cumulative Update 4. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c i?u ny gi cumulative update cho SQL Server 2012 Service Pack 1, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2833645 Cumulative update C?p Nh?t gi 4 cho SQL Server 2012 Service Pack 1
Lu ? B?i v? cc b?n xy d?ng tch l?y, m?i s?a ch?a m?i pht hnh ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i cc tr?c SQL Server 2012 Service Pack 1 s?a ch?a pht hnh. Chng ti ? ngh? r?ng b?n xem xt vi?c p d?ng s?a ch?a pht hnh g?n y nh?t c ch?a hotfix ny. ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2772858 SQL Server 2012 xy d?ng m ? ?c pht hnh sau khi SQL Server 2012 Service Pack 1 ? ?c pht hnh

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thng tin thm

V?n ? ? ?c c? ?nh m?t ph?n trong m?t b?n C?p Nh?t tr?c . Tuy nhin, kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t c s? ki?n th?c (KB) l hon thnh. ? kh?c ph?c ban ?u, b?n c th? tham kh?o bi vi?t sau:
2770635 Kh?c ph?c: Cc k?t qu? khng chnh xc khi b?n ch?y m?t truy v?n MDX ch?ng l?i m?t b? my c s? d? li?u SSAS 2008 R2 ho?c SSAS 2012 m c nhi?u ngu?n d? li?u

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2831478 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
  • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
  • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2831478 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2831478

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com