Văn ph?ng năm 2013 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 4 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2832224 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y C?p Nh?t gói cho tháng 4 năm 2013 ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2013 và cho các máy ch? văn ph?ng năm 2013.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 4 năm 2013

M?t t?p h?p các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Áp d?ng các gói ch? cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tháng năm 2013

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? văn ph?ng năm 2013 các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c.

Văn ph?ng năm 2013 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Truy c?p-x-none.msp
2768334 Mô t? c?a gói hotfix Access 2013 (truy c?p-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2013
Excel-x-none.msp
2768341 Mô t? c?a gói hotfix Excel 2013 (Excel-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Excel 2013
Mso-x-none.msp
2768342 Mô t? văn ph?ng 2013 hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng tư 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
mso-x-none.msp; msointl-en-us.msp
2768359 Mô t? văn ph?ng 2013 hotfix gói (mso-x-none.msp; msointl-en-us.msp): ngày 12 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
Oleo-x-none.msp
2768346 Mô t? c?a gói hotfix Office 2013 (Oleo-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
Stsupld-x-none.msp
2760225 Mô t? c?a gói hotfix Office 2013 (Stsupld-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
Outexum-x-none.msp
2760562 Mô t? gói b?n vá nóng Outlook 2013 (Outexum-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
Outlook-x-none.msp; outlookintl-en-us.msp
2768352 Mô t? c?a gói ph?n m?m hotfix Outlook 2013 (outlook-x-none.msp; outlookintl-en-us.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
PowerPoint-x-none.msp
2768331 Mô t? PowerPoint 2013 hotfix gói (Powerpoint-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2013
D? án-x-none.msp
2768336 Mô t? d? án 2013 hotfix gói (d? án-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
D? án năm 2013
pjintl-en-us.msp; d? án-x-none.msp
2768335 Mô t? d? án 2013 hotfix gói (pjintl-en-us.msp; d? án-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
D? án năm 2013
CSI-x-none.msp
2727024 Mô t? c?a gói hotfix OneDrive (trư?c đây là SkyDrive) (Csi-x-none.msp): Tháng tư 12 tháng 8 năm 2013
OneDrive (trư?c đây là SkyDrive)
T?-x-none.msp
2775303 Mô t? gói b?n vá nóng t? 2013 (t?-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013


B?n C?p Nh?t Rollup cho SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013 và d? án Server 2013


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
D? án máy ch?-gói
2737990 Mô t? c?a gói tích l?y C?p Nh?t d? án Server 2013 (d? án máy ch?-gói): ngày 26 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2013
SharePoint server-gói
2726992 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2013 (SharePoint server-gói): ngày 26 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
SharePoint Foundation server-gói
2751999 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2013 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân


Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Wacserver-x-none.msp
2799821 Mô t? c?a gói hotfix Office Web Apps Server 2013 (Wacserver-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server 2013
Projectserverwfe-x-none
2760261 Mô t? c?a gói hotfix d? án Server 2013 (Projectserverwfe-x-không có): ngày 9 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2013
ifsmui-en-us.msp; ifswfe-x-none.msp
2752020 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2013 (ifsmui-en-us.msp; ifswfe-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
STS-x-none.msp
2727025 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2013 (Sts-x-none.msp): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
Coreserver-x-none.msp
2768351 Mô t? c?a gói hotfix SharePoint Server 2013 (Coreserver-x-none.msp): Tháng tư 26 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2832224 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2013
 • Microsoft Project 2013 Professional
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft SharePoint Designer 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2832224 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2832224

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com