DMP Uploader vào m?t v?ng l?p x?u trong h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2832598 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có tích l?y Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? (ConfigMgr) Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? web site chính đ?c l?p ho?c m?t h? th?ng phân c?p trong môi trư?ng ConfigMgr.
 • B?n t?o m?t ki?m nh?p Windows dành, và sau đó b?n cài đ?t chuyên bi?t k?t n?i Windows dành.
 • b?n ghi d?ch v? dành Windows ném m?t s? ngo?i l? gi?a vi?c truy?n d? li?u khi B?t đ?u t?i lên đ?u tiên đ? Windows dành.
Trong trư?ng h?p này, các thành ph?n t?i lên DMP liên t?c c? g?ng đ? g?i bài vi?t x?p hàng đ?i (m?i th? hai 1), và c? g?ng t?i lên đ? Windows dành là không thành công. Đ? xác đ?nh cho dù b?n đang g?p v?n đ? này, h?y xem các Bi?t thêm thông tin ph?n.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i Cumulative Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.120832,43223 Tháng hai năm 201301:40x 64

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? xác đ?nh cho dù b?n đang g?p v?n đ? này trên máy ch? web site chính ConfigMgr, ki?m tra các t?p tin Dmpuploader.log cho d?y l?i sau đây:
 • M?t lo?t các thông báo l?i r?ng m?i ngư?i có m?t phiên b?n đ?ng b? cu?i tương t? như sau:

  StartUpload cho đ?ng g?i nhóm CloudDmp cu?i sync Phiên b?n 0... SMS_DMP_UPLOADER Ngàyth?i gian 80 (0x0050)

  StartUpload cho đ?ng g?i nhóm CloudDmp cu?i sync Phiên b?n 0... SMS_DMP_UPLOADER Ngàyth?i gian 80 (0x0050)
 • Theo m?t thông báo l?i tương t? như sau khi m?t trong vi?c truy?n d? li?u đư?c h?y b?:

  L?I: T?i lên truy?n d3a29650-b117-4fd1-b1f5-45af089198e4 blockID 1 th?t b?i v?i m? trạm đậu h?y b? và l?i m? NoError SMS_DMP_UPLOADER Ngàyth?i gian 80 (0x0050)
 • Và sau đó theo sau m?t lo?t các thông báo l?i tương t? như sau khi quá tr?nh t?i lên ti?p t?c th?t b?i:

  L?I: StartUpload ngo?i l?: [h? ph?c v? đ? không th? x? l? yêu c?u do m?t l?i n?i b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i, ho?c b?t IncludeExceptionDetailInFaults (t? ServiceBehaviorAttribute ho?c hành vi c?u h?nh <serviceDebug>) trên máy ch? đ? g?i thông tin ngo?i l? tr? l?i cho khách hàng, ho?c b?t truy t?m theo tài li?u SDK Microsoft.NET Framework 3,0 và ki?m tra các b?n ghi máy ch? d?u ki?m v?t.] SMS_DMP_UPLOADER<b00> </b00> </serviceDebug>Ngàyth?i gian 80 (0x0050)

  L?I: StartUpload ngo?i l?: [h? ph?c v? đ? không th? x? l? yêu c?u do m?t l?i n?i b?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các l?i, ho?c b?t IncludeExceptionDetailInFaults (t? ServiceBehaviorAttribute ho?c hành vi c?u h?nh <serviceDebug>) trên máy ch? đ? g?i thông tin ngo?i l? tr? l?i cho khách hàng, ho?c b?t truy t?m theo tài li?u SDK Microsoft.NET Framework 3,0 và ki?m tra các b?n ghi máy ch? d?u ki?m v?t.] SMS_DMP_UPLOADER<b00> </b00> </serviceDebug>Ngàyth?i gian 80 (0x0050)

Tham kh?o

Đ? bi?t thông tin v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, h?y xem Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2832598 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2832598 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2832598

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com