Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2833132 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Vào th? ba 9 tháng 4, năm 2013, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft ki?n th?c cơ s? bài vi?t đư?c bao g?m trong các ngày 9 tháng 8 năm 2013.

B?n c?p nh?t b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
R?nh Server 2010
2687424 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Groove Server 2010 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
InfoPath 2010
2760406 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010 Service Pack 1 (IPEditor): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
InfoPath 2010
2687422 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath 2010 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Office 2010 tr?c tuy?n
2760777 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho văn ph?ng tr?c tuy?n 2010 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2010
2810059 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Foundation 2010 Service Pack 1: ngày 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2760408 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (coreserver): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2687421 MS13-035: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 Service Pack 1 (wosrv): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2737969 MS13-030: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2013 (coreserver): tháng 4 9 tháng 8 năm 2013


B?n c?p nh?t không b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Văn ph?ng năm 2013
2810010 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2767860 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760343 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2726959 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760360 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server
2810007 Mô t? c?a Office Web Apps Server update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server
2760623 Mô t? c?a Office Web Apps Server update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Office Web Apps Server
2738048 Mô t? c?a Office Web Apps Server update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2003
2810049 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2007
2768021 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013
2738013 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013
2737975 Mô t? c?a SharePoint Foundation 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2760626 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Visio 2013
2810008 Mô t? c?a Visio 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
Visio 2013
2768338 Mô t? c?a Visio 2013 update: ngày 9 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
2768337 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
2768007 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 9 tháng 8 năm 2013


Thu?c tính

ID c?a bài: 2833132 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft Office Web Apps Server 2013
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Visio Professional 2013
 • Microsoft Visio Standard 2013
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
kbmt KB2833132 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2833132

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com