Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, thành ph?n c?t l?i: tháng 7 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2835432 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2013, USB Core Components v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng tích l?y C?p Nh?t
 • Cho dù b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a
S? phiên b?n c?a b?n c?p nh?t này là 5.0.8308.420.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

C?p Nh?t tích l?y s?a ch?a các v?n đ? sau:
 • 2846479 Ngư?i dùng trong m?t DG không th? tham gia m?t ph?ng tr? chuy?n trong m?t môi trư?ng Lync Server 2013
 • 2846484 M?t ngo?i l? unhanded x?y ra trên m?t ?ng d?ng Lync Server 2013 Persistent Chat SDK
 • 2846485 Lâu trư?c khi b?n t?o nhi?u h?i ngh? cùng m?t lúc trong m?t môi trư?ng Lync Server 2013
B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2781550 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.291 cho Lync Server 2013, thành ph?n c?t l?i: Tháng năm 2013

Thông tin thêm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Lync Server 2013 có tháng năm 2013 tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i th?c hi?n bư?c sau 1-2.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho Lync Server 2013 RTM, b?n ph?i th?c hi?n các bư?c sau đây 1-5.

Bư?c 1: cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y

Quan tr?ng Đ? duy tr? m?t h? bơi Lync Server 2013 Enterprise Edition ch?c năng, b?n ph?i ch?c ch?n r?ng đ? s?n sàng đư?c tr? l?i cho giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadiness và b?n có s? máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 đang ch?y, thích h?p. Vui l?ng xem ph?n "Nâng c?p hay C?p Nh?t trư?c máy k?t thúc ch?" và "L?p k? ho?ch cho the qu?n l? of trư?c k?t thúc bơi" c?a ch? đ? TechNet sau đây đ? xác đ?nh giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
Nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c
Topo và linh ki?n cho máy ch? k?t thúc trư?c, tin thư thoại t?c th?, và hi?n di?n
Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t chi?n d?ch. Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i B?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép đ? đ?m b?o r?ng t?t c? b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.

Đ? t?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.

Lync Server 2013 doanh nghi?p h? bơi

Các máy ch? k?t thúc trư?c trong h? bơi Phiên b?n doanh nghi?p đư?c t? ch?c vào nâng c?p tên mi?n. Nh?ng tên mi?n nâng c?p là t?p h?p con c?a k?t thúc trư?c máy ch? trong h? bơi. Nâng c?p tên mi?n đư?c t?o t? đ?ng b?i c?u trúc liên k?t xây d?ng.

B?n ph?i nâng c?p m?t nâng c?p mi?n t?i m?t th?i đi?m, và b?n ph?i nâng c?p m?i máy ch? k?t thúc trong t?ng mi?n nâng c?p. Đ? làm đi?u này, có m?t máy ch? trong m?t tên mi?n nâng c?p gián tuy?n, nâng c?p máy ch?, và sau đó kh?i đ?ng l?i nó. Sau đó, l?p l?i quá tr?nh này cho m?i máy ch? trong tên mi?n nâng c?p. Đ?m b?o r?ng b?n ghi l?i nh?ng nâng c?p mi?n và máy ch? b?n đ? nâng c?p.
Nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c

Đ? nâng c?p máy ch? k?t thúc trư?c, b?n ph?i th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên m?t máy ch? k?t thúc trư?c trong h? bơi, h?y ch?y l?nh sau đây:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  N?u giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi là b?n, ch? 10 phút, và sau đó c? g?ng đ? ch?y l?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadinessState m?t l?n n?a. N?u b?n nh?n th?y b?n r?n cho ít nh?t ba l?n liên ti?p sau khi b?n ch? đ?i 10 phút ? gi?a m?i n? l?c, ho?c n?u b?n th?y b?t k? k?t qu? c?a InsufficientActiveFrontEnds cho giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi, đó là m?t v?n đ? v?i h? bơi. N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n có th? ph?i liên h? v?i H? tr? c?a Microsoft. N?u H? bơi này đư?c k?t n?i v?i m?t k?t thúc trư?c bơi trong m?t thiên tai ph?c h?i c?u trúc liên k?t, b?n ph?i không H? bơi qua h? bơi sao lưu, và sau đó c?p nh?t các máy ch? trong h? bơi này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?t b?i trên m?t h? bơi, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  Làm th? nào đ? th?t b?i trên m?t h? bơi
  N?u giá tr? nhà nư?c c?a các h? bơi đ? s?n sàng, đi t?i bư?c 2.
 2. L?nh ghép ng?n Get-CsPoolUpgradeReadinessState c?ng tr? v? thông tin v? các l?nh v?c nâng c?p trong h? bơi, và v? vi?c nh?ng máy ch? k?t thúc phía trư?c trong m?i mi?n nâng c?p. N?u giá tr? ReadyforUpgrade cho tên mi?n nâng c?p có ch?a h? ph?c v? mà b?n mu?n nâng c?p là đúng, b?n có th? nâng c?p các máy ch?. Đ? làm đi?u này, b?n ph?i làm theo các bư?c sau:
  1. Ngăn ch?n các k?t n?i m?i đ? k?t thúc trư?c server(s) b?ng cách s? d?ng các d?ng-CsWindowsServices-duyên dáng l?nh ghép ng?n.
  2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t l?nh đ? nâng c?p phía trư?c k?t thúc server(s) liên k?t v?i m?t tên mi?n nâng c?p.

   Lưu ?: N?u b?n nâng c?p hay C?p Nh?t máy ch? k?t thúc trư?c khi b? downtime h? ph?c v? đ? l?p l?ch, b?n có th? ch?y l?nh ghép ng?n trong bư?c 2 n?u không có các -duyên dáng tham s?. C? th? hơn, ch?y l?nh ghép ng?n như D?ng-CsWindowsService. Hành đ?ng này ngay l?p t?c t?t b?n ghi d?ch v?, và các máy ch? không ch? đ?i cho đ?n khi m?i yêu c?u b?n ghi d?ch v? s?n có đư?c hoàn thành.

   Lưu ?Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

   Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   Ghi chúVăn b?n sau đây mô t? các tham s? b?n có th? s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
   • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
   • /Silentmode /forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
   • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.
  3. Kh?i đ?ng l?i các server(s) và đ?m b?o r?ng nó là vi?c ch?p nh?n k?t n?i m?i.

Lync Server 2013 Standard Edition và vai tr? khác

Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, s? d?ng giao di?n ho?c ch?y m?t dòng lệnh.

Lưu ?Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:

LyncServerUpdateInstaller.exe

Ghi chú Văn b?n sau đây mô t? các tham s? b?n có th? s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
 • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
 • /Silentmode /forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
 • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.

Bư?c 2: Áp d?ng các b?n C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u tr? l?i k?t thúc

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i trên m?t máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 Enterprise Edition ho?c trên m?t máy ch? Lync Server 2013 Standard Edition, t?p tin C?p Nh?t b? máy cơ s? d? li?u SQL b? rơi đ? máy tính có vai tr? máy ch? thành ph?n c?t l?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i b? máy cơ s? d? li?u, b?n c?n ph?i ch?y các l?nh ghép ng?n có ch?y các l?nh ghép ng?n hi?n hành đư?c mô t? trong bư?c 2.

Lưu ?-C?p Nh?t tham s? là không c?n thi?t khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase đ? c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u c?a Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Lưu ? B?n ph?i ch?y l?nh ghép ng?n trên máy ch? Lync Server 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

B?n ph?i th?c hi?n m?t s? c?u h?nh ho?t đ?ng, tùy thu?c vào lo?i máy ch? tr? l?i k?t thúc phiên b?n doanh nghi?p 2013 Lync Server b?n đang s? d?ng.

Lưu ?N?u tr? chuy?n liên t?c collocated (tr? chuy?n liên t?c b?n ghi d?ch v? k?t thúc trư?c và k?t thúc tr? l?i b? máy cơ s? d? li?u đang ch?y trên cùng m?t máy ch?), b?n ph?i ch?y l?nh sau đây cùng v?i ExcludeCollocatedStorestham s?.

Lưu ?N?u b? máy cơ s? d? li?u ph?n ánh đư?c kích ho?t cho b? máy cơ s? d? li?u tr? l?i cu?i cùng c?a b?n, chúng tôi m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng l?nh ghép ng?n G?i-CsDatabaseFailover-NewPrincipal chính và xác minh r?ng máy ch? chính là ch? y?u cho b? máy cơ s? d? li?u t?t c? trư?c khi b?n ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase .

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 tr? chuy?n liên t?c b? máy cơ s? d? li?u

Khi b?n ghi d?ch v? tr? chuy?n liên t?c đư?c collocated v?i các b? máy cơ s? d? li?u SQL, h?y ch?y l?nh sau:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Tr? chuy?n lưu Lync Server 2013 giám sát/tr?/liên t?c b? máy cơ s? d? li?u

Khi b? máy cơ s? d? li?u Lync Server 2013 giám sát/Archiving/Persistent tr? chuy?n đư?c tri?n khai trên SQL đ?c l?p b? máy cơ s? d? li?u, h?y ch?y l?nh sau:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Bư?c 3:Áp d?ng b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? trung tâm C?p Nh?t

Lưu ? B?n không c?n ph?i c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u qu?n l? trung tâm trong các trư?ng h?p sau:
 • N?u các c?a hàng qu?n l? trung tâm homed trên m?t Lync Server 2010 Standard Edition Server ho?c h? bơi doanh nghi?p, không ch?y các l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase .
 • N?u các c?a hàng qu?n l? trung tâm homed trên m?t h? bơi Lync Server 2013 Standard Edition Server ho?c doanh nghi?p mà trư?c đó đ? đư?c C?p Nh?t v?i các b?n C?p Nh?t tích l?y Lync Server 2013 năm 2013.
Sau khi máy ch? k?t thúc trư?c Lync Server 2013 Enterprise Edition ho?c Lync Server 2013 Standard Edition Server backends đư?c C?p Nh?t, ch?y l?nh sau đây đ? c?p nh?t các c?a hàng qu?n l? trung ương:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Lưu ? Trong m?t môi trư?ng chung s?ng ch?a c? Lync Server 2010 và Lync Server 2013 trong đó b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm này n?m trên m?t h? bơi Lync Server 2010, không ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase . N?u b?n sau đó di chuy?n b?n ghi d?ch v? qu?n l? trung tâm vào m?t h? bơi Lync Server 2013, b?n ph?i ch?y l?nh ghép ng?n Cài đ?t-CsDatabase-CentralManagementDatabase đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i.

Bư?c 4: Cho phép b?n ghi d?ch v? di đ?ng

Đ? kích ho?t các b?n ghi d?ch v? di đ?ng, h?y ch?y l?nh sau đây:
Kích ho?t tính năng-CsTopology

Bư?c 5: S? truy?n thông h?p nh?t Web API

Đ? kích ho?t các Unified Communications Web API (UCWA), b?n ph?i ch?y công c? Bootstrapper.exe m?t l?n n?a trên t?t c? các máy ch? Lync Server 2013 giám đ?c, phiên b?n tiêu chu?n máy ch? và máy ch? k?t thúc trư?c phiên b?n doanh nghi?p mà trên đó các thành ph?n web đư?c cài đ?t chuyên bi?t và C?p Nh?t. Các l?nh đ? ch?y các công c? là như sau:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2781550 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.291 cho Lync Server 2013, thành ph?n c?t l?i: Tháng năm 2013

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, ch?y OcsCore.msp trên các máy tính có vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition Server
 • Lync Server 2013 - Phiên b?n doanh nghi?p - k?t thúc trư?c máy ch?
 • Lync Server 2013 - giám đ?c
 • Lync Server 2013 - Edge Server
 • Lync Server 2013 - máy ch? trung gian h?a gi?i đ?c l?p
 • Lync Server 2013 - giám sát Server
 • Lync Server 2013 - lưu tr? máy ch?
 • Lync Server 2013 - công c? qu?n tr?
 • Lync Server 2013 - máy ch? tr? chuy?n liên t?c
 • Lync Server 2013 - đáng tin c?y máy phục vụ ứng dụng

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?u
Cdrdb.SQLkhông áp d?ng1,280,76731 Tháng 5, 1310:02không áp d?ngSP
Component_gac_microsoft.RTC.Internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49631 Tháng 5, 1312:06x 86SP
Dbcommon.SQLkhông áp d?ng27,21513-Tháng 3-139:26không áp d?ngSP
Dbrtc.SQLkhông áp d?ng1,981,82231 Tháng 5, 1310:12không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.de_de5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.es_es5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.it_IT5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.pt_br5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,65631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_bootstrapper.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,14431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_clsagent.exe5.0.8308.420334,43231 Tháng 5, 1312:22x 86SP
File_clscontroller.exe5.0.8308.420261,23231 Tháng 5, 1312:28x 86SP
File_clscontroller.Resources.dll.de_de5.0.8308.42026,77631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.es_es5.0.8308.42026,77631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42026,77631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42026,77631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42027,28831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42026,26431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42026,77631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,33631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.42025,24031 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_clscontroller.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42025,24031 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_clsformat.dll5.0.8308.301702,00813-Tháng 3-1311:15x 64SP
File_cpsdyn.SQLkhông áp d?ng19,38831 Tháng 5, 138:02không áp d?ngSP
File_default.TMXkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1311:30không áp d?ngSP
File_default.xmlkhông áp d?ng1,418,10431 Tháng 5, 1311:30không áp d?ngSP
File_deploy.exe5.0.8308.420736,85631 Tháng 5, 1312:21x 86SP
File_deploy.Resources.dll.de_de5.0.8308.420254,59231 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.es_es5.0.8308.420254,59231 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420255,61631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420254,08031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420258,17631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420254,59231 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420254,08031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420269,44031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.420249,47231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_deploy.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420249,47231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.de_de5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.es_es5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.it_IT5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.pt_br5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,38431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.030,87231 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_deviceupdate.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.030,87231 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37631 Tháng 5, 1312:26x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.de_de5.0.8308.42023,82431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023,82431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.fr_FR5.0.8308.42023,82431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.it_IT5.0.8308.42023,31231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023,82431 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,31231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,31231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024,33631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.zh_CN5.0.8308.42022,80031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,80031 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.chat.Endpoint.dll5.0.8308.4201,203,88031 Tháng 5, 1312:07x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.de_de5.0.8308.42027,36031 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.es_es5.0.8308.42027,36031 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42027,87231 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42027,36031 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42028,89631 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42027,87231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42027,36031 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,40831 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.42026,84831 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.clscontrollerlib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42026,33631 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.420374,00031 Tháng 5, 1312:28x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.de_de5.0.8308.42025,36831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.42025,36831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.fr_FR5.0.8308.42025,88031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.it_IT5.0.8308.42024.85631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.42025,88031 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.42025,36831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.42024.85631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.42026,90431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_CN5.0.8308.42024,34431 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.42024,34431 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04031 Tháng 5, 1312:23x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscommon.dll5.0.8308.420379,58431 Tháng 5, 1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.420325,81631 Tháng 5, 1312:30x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.de_de5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.es_es5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.it_IT5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.Setup.xamluilib.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,67231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.420635,61631 Tháng 5, 1312:27x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.420391,41631 Tháng 5, 1312:27x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.de_de5.0.8308.048,88831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.es_es5.0.8308.047,86431 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.050,93631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.it_IT5.0.8308.047,86431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,44831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,40031 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.pt_br5.0.8308.047,86431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,56831 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.044.79231 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.adconnect.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,28031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.de_de5.0.8308.024,32031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.es_es5.0.8308.024,32031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.024,83231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.it_IT5.0.8308.024,32031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,83231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,83231 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.pt_br5.0.8308.024,32031 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,34431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.023,80831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.archjournal.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,80831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.dll5.0.8308.420378,04031 Tháng 5, 1312:06x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.de_de5.0.8308.42049,38431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.es_es5.0.8308.42047,84831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42049,89631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42047,84831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42051,94431 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,36031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42047.336 ngư?i31 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,57631 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.42043,75231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.common.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,75231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.de_de5.0.8308.420842,97631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.es_es5.0.8308.420842,97631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.fr_FR5.0.8308.420846,04831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.it_IT5.0.8308.420841,44031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ja_jp5.0.8308.420851,16831 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ko_kr5.0.8308.420845,02431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.pt_br5.0.8308.420841,44031 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.ru_ru5.0.8308.420864,48031 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_CN5.0.8308.420834,78431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Core.zh_tw5.0.8308.420834,78431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431 Tháng 5, 1312:19x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.de_de5.0.8308.42043,76031 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.42043,24831 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42047,34431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42043,75231 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42047,34431 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42045,29631 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42042,73631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42050,41631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.42041,20031 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dbsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42040,68831 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.de_de5.0.8308.420444,66431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.dll5.0.8308.4202,321,10431 Tháng 5, 1312:09x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.es_es5.0.8308.420441,59231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.fr_FR5.0.8308.420450,29631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.it_IT5.0.8308.420440,05631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.420457,97631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.420445,68831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241,93631 Tháng 5, 1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.420439,03231 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.420483,06431 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_CN5.0.8308.420422,13631 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.420421,62431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.dll5.0.8308.4207,080,60831 Tháng 5, 1312:08x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18431 Tháng 5, 1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.de_de5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.fr_FR5.0.8308.42020,76831 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.it_IT5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:30không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,76831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_CN5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25631 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.de_de5.0.8308.420588,48831 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.420580,80831 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420618,18431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420570,05631 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420636,10431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420587,46431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420572,10431 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420730,31231 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.420512,20031 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420512,20031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.de_de5.0.8308.42036,10431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.42036,10431 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.fr_FR5.0.8308.42037,12831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.it_IT5.0.8308.42035,59231 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.42038,15231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.42036,61631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.42035,08031 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.42042,24831 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_CN5.0.8308.42034,05631 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.42034,05631 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.dll5.0.8308.420407,70431 Tháng 5, 1312:19x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.de_de5.0.8308.42029,37631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.es_es5.0.8308.42029,37631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.42029,88831 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.it_IT5.0.8308.42029,37631 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,40031 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,88831 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,37631 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,44831 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.42028,35231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Data.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,35231 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.de_de5.0.8308.067,80031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.es_es5.0.8308.066,77631 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.070,87231 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.it_IT5.0.8308.066.26431 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.073,43231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.067,80031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.pt_br5.0.8308.066.26431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.081,62431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.060,12031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.RGS.Management.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.060,63231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.Server.infrastructure.dll5.0.8308.420386,76831 Tháng 5, 1312:25x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.4202,583,25631 Tháng 5, 1312:25x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.Server.udclib.dll5.0.8308.420480,93631 Tháng 5, 1312:26x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.de_de5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.es_es5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.it_IT5.0.8308.022,76831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.pt_br5.0.8308.023,28031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,79231 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.022,76831 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.serverconfiguration.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,76831 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56031 Tháng 5, 1312:22x 86SP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.de_de5.0.8308.420438,00831 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.es_es5.0.8308.420438,52031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420445,68831 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420438,00831 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,27231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,03231 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,93631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,24031 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.420423,67231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_gac_microsoft.RTC.synthetictransactions.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,67231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.301225,36813-Tháng 3-1311:14x 86SP
File_localocscmdlets.format.ps1xmlkhông áp d?ng356,40531 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_lync.psd1không áp d?ng10,56531 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.de_de5.0.8308.420143,58431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.es_es5.0.8308.420137,95231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.420145,12031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.it_IT5.0.8308.420137,95231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,84831 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,53631 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,46431 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,88831 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.420120,03231 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.collaborationnet.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,54431 Tháng 5, 1312:26không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Core.dll5.0.8308.4201,949,36031 Tháng 5, 1312:06x 86SP
File_microsoft.RTC.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431 Tháng 5, 1312:19x 86SP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.de_de5.0.8308.027,44031 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.es_es5.0.8308.027,44031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.fr_FR5.0.8308.027,95231 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.it_IT5.0.8308.027,44031 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ja_jp5.0.8308.028,46431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ko_kr5.0.8308.027,44031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.pt_br5.0.8308.027,44031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.ru_ru5.0.8308.030.00031 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_CN5.0.8308.026,41631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.Deployment.bootstrapper.zh_tw5.0.8308.026,41631 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:59không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.de_dekhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.es_eskhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.fr_FRkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:46không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.it_ITkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:46không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ja_jpkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:47không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ko_krkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:47không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.pt_brkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:47không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.ru_rukhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:48không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_CNkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:48không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.dllhelp.xml.zh_twkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 137:48không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.Management.writableconfig.dll5.0.8308.4201,830,11231 Tháng 5, 1312:07x 86SP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xmlkhông áp d?ng467,92531 Tháng 5, 137:59không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.de_dekhông áp d?ng497,14631 Tháng 5, 137:44không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.es_eskhông áp d?ng489,55331 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.fr_FRkhông áp d?ng499,68731 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.it_ITkhông áp d?ng492,84731 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ja_jpkhông áp d?ng541,06831 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ko_krkhông áp d?ng489,80031 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.pt_brkhông áp d?ng494,48731 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.ru_rukhông áp d?ng589,42631 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_CNkhông áp d?ng446,11531 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_microsoft.RTC.RGS.Management.dllhelp.xml.zh_twkhông áp d?ng444,53631 Tháng 5, 137:45không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.de_de5.0.8308.0129,16031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.es_es5.0.8308.0129,16031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.0130,18431 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.it_IT5.0.8308.0129,16031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,69631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,64831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,13631 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,32831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.0126,08831 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_ocsumutil.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,60031 Tháng 5, 1312:28không áp d?ngSP
File_remoteocscmdlets.format.ps1xmlkhông áp d?ng360,91731 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_reportdata.de_de.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:31không áp d?ngSP
File_reportdata.en_US.xmlkhông áp d?ng#########13-Tháng 3-139.06không áp d?ngSP
File_reportdata.es_es.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:34không áp d?ngSP
File_reportdata.fr_FR.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:36không áp d?ngSP
File_reportdata.it_IT.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:38không áp d?ngSP
File_reportdata.ja_jp.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:39không áp d?ngSP
File_reportdata.ko_kr.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:20không áp d?ngSP
File_reportdata.pt_br.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_reportdata.ru_ru.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:29không áp d?ngSP
File_reportdata.zh_CN.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:27không áp d?ngSP
File_reportdata.zh_tw.xmlkhông áp d?ng#########31 Tháng 5, 1312:25không áp d?ngSP
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613-Tháng 3-1311:17x 86SP
File_reportsetup.Resources.dll.de_de5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.es_es5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:21không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.fr_FR5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.it_IT5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:22không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:23không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,62431 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_CN5.0.8308.30120,11231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_reportsetup.Resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,11231 Tháng 5, 1312:24không áp d?ngSP
File_rgsconfig_schema.SQLkhông áp d?ng25,78731 Tháng 5, 1310:08không áp d?ngSP
File_rgsdyn.SQLkhông áp d?ng19,28631 Tháng 5, 1310:54không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.de_de5.0.8308.3011,531,95213-Tháng 3-1311:14không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.en_US5.0.8308.3011,287,21613-Tháng 3-1311:12không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.3011,530,94413-Tháng 3-1311:13không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.fr_FR5.0.8308.3011,575,47213-Tháng 3-1311:14không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.it_IT5.0.8308.3011,501,23213-Tháng 3-1311:13không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.301777,77613-Tháng 3-1311:14không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.301749,61613-Tháng 3-1311:14không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.3011,447,98413-Tháng 3-1311:14không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.3011,416,75213-Tháng 3-1311:15không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.zh_CN5.0.8308.301531,52013-Tháng 3-1311:16không áp d?ngSP
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.301545,32813-Tháng 3-1311:15không áp d?ngSP
File_xds_replica_1_to_2.SQLkhông áp d?ng2,26213-Tháng 3-1310:34không áp d?ngSP
File_xds_replica_2_to_1.SQLkhông áp d?ng2,21313-Tháng 3-1310:34không áp d?ngSP
Mgcschema.SQLkhông áp d?ng18,71231 Tháng 5, 1310:13không áp d?ngSP
Mgcsprocs.SQLkhông áp d?ng187,54731 Tháng 5, 1310:13không áp d?ngSP
Mgcupgrade.SQLkhông áp d?ng7,08631 Tháng 5, 1310:13không áp d?ngSP
Qoedb.SQLkhông áp d?ng785,25113-Tháng 3-139:14không áp d?ngSP
Rtcabdb.SQLkhông áp d?ng141,51031 Tháng 5, 1310:11không áp d?ngSP
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2835432 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835432 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2835432

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com