E-pasta adreses nav pareizi pie??irti jauno Office 365 pastkast?m Exchange administratoru centr? izveidotaj?m

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2836370 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.

Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Hibr?da ievie?anu Microsoft Exchange Online Office 365 un lok?lajiem Microsoft Exchange serveris vid?, jums izveidot jaunu Office 365 pastkasti Exchange administratoru centr?. Lai to izdar?tu, jums atlas?t adres?tus, noklik??iniet uz pastkast?m, Jaun? (
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
2840161
), un p?c tam noklik??iniet uz 365 Biroja pastkast?. Tom?r, kad veicat ?o darb?bu, e-pasta adreses nav pie??irts pastkastes e-pasta adre?u politiku, kas ir noteikti saska??.

IEMESLS

p?c noklus?juma, Autom?tiski atjaunin?t e-pasta adreses, pamatojoties uz e-pasta adre?u politiku lietot sa??m?jsnav iesp?jots iestat?jums, veidojot Office 365 pastkasti Exchange administr??anas centr?.

???DUMS

P?c tam, kad izveidojat jaunu Office 365 pastkasti Exchange administratoru centr?, atjauniniet pastkastei izmantojamo e-pasta adre?u politiku. Lai to izdar?tu, var izmantot Exchange p?rvald?bas ?aula vai lok?l? Exchange Server Exchange administr??anas centrs.

Izmantojiet Exchange p?rvald?bas ?aula

 1. Open Exchange p?rvald?bas ?aula. Lai ieg?tu papildinform?ciju, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
  Atv?rtu apvalku
 2. Palaidiet ??du cmdlet:
  Get-RemoteMailbox <name of mailbox> | Set-RemoteMailbox -EmailAddressPolicyEnabled $True

Izmantojiet Exchange administratoru centrs

 1. Atveriet Exchange administratoru centr?.
 2. Atlasiet Adres?ti, noklik??iniet uz Pastkastes, un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Office 365 pastkast?t?, kuru v?laties redi??t.
 3. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uz e-pasta adrese.
 4. Atlasiet Autom?tiski atjaunin?t e-pasta adreses, pamatojoties uz e-pasta adre?u politiku lietot sa??m?js .
 5. Noklik??iniet uz Saglab?jiet.

V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2836370 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 1. j?nijs - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office 365 for education  (pre-upgrade)
 • Microsoft Office 365 for enterprises (pre-upgrade)
 • Microsoft Exchange Online
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
Atsl?gv?rdi: 
o365022013 o365 o365a o365e o365m hybrid after upgrade kbmt KB2836370 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2836370

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com