Mô t? d? án Server 2013 hotfix gói (Projectserverwfe-x-none.msp): tháng 12 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2837668 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft d? án Server 2013 là ngày ngày 10 tháng 8 năm 2013.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

  • Gi? s? r?ng b?n thay đ?i giá tr? cho các l?nh v?c ch?ng h?n như d? án ch? s? h?u và tên trên m?t trang chi ti?t d? án (PDP) trong Project Web App. Khi b?n lưu và làm m?i trang, các giá tr? đư?c tr? l?i là nh?ng g? h? đ? trư?c khi s? thay đ?i.
  • B?n không th? nh?p các lo?i liên k?t ph?c t?p trong l?ch tr?nh Web m?t ph?n cho m?t công vi?c trong d? án Web ?ng d?ng. Ví d?, b?n không th? nh?p ki?u quan h? và t?t h?u và th?i gian.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t công c?ng sau trư?c khi b?n áp d?ng gói hotfix này:
2768001 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 và d? án Server 2013 update: Tháng ba 12 tháng 8 năm 2013

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin t?p

Gói hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Gói hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t chuyên bi?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

x 64 Phiên b?n

Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Pjsrv2013-kb2837668-fullfile-x 64-glb.exe15.0.4551.150883,809,28009 Tháng mư?i m?t năm 201308:30

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Projectserverwfe-x-none.mspkhông áp d?ng83,378,17608 Tháng mư?i m?t năm 201314:19

Projectserverwfe-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Adsyncpsgroups.aspxkhông áp d?ng1,63506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Changeskipworkflow.aspxkhông áp d?ng19,29706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Comparedrivers.aspxkhông áp d?ng18.906 ngư?i06 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Costconstraintanalysis.aspxkhông áp d?ng80,84306 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Enterpriseprojecttypedetails.aspxkhông áp d?ng36,66606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Eventswsdl.aspxkhông áp d?ng34,90906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Exp_pdf_server.dll15.0.4545.1000140,98406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Exp_xps_server.dll15.0.4545.100077,49606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Fiscalperiod.aspxkhông áp d?ng9,09306 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Htmlutil.dll15.0.4551.15012,613,44006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Igxserver.dll15.0.4551.150610,428,06406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Lookuptablewsdl.aspxkhông áp d?ng42,18706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Schema.dll15.0.4457.10006,377,05606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.dll15.0.4525.10001,404,60006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Administration.Intl.dll15.0.4508.1000385,20006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.dll15.0.4508.1000299,68006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Communications.Internal.dll15.0.4508.10001,053,34406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Database.dll15.0.4510.100010,988,19206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.dll15.0.4551.15068,175,28806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.events.Remote.dll15.0.4457.100056,91206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.extensibility.dll15.0.4457.100092,80006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.inproc.dll15.0.4508.1000750,24006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Library.dll15.0.4510.10001,766,56006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Native.dll15.0.4545.1000434,36006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.applicationpages.dll15.0.4551.15061,005,28806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.PWA.dll15.0.4508.10003,120,85606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.queuing.exe15.0.4515.100044,24006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.stsadmcommandhandler.dll15.0.4508.1000277,15206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Upgrade.dll15.0.4525.100010,400,44006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.wmserviceextensions.taskprovider.dll15.0.4442.100096,50406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.Workflow.dll15.0.4508.1000464,03206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Server.workflowactivities.dll15.0.4466.100047,18406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.Shared.dll15.0.4525.1000957,11206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Project.webproj.dll15.0.4493.1000813,64806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Server.Native.dll15.0.4545.1000786,62406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.Office.Server.userprofiles.serverstub.dll15.0.4454.1000375,89606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.projectserver.client.Phone.dll15.0.4420.1017341,63206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.projectserver.client.Silverlight.dll15.0.4420.1017341,63206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.projectserver.dll15.0.4551.1502611,55206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.projectserver.dll15.0.4551.1502611,55206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00006 Tháng mư?i m?t năm 201303:42
Microsoft.SharePoint.client.userprofiles.dll15.0.4454.1000145.00006 Tháng mư?i m?t năm 201303:42
Mshy3hu.dll15.0.0.1218,98406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy3hu.Lexkhông áp d?ng933,57906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7bg.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7ct.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7cz.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7da.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7el.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7en.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7es.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7et.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7eu.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7fi.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7fr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7ge.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7gl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7hr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7it.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7lt.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7lv.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7nb.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7nl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7no.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7pb.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7pl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7pt.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7ro.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7ru.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7sk.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7sl.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7srm.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7sro.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7sw.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7tr.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Mshy7uk.dll15.0.4545.1000225,48806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Msores.dll15.0.4551.150169,726,91206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Msoserver.dll15.0.4551.150724,957,63206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Msptls.dll15.0.4493.10001,522,28806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Notificationswsdl.aspxkhông áp d?ng14,53806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Oartodfserver.dll15.0.4545.10003,830,96006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Oartserver.dll15.0.4551.150421,438,64806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Office.ODF15.0.4551.15014,996,77606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Onetnative.dll15.0.4545.1000510,65606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pdplib.Debug.jskhông áp d?ng88,86106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pdplib.jskhông áp d?ng61,28606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pjintl.dll15.0.4454.10004,384,87206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Portfolioanalyseswsdl.aspxkhông áp d?ng92,99606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Portfolioanalysis.Debug.jskhông áp d?ng6,50306 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Portfolioanalysis.jskhông áp d?ng3,42106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectdatabasecreate.SQLkhông áp d?ng10,553,94606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectdrilldownsatellite.Debug.jskhông áp d?ng145,92806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectdrilldownsatellite.jskhông áp d?ng95,38206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectpostupgrade.SQLkhông áp d?ng371,13406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectpreupgrade.SQLkhông áp d?ng6,73306 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectserverapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng164,95406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectserverapishim.Generated.jskhông áp d?ng86,98406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Projectwsdl.aspxkhông áp d?ng234,71506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.Core.Debug.jskhông áp d?ng354,65106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.Core.jskhông áp d?ng218,19106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.Debug.jskhông áp d?ng894,24106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.projectmanagers.Debug.jskhông áp d?ng265,93506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.projectmanagers.jskhông áp d?ng167,74506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.teammembers.Debug.jskhông áp d?ng341,19506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.teammembers.jskhông áp d?ng217,20106 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.Timeline.Debug.jskhông áp d?ng77,10706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
PS.Timeline.jskhông áp d?ng77,10706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pstimelineapishim.Generated.Debug.jskhông áp d?ng2,25506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pstimelinesharedapi.Generated.Debug.jskhông áp d?ng3.287 ngư?i06 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Pwastyle.CSSkhông áp d?ng10,25906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Queuesystemwsdl.aspxkhông áp d?ng66,39706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Resourceconstraintanalysis.aspxkhông áp d?ng67,14806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Resourceconstraintreport.aspxkhông áp d?ng30,44206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Resourcewsdl.aspxkhông áp d?ng78,16006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Riched20.dll15.0.4551.15062,230,95206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Saext.dll15.0.4454.1000303,21606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Schedengine.exe15.0.4551.150714,966,49606 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Securitywsdl.aspxkhông áp d?ng94,07006 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Sharedapi.Generated.Debug.jskhông áp d?ng32,94406 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Shell.Debug.jskhông áp d?ng86,15706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Shell.jskhông áp d?ng42,15706 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
SP.userprofiles.Debug.jskhông áp d?ng140,56506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
SP.userprofiles.jskhông áp d?ng140,55906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Srrequest.aspxkhông áp d?ng31,93206 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Statusingwsdl.aspxkhông áp d?ng205,00806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Timesheetwsdl.aspxkhông áp d?ng88,24806 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Viewwsdl.aspxkhông áp d?ng40,23906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Workflowwsdl.aspxkhông áp d?ng84,41506 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Wssinteropwsdl.aspxkhông áp d?ng36,51906 Tháng mư?i m?t năm 201304:37
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2837668 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Project Server 2013
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbhotfixserver kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup kbmt KB2837668 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2837668

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com