Kh?c ph?c: Nhi?m v? chu?i đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t hệ điều hành không ch?y khi b?n s? d?ng thi?t đ?t tùy ch?nh c?ng trong h? th?ng Trung tâm qu?n l? c?u h?nh 2012 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2838585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng thi?t đ?t tùy ch?nh c?ng trong Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1 (SP1), tr?nh t? nhi?m v? không ch?y. Ví d?, khi b?n đ?t c?u h?nh các web site đ? s? d?ng c?ng khác hơn so v?i c?ng 80 ho?c c?ng 433 là c?ng m?c đ?nh, vi?c tri?n khai không b?i v? h?nh ?nh hệ điều hành không th? đư?c t?i v?. Ngoài ra, l?i sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin Smsts.log:

"L?i t?i t?p tin t? http://siteserver.sccm.Local:80/SMS_DP_SMSPKG$/CMnnnnnn/sccm?/install.Wim đ? C:\_SMSTaskSequence\Packages\CMnnnnnn\install.Wim ApplyOperatingSystem năm 1996 (0x07CC)

Gi?i pháp

Ghi chú

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ? m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i có Cumulative Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? Service Pack 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l? hành chính trư?c khi b?n áp d?ng gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này thay th? hotfix 2841592.

Đăng thông tin cài đ?̃t

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o l?i các v?t ch?a cài đ?t chuyên bi?t đ? thay đ?i có hi?u l?c trong m?t t?nh hu?ng không - đi?u hành h? th?ng tri?n khai (OSD).

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Configmgr2012ac-sp1-kb2838585-x64.mspkhông áp d?ng4,268,03223 Tháng hai năm 201301:50không áp d?ng
MCS.msikhông áp d?ng10,461,18423 Tháng hai năm 201301:50không áp d?ng
Osdcore.dll5.0.7804.12101,049,26423 Tháng hai năm 201301:50x 64
Osdsetuphook.exe5.0.7804.12102,988,72023 Tháng hai năm 201301:50x 64
Tscore.dll5.0.7804.12102,804,91223 Tháng hai năm 201301:50x 64
Adminconsole.msikhông áp d?ng133,316,60823 Tháng hai năm 201301:50không áp d?ng
Configmgr2012ac-sp1-kb2838585-i386.mspkhông áp d?ng3,244,03223 Tháng hai năm 201301:50không áp d?ng
Configmgr2012adminui-sp1-kb2838585-i386.mspkhông áp d?ng8,265,72823 Tháng hai năm 201301:50không áp d?ng
Osdcore.dll5.0.7804.1210625,84023 Tháng hai năm 201301:50x 86
Osdsetuphook.exe5.0.7804.12101,737,39223 Tháng hai năm 201301:50x 86
Tscore.dll5.0.7804.12101,534,12823 Tháng hai năm 201301:50x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Thu?c tính

ID c?a bài: 2838585 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbqfe kbautohotfix kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2838585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2838585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com