MS13-048: L? h?ng trong Windows h?t nhân có th? cho phép ti?t l? thông tin: ngày 11 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2839229 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-048. Đ? xem b?n tin an ninh đ?y đ?, ghé thăm m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t:H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT:TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i:Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n:H? tr? qu?c t?

CHI TIEÁT TAÄP TIN

T?p tin băm thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinSHA1 bămSha256 băm
Windows6.0-KB2839229-ia64.msu3EFBB7FF31AC6E9D55AED6CFBE5FE2B774E57ABD1BAD5EC631324B1D50B22F74F47B5E63645F5571353AF3529AFB2AFEE123DC8F
Windows6.0-KB2839229-x64.msuBD6D9DC03944F120EF7BDCDB1D924865555A6DDDEA11DB049CF9F1ADF740B9BBE9F89A557CAE4EF9B9C81D94D974BCEC702C3FB9
Windows6.0-KB2839229-x86.msu9248058BDF850D005691C8D5AD302058BDD6337BD4E5D991F343DADF0CBCF50C7801C09AFF3EE73536FEC0F6169A9C4E8A9FF9A0
Windows6.1-KB2839229-ia64.msuD5A95A8C1ECFEDE5159E642FF0415CA5F8EF0B2CBBC6D3B169B28B496E08FDF68DBEF1C3472CA5E778CEBA76D795109C834FFDFC
Windows6.1-KB2839229-x64.msu7E9C1B96FD6E9E5BDE77A675E735F9C06BA6C1D366D56C10F7F55EBB3A69DCDBF1E07F2D29D11DF0D6A4E07341C81BC8908E1262
Windows6.1-KB2839229-x86.msu15B0F7687898C3D41FD191743B8AE2FCD25D1C48A2F0EF73CFD138D69B27DBA5F2A60A24811D99249B0292952CC5094E54037443
Windows8-RT-KB2839229-x86.msuE7DB93578B3F0D12F047FA4ED5C13F7F78333AB516BDB3709F209B6F8353926CACD4D936FD2B76C3CA509A48FB91623B5B50FA1F
WindowsServer2003-KB2839229-ki?n trúc ia64-DEU.exeD4D02BB0E6CDE387F03A49DE0A9FC553F6C28C9D1E7705376E9A38F2C83302D4570A0ECA1DB4BD42B4EACFD62C548B8472F1E31E
WindowsServer2003-KB2839229-ki?n trúc ia64-ENU.exe106EA4ED1FB9333AC421CF38C11870DDC0B4987EA92F9128F208367D04B4D7F19042E838F8AD4E55282C724F01D5D604A5F65337
WindowsServer2003-KB2839229-ki?n trúc ia64-FRA.exe52CB61806EF5D0F5DD290657B21D073123434B0FE69DB9A6FD1C0D2A62171978694FC10CD1E3762AD0D2E62819F858EF1EB57348
WindowsServer2003-KB2839229-ki?n trúc ia64-JPN.exe1AC3016857916F00855CB23117EC77D3347E20F3E128B051B8300C0D24E05CF00A1B0CE3CA6783A53F9CF9FA01E39FB5BC77CB6E
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-CHS.exe80EB5DFC10F29415DBC1A05C3B69D235EF9EBAF07B9BB92E1455A24035BE94EBACE4A9718DDE18699E34C4849AD2A7D914B12CCA
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-CHT.exe0EB9CBBA2695B7293754A661ECB728B9940EDE1247A28761637433090B60F88ECECB755FEE241DA3D96181D8F176F3AE56D14E28
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-CSY.exeF20AA140A73844D902DAAE6D007A2FDF684D56EEC3929534F74720DA025443A65510AD956539ABFD349B31CCB07BAEDF0DEA6191
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-DEU.exeCE092A2B65EC6FB6A7444DBCC8416EED76235610B4B68E478F9EB2B9DE25E3EB6B9574F12B18AFEC1EA43EDB2ABDF804BE433018
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-ENU.exe242C68ED30831909CD4CB267667B3AB6EBF8E710F0594778F6AF231D1B493D79FC6F975D817401D545FA03F52AF7534A6752E379
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-ESN.exe3977D42D6C6B98088876348E73C7642D5872764D79C6FDD97081BEDD7FF115127A7A46CE10EBA927F2C1793D140934AABCA923A4
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-FRA.exe0F8EA4A04917F7881042D8E5285B2E7B0E4853255C33F03A609ADC51883FFD6091682989204F70878A49CFA467809D1EB25F05D2
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-HUN.exeB079FFDDF7B560224890E1667BCEC7A8282D91A3F283793F5A24DAC6035E4368ED820115E1DEAA2535679A69A848369745569EEF
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-ITA.exe5FC7CA32B8123472C8D62E015A84302BAA7C0965CA4FB8C8D96C892752E4A767EDC00A1225A03DC3E8D7C868D2994C909AC9CCF0
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-JPN.exeE0A7F0AB372701C671CAAD6E28C5F2C871291A24DB506F84E9C401603FD15DA173159AD93AEE9263B289A67A719C59E574CB6E24
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-KOR.exeB2EC491256B877818FEE6B3071D46F678A1EEEF51BE4773ECBCBB3A6F553E7886EAC7AD264F54FEFC7B3A8225DB9873BF11F3CE3
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-NLD.exe83016F4116401D7C9B75644D988EEB866A228B827ADFBF7B5F7F67B17E37D01EFEA4D82ED62D2CC57C4ACD5825E924F98C59B437
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-PLK.exe1F43DEC6E0853E7FC9B5841F2EB2EBDFFD9F329371B9647B64FFCDEA752298D840659D30981C7A9F78B5A1469ED75F22E22710E3
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-PTB.exe89F949CDF2E61AE5116CBAB56D453FAE56DE1A4B5AD03E222FE3D69DF1CC05F9384AAEB6CAA392B13E08AD278E43A0583C185DB0
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-PTG.exe547F1FB3D38BE60BACC41A077E3F8F6E7834B913EDF7243289A1674199F87D98E818B30DC650656DB3514CBAB9AE25A13E7ADD8F
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-RUS.exe93E7976325C8EF75306EC975DEF75207E81011D55B4A516A3AE73EB40F8A9D51FEA451E6386C914B333F09CF4F0DE1021D348345
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-SVE.exeE8272138529BC326343493013EBD6D526182793203CCF4DAA913E80ADC9CEFAC715054C59700167A4EC275E23BBEFB621550AD05
WindowsServer2003-KB2839229-x 86-TRK.exeF8C8601D6E2AE10C035D1A5DBE54A75BC28091138E0270573A040315FF0973CBA561DC7B6C46F297DC22801507CC509FA8E19086
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-CHS.exe413BEEFFC81B5DE3BDB745DC8B9E972C6379BBA6F363A972B452653B6BE05675732C043C969805EB982250C0D3D5D3612449D85C
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-CHT.exeECEDE1CC69CD738C5FDC34B1BD2A58F0537059DBE48B1630FCF8F0263C861CBF57445D784373F9EDCF9209169B1281A52263BF60
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-DEU.exeECAF2706E79E2404734B3E2684DD98B8AAD609961D0EA7653A57ED33EF871099EF553A8E58786F6AF2FAE3F1F307F2B03E92AA37
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-ENU.exeC00EDF487FE18609008FB26C611771ECA0071A488D9DC621E3CCF7F93B87E518D9492A9322A10F296BCF6D65F356B4732960C9F5
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-ESN.exeF7F4AC6E9E04F1A5022E6E389D95553D056ECDFB0F62806C2BC8576B3AC9892C7CF732151ED34842DE49B060CAFE7A33D09FB709
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-FRA.exeC589D261666A6ED53C82906ABA66D65D435B8F76E32634502E337DF68E6114133906467FA84B0234FAEE5EFE5531FAD0A13D4A86
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-ITA.exe581320A6723D0A29AB93A076C33F12ACF488917AF35151F83BC46339EC0CC1B519B6B71F26553E6DCC47AE142E35666B4E8F7ED0
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-JPN.exe759487E0A12F3F409563645485804A7CF20689C54B7F4E48D527F508B9F53586940F97B25047C0AC2B2215BD13DFED8AA722780D
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-KOR.exe8B49F4F8A2CDF830EF641CE9A862AD57C551AE716533AE5BD851E9D9D48755F8AFB639BE1AC5C8D6D8197A0424CA5C9BF1890640
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-PTB.exe9BCCB435E5F872B12E1001E0D48BE0F335B0FF63052F0177676DE30A53C0D1E76AA51F5413E2B0626F7E11523E434826F7A6B960
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2839229-x 64-RUS.exe962B991C4F5497253B4F1A4ADF05A2FC13AD15291D816B11B7A33B8CF9DAD86ED5CE404C7F5EDB1D51CFC24993A27DA3D329D96E
WindowsXP-KB2839229-x 86-ARA.exeB2596188E87AD4B60C411A6C13E00D6FA0FAE0B7CF24FD7D258D528FC5BA252ACE0AC20B559833DD23BE511D6F538F47A28C92E4
WindowsXP-KB2839229-x 86-CHS.exe2C197A3A69F6E79A411A66ECDA6934968F57C825E5DD8B8A161E3DA866B96BEC08FFC452A5569C1EC7C8068A827A784CF327797D
WindowsXP-KB2839229-x 86-CHT.exeB9D67B1098F598AE1FDFCF756AB8758CF8C30D92132ACB4C252DC681717890AE7774584C6FB88AA8713F5054B4BDEE6595A2574A
WindowsXP-KB2839229-x 86-CSY.exe54579EA9DA3A342EA55EC9DACB877580AFADC59A4CD6FEF457CC394E8DEAB92B33229023A61F315DCD002817417C6561F68952DA
WindowsXP-KB2839229-x 86-DAN.exe2964B636CF4ACD5F9022EB7334D3EF2596D3F502F0E1D6EBF7AA55762D6802851B99DF7AE280E61259F61A219ACB8D4F3775BE42
WindowsXP-KB2839229-x 86-DEU.exeA3E98041C653F4BCCD0A9192B122044C9F9B5E7911A46C14064CE2F14A590375CCE2BB236ECE53FE19723CB0065FB0084DB01A74
WindowsXP-KB2839229-x 86-ELL.exeD99F76E5E20C244DBE11D8DA7B50CF48A89EF05C33C8355614B5FBE5D14599755AF77DB7F04BF6199D9944B36CE351C5E323CC07
WindowsXP-KB2839229-x 86-ENU.exeF01852B21C13E9DB073CCE699CB0541AEF007ACC093849A5F4D603F05DF7A18B69B748EB956AB3AA218DDE9CEC1448EA39ACAB91
WindowsXP-KB2839229-x 86-ESN.exe5F89D11895F21C98D446A50DAE1A8C0144CF5B953D38C4B5A98BAF5139319041851101C2D527EA9754BAD9AD9BD410E450C1111F
WindowsXP-KB2839229-x 86-FIN.exeBC5F6F9ECE0FAC7B2B70127454F726447D30DA80C30D54BD3800223E9F08C3648435B960B38CA62CDA0DFF6A27A90576DF916507
WindowsXP-KB2839229-x 86-FRA.exeA6852A69E5B0AF0121474EBB57B155118A0E1A56C73DDC708BD6C9658D20069D301E6FF0F63C610D6C12F089050C96B06C29DF89
WindowsXP-KB2839229-x 86-HEB.exe64183B29D9BD87FC6A082BD8F9C99B4727562BF5952EDB2F8A5D43768EFAED888B3FE286B6A42DC789F7F3D55CE3F71C1C0EF696
WindowsXP-KB2839229-x 86-HUN.exe03D3E5EAB9C454E67989A795F39FA519739D7E03B5D4F53AA91B774F10F5E4F7604926D1E683AD31F4C4BDF36ABC76DC5651AB25
WindowsXP-KB2839229-x 86-ITA.exe82B233E5BDD09E65CD0E59EA66EDDD7740D51427A3CA9E13B3B226B4ECDE417DA8285663FFCDF097C60FE928BD311EAE585D6F98
WindowsXP-KB2839229-x 86-JPN.exeF8EEC458CE15C5A40F9E7BED500953E73C14F7A05E5055D44283C83FBABEB45550544A676074CF15D41591D051DFCF89B7B77021
WindowsXP-KB2839229-x 86-KOR.exeA5BAF1B98537FBE4F1933E1CC57659F880836DF7D94E425E7D7560F0E084AABA680930617BB6F97BC67C3EEAA076792ED66C8738
WindowsXP-KB2839229-x 86-NLD.exe195D5C6299FD8CF323FA14FD654B773C40B2D768D5BDF2E641F073C30CFD8524E2C9F9D774E9F3CEFD48C65C54CBDCD414501EA6
WindowsXP-KB2839229-x 86-NOR.exeCA320950B8F5135143F3799E23A1507374AF646D5CA02085920BA9968198B655C56EBFF2FE3A03B8BB551C88CF54918B900BF02A
WindowsXP-KB2839229-x 86-PLK.exeE9F08D425E7D04EB9CE1D0038591E2491E3F10EC1BB19EE54033B925F6BADE6F17E80E9578E65C2136673C195434FC049277F152
WindowsXP-KB2839229-x 86-PTB.exe03B7E5590CD7156218AB14E59ABF16F8186BA473FBEC53CB8F814E8D32389C5FF257CABB3B3824F629E7A10A68AD759FAFD749CF
WindowsXP-KB2839229-x 86-PTG.exe83184534795C9DEF015840E9680C5FBD462573CC357417BA83D5ED77A154235DCB324F34017417850BE9E7F90368FC8883C8945C
WindowsXP-KB2839229-x 86-RUS.exe1CA1FBB9E1752D4E0946C158ED162557A7D7E8FD62F2A4D964D101AEE4DB6F780F7DAD15FE2767A1116CB8AE6A0E350686274846
WindowsXP-KB2839229-x 86-SVE.exe28883ABCB86D27FC92C49EB8B5DBB81C0CEF2570D442323D4340805F5CF962ABCC3271A1EE4D2CE4F731DF420FD485E6882AA0AD
WindowsXP-KB2839229-x 86-TRK.exe991F1A959E4E7DDB8A4D7F3E65AC810E7C8940C23E333F26FB290835FBD9AC9EC7364C8072770DC849CE827F005FDA31437686B3
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Windows XP và Windows Server 2003 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s? ki?n quan tr?ng c? th? (SPn) và d?ch v? chi nhánh (QFE, Đông Đ?c) đư?c ghi nh?n trong các "SP yêu c?u" và "D?ch v? chi nhánh" c?t.
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. QFE d?ch v? chi nhánh ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Ngoài các t?p tin đư?c li?t kê trong các b?ng, b?n c?p nh?t ph?n m?m này c?ng cài đ?t m?t t?p tin vào c?a hàng b?o m?t liên quan (KBs?.Cat) mà đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows XP

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh d?ch v?
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.63872,149,88803 Tháng 5 năm 201301:30x 86SP3SP3QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.63872,070,14403 Tháng 5 năm 201300:38x 86SP3SP3QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.63872,028,54403 Tháng 5 năm 201300:38x 86SP3SP3QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.63872,193,53603 Tháng 5 năm 201301:26x 86SP3SP3QFE
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2003

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh d?ch v?
Fltmgr.sys5.2.3790.5107132,09607-Jan-201300:43x 86SP2SP2QFE
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.51572,503,16803 Tháng 5 năm 201302:10Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.51572,314,24003 Tháng 5 năm 201300:42x 86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.51572,354,68803 Tháng 5 năm 201300:42Không áp d?ngSP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.51572,462,72003 Tháng 5 năm 201302:10x 86SP2SP2QFE
Mpsyschk.dll5.2.3790.515717,40803 Tháng 5 năm 201309:43x 86Không cóKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin.

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.0.6002.18XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2ĐÔNG Đ?C
  6.0.6002.23XXXWindows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Csrsrv.dll6.0.6002.1880549,15209 Tháng 3 năm 201303:45x 86
Csrsrv.dll6.0.6002.2310349,15202 Tháng năm 201302:52x 86
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.188323,603,83202 Tháng năm 201322:03Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.188323,551,09602 Tháng năm 201322:03Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.0.6002.231033,606,39202 Tháng năm 201322:03Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.0.6002.231033,555,19202 Tháng năm 201322:03Không áp d?ng
Smss.exe6.0.6002.1880564,00009 Tháng 3 năm 201301:28x 86
Smss.exe6.0.6002.2310364,51202 Tháng năm 201301:27x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.1.7601.18xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.7601.22xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appid-ppdlic.xrm-msKhông áp d?ng3.013 ngư?i06 Tháng 5 năm 201305:27Không áp d?ng
Appid.sys6.1.7601.2231850,17606 Tháng 5 năm 201303:31x 86
Appidapi.dll6.1.7601.2231850,68806 Tháng 5 năm 201305:01x 86
Appidcertstorecheck.exe6.1.7601.2231816,89606 Tháng 5 năm 201303:30x 86
Appidpolicyconverter.exe6.1.7601.2231897,79206 Tháng 5 năm 201303:31x 86
Appidsvc.dll6.1.7601.2231829,69606 Tháng 5 năm 201303:30x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.1811338,91219 Tháng 3 năm 201304:48x 86
Csrsrv.dll6.1.7601.2231838,91206 Tháng 5 năm 201305:02x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.181473,968,87206 Tháng 5 năm 201305:06Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.181473,913,57606 Tháng 5 năm 201305:06Không áp d?ng
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.223183,972,96806 Tháng 5 năm 201305:10Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.1.7601.223183,917,16006 Tháng 5 năm 201305:10Không áp d?ng
Apisetschema.dll6.1.7600.163856,65614 Tháng b?y, 200901:03x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.223186,65606 Tháng 5 năm 201305:01x 86
Smss.exe6.1.7601.2231869,63206 Tháng 5 năm 201303:02x 86
Apisetschema.dll6.1.7600.1638512,64802 Tháng tư, 201003:07x 86
Smss.exe6.1.7601.1811369,63219 Tháng 3 năm 201302:49x 86
Apisetschema.dll6.1.7601.223186,65606 Tháng 5 năm 201305:01x 86
Smss.exe6.1.7601.2231869,63206 Tháng 5 năm 201303:02x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Chi tieát taäp tin Windows 8 và Windows Server 2012

 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
 • Chi nhánh d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
Lưu ? Bi?u hi?n t?p tin (b?n kê.manifest) và MUM file (.mum) đư?c cài đ?t không đư?c li?t kê.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.166045,575,42404 Tháng 5 năm 201305:45Không áp d?ng
Ntoskrnl.exe6.2.9200.207085,566,72004 Tháng 5 năm 201305:33Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2839229 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2839229 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2839229

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com