MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2840633
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft .NET Framework có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t trang web đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh duy?t web có th? ch?y ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=304158

Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Microsoft .NET Framework gói c?p nh?t b?o m?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.Linq.dll3.5.30729.6404684,03215 Tháng 5 năm 201301:04
System.Data.Linq.dll3.5.30729.6404684,03215 Tháng 5 năm 201301:04
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.Linq.dll3.5.30729.7048684,03215 Tháng 5 năm 201301:05
System.Data.Linq.dll3.5.30729.7048684,03215 Tháng 5 năm 201301:05
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.Linq.dll3.5.30729.6404684,03215 Tháng 5 năm 201301:29
System.Data.Linq.dll3.5.30729.6404684,03215 Tháng 5 năm 201301:04
System.Data.Linq.dll3.5.30729.6404684,03215 Tháng 5 năm 201301:04
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.Data.Linq.dll3.5.30729.7048684,03215 Tháng 5 năm 201303:31
System.Data.Linq.dll3.5.30729.7048684,03215 Tháng 5 năm 201301:05
System.Data.Linq.dll3.5.30729.7048684,03215 Tháng 5 năm 201301:05
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft NET Framework 3.5 khi đư?c dùng v?i:
    • Windows 8
    • Windows Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2840633 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2840633 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2840633

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com