Kh?c ph?c: web site bài t?p không làm vi?c trong m?t môi trư?ng web site qu?n l? c?u h?nh h? th?ng Trung tâm 2012

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2841764 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n có m?t web site Microsoft h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? môi trư?ng.
 • B?n nh?p m?t bên th? ba g?c gi?y th?m quy?n xác th?c (CA) gi?y ch?ng nh?n b?ng cách s? d?ng giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l?.
 • Đó là m?t k? (&) ho?c nhân v?t nonalphanumeric khác trong chu?i CertificateIssuers .
Trong trư?ng h?p này, web site bài t?p có th? không ho?t đ?ng.

Lưu ? N?u b?n lo?i b? các nhân v?t nonalphanumeric t? chu?i CertificateIssuers , web site t?p làm vi?c như mong đ?i.

Khi v?n đ? này x?y ra, m?t m?c nh?p tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây kí nh?p các t?p tin LocationServices.log:
 • Ví d? 1

  LSGetSiteVersionFromAD: C? g?ng đ? truy v?n qu?ng cáo cho các ngh? s? cho web site 'ABC'
  Hi?u su?t qu?ng cáo truy v?n: ' (&(ObjectCategory=mSSMSManagementPoint)(mSSMSSiteCode=ABC))'
  parentElement, HRESULT = 80004005
  LSGetCapabilitiesAndADMembershipFromCliOpSettings (sCliOpSetting, sCapabilities, sNull, sNull), HRESULT = 80004005
  LSGetSiteVersionFromAD: Không th? l?y phiên b?n cho web site 'ABC' (0x80004005)
  LSIsSiteCompatible: Không th? có đư?c phiên b?n web site t? t?t c? các m?c tin thư thoại
  sSMSAssignedSite.length(), HRESULT = 80004005
 • Ví d? 2

  Làm m?i các thi?t đ?t b?o m?t trên qu?ng cáo
  ClientOperationalSettings t?m b? l?c ' (&(ObjectCategory=mSSMSManagementPoint)(mSSMSDefaultMP=TRUE)(mSSMSSiteCode=ABC))'
  đúng == doc.LoadFromString(sOperationalXML), HRESULT = 87d 00217
  Th?t b?i trong vi?c làm m?i các thi?t đ?t b?o m?t trên qu?ng cáo v?i l?i 0x87d00217.
Ngoài ra, khi b?n nh?p vào T?m th?y web site trong giao di?n đi?u khi?n c?u h?nh qu?n l?, m?c tương t? như sau đây đư?c kí nh?p các t?p tin MP_Location.log:
 • Ví d? 1
  MP_GetSiteInfo (CCB) MP_LocationManager Ngàyth?i gian 9128 (0x23A8)
  CHandleLocationRequest::CreateReply th?t b?i v?i l?i (8000ffff). MP_LocationManager Ngàyth?i gian 9128 (0x23A8)
  MP LM: Tin thư thoại lo?i b? MP_LocationManager Ngàyth?i gian 9128 (0x23A8)

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i Cumulative Update 1 cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1 cài đ?t chuyên bi?t.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n đóng giao di?n đi?u khi?n qu?n tr? qu?n l? c?u h?nh trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? tab trong các Ngày và th?i gian m?c trong Panel điều khiển.
Cho h? th?ng Trung tâm 2012 c?u h?nh qu?n l? gói b?n ghi d?ch v? 1
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Baseutil.dll5.0.7804.12091,569,96823 Tháng hai năm 201301:45x 64
Ccmgencert.dll5.0.7804.1205253,10423 Tháng hai năm 201301:25x 64
Ccmsetup.exe5.0.7804.12051,457,30423 Tháng hai năm 201301:25x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1205515,22423 Tháng hai năm 201301:25x 64
Configmgr2012ac-sp1-kb2823652-x64.mspkhông áp d?ng3,923,96823 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Hman.dll5.0.7804.1209820,91223 Tháng hai năm 201301:45x 64
MCS.msikhông áp d?ng10,461,18423 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
MP.msikhông áp d?ng10,145,79223 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Pulldp.msikhông áp d?ng8,695,80823 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Sitecomp.exe5.0.7804.1209772,27223 Tháng hai năm 201301:45x 64
SMP.msikhông áp d?ng5,488,64023 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Adminconsole.msikhông áp d?ng133,312,51223 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Ccmgencert.dll5.0.7804.1205176,79223 Tháng hai năm 201301:25x 86
Ccmsetup.exe5.0.7804.12051,457,30423 Tháng hai năm 201301:25x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1205348,84823 Tháng hai năm 201301:25x 86
Configmgr2012ac-sp1-kb2823652-i386.mspkhông áp d?ng3,014,65623 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Configmgr2012adminui-sp1-kb2823652-i386.mspkhông áp d?ng6,414,33623 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Pulldp.msikhông áp d?ng6,000,64023 Tháng hai năm 201301:25không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Đ? bi?t thông tin v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, h?y xem Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2841764 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2841764 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2841764

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com