"Atid?tas ra?yti nepavyko" klaida, kai ?vesties/i?vesties testavimo veikia su Windows Server 2012 permetimo klasteris su Windows 8 arba Windows Server 2012 pagr?st? kliento

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2842111 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Atsi?velgiant ? toki? situacij?:
 • J?s turite Windows Server 2012 permetimo klasteris, kuris yra sukonfig?ruotas naudojant pastoviai prieinama failus.
 • ?vesties/i?vesties testavimo veikia Windows 8 arba Windows Server 2012 kliento prie? permetimo klasteris. Stresas testas yra Buitin? atvirus ir u?darus operacij? duomenis operacijoms. Pvz., bandymo ne kart? atidaro fail? d?l failo dalies, skaito fail?, ir tada baigia byl?.

  Pastaba ?is scenarijus gali b?ti randamas testavimus bet ne susieti tiesiogiai su kliento naudojimo scenarijus.
Tokiu atveju gali pasireik?ti ?vesties/i?vesties klaid? per perjungimas. Be to, sistemos ?urnale gali b?ti u?registruotas ?is ?vykis:


?vykio ID: 50
?altinis: Mup
Apra?ymas/kontrol?: {U?delsti ra?yti nepavyko} sistemai Windows nepavyko ?ra?yti visus duomenis i? failo <file name="">.Duomenys buvo prarastas. ?i klaida gali atsirasti d?l j?s? kompiuterio aparat?ros arba tinklo ry?io. Pra?ome pabandyti ?ra?yti ?? fail? kitur.</file>

Prie?astis

Atidarius fail? d?l failo dalies, sukuriamas login? failo numer?. U?darius fail?, serverio prane?im? blok? (SMB) peradresavimo priemon? bus talpyklos loginiu per trump? laik?. Vis d?lto yra rankenos, kurios gali b?ti i?saugotos ?iuo b?du skai?iaus rib?. Streso bandymo metu SMB scavenger galima atsilikti pabaigai talpyklos rankenos. Tai gali sukelti susikaupusi? rankenos. Gal? gale, ranken? skai?ius vir?ija leistin? rib? gali b?ti nepavyko per per t?stin? skirtojo laiko ir kai kuri? i/o operacij? gali nepavykti. Pagal numatytuosius nustatymus, t?stin? skirtasis laikas yra 60 sekund?i?.

Sprendimas

?ios kar?tosios pataisos taip pat galima rasti Microsoft naujinim? katalogo.

Kar?tosios pataisos informacija

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame bus ?ios kar?tosios pataisos.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti Windows 8 arba Windows Server 2012.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Angl? (JAV) ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Pastabos apie ?Windows 8? ir ?Windows Server 2012? failo informacij?
Svarbu. Windows 8 ir Windows Server 2012 kar?tosios pataisos yra ?trauktos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? puslapyje pateikiama tik ?Windows 8?. Nor?dami gauti kar?t?j? patais? paket?, kuris taikomas vienai arba abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, pateikt? puslapio dalyje ?Windows 8?. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, etapas (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.2.920 0.20 xxx?Windows 8? ir ?Windows Server 2012?RTMLDR
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra atskirai? pagal "papildom? fail? informacija Windows 8 ir Windows Server 2012" skyriuje. MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 8? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Rdbss.sys6.2.9200.20794321,02410-Aug-201303:22x86
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794168,96010-Aug-201303:23x86
MRxSmb.sys6.2.9200.20794307,20010-Aug-201303:21x86
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ir Windows 8 Windows Server 2012
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Rdbss.sys6.2.9200.20794422,40010-Aug-201304:06x64
Mrxsmb20.sys6.2.9200.20794214,52810-Aug-201304:07x64
MRxSmb.sys6.2.9200.20794365,05610-Aug-201304:04x64
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

Galite naudoti ?i? "Windows PowerShell" komand? gauti rankenos SMB kliento numeris:
Get-SmbConnection
Kai tai nutinka, ranken? skai?ius yra daug daugiau nei tikimasi. Pavyzd?iui, galite matyti daugiau nei 10 000 rankenos nors tik?tasi yra apie 100 rankenos.

Technin?s ?rangos konfig?racij? ir efektyvumas gali tur?ti ?takos, kuriuo tai nutinka riba.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

Papildoma fail? informacija Windows 8 ir Windows Server 2012

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 pagrindo versijos Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_15957f8344f16cc8f1b29e9aa2e96ac8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d92a086cc5e2e4e9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis693
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_193dff2918662525f306e6de1687bb8c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_733bdd156b91a087.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis698
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasX86_6b448ac11a57651831a9ba1eec752637_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_0190772db130a6d4.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis701
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:51
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_56feb63e4bf5e785.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis22,921
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)05:07
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_8804d40d745258e7.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4,096
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)05:07
PlatformaNegalioja
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_7cbb4ba73ba9e714.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis57,195
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)05:06
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos ofWindows 8and Windows Server 2012
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_425c30db1d1e500fc847f5b0746a5fc8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_a3da1928b7b79706.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis702
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_4f0c0afd0d218a6fa0ca3d56db22dffb_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_2f60587d22f5a587.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis697
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_7cc6caa2bd99269dc2057f6cf364a82e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_c7417d8366fa082e.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis705
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:53
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-rdbss_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_b31d51c2045358bb.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis22,927
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)07:29
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-smb20-minirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_e4236f912cafca1d.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis4100
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)07:29
PlatformaNegalioja
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-smbminirdr_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20794_none_d8d9e72af407584a.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis57,199
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)07:28
PlatformaNegalioja
Failo vardasUpdate.mum
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,604
Data (UTC)10-Aug-2013
Laiko (UTC)13:53
PlatformaNegalioja
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2842111 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 23 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbmt KB2842111 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2842111

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com