MS13-052: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các.NET Framework 3.5 trên Windows 8 và Windows Server 2012: ngày 9 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2844289
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

B?n c?p nh?t này gi?i quy?t m?t l? h?ng trong Microsoft Khuôn kh? .NET có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n trên m?t h? th?ng khách hàng n?u ngư?i dùng xem m?t web site đ?c bi?t crafted b?ng cách s? d?ng m?t trình duyệt Web có th? ch?y ?ng d?ng duy?t XAML (XBAPs).

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n tin b?o m?t MS13-052. B?n có th? xem các b?n tin an ninh đ?y đ? b?ng cách đi đ?n m?t trong các web site Microsoft sau đây:

Làm th? nào đ? có đư?c tr? giúp và h? tr? cho b?n C?p Nh?t b?o m?t này

Tr? giúp cài đ?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho ???? Microsoft Update

Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t

H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?

Thông tin thêm

T?i thông tin

B?n c?p nh?t này có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

http://Go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=304168

Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho b?n c?p nh?t này

Đ? bi?t thông tin v? các thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh khác nhau đư?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

2844699 Thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh cho Microsoft .NET Framework gói c?p nh?t b?o m?t

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n c?p nh?t này không yêu c?u kh?i đ?ng l?i h? th?ng sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t, tr? khi các t?p tin đang đư?c C?p Nh?t đang b? khóa ho?c đang đư?c s? d?ng.

C?p nh?t thông tin thay th?

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

C?p Nh?t lo?i b? thông tin

Lưu ? Chúng tôi không khuyên b?n lo?i b? b?t k? C?p Nh?t b?o m?t.

Đ? lo?i b? b?n c?p nh?t này, s? d?ng các Chương tr?nh và tính năng m?c trong b?ng đi?u khi?n.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t này cài đ?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.

Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201219:47
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492761,44006 Tháng b?y năm 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:09
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201220:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640053,24813 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201220:08
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:37
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:37
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:37
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492757,34406 Tháng b?y năm 201219:37
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:48
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:47
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.dll2.0.50727.6408425,98415 Tháng 5 năm 201301:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201219:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:09
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201220:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640040,96013 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:08
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:37
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:37
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:37
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201219:37
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640032,76813 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.6408745,47215 Tháng 5 năm 201301:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927184,32006 Tháng b?y năm 201219:47
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927229,37606 Tháng b?y năm 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:09
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927176,12806 Tháng b?y năm 201220:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927172,03206 Tháng b?y năm 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400184,32013 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400172,03213 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927151,55206 Tháng b?y năm 201220:08
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927167,93606 Tháng b?y năm 201219:37
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201219:37
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927163,84006 Tháng b?y năm 201219:37
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927217,08806 Tháng b?y năm 201219:37
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:48
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:47
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.dll2.0.50727.64082,052,09615 Tháng 5 năm 201301:04
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201220:00
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:59
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:59
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15209 Tháng 10 năm 201202:40
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492761,44006 Tháng b?y năm 201219:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15209 Tháng 10 năm 201202:40
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:59
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15209 Tháng 10 năm 201202:40
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201219:57
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:59
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640053,24809 Tháng 10 năm 201202:40
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201219:59
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:02
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:01
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492757,34406 Tháng b?y năm 201220:02
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:06
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:05
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.dll2.0.50727.7027425,98415 Tháng 5 năm 201301:05
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201220:00
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:59
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:59
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86409 Tháng 10 năm 201202:40
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86409 Tháng 10 năm 201202:40
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:59
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86409 Tháng 10 năm 201202:40
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201219:57
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:59
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640040,96009 Tháng 10 năm 201202:40
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:59
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:02
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:01
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201220:02
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:06
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:05
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640032,76813 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7027745,47215 Tháng 5 năm 201301:05
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927184,32006 Tháng b?y năm 201220:00
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201219:59
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:59
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93609 Tháng 10 năm 201202:40
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927229,37606 Tháng b?y năm 201219:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84009 Tháng 10 năm 201202:40
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:59
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93609 Tháng 10 năm 201202:40
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927176,12806 Tháng b?y năm 201219:57
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927172,03206 Tháng b?y năm 201219:59
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400184,32009 Tháng 10 năm 201202:40
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400172,03213 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927151,55206 Tháng b?y năm 201219:59
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927167,93606 Tháng b?y năm 201220:02
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201220:01
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927163,84006 Tháng b?y năm 201220:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927217,08806 Tháng b?y năm 201220:02
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:06
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:05
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.dll2.0.50727.70272,052,09615 Tháng 5 năm 201301:05
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a h? th?ng
Chi nhánh d?ch v? GDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.6408425,98415 Tháng 5 năm 201301:29
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.6408745,47215 Tháng 5 năm 201301:29
System.xml.dll2.0.50727.64082,052,09615 Tháng 5 năm 201301:29
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201220:22
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:45
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:44
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15228 Tháng 12 năm 201121:41
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492761,44006 Tháng b?y năm 201219:42
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15228 Tháng 12 năm 201121:41
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:44
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15228 Tháng 12 năm 201121:41
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201219:41
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:46
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640053,24828 Tháng 12 năm 201121:41
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201219:46
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:47
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:46
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:47
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492757,34406 Tháng b?y năm 201219:46
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:48
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:47
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:03
System.configuration.dll2.0.50727.6408425,98415 Tháng 5 năm 201301:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201220:22
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:45
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86428 Tháng 12 năm 201121:41
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201219:42
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86428 Tháng 12 năm 201121:41
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:44
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86428 Tháng 12 năm 201121:41
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201219:41
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640040,96028 Tháng 12 năm 201121:41
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201219:46
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:48
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201219:47
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640032,76813 Tháng 12 năm 201122:03
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.6408745,47215 Tháng 5 năm 201301:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927184,32006 Tháng b?y năm 201220:22
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201219:45
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:44
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93628 Tháng 12 năm 201121:41
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927229,37606 Tháng b?y năm 201219:42
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84028 Tháng 12 năm 201121:41
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:44
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93628 Tháng 12 năm 201121:41
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927176,12806 Tháng b?y năm 201219:41
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927172,03206 Tháng b?y năm 201219:46
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400184,32028 Tháng 12 năm 201121:41
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400172,03213 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927151,55206 Tháng b?y năm 201219:46
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927167,93606 Tháng b?y năm 201219:47
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201219:46
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927163,84006 Tháng b?y năm 201219:47
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927217,08806 Tháng b?y năm 201219:46
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:48
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201219:47
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:03
System.xml.dll2.0.50727.64082,052,09615 Tháng 5 năm 201301:04
Chi nhánh d?ch v? LDR
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
System.configuration.dll2.0.50727.7027425,98415 Tháng 5 năm 201303:31
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7027745,47215 Tháng 5 năm 201303:31
System.xml.dll2.0.50727.70272,052,09615 Tháng 5 năm 201303:31
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201220:01
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492761,44006 Tháng b?y năm 201220:03
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492753,24806 Tháng b?y năm 201220:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640053,24813 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15213 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492745,05606 Tháng b?y năm 201220:07
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640049,15204 Tháng 10 năm 201220:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15204 Tháng 10 năm 201220:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15204 Tháng 10 năm 201220:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15204 Tháng 10 năm 201220:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492757,34404 Tháng 10 năm 201220:58
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:13
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:12
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.Resources.dll2.0.50727.640045,05613 Tháng 12 năm 201122:04
System.configuration.dll2.0.50727.7027425,98415 Tháng 5 năm 201301:05
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201220:01
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492749,15206 Tháng b?y năm 201220:03
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492740,96006 Tháng b?y năm 201220:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640040,96013 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:07
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86404 Tháng 10 năm 201220:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86404 Tháng 10 năm 201220:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86404 Tháng 10 năm 201220:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86404 Tháng 10 năm 201220:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492745,05604 Tháng 10 năm 201220:58
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:13
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.492736,86406 Tháng b?y năm 201220:12
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640036,86413 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.Resources.dll2.0.50727.640032,76813 Tháng 12 năm 201122:04
System.Data.sqlxml.dll2.0.50727.7027745,47215 Tháng 5 năm 201301:05
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927184,32006 Tháng b?y năm 201220:01
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74406 Tháng b?y năm 201220:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927229,37606 Tháng b?y năm 201220:03
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400167,93613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927176,12806 Tháng b?y năm 201220:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927172,03206 Tháng b?y năm 201220:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400184,32013 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400172,03213 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927151,55206 Tháng b?y năm 201220:07
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400163,84004 Tháng 10 năm 201220:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927167,93604 Tháng 10 năm 201220:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927159,74404 Tháng 10 năm 201220:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927163,84004 Tháng 10 năm 201220:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927217,08804 Tháng 10 năm 201220:58
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:13
System.xml.Resources.dll2.0.50727.4927155,64806 Tháng b?y năm 201220:12
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.Resources.dll2.0.50727.6400147,45613 Tháng 12 năm 201122:04
System.xml.dll2.0.50727.70272,052,09615 Tháng 5 năm 201301:05
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Áp d?ng cho

Bài vi?t này áp d?ng cho nh?ng đi?u sau đây:
  • Microsoft NET Framework 3.5 khi đư?c dùng v?i:
    • Windows 8
    • Windows Server 2012

Thu?c tính

ID c?a bài: 2844289 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB2844289 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2844289

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com