L?i khi b?n m? Th vi?n Ti li?u SharePoint trong Windows Explorer ho?c nh x? m?t ? ?a trn m?ng v?i th vi?n sau khi ci ?t Internet Explorer 10

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2846960 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bi vi?t ny m t? cc v?n ? x?y ra sau khi b?n ci ?t Internet Explorer 10 trn my tnh ch?y Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 ho?c Windows Server 2012.

Tri?u ch?ng

V?n ? 1

Hay xem xet tinh hung sau:
 • B?n ch?n ty ch?n Gi? ti lun ng nh?p, sau b?n ng nh?p vo my ch? SharePoint.
 • B?n truy c?p vo d? li?u trong Th vi?n Ti li?u SharePoint.
 • B?n c? nh x? m?t ? ?a trn m?ng v?i Th vi?n Ti li?u SharePoint.
Trong t?nh hu?ng ny, thao tc khng thnh cng v b?n nh?n ?c thng bo l?i sau:
Khng th? t?o ? ?a trn m?ng ?c nh x? v? ? x?y ra l?i sau:

Truy cp Bi t chi. Tr?c khi m? t?p ? v? tr ny, tr?c tin b?n ph?i thm trang web vo danh sch trang web tin c?y, duy?t t?i trang web v ch?n ty ch?n ng nh?p t? ?ng.

V?n ? 2

Gi? s? b?n truy c?p vo d? li?u trong Th vi?n Ti li?u SharePoint. Sau , b?n b?m M? b?ng Explorer View khi b?n xem Th vi?n Ti li?u SharePoint trong Internet Explorer 10. Trong t?nh hu?ng ny, thao tc khng thnh cng v b?n nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau.

Thng bao li 1
My khch c?a b?n khng h? tr? m? danh sch ny v?i Windows Explorer.
Thng bao li 2
H? th?ng ang g?p s? c? m? v? tr ny trong File Explorer. Thm trang web ny vo danh sch Trang web Tin c?y v th? l?i.

Ch ?
 • Nh?ng v?n ? ny ch? x?y ra khi my ch? SharePoint ?c c?u h?nh ? xc th?c d?a trn cookie, ch?ng h?n nh SharePoint Online.
 • B?n c th? g?p v?n ? tng t? khi s? d?ng cc my ch? H? tr? Bin so?n v Qu?n l? N?i dung ?c Phn ph?i trn Web (WebDAV) khc ?c c?u h?nh ? xc th?c d?a trn cookie.

Gi?i php

? kh?c ph?c s? c? ny trong Windows 8 ho?c Windows Server 2012, h?y cai t ban c?p nh?t 2903938 ho?c ci ?t hotfix ?c m t? trong bi vi?t ny. bit thm thng tin v cach t?i ban c?p nh?t 2903938, bm vo s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
2903938 B?n c?p nh?t Windows RT, Windows 8 v Windows Server 2012: Thang 12 nm 2013

? gi?i quy?t s? c? ny trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1, h?y cai t ban cp nht ho?c hotfix ?c m t? trong bi vi?t ny.

Thng tin c?p nh?t

Cch t?i b?n c?p nh?t ny

Windows Update
Ban cp nht nay sn co t Windows Update. B?n c?p nh?t ny c?ng c s?n t?i Danh m?c Microsoft Update.
Trung tm Tai xung cua Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhB?n c?p nh?t
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi c?p nh?t ngay by gi?.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 7
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi c?p nh?t ngay by gi?.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2008 R2
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i xu?ng
T?i xu?ng gi c?p nh?t ngay by gi?.
? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, hay b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h? tr cua Microsoft t d?ch vu trc tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung ph?n mm phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp nay ?c lu trn may ch? c tng cng b?o mt giup ngn chn moi thay ?i trai phep ?i v?i t?p.

iu kin tin quyt

ap dung hotfix nay, ban phai chay Windows 7 Goi Dich vu 1 (SP1), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8 ho?c Windows Server 2012. bit thm thng tin v cach t?i goi dich vu Windows 7, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
976932 Thng tin v Goi Dich vu 1 danh cho Windows 7 va Windows Server 2008 R2

Thng tin s? ng k?

s dung hotfix trong goi nay, ban khng phai thc hin thay i bt ky cho s? ng k?.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi s dung hotfix nay.

Thng tin thay th hotfix

Hotfix nay khng thay th hotfix a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phin ban chung cua hotfix nay cai t cac tp cha cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin mt s thao tac nht inh trn cac tp.
Ghi chu v thng tin tp cua Windows 7 va Windows Server 2008 R2
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmSR_LevelChi nhanh dich vu
  6.1.760 1 . 18xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1 . 22xxxWindows 7 v Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Cac tp MANIFEST (.manifest) c cai t cho tng mi trng c lit k ring bit trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 7". Cac tp MANIFEST va cac tp danh muc phn loai bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.1.7601.1820181,9204-Jul-1311:51x86
Davclnt.dll6.1.7601.2237689,0884-Jul-1311:54x86
Mrxdav.sys6.1.7601.18201115,7124-Jul-139:48x86
Mrxdav.sys6.1.7601.22376116,7364-Jul-1310:01x86
Webclnt.dll6.1.7601.18201205,8244-Jul-1311:57x86
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.1.7601.18201102,4004-Jul-1312:50x64
Davclnt.dll6.1.7601.22376110,5924-Jul-1312:10x64
Mrxdav.sys6.1.7601.18201140,8004-Jul-1310:11x64
Mrxdav.sys6.1.7601.22376141,8244-Jul-139:54x64
Webclnt.dll6.1.7601.18201259,5844-Jul-1312:57x64
Webclnt.dll6.1.7601.22376264,7044-Jul-1312:16x64
Mrxdav.sys6.1.7601.18201115,7124-Jul-139:48x86
Mrxdav.sys6.1.7601.22376116,7364-Jul-1310:01x86
Davclnt.dll6.1.7601.1820181,9204-Jul-1311:51x86
Davclnt.dll6.1.7601.2237689,0884-Jul-1311:54x86
Webclnt.dll6.1.7601.18201205,8244-Jul-1311:57x86
Webclnt.dll6.1.7601.22376209,4084-Jul-1311:59x86
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 8 v Windows Server 2012
Quan tr?ng Cc hotfix c?a Windows 8 v Windows Server 2012 ?c a vo cng m?t gi. Tuy nhin, chi "Windows 8" c lit k trn trang Yu cu Hotfix. yu cu goi hotfix ap dung cho mt hoc ca hai h iu hanh, hay chon hotfix c lit k trong "Windows 8" trn trang nay. Lun tham khao phn "Ap dung cho" trong bai vit xac inh h iu hanh thc t ma mi ban hotfix c ap dung.
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va chi nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp nh trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhanh dich vu
  6.2.920 0.16 xxxWindows 8 v Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0.20 xxxWindows 8 v Windows Server 2012RTMLDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Tp MANIFEST (.manifest) va tp MUM (.mum) c cai t cho tng mi trng c lit k ring trong phn "Thng tin tp b sung danh cho Windows 8 va Windows Server 2012". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c phn lo?i b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ny ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Webclnt.dll6.2.9200.16700199,16826-Aug-201322:29x86
Webclnt.dll6.2.9200.20808199,16827-Aug-201304:22x86
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 8 v Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Davclnt.dll6.2.9200.16700104,44827-Aug-201305:19x64
Davclnt.dll6.2.9200.20808104,96027-Aug-201305:16x64
Webclnt.dll6.2.9200.16700227,84027-Aug-201305:21x64
Webclnt.dll6.2.9200.20808227,84027-Aug-201305:18x64
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Davclnt.dll6.2.9200.1670086,01626-Aug-201322:28x86
Davclnt.dll6.2.9200.2080886,01627-Aug-201304:20x86
Webclnt.dll6.2.9200.16700199,16826-Aug-201322:29x86
Webclnt.dll6.2.9200.20808199,16827-Aug-201304:22x86
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thng tin thm

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thng tin tp b sung

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed

Thng tin tp b sung danh cho Windows 7

Cac tp b sung danh cho tt ca phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 7
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameX86_7d9c9153184b575b5f05c38f7a4ae9e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_ad0c6076a66886b7.manifest
File versionNot applicable
File size1,416
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_b3a844e7c2e0da7516530e7a5d93f81e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d4be7f2e8fcd3a28.manifest
File versionNot applicable
File size706
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_b95de68ce5ca2c712f340df866b145e2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_8b4cfb3a326fbb0b.manifest
File versionNot applicable
File size1,766
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d953c22153f5dda4.manifest
File versionNot applicable
File size9,752
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_d996b0ea6d47bfb8.manifest
File versionNot applicable
File size9,752
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_95dc85beb07c0dc5.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_961f7487c9cdefd9.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_16ba01b723f877db.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_16fcf0803d4a59ef.manifest
File versionNot applicable
File size12,632
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:39
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_5734e63c11ee76c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_5777d5052b4058d6.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable
Cac t?p b? sung cho t?t c? phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 7 v Windows Server 2008 R2

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_26c10937f57abec69031468022a3626e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_1001bb6e3ec17f84.manifest
File versionNot applicable
File size1,066
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_2c92018857b622ce50014deeac3b8ee1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_0bb066aac47183f1.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3ad906af546f36a20401afbca0236e91_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_d915ac0efe9bbe97.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_3ddd2d1cb1ea0bb42f26d464ae785910_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_0613d5695da8ef2e.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4d91e8e57bed12a3045b33f3870da80d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_4be4a5ddf425876e.manifest
File versionNot applicable
File size1,070
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_5458b277587fdaa55f870c15262ebcd9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_9109224e5904a4a9.manifest
File versionNot applicable
File size1,420
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_6e25e0d086e4054299d1d736a714f13a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_83becfe02fb0ddf2.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_979a33d8e37d57004f35aa3032a12c3c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_0817146fedff75c2.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_980cf54f2c586eaacb4e29b5d417678a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_6e6c68b54fcc8272.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_9fb576c4e6c3caff71d745f639ad4914_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_8fd75bb15abf8bb2.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_ad0cf1d38d5e6bb6ea5415e41c7ac580_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_38d1ba9f246ba4e8.manifest
File versionNot applicable
File size1,064
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c2408ca4de291d5cc2908c0136616cf6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_64f84199799d823b.manifest
File versionNot applicable
File size1,068
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_cb0ad6387654dbc8b0ba49cace112a57_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_0d268f7c7193773f.manifest
File versionNot applicable
File size2,838
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_e5ddd2fa6d2ed5c9f9d5193495f005c6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_7aed9192de6413a8.manifest
File versionNot applicable
File size2,486
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)19:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_35725da50c534eda.manifest
File versionNot applicable
File size9,754
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_35b54c6e25a530ee.manifest
File versionNot applicable
File size9,754
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_f1fb214268d97efb.manifest
File versionNot applicable
File size4,115
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:35
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_f23e100b822b610f.manifest
File versionNot applicable
File size4,115
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:58
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_72d89d3adc55e911.manifest
File versionNot applicable
File size12,634
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_731b8c03f5a7cb25.manifest
File versionNot applicable
File size12,634
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_e4348963d10aebb4.manifest
File versionNot applicable
File size10,119
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:28
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_e477782cea5ccdc8.manifest
File versionNot applicable
File size10,119
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:55
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_b35381bfca4be7f8.manifest
File versionNot applicable
File size2,417
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:37
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_b3967088e39dca0c.manifest
File versionNot applicable
File size2,417
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)13:00
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_3fc707f740b410d5.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:43
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-clientonly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_4009f6c05a05f2e9.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_7d2d478d10b6ab0c.manifest
File versionNot applicable
File size6,779
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:44
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-mrxdav_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_7d7036562a088d20.manifest
File versionNot applicable
File size6,779
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:12
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_ee8933b6056badaf.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:43
PlatformNot applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-serveronly_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_eecc227f1ebd8fc3.manifest
File versionNot applicable
File size6,439
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:11
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_95dc85beb07c0dc5.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:56
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_961f7487c9cdefd9.manifest
File versionNot applicable
File size4,113
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:46
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18201_none_5734e63c11ee76c2.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:57
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22376_none_5777d5052b4058d6.manifest
File versionNot applicable
File size2,413
Date (UTC)4-Jul-13
Time (UTC)12:47
PlatformNot applicable

Thng tin tp b sung danh cho Windows 8 va Windows Server 2012

Tp b sung danh cho tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,771
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size1,801
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_11db6c73eb28fc3c0da619bbd862854c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_8f5efd15dc63e496.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_1fb9ac8a41df95817f6080739a1e1724_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_c7aa522e28a18462.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_ba35a8279a4c48a16560027c31fbe54a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_a81782b794d700cc.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6b4373566aa3f52daa9cc72ae524afd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_2035868a2a10570f.manifest
File versionNot Applicable
File size709
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:33
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_90cafaf02368aefd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_915c9a0b3c7f197f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_52235b6d84db17fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_52b4fa889df1827c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
Cac t?p b? sung dnh cho t?t c? cac phin b?n d?a trn x64 ?c h? tr? c?a Windows 8 v Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameAmd64_0c040a69906de2f3ef55222c27cc82d6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_f23ea362f881665b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_11db6c73eb28fc3c0da619bbd862854c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_eb7d989994c155cc.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_1fb9ac8a41df95817f6080739a1e1724_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_23c8edb1e0fef598.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_3ee0201bf9c8624f7ea21ee065cbaeb8_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_b7c531c7b7835dde.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_4259062f548b585465415440690e423e_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_1fd0f3e84a933eb4.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5f523f7f2320b0275629ea27a2d9c70d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_7be81a8c6075200d.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6526d1b07daed9055acfbd41fe68d1b6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_684c899b0dccdd4b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9592cf98ca2aa36d2c68e8350424f7a6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_f9599aa356af6fa6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_9e23715a154778b1a3f24b01b8f36439_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_6cfe1285abdd7878.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_aafdb8c611ac837a169aba3e232c9b83_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_d0852eb9f1227348.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ad2ecc72938ddbf35b6282bc58b3dc27_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ab371cd9bd54d2c6.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba35a8279a4c48a16560027c31fbe54a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_04361e3b4d347202.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e6b4373566aa3f52daa9cc72ae524afd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_7c54220de26dc845.manifest
File versionNot Applicable
File size711
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f0c1101d35695ee77364b2aed5907f5d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_6893380c8eea382b.manifest
File versionNot Applicable
File size713
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ece99673dbc62033.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_ed7b358ef4dc8ab5.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_ae41f6f13d388930.manifest
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:26
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_aed3960c564ef3b2.manifest
File versionNot Applicable
File size2,456
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)06:55
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,210
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot Applicable
File size2,248
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)12:35
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_f73e40c61026e22e.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_f7cfdfe1293d4cb0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,154
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_90cafaf02368aefd.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-davclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_915c9a0b3c7f197f.manifest
File versionNot Applicable
File size4,152
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16700_none_52235b6d84db17fa.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)26-Aug-2013
Time (UTC)23:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-webdavredir-webclient_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20808_none_52b4fa889df1827c.manifest
File versionNot Applicable
File size2,452
Date (UTC)27-Aug-2013
Time (UTC)05:20
PlatformNot Applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2846960 - L?n xem xt sau cng: 29 Thang Nm 2014 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi ?c dng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? kha:
kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe KB2846960

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com