B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "không đ? b? nh? tr?ng đ? hoàn thành thao tác này" khi b?n c? g?ng đ? ghi l?i m?t .wav file b?ng cách s? d?ng máy ghi âm

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 284893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? ghi l?i m?t .wav file b?ng cách s? d?ng máy ghi âm trên m?t máy tính có nhi?u hơn 2 Gigabyte (GB) c?a RAM, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Không đ? b? nh? tr?ng đ? hoàn thành thao tác này. Thoát kh?i m?t ho?c nhi?u ?ng d?ng đ? tăng b? nh? s?n dùng r?i th? l?i.
Chú ý V?n đ? này ch? x?y ra khi s? lư?ng b? nh? v?t l? có s?n là nhi?u hơn 2 GB. H?y xem ph?n "Thông tin thêm" cho thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh giá tr? này.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra do m?t h?n ch? thi?t k? trong máy ghi âm và không ph?i v? b?t k? v?n đ? v?i đa phương ti?n n?m bên dư?i.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? xác đ?nh s? lư?ng b? nh? v?t l? có s?n trên máy tính, làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u công c? qu?n l? tác v?. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i taskmgr trong các M? h?p, và sau đó b?m Ok.
 2. B?m vào các Hiệu suất tab.
 3. Dư?i B? nh? v?t l? (K), xem s? lư?ng RAM bên c?nh Có s?n.

  Chú ý Giá tr? đư?c hi?n th? theo kilobyte (KB). M?t giá tr? c?a 2 GB d?ch đ? 2,097,152 KB.

Thu?c tính

ID c?a bài: 284893 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
T? khóa: 
kbnofix kbprb kbmt KB284893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:284893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com