Kh?c ph?c: B?n khng th? s? d?ng XpathMutatorStream l?p ? th?c thi Xpath pht bi?u ch?ng l?i m?t s? ti li?u .xml trong BizTalk Server 2013

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2851429 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n sau y:
  • B?n s? d?ng XpathMutatorStream l?p ? th?c thi Xpath pht bi?u ch?ng l?i m?t s? ti li?u .xml trong Microsoft BizTalk Server 2013.
  • Khng gian tn g?c cho cc y?u t? g?c trong cc ti li?u .xml ?u gi?ng nhau.
  • Khng gian tn cho tr? em cc y?u t? trong m?t s? ti li?u .xmlkhng ?c xc ?nh ho?c l tr?ng. Tuy nhin, cc ti li?u .xml ?c schema-wise v h?p l?.
Trong tr?ng h?p ny, nh?ng i?u kho?nXpath khng th?c hi?n thnh cng.

Gi?i php

Cumulative update C?p nh?t thng tin

Cho BizTalk Server 2013

Cc hotfix gi?i quy?t v?n ? ny ?c bao g?m trong gi cumulative update 2 cho BizTalk Server 2013.

? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? c ?c gi cumulative update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2892599 Cumulative update C?p Nh?t gi 2 cho BizTalk Server 2013


T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2851429 - L?n xem xt sau cng: 31 Thang Mi 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2851429 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2851429

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com