Cumulative Update 6 cho máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2851596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Này gói tích l?y cho năm 2009 Server Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p ch?a hotfix cho các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2009.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra các hotfix trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a l?i b?o m?t đ? đư?c bao g?m trong năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p trư?c s?a ch?a phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix này.

Quan tr?ng B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m t?t c? các gói s?n ph?m thành ph?n. Tuy nhiên, Cumulative Update 6 C?p Nh?t ch? nh?ng tính năng mà hi?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.

Thông tin thêm

B?n C?p Nh?t tích l?y này là m?t b?n C?p Nh?t rollup ch?a các m?c sau đây:
  • T?t c? các hotfix phát hành trư?c đó cho năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p
  • T?t c? các b?n s?a l?i bao g?m trong Cumulative Update 1, Cumulative Update 2, Tích l?y Update 3, Tích l?y Update 4, và Tích l?y Update 5 cho máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? năm 2009.
  • M?t s? b?n s?a l?i cho Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010
  • M?t s? c?i ti?n b? sung

Lưu ? B?n C?p Nh?t tích l?y này không ch?a b?n s?a l?i cho Microsoft doanh nghi?p đơn kí nh?p (SSO). V? v?y, b?n c?p nh?t này không áp d?ng cho đ?c l?p SSO máy ch?.

Máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Cumulative Update 6 cho năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các b?n s?a l?i đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các máy ch? lưu tr? tích h?p l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Tích h?p ?ng d?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
Bài vi?t
s?
Mô t?
970506Kh?c ph?c: Các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? c?t trư?ng cho COM + các đ?i tư?ng trong qu?n l? TI là tr?ng sau khi b?n nâng c?p Microsoft SNA Server 4,0 đ?n Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2006


Tích h?p d? li?u

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
Bài vi?t
s?
Mô t?
2875565Kh?c ph?c: M?i nh?n trí mà s? d?ng BizTalk Adapter cho DB2 d?ng b? phi?u khi b?n vô hi?u hóa m?t trong nh?ng đ?a đi?m nh?n đư?c trong máy ch? lưu tr? tích h?p Server 2010


Tích h?p m?ng

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
KB
Bài vi?t
s?
Mô t?
2873486Kh?c ph?c: SnaBase quá tr?nh có th? k?t thúc v?i m?t s? vi ph?m truy nh?p trong khi ki?m tra đ? xem n?u m? hóa kh? d?ng cho ngư?i dùng
2895120Kh?c ph?c: Phiên làm vi?c nhà tích h?p máy ch? b?n ghi d?ch v? ghi nh?t k? s? ki?n ID 6 c?nh báo và kinh nghi?m S? d?ng B? nh? quá nhi?u

Làm th? nào đ? có đư?c Cumulative Update 6 cho năm 2009 Server máy ch? lưu tr? tích h?p

M?t C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, b?n C?p Nh?t tích l?y là nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Cumulative update ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. B?n C?p Nh?t tích l?y này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?i cho gói b?n ghi d?ch v? máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009 ti?p theo. Các gói b?n ghi d?ch v? ti?p theo s? bao g?m các hotfix có trong b?n c?p nh?t này tích l?y.

N?u b?n C?p Nh?t tích l?y là có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c b?n C?p Nh?t tích l?y.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho b?n C?p Nh?t tích l?y này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
Liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr?
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà tích l?y C?p Nh?t có s?n. N?u b?n không nh?n th?y m?t ngôn ng? nh?t đ?nh, không có tích l?y C?p Nh?t có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p nh?t thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i có Microsoft máy ch? lưu tr? tích h?p năm 2009 Server cài đ?t chuyên bi?t.

N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong b?n c?p nh?t này, xem các t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.4100.22,333,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Convertprimex.dll8.0.4100.2107,16812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Db2oledb.dll8.0.4100.2532,12012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Dbgtrace.dll8.0.4100.242,64812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Drdaresync.exe8.0.4100.2478,88012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hipadminclasses.dll8.0.4100.2626,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hipobjects.dll8.0.4100.21,272,48012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hisconfig.dll8.0.4100.2484,50412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4100.255,96812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mgddtcob390.dll8.0.4100.2597,15212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4100.2133,83212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4100.2164,57612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4100.271,40012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4100.2163,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4100.288,78412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4100.2408,30412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4100.268,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4100.284,71212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4100.2297,68812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4100.21,280,73612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4100.2506,58412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4100.2240,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4100.2121,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4100.268,32812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4100.297,00012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4100.251,93612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,64812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4100.226.368 ngư?i12 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4100.2117,45612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,63212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4100.235,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4100.276,52812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.072,43212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4100.216,12012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4100.298,55212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4100.247,84012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4100.247,86412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.0.4100.2703,19212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.4100.264,24012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.4100.2121,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.4100.223,27212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.4100.213,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.4100.2228,05612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.4100.268,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.4100.2441,06412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mngsna.dll8.0.4100.2123,54412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mobase.dll8.0.4100.2329,36812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Msdrda.dll8.0.4100.2883,35212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Ppd5250.dll8.0.4100.2108,69612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qexpl.exe8.0.4100.2468,63212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qgw.exe8.0.4100.2501,90412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qprfdl.dll8.0.4100.2101,01612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siperf.dll8.0.4100.218,58412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siproxy.dll8.0.4100.2434,84012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siserver.exe8.0.4100.2219,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaadsi.dll8.0.4100.2171,67212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snabase.exe8.0.4100.2253,08012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snacfg.dll8.0.4100.2287,38412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snadmod.dll8.0.4100.2815,25612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaip.dll8.0.4100.2108,68812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaipdlc.dll8.0.4100.21,004,18412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snalm.dll8.0.4100.260,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snanls.dll8.0.4100.2110,23212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaperf.dll8.0.4100.222,16812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaprint.exe8.0.4100.279,00012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaservr.exe8.0.4100.2680,60012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Tranlu62.dll8.0.4100.291,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trcipdlc.dll8.0.4100.23,025,04812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trcservr.exe8.0.4100.2922,77612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trnsbidi.dll8.0.4100.262,10412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Win3270.exe8.0.4100.2154,26412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Winvprt.dll8.0.4100.2209,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Wmisna.dll8.0.4100.2310,42412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Wmisnastatus_xp.MOFkhông áp d?ng24,81912 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Wmisna_xp.MOFkhông áp d?ng90,87512 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a máy ch? lưu tr? tích h?p máy ch? 2009
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Configuration.exe8.0.4100.22,333,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Convertprimex.dll8.0.4100.2107,16812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Db2oledb.dll8.0.4100.2532,12012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Dbgtrace.dll8.0.4100.242,64812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Drdaresync.exe8.0.4100.2478,88012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hipadminclasses.dll8.0.4100.2626,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hipobjects.dll8.0.4100.21,272,48012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hisconfig.dll8.0.4100.2484,50412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4100.255,96812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mgddtcob390.dll8.0.4100.2597,15212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4100.2133,83212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4100.2164,57612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4100.271,40012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4100.2163,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4100.288,78412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4100.2408,30412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4100.268,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4100.284,71212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4100.2297,68812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4100.21,280,73612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4100.2506,58412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4100.2240,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4100.2121,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4100.268,32812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4100.297,00012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4100.251,93612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.convertprimex.interop.dll7.0.2303.017,64812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4100.226.368 ngư?i12 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4100.2117,45612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.hipadminclasses.interop.dll7.0.2303.080,63212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4100.235,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4100.276,52812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.mgddtcob390.interop.dll7.0.2303.072,43212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4100.216,12012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4100.298,55212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4100.247,84012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4100.247,86412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.App.dll8.0.4100.2703,19212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.cobolimporter.dll8.0.4100.264,24012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Ctrl.dll8.0.4100.2121,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.editparser.dll8.0.4100.223,27212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.itioutputmessagemgd.dll8.0.4100.213,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.pkg.dll8.0.4100.2228,05612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.rpgimporter.dll8.0.4100.268,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Microsoft.hostintegration.tidesigner.Wizards.dll8.0.4100.2441,06412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mngsna.dll8.0.4100.2123,54412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Mobase.dll8.0.4100.2329,36812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Msdrda.dll8.0.4100.2883,35212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Ppd5250.dll8.0.4100.2108,69612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qexpl.exe8.0.4100.2468,63212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qgw.exe8.0.4100.2501,90412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Q2qprfdl.dll8.0.4100.2101,01612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siperf.dll8.0.4100.218,58412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siproxy.dll8.0.4100.2434,84012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Siserver.exe8.0.4100.2219,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaadsi.dll8.0.4100.2171,67212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snabase.exe8.0.4100.2253,08012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snacfg.dll8.0.4100.2287,38412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snadmod.dll8.0.4100.2815,25612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaip.dll8.0.4100.2108,68812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaipdlc.dll8.0.4100.21,004,18412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snalm.dll8.0.4100.260,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snanls.dll8.0.4100.2110,23212 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaperf.dll8.0.4100.222,16812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaprint.exe8.0.4100.279,00012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Snaservr.exe8.0.4100.2680,60012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Tranlu62.dll8.0.4100.291,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trcipdlc.dll8.0.4100.23,025,04812 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trcservr.exe8.0.4100.2922,77612 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Trnsbidi.dll8.0.4100.262,10412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Win3270.exe8.0.4100.2154,26412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Winvprt.dll8.0.4100.2209,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Wmisna.dll8.0.4100.2310,42412 Tháng mư?i m?t năm 201321:04x 86
Wmisnastatus_xp.MOFkhông áp d?ng24,81912 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Wmisna_xp.MOFkhông áp d?ng90,87512 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Convertprimex.dll8.0.4100.2148,12812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Db2oledb.dll8.0.4100.2746,64812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Dbgtrace.dll8.0.4100.264,66412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Drdaresync.exe8.0.4100.2675,48812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Hipadminclasses.dll8.0.4100.21,145,51212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Hipobjects.dll8.0.4100.22,226,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Hisconfig.dll8.0.4100.2484,50412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Hisvsswriter.exe8.0.4100.282,08012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.dll8.0.4100.2133,83212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrapper.dll8.0.4100.2197,85612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappercommon.dll8.0.4100.284,71212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqsc.imqwrappertxn.dll8.0.4100.2195.30412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.mqscadmin.dll8.0.4100.288,78412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Management.dll8.0.4100.2408,30412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msdb2.Runtime.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Management.dll8.0.4100.268,33612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.Adapters.msti.Runtime.dll8.0.4100.284,71212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.configuration.dll8.0.4100.2297,68812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll8.0.4100.21,280,73612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe8.0.4100.2506,58412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll8.0.4100.2240,34412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.SNA.Session.dll8.0.4100.2121,56012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.aggregateconverter.dll8.0.4100.268,32812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.assemblyutilities.dll8.0.4100.297,00012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.clientcontext.dll8.0.4100.251,93612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpcaggregateconverter.dll8.0.4100.280,62412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.dpctransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.elmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.genericuserdatastatemachine.dll8.0.4100.226.368 ngư?i12 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.Globals.dll8.0.4100.2117,45612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnectstatemachine.dll8.0.4100.235,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.imsconnecttransport.dll8.0.4100.276,52812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.libraryreader.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemiprimitiveconverter.dll8.0.4100.216,12012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.systemzprimitiveconverter.dll8.0.4100.2100,60012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Microsoft.hostintegration.ti.tcptransport.dll8.0.4100.247,84012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.trmtransport.dll8.0.4100.264,22412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Microsoft.hostintegration.ti.wipruntimeadministration.dll8.0.4100.247,86412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 86
Mngsna.dll8.0.4100.2159,89612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Mobase.dll8.0.4100.2501,40012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Msdrda.dll8.0.4100.21,532,56812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Ppd5250.dll8.0.4100.2134,80812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Siperf.dll8.0.4100.220,63212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Siproxy.dll8.0.4100.2594,07212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Siserver.exe8.0.4100.2293,01612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaadsi.dll8.0.4100.2417,43212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snabase.exe8.0.4100.2294,55212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snacfg.dll8.0.4100.2387,73612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snadmod.dll8.0.4100.21,022,61612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaip.dll8.0.4100.2130,19212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaipdlc.dll8.0.4100.21,397,91212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snalm.dll8.0.4100.270,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snanls.dll8.0.4100.2129,17612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaperf.dll8.0.4100.227,28812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaprint.exe8.0.4100.292,82412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Snaservr.exe8.0.4100.2968,85612 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Tranlu62.dll8.0.4100.2122,52012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Trcipdlc.dll8.0.4100.23,783,83212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Trcservr.exe8.0.4100.21,264,28012 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Trnsbidi.dll8.0.4100.268,24812 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Win3270.exe8.0.4100.2208,02412 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Winvprt.dll8.0.4100.2248,47212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Wmisna.dll8.0.4100.2581,27212 Tháng mư?i m?t năm 201321:10x 64
Wmisnastatus_xp.MOFkhông áp d?ng24,81912 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Wmisna_xp.MOFkhông áp d?ng90,87512 Tháng mư?i m?t năm 201319:53không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Xem các thu?t ng? Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2851596 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2009
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2851596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2851596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com