"Sao lưu cu?i đ? không hoàn t?t thành công" l?i tin thư thoại khi b?n tr? l?i lên m?t h? th?ng Windows 8

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2851998 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? tr? l?i lên m?t h? th?ng Windows 8, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

Ki?m tra c?a b?n sao lưu

sao lưu cu?i đ? không hoàn t?t thành công
N?u b?n nh?p vào Bi?t thêm thông tin trong c?a s? tin thư thoại, thông báo sau đây đư?c hi?n th?:
sao lưu th?t b?i

Không c?n đ? không gian đ?a đ? t?o đ?ng g?i bóng kh?i lư?ng trên v? trí lưu tr?. H?y ch?c ch?n r?ng, cho t?t c? sách ph?i sao lưu lên, t?i thi?u yêu c?u không gian đ?a đ? t?o đ?ng g?i bóng có s?n. Đi?u này áp d?ng cho c? lưu tr? sao lưu đích và kh?i lư?ng bao g?m trong đ?ng g?i lưu. Yêu c?u t?i thi?u: đ?i v?i kh?i lư?ng ít hơn 500 MB, t?i thi?u là 50 MB c?a không gian tr?ng. Đ?i v?i s? lư?ng nhi?u hơn 500 MB, t?i thi?u là 320 MB c?a không gian tr?ng. Đư?c gi?i thi?u: t?i thi?u 1 GB mi?n phí đ?a không gian trên kh?i lư?ng m?i n?u kích thư?c kh?i lư?ng hơn 1 GB. (0x80780119)

Gi?i pháp

M?t b?n C?p Nh?t là avaialble đ? gi?i quy?t v?n đ?. T?i v? các gói sau theo h? th?ng đi?u hành c?a b?n:

C?p Nh?t cho Windows 8

C?p Nh?t cho Windows 8 cho các phiên b?n d?a trên x 64

C?p Nh?t cho Windows Server 2012

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 8 và Windows Server 2012 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
  • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
    Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
    Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
    6.2.920 0,20 xxxWindows 8 và Windows Server 2012RTMLDR
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Volsnap.sys6.2.9200.16613281,34420 Tháng 5 năm 201301:02x 86
Volsnap.sys6.2.9200.20718282,36820 Tháng 5 năm 201301:52x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Volsnap.sys6.2.9200.16613327,93620 Tháng 5 năm 201303:17x 64
Volsnap.sys6.2.9200.20718332,03220 Tháng 5 năm 201303:12x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, tăng kích thư?c c?a phân vùng OEM trên đ?a sao lưu.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2851998 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Windows 8
  • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbmt KB2851998 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2851998

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com