H?nh ?nh đư?c liên k?t không đư?c hi?n th? khi m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint và h?nh ?nh đư?c di chuy?n vào m?t ? đ?a m?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 285317 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n di chuy?n m?t b?n tr?nh bày Microsoft PowerPoint và h?nh ?nh đư?c liên k?t v?i đó tr?nh bày m?t ? đ?a m?i ho?c v? trí thư m?c, các h?nh ?nh không th? nh?n th?y. Thay vào đó, nh?ng h?nh ?nh đư?c hi?n th? như m?c, m?c dù nh?ng h?nh ?nh đang ? trong cùng m?t thư m?c trên cùng m?t ? đ?a mà tr?nh bày có v? trí.

Ví d?, b?n t?o ra m?t tr?nh bày có ch?a nhi?u liên k?t nh?ng h?nh ?nh, và sau đó b?n vi?t nó cho m?t chuy?n đ?a CD ghi (CD-R). Khi b?n m? tr?nh bày t? CD-R trên máy tính khác, nh?ng h?nh ?nh không đư?c hi?n th? trong tr?nh bày, m?c dù h? đang ? trên CD-R.

NGUYÊN NHÂN

Thư m?c ch?a nh?ng h?nh ?nh đ? đư?c di chuy?n. Microsoft Office PowerPoint 2007, PowerPoint 2003 và PowerPoint 2002 s? d?ng m?t đư?ng d?n tuy?t đ?i đ? xác đ?nh v? trí các h?nh ?nh đư?c liên k?t. N?u các k? t? ? đ?a ho?c đư?ng d?n thay đ?i, nh?ng h?nh ?nh không xu?t hi?n. Đi?u này có th? x?y ra khi m?t bài tr?nh bày đ? đư?c t?o ra trên ? c ghi vào thư m?c g?c c?a m?t đ?a CD-R, và sau đó m? c?a t? đ?a CD-ROM, thư?ng lái xe m?t B?i v? các đư?ng d?n đ?n nh?ng h?nh ?nh đư?c liên k?t b?t đ?u v?i C, nh?ng h?nh ?nh không đư?c t?m th?y khi tr?nh bày đư?c m? ra.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: S? d?ng "Gói cho CD" hay "đóng gói và đi"

Khi b?n mu?n ch?y m?t bài tr?nh bày trên máy tính khác, PowerPoint có th? t?o ra m?t gói mà đ?t t?t c? các file c?n thi?t vào m?t thư m?c ho?c vào m?t đ?a CD. PowerPoint 2002 có th? đưa t?t c? các file c?n thi?t vào m?t t?p tin lưu tr? duy nh?t ho?c span nhi?u đ?a. Sau đó, b?n gi?i nén PowerPoint 2002 Pack và Go T?p đích máy tính ho?c m?ng dùng chung và ch?y tr?nh bày.

Khi b?n đóng gói tr?nh bày c?a b?n, b?n có th? quy?t đ?nh bao g?m các liên k?t t?t c? các t?p trong tr?nh bày. Khi b?n làm đi?u đó, PowerPoint chuy?n đ?i các đư?ng d?n tuy?t đ?i c?a liên k?t h?nh ?nh ngư?i thân tương đ?i. Có ngh?a là, thay v? c?a đư?ng đang là "C:\My documents\my Pictures\image001.jpg", d?n đư?ng d?n s? tr? thành "image001.jpg".

Đóng gói m?t bài thuy?t tr?nh và các t?p tin liên quan

PowerPoint 2007

S? d?ng các Gói cho CD tính năng c?a PowerPoint 2007, làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh bày mà b?n mu?n gói cho CD.
 2. B?m vào các Microsoft Office Button
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Microsoft Office Button
  , đi?m đ?n Xuất bản, và sau đó nh?p vào Gói cho CD.
 3. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c chuy?n đ?i đ? đ?nh d?ng PowerPoint trư?c đó, nh?p vào Ok.
 4. Theo m?c đ?nh, t?t c? các t?p tin đư?c liên k?t đư?c bao g?m trong các bài tr?nh bày đóng gói. Nh?p vào Sao vào c?p, ho?c nh?p vào Sao sang CD.

  N?u b?n đ? nh?p vào Sao vào c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. G? tên thư m?c trong các Tên c?p h?p, và sau đó b?m Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí m?t đi?m đ?n cho c?p này.
  2. Nh?p vào Ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Nh?p vào Có đ? bao g?m các t?p tin đư?c liên k?t cùng v?i tr?nh bày.
  N?u b?n đ? nh?p vào Sao sang CD, b?n ph?i có m?t đ?a CD có th? ghi đư?c tr?ng s?n sàng đ? đưa vào c?a b?n ? đ?a CD ho?c DVD. Nh?p vào Th? l?i. Khi PowerPoint k?t thúc đ?t đ?a CD, b?m Không khi b?n đư?c nh?c ghi m?t đ?a CD.
 5. Nh?p vào Đóng.
Đ? b?t đ?u tr?nh bày, b?n có th? đưa đ?a CD vào máy tính và sau đó b?m đúp vào bi?u tư?ng đ?a CD trong Windows Explorer, ho?c b?n có th? xác đ?nh v? trí thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 4 và sau đó m? tr?nh bày PowerPoint 2007.

PowerPoint 2003

S? d?ng các Gói cho CD tính năng c?a PowerPoint 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh bày mà b?n mu?n gói cho CD.
 2. Nh?p vào Gói cho CD trên các Tệp tr?nh đơn.
 3. Theo m?c đ?nh, t?t c? các t?p tin đư?c liên k?t đư?c bao g?m trong các bài tr?nh bày đóng gói. Nh?p vào Sao vào c?p, ho?c nh?p vào Sao sang CD.

  N?u b?n đ? nh?p vào Sao vào c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. G? tên thư m?c trong các Tên c?p h?p, và sau đó b?m Tr?nh duy?t đ? xác đ?nh v? trí m?t đi?m đ?n cho c?p này.
  2. Nh?p vào Ch?n, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Nh?p vào Có đ? bao g?m các t?p tin đư?c liên k?t cùng v?i tr?nh bày.
  N?u b?n đ? nh?p vào Sao sang CD, b?n ph?i có m?t đ?a CD có th? ghi đư?c tr?ng s?n sàng đ? đưa vào c?a b?n ? đ?a CD ho?c DVD. Nh?p vào Th? l?i. Khi PowerPoint k?t thúc đ?t đ?a CD, b?m Không khi b?n đư?c nh?c ghi m?t đ?a CD.
 4. Nh?p vào Đóng.
Đ? b?t đ?u tr?nh bày, b?n có th? đưa đ?a CD vào máy tính và sau đó b?m đúp vào bi?u tư?ng đ?a CD trong Windows Explorer, ho?c b?n có th? xác đ?nh v? trí thư m?c mà b?n đ? t?o ? bư?c 4 và sau đó m? tr?nh bày PowerPoint 2007.

PowerPoint 2002

S? d?ng gói và đi trên m?t bài thuy?t tr?nh đ? ch?y trên m?t máy tính khác, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? tr?nh bày mà b?n mu?n đóng gói.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Đóng và Gửi.
 3. Theo các ch? d?n trong các gói và đi Wizard.

  Khi đư?c nh?c đó ? đ?a đ? sao chép vào, b?m Ch?n đích và duy?t đ?n m?t v? trí t?p t?m th?i. Đây là nơi b?n gói tr?nh bày c?a b?n và các t?p tin liên quan c?a nó. Nh?p vào Ti?p theo.
 4. Ch?n đ? bao g?m T?p tin đư?c liên k?t. T?i th?i đi?m này, b?n có th? ch?n đ? nhúng phông ch? TrueType v?i tr?nh bày c?a b?n. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Bao g?m tr?nh xem. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc.
Sau đó b?n có th? sao chép t?p tin đóng gói và chương tr?nh Pngsetup.exe cho b?t k? ? đ?a ho?c m?ng chia s? mà b?n ch?n.

Gi?i nén m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint 2002

Xem tr?nh bày c?a b?n, b?n ph?i đi đ?n v? trí b?n đ? sao chép các t?p tin gói và gi?i nén nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Trong Microsoft Windows Explorer, đi?u hư?ng t?i v? trí c?a b?n tr?nh bày đóng gói, và sau đó b?m đúp chu?t Pngsetup.
 2. Nh?p v? trí nơi b?n mu?n gi?i nén các t?p tin.
 3. Nh?p vào Ok.
Tr?nh bày và nh?ng h?nh ?nh đư?c liên k?t s? đư?c gi?i nén vào v? trí b?n đ? ch?n.

B?ng cách s? d?ng v? mô Code đ? thi?t l?p đư?ng d?n tương đ?i

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i nh?ng công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. Microsoft h? tr? các k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?. Tuy nhiên, h? s? s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.
Chú ý Các ví d? v? mô sau làm vi?c ch? trong PowerPoint. Visual Basic cho các ?ng d?ng macro không đư?c h? tr? b?i Microsoft PowerPoint Viewer. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
230746PPT: Viewer: tr?nh bày Macros không ch?y trong v?ng tr?nh xem

B?n c?ng có th? s? d?ng m?t v? mô cho các liên k?t t? tuy?t đ?i đ? chuy?n đ?i tương đ?i. Đi?u này s? cho phép PowerPoint đ? xác đ?nh v? trí các h?nh ?nh d?a trên v? trí hi?n t?i c?a bài tr?nh bày, mi?n là nh?ng h?nh ?nh đang ? trong cùng m?t v? trí này.

Đây là m?t m?u m?, hi?n th? m?t trong nh?ng cách mà trong đó đi?u này có th? đư?c t? đ?ng. M?u m? này gi? đ?nh r?ng tr?nh bày và nh?ng h?nh ?nh đư?c liên k?t là trong cùng m?t v? trí thư m?c. N?u h? đang không ? trong cùng m?t v? trí thư m?c, sau đó ch?y m? này s? phá v? các liên k?t đ?n h?nh ?nh.

M?u m?

 1. M? tr?nh so?n th?o Visual Basic:

  PowerPoint 2007
  1. B?m vào các Xem tab.
  2. Nh?p vào Macro trong các Macro nhóm.
  3. Lo?i RelPict trong v? mô tên h?p, và sau đó b?m vào Tạo.
  PowerPoint 2003 và PowerPoint 2002
  1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Bảo mật.
  2. Nh?p vào Phương ti?n Đ?i v?i m?c đ? b?o m?t. Nh?p vào Ok.
  3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, và sau đó nh?p vào Visual Basic Editor.
  4. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Mô-đun.
 2. G? m? sau trong module:
  Sub RelPict()
    Dim oSlide As Slide
    Dim oShape As Shape
    Dim lPos As Long
    Dim strLink As String
    '
    ' Loop through the presentation checking each shape
    ' on each slide to see if it is a linked picture.
    '
    For Each oSlide In ActivePresentation.Slides
     For Each oShape In oSlide.Shapes
       If oShape.Type = msoLinkedPicture Then
        With oShape.LinkFormat
    '
    ' Search from the right hand portion of the source
    ' filename and find the first backslash "\" character.
    '
          lPos = InStrRev(.SourceFullName, "\")
    '
    ' Check to see if the link has already been modified.
    '
          If lPos <> Null Then
    '
    ' Determine how long the filename is, by subtracting
    ' the position the "\" character was found at from
    ' the total length of the source file name.
    '
           lPos = Len(.SourceFullName) - lPos
    '
    ' Extract the filename from the source file name, then
    ' assign the filename to the source file name, turning
    ' it into a relative path.
    '
           strLink = Right(.SourceFullName, lPos)
           .SourceFullName = strLink
          End If
        End With
       End If
     Next oShape
    Next oSlide
  End Sub
  					

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 285317 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbbug kbnofix kbmt KB285317 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:285317

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com