Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - cài đ?t chuyên bi?t c?p qu?n tr? viên: tháng 5 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2853846 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Bài vi?t mô t? cumulative update for Microsoft Lync 2010 tham d? - ngư?i qu?n tr? cài đ?t chuyên bi?t c?p là ngày tháng năm 2013.


Gi?i thi?u

B?n C?p Nh?t tích l?y này c?i thi?n đ? tin c?y, ?n đ?nh và hi?u su?t c?a nh?ng ngư?i tham d? 2010 Lync - cài đ?t chuyên bi?t c?p ngư?i qu?n tr?.Này gói tích l?y c?ng gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
2815354 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - cài đ?t chuyên bi?t c?p qu?n tr? viên: tháng 4 năm 2013

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói AttendeeAdmin.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 5 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

H?i đáp thư?ng g?p

H?i: làm sao tôi bi?t cho dù tôi đang ch?y Lync 2010 tham d? - cài đ?t chuyên bi?t c?p ngư?i qu?n tr? ho?c ngư?i tham d? Lync 2010 - ngư?i dùng cài đ?t chuyên bi?t c?p?

A:registry subkey sau đây đư?c tr?nh bày trong s? ki?m nh?p n?u b?n đang ch?y Lync 2010 tham d? - ngư?i dùng c?p cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 32-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {6F72D695-5188-4484-B21E-E16CD89C4008}\

Registry subkey sau đây đư?c tr?nh bày trong s? ki?m nh?p n?u b?n đang ch?y Lync 2010 tham d? - qu?n tr? c?p cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 32-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {09335E49-1C8F-4973-9929-941BE9C6EF33}
Registry subkey sau đây đư?c tr?nh bày trong s? ki?m nh?p n?u b?n đang ch?y Lync 2010 tham d? - qu?n tr? c?p cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 64-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {6F72D695-5188-4484-B21E-E16CD89C4008} \
Registry subkey sau đây đư?c tr?nh bày trong s? ki?m nh?p n?u b?n đang ch?y Lync 2010 tham d? - qu?n tr? c?p cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành 64-bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ {09335E49-1C8F-4973-9929-941BE9C6EF33}

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? hotfix

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2815354 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync tham d? 2010 - cài đ?t chuyên bi?t c?p qu?n tr? viên: tháng 4 năm 2013

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, áp d?ng gói AttendeeAdmin.msp trên m?t máy tính có chương tr?nh sau đây đư?c cài đ?t:
  • Ngư?i tham d? Lync 2010 - cài đ?t chuyên bi?t c?p ngư?i qu?n tr?

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t tích l?y, đưa đ?a compact ngu?n ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y n?u b?n s? đư?c nh?c đ? làm đi?u này.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (M?) c?a b?n c?p nh?t ph?n m?m này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n và v?i thiên v? th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, ngày và gi? có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Appshapi.dll4.0.7577.43781,140,29614-Tháng hai-1321:14x 86
Appshcom.dll4.0.7577.4378282,18414-Tháng hai-1321:14x 86
Appshvw.dll4.0.7577.43881,896,60011-Tháng tư-136:27x 86
File_attendeecommunicator.exe.manifestkhông áp d?ng1.193 ngư?i23-Tháng 5-1314:22không áp d?ng
File_cures.dll4.0.7577.4378402,48014-Tháng hai-1321:14x 86
File_meetingjoinaxaoc4.0.7577.439151,88825 Tháng 5, 139:10không áp d?ng
File_npmeetingjoinpluginaoc.dll4.0.7577.439132,44025 Tháng 5, 139:10x 86
Ocpptview.dll4.0.7577.41032,072,14411-Tháng 6-1212:59x 86
Ogl.dll4.0.7577.40981,706,56816-Tháng 5-128:01x 86
Privacystatement.RTFkhông áp d?ng4731-Mar-1116:44không áp d?ng
Programexe4.0.7577.439111,996,34425 Tháng 5, 139:10x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.43886,417,56811-Tháng tư-136:27x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230-Mar-1117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,0649-Tháng hai-1120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.43565,955,68028 Tháng chín 1212:44x 86
Ucdll4.0.7577.437813,321,79214-Tháng hai-1321:34x 86
Xceedzip.dll6.5.10316.0634,56016-Tháng 5-123:39x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2853846 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Lync 2010 Attendee
T? khóa: 
atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2853846 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2853846

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com