Office 2010 tích l?y C?p Nh?t cho tháng 6 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2855357 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Tích l?y C?p Nh?t gói cho tháng 6 năm 2013 ch?a đ?t hotfix cho Microsoft Office 2010 và cho các máy ch? Microsoft Office 2010.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m C?p Nh?t trư?c đó. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng s?a ch?a phát hành g?n đây nh?t có ch?a hotfix mà b?n c?n.

Gi?i pháp

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update C?p Nh?t tháng 6 năm 2013

M?t t?p h?p các b?n C?p Nh?t tích l?y đư?c h? tr? gói bây gi? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói là nh?m kh?c ph?c ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Áp d?ng các gói ch? cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho gói c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix trong nh?ng tích l?y C?p Nh?t gói.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho m?t gói C?p Nh?t tích l?y c? th?. Đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support

Gói đư?c bao g?m trong b?n C?p Nh?t tích l?y tháng 6 năm 2013

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u cho các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? văn ph?ng 2010 đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.

Office 2010 khách hàng C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Ace-x-none.msp
2817403 Mô t? c?a gói hotfix Access 2010 (Ace-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2010
Excel-x-none.msp
2817533 Mô t? Excel 2010 hotfix gói (Excel-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2010
Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp
2817550 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
Mso-x-none.msp
2817537 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Mso-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
B?ng ch?ng-en-us.msp
2794683 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (b?ng ch?ng-en-us.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
Vbe7-x-none.msp
2553280 Mô t? c?a Office 2010 hotfix gói (Vbe7-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
Outlook-x-none.msp
2817371 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
Oart-x-none.msp
2817549 Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Oart-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
PowerPoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp
2817539 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2010
PowerPoint-x-none.msp
2817524 Mô t? PowerPoint 2010 hotfix gói (Powerpoint-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2010
D? án-x-none.msp
2817385 Mô t? d? án 2010 hotfix gói (d? án-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
D? án 2010
R?nh-x-none.msp
2817388 Mô t? SharePoint Workspace 2010 hotfix gói (Groove-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
SharePoint Workspace 2010
T?-x-none.msp
2817541 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (t?-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Word 2010
Kb2428677-x-none.msp
2817532 Mô t? c?a Word 2010 hotfix gói (Kb2428677-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Word 2010

B?n C?p Nh?t Rollup cho SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 và d? án Server 2010

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
D? án Server 2010
2817530 Mô t? d? án Server 2010 cumulative update C?p Nh?t gói (d? án máy ch?-gói): ngày 10 tháng 8 năm 2013
D? án máy ch?-gói
SharePoint Server 2010
2817527 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Server 2010 (SharePoint server-gói): ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint server-gói
SharePoint Foundation 2010
2817552 Mô t? c?a gói cumulative update SharePoint Foundation 2010 (máy ch? SharePoint Foundation tr?n gói): ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation server-gói

B?n C?p Nh?t máy ch? cá nhân

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cS?n ph?m
Wacmui-en-us.msp, Wdsrvmui-en-us.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp
2817557 Mô t? c?a gói hotfix Excel Web App (Wacmui-en-us.msp, Wdsrvmui-en-us.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
Excel Web App
EMS-x-none.msp
2589342 Mô t? Groove Server 2010 hotfix gói (Ems-x-none.msp): Tháng Sáu 11 tháng 8 năm 2013
R?nh Server 2010
Pjsrvmui-en-us.msp; Pjsrvwfe-x-none.msp
2817546 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvmui-en-us.msp; Pjsrvwfe-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2010
Pjsrvwfe-x-none.msp
2817538 Mô t? d? án Server 2010 hotfix gói (Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2010
Ifsmui-en-us.msp; Ifswfe-x-none.msp
2817395 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Ifsmui-en-us.msp; Ifswfe-x-none.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
Coreserver-x-none.msp
2817551 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Coreserver-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
WSS-x-none.msp
2817540 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Wss-x-none.msp): tháng 7 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
Svrproof-en-us.msp
2553495 Mô t? SharePoint Server 2010 hotfix gói (Svrproof-en-us.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
Wacwfe-x-none.msp; Wacmui-en-us.msp; Wdsrv-x-none.msp
2817535 Mô t? gói b?n vá nóng t? Web App (Wacwfe-x-none.msp; Wacmui-en-us.msp; Wdsrv-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013
T? Web App

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong bài KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2855357 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Groove 2010 Office Groove
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Excel Web App
 • Microsoft Word Web App
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2855357 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2855357

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com