Identifikator ?lanka: 2858725 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje Microsoft .NET Framework 4.5.1 i njegove odgovaraju?e jezi?ke pakete. Oni su dostupni na lokaciji Windows Update i stranici usluge a?uriranja Windows servera (WSUS) za operativne sisteme Windows Vista sa servisnim paketom 2 (SP2), Windows 7 sa servisnim paketom 1 (SP1), Windows Server 2008 SP2 i Windows Server 2008 R2 SP1.

Ova ispravka je objavljena na lokaciji Windows Update na svim podr?anim platformama i to:
 • Proizvod .NET Framework 4.5.1 je ponu?en kao preporu?ena ispravka.
 • Jezi?ki paketi platforme .NET Framework 4.5.1 su ponu?eni kao preporu?ena ispravka. Ra?unari koji imaju .NET Framework 4.5.1 a koji tako?e imaju starije verzije jezi?kih paketa za .NET Framework 4 i .NET Framework 4.5 ?e dobiti ovu ispravku. Ova ispravka nadogra?uje sve prethodne jezi?ke pakete na verziju za 4.5.1.
 • Jezi?ki paketi platforme .NET Framework 4.5.1 su tako?e dostupni posebno kao opcionalna ispravka. Me?utim, ova ispravka nije ponu?ena zajedno sa preporu?enom ispravkom platforme .NET Framework 4.5.1 koja je opisana pod drugim znakom za nabrajanje. Ra?unari koji zadovoljavaju slede?e kriterijume ?e dobiti ovu ispravku:
  • .NET Framework 4.5.1 je ve? instaliran.
  • Nema prethodno instaliranih jezi?kih paketa za .NET Framework 4 ili .NET Framework 4.5.
  • Osnovni operativni sistem je lokalizovana verzija operativnog sistema Windows ili ra?unar ima jedan ili vi?e instaliranih paketa za vi?ejezi?ki korisni?ki interfejs (MUI). Ovo se odnosi na 23 podr?ana jezika za .NET Framework 4.5.1.
 • Za vi?e informacija o podr?anim jezicima za .NET Framework, idite na slede?u MSDN Veb stranicu:
  Op?te informacije o jezi?kim paketima za .NET Framework 4.5.1
Napomene
 • Na lokaciji Windows Updatepreporu?ena ispravka mo?e biti instalirana automatski na svim podr?anim platformama, u zavisnosti od pode?avanja va?eg ra?unara. Opcionalne ispravke mogu jedino biti instalirane tako ?to ?ete ru?no odabrati ispravku sa liste dostupnih ispravki.
 • Kod operativnog sistema Windows 8, Microsoft .NET Framework 4.5.1 tako?e mo?ete instalirati nadogra?ivanjem ra?unara na operativni sistem Windows 8.1.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o platformi.NET Framework 4.5.1 ili centru za projektante platforme.NET Framework, idite na slede?u Microsoft Veb lokaciju: 
.NET Framework 4.5.1
Centar za projektante platforme .NET Framework
Za vi?e informacija o instalacionom programu platforme .NET Framework 4.5.1 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
2858728 Microsoft .NET Framework 4.5.1 (instalacioni program van mre?e) je dostupan za operativne sisteme Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 i Windows Server 2012
Za vi?e informacija o tome kako da blokirate ponudu proizvoda .NET Framework 4.5.1 na lokaciji Windows Update, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga videli u Microsoft bazi znanja:
2721187 Kako da privremeno blokirate instalaciju platforme .NET Framework 4.5.1 i njegove odgovaraju?e jezi?ke pakete

Informacije o a?uriranju

Sa lokacije Microsoft Download Center mo?ete preuzeti slede?e datoteke:

.NET Framework 4.5.1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.

Jezi?ki paketi za .NET Framework 4.5.1
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku, kliknite na slede?i broj ?lanka da ga videli u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar posle instaliranja ove ispravke. Savetujemo vam da zatvorite sve aplikacije koje koriste .NET Framework pre nego ?to instalirate ovu ispravku.

Reference

Za vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2858725 - Poslednji pregled: 31. januar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft .NET Framework 4.5.1, ako se koristi sa:
  • Windows Vista Service Pack 2
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows Server 2008 Service Pack 2
  • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Klju?ne re?i: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload KB2858725

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com