Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013 2863909: 8 tháng 4 năm 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2863909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? các b?n C?p Nh?t 2863909 cho Microsoft Word 2013 đ? đư?c phát hành ngày 8 tháng 4 năm 2014. Các liên k?t t?i v? cho b?n c?p nh?t này c?ng đư?c bao g?m trong bài vi?t này.

B?n c?p nh?t này cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho t? năm 2013. Nó c?ng bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

T?i v? và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t

B?n có th? s? d?ng Windows Update đ? t?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t (khuy?n cáo).

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:Lưu ?:B?n c?p nh?t này áp d?ng cho Microsoft Installer (.msi)-d?a trên các phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013. B?n c?p nh?t này không áp d?ng cho văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y phiên b?n ch?ng h?n như Microsoft Office 365 Home Premium.

Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

 1. B?t đ?u m?t ?ng d?ng văn ph?ng năm 2013 ch?ng h?n như Microsoft Word 2013.
 2. Trên các t?p tin tr?nh đơn, nh?p vào tài kho?n.
 3. Cho b?n văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y, m?t tùy ch?n C?p Nh?t m?c s? đư?c hi?n th?. Cho các ?n b?n năm 2013 Office d?a trên MSI, các C?p nh?t tùy ch?n m?c không đư?c hi?n th?.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Văn ph?ng năm 2013 Click đ? ch?y phiên b?n?n b?n năm 2013 Office d?a trên MSI
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Văn ph?ng năm 2013 b?m đ? ch?y phiên b?n
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  MSI d?a trên phiên b?n c?a văn ph?ng năm 2013
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách nhận t?p tin h? tr? Microsoft t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đ? quét t?p tin này đ? ki?m tra vi-rút. Microsoft đ? s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n vào ngày mà t?p tin đư?c đăng. T?p tin này đư?c lưu tr? trên máy ch? đư?c tăng cư?ng b?o m?t giúp ngăn ch?n mọi thay đ?i không đư?c phép đ?i v?i t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Các v?n đ? gói c?p nh?t này s?a ch?a

 • Gi? s? b?n m? m?t th? liên h? có ch?a m?t s? PSTN, và sau đó b?n g?i s? b?ng cách s? d?ng Lync 2013.When k?t thúc g?i b?n đóng c?a s? h?i tho?i.
  Trong t?nh hu?ng này, khi b?n m? các h?i tho?i ch? đ? xem trong Lync 2013, l?ch s? tr? chuy?n cu?c g?i b?n th?c hi?n trong bư?c trư?c cho th?y tên người dùng c?a b?n (thay v? m?t ngư?i s? d?ng mà b?n g?i là).
  Ngoài ra, khi b?n m? các h?i tho?i l?ch s? m?c tin thư thoại trong Outlook, l?ch s? tr? chuy?n cu?c g?i b?n th?c hi?n trong bư?c trư?c không có tên người dùng các TO l?nh v?c.Hơn n?a, l?ch s? tr? chuy?n không có thông tin chi ti?t cho ngư?i dùng trong cơ th? m?c.
 • B?n B?t đ?u k? chuy?n.
  Khi b?n m? m?t tài li?u Word có ch?a nhi?u h?nh ?nh vào năm 2013 t?, t? có th? s?p đ?. Sau đó b?n có th? đư?c nh?c đ? t?i h?nh ?nh, và khi nó B?t đ?u t?i v? h?nh ?nh, t? maycrash m?t l?n n?a.
  Tương t? như v?y, khi b?n m? m?t t?p tin đính kèm có ch?a nhi?u h?nh ?nh t? năm 2013 Outlook, Outlook có th? s?p đ?. Sau đó b?n có th? đư?c nh?c t?i h?nh ?nh, và khi nó B?t đ?u t?i v? h?nh ?nh, Outlook có th? s?p đ? m?t l?n n?a.

Bi?t thêm thông tin

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.

32-bit

Wordpia-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.interop.Word.dll15.0.4605.1000940,72812-Mar-201412:07

64-bit

Wordpia-x-none.msp t?p tin thông tin
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Microsoft.Office.interop.Word.dll15.0.4605.1000940,72812-Mar-201412:09
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Windows 8
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. N?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u.
 2. Lo?i C?p nh?t Windows, khai thác ho?c nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó b?m vào ho?c nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trong k?t qu? tra c?u.
 3. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào ho?c b?m C?p Nh?t 2863909, và r?i b?m vào ho?c nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Windows 7
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 4. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào C?p Nh?t 2863909, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2863909 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2013
T? khóa: 
atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2863909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2863909

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com