Mô t? c?a gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 2 11, 2014

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2863918 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong gói hotfix Microsoft Outlook 2010 là ngày 11 tháng 2 năm 2014.

GI?I THI?U

V?n đ? gói hotfix này s?a ch?a

 • Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t tháng 6 năm 2013 Cumulative Update for Office 2010 và ch?n nhi?u hơn m?t email m?c t? h?p thư đ?n, cácOneNote nút ch?n m?t trên các trang chủ Ribbon theo các Di chuy?n ph?n m? đi.
 • Gi? s? r?ng b?n có các S? d?ng ch? đ? đ?m ?n Exchangetùy ch?n cho phép trong Outlook 2010. Sau khi b?n di chuy?n m?t thư đư?c g?n c? vào m?t thư m?c t? m?t thư m?c t?m ki?m, b?n không th? đánh d?u thư như hoàn t?t. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thao tác không th? đư?c th?c hi?n b?i v? các đ?i tư?ng đ? b? xóa.
 • Trong môi trư?ng Exchange 2013, m?c tin c?y thư rác (SCL) -1 là không đáng tin c?y b?i Outlook Junk E-Mail Filter.
 • Gi? s? r?ng b?n đ?t m?t h?nh th?c tùy ch?nh như là h?nh th?c m?c đ?nh cho cu?c h?p m?t hàng. Sau khi b?n installthe tháng tư 2012 CU ho?c các phiên b?n sau này cho Office 2010, khi b?n b?m vào các Cu?c h?p nút trên các Trang ch? Ribbon theo các Đáp ?ng ph?n, h?nh th?c tùy ch?nh không hi?n th?. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thao tác th?t b?i. Các giao di?n nh?n tin có tr? l?i m?t l?i không xác đ?nh. N?u v?n đ? v?n c?n, kh?i đ?ng l?i Outlook.
 • Gi? s? r?ng b?n đ? đ?t c?u h?nh m?t trương m?c IMAP cùng v?i tài kho?n Exchange trong cùng m?t c?u h?nh Outlook. Khi b?n g?i l?i m?t email t? cácKho?n m?c đ? g?i thư m?c trong h?p thư IMAP, thông báo email đư?c g?i t?i các Kho?n m?c đ? g?i thư m?c trong h?p thư Exchange thay v? h?p thư IMAP.
 • Outlook t?o ra thêm k?t n?i đ?n m?t h?p thư dùng chung cho ngư?i dùng ch? có r?nh/b?n quy?n c?a thư m?c l?ch trong h?p thư dùng chung.

Thông tin thêm

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t gói hotfix này, b?n ph?i có Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) ho?c Service Pack 2 (SP2) đư?c cài đ?t. Đ? bi?t thêm thông tin, hãy nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
2510690 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP1
2687521 Danh sách t?t c? các gói Office 2010 SP2

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n không c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin s? đăng k?

Đ? s? d?ng m?t trong các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? đăng k?.

Thông tin t?p

Hotfix này có th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. Hotfix này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? gi?i quy?t các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.Phiên b?n toàn c?u c?a gói hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t gói b?n vá nóng. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed


Phiên b?n x 86

Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2863918-fullfile-x 86-glb.exe14.0.7116.500018,853,0008-Jan-201406:02

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng23,548,9287-Jan-201420:04

Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.7107.5000152,7447 Tháng 8 năm 201311:36
Contab32.dll14.0.7107.5000135,87213 Tháng 8 năm 201314:36
Dlgsetp.dll14.0.7107.500088,7607 Tháng 8 năm 201311:36
Emsmdb32.dll14.0.7116.50001,760,0007-Jan-201418:04
Envelope.dll14.0.7107.5000155,8487 Tháng 8 năm 201311:36
Exsec32.dll14.0.7109.5000332,952Tháng chín-6 năm 201311:59
Impmail.dll14.0.7107.5000135,8567 Tháng 8 năm 201311:36
Mapiph.dll14.0.7107.5000277,2247 Tháng 8 năm 201311:36
Mimedir.dll14.0.7107.5000359,0727 Tháng 8 năm 201311:36
Mspst32.dll14.0.7116.50001,266,9367-Jan-201418:04
Olmapi32.dll14.0.7116.50003,323,0727-Jan-201418:04
Omsmain.dll14.0.7107.5000725,70413 Tháng 8 năm 201314:44
Omsxp32.dll14.0.7107.5000234,20013 Tháng 8 năm 201314:44
Outlmime.dll14.0.7107.5000523,9847 Tháng 8 năm 201311:36
Outlook.exe14.0.7116.500016,000,1687-Jan-201418:04
Outlph.dll14.0.7101.5000330,45623 Tháng tư năm 201302:49
Outlvbs.dll14.0.7107.500056.504 ngư?i7 Tháng 8 năm 201311:36
Pstprx32.dll14.0.7107.5000309,9367 Tháng 8 năm 201311:36
Recall.dll14.0.7005.100045,13631/10 / 201204:39
RM.dll14.0.7107.500079,0247 Tháng 8 năm 201311:36
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000408,1445 Tháng 12 năm 201105:08
Scanpst.exe14.0.7107.500040,1687 Tháng 8 năm 201311:36
Scnpst32.dll14.0.7107.5000337,6487 Tháng 8 năm 201311:36
Scnpst64.dll14.0.7107.5000348,4087 Tháng 8 năm 201311:36

x 64 Phiên b?n

Thông tin t?i xu?ng
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook2010-kb2863918-fullfile-x 64-glb.exe14.0.7116.500021,157,1128-Jan-201418:04

Thông tin t?p tin .msp Microsoft Windows Installer
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Outlook-x-none.mspKhông áp d?ng25,622,0167-Jan-201420:23

Thông tin t?p tin Outlook-x-none.msp
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gian
Cnfnot32.exe14.0.7107.5000226,9847 Tháng 8 năm 201311:41
Contab32.dll14.0.7107.5000179,39213 Tháng 8 năm 201314:35
Dlgsetp.dll14.0.7107.5000118,4567 Tháng 8 năm 201311:41
Emsmdb32.dll14.0.7116.50002,236,6727-Jan-201418:17
Envelope.dll14.0.7107.5000220,3607 Tháng 8 năm 201311:41
Exsec32.dll14.0.7109.5000473,752Tháng chín-6 năm 201311:57
Impmail.dll14.0.7107.5000187,0567 Tháng 8 năm 201311:41
Mapiph.dll14.0.7107.5000423,1447 Tháng 8 năm 201311:41
Mimedir.dll14.0.7107.5000543,9047 Tháng 8 năm 201311:41
Mspst32.dll14.0.7116.50001,624,8247-Jan-201418:17
Olmapi32.dll14.0.7116.50004,551,8727-Jan-201418:17
Omsmain.dll14.0.7107.50001,098,44013 Tháng 8 năm 201314:50
Omsxp32.dll14.0.7107.5000363,73613 Tháng 8 năm 201314:50
Outlmime.dll14.0.7107.5000720,5927 Tháng 8 năm 201311:41
Outlook.exe14.0.7116.500024,073,3847-Jan-201418:17
Outlph.dll14.0.7101.5000378,58423 Tháng tư năm 201302:48
Outlvbs.dll14.0.7107.500072,3767 Tháng 8 năm 201311:41
Pstprx32.dll14.0.7107.5000428,7207 Tháng 8 năm 201311:41
Recall.dll14.0.7005.100057,42431/10 / 201204:38
RM.dll14.0.7107.5000100.528 ngư?i7 Tháng 8 năm 201311:41
Rtfhtml.dll14.0.7005.1000549,4565 Tháng 12 năm 201104:49
Scanpst.exe14.0.7107.500047,8487 Tháng 8 năm 201311:41
Scnpst32.dll14.0.7107.5000451,3127 Tháng 8 năm 201311:41
Scnpst64.dll14.0.7107.5000449,2727 Tháng 8 năm 201311:41
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2863918 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2010
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbhotfixserver kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixallversions kbmt KB2863918 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2863918

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com