Anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimas Endpoint Protection klient? yra i? Microsoft Support

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2865173 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimo paket? Microsoft sistemos centro 2012 galinio punkto apsaugos Service Pack 1 (SP1) klient? ir Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 klientams. ?ie paketai atnaujinti Endpoint Protection klient? aptarnavimo, tvarkykles ir vartotojo s?sajos komponent?.

Microsoft reguliariai i?leid?ia anti-kenk?ji?k? program? platform? atnaujinimus kad b?t? u?tikrintas nuoseklumas ? apsaugos, na?umo, patikimumo ir prakti?kumo kenk?ji?k? program? aplinkoje, kuri nuolat kinta. ?? paket? yra d. 2013 m. rugpj??io.

Pastaba. ?is naujinimas taikomas tik Endpoint Protection klientams, kurie yra ?traukti su Microsoft sistemos centro 2012 konfig?racijos tvarkykl? arba Microsoft sistemos centras konfig?racijos tvarkykl? 2007. Atskiras kliento ?renginiams, spustel?kite ?iuos numerius eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsnius:

2864366 Anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimas atskiras Forefront Endpoint Protection 2010 klient? yra i? "Microsoft Update"

2884678 Anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimas atskiras sistemos centro 2012 Endpoint Protection klient? yra i? "Microsoft Update"

Daugiau informacijos

Atnaujinimo informacija

?is anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinime yra ?iuos patobulinimus:
 • Atnaujina platforma prie tinklo realaus laiko elgesio kontrol?s funkcij?

  Suteikia nauj? apsaugos paj?gum?, apimanti ?tartinas tinklo veikl? su kit? ?tartin? elges? steb?jimo jau ?traukta ? produkto suaktyvina telemetrijos ir m?ginio pateikimo ?tartinus failus, kurie gali prireikti papildom? analiz?.

  Informacijos apie tai, kaip sukonfig?ruoti ?i? funkcij?, ie?kokite ?ioje "Windows" svetain?je:

  WMI teik?jai

  Daugiau informacijos rasite sistemos centras konfig?racijos tvarkykl? komanda Dienora?tis interneto svetain?je:

  Pagerina elgesio steb?jimo ir inspektavimo sistem? Microsoft anti-kenk?ji?k? program? platforma

 • Priduria param? daugiau operacini? sistem?

  ?is naujinimas priduria param? ?i? operacini? sistem?:
  • Windows 8.1 ?mon?
  • Windows 8.1 Pro
  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2012 R2 Enterprise

 • Prideda neprarandant paramos

  WMIv2 teik?jas dabar yra paramos programavimo valdymo funkcij? vartotojo patirtimi, pavyzd?iui, i?jungti vartotojo s?sajos be prie?i?ros terminalus.

  Informacija apie paslaug? teik?jo ir API apra?ymo ie?kokite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

  WMI teik?jai

  Informacijos apie "PowerShell" cmdlet, kuriuos taip pat galima administracin? scenarijus, ie?kokite Microsoft TechNet temoje:

  Windows ir Windows Server Automation naudojant "Windows PowerShell"
 • Prideda konverteriui funkcijas, skirtas suma?inti rizik? kad kenk?ji?k? program? bus i?jungti arba apeiti anti-malware nuskaitymo

  Pvz., prieigos prie registro ir paslaugoms, kuriomis anti-kenk?ji?k? program? platforma gali b?ti valdoma tik tiesiogiai per palaikomi administracini? b?d? (patikimi kanalai) per sistemos Center Configuration Manager konsol?.

 • Pagerina bendr? na?um? anti-kenk?ji?k? program? platforma

  Anti-kenk?ji?k? program? savyb?s ger?ja, palyginti su ankstesni? Linux versijose. Patobulinta para??, kad b?t? pateikta per Microsoft Active apsaugos paslaugos (?em?lapiai). ?ie poky?iai yra ne konfig?ruojama arba kliento atsuktoms daiktus.

  Daugiau informacijos apie ?em?lapiai, ie?kokite ?ioje "Microsoft" svetain?je:

  Microsoft aktyvieji apsaugos tarnyba Bendrijos
 • ?traukia daugiau kalbos palaikym? anti-kenk?ji?k? program? platforma

  Palaikomos ?ios naujos kalbos:
  • Kin? (Honkongo specialusis administracinis regionas) (zh-HK)
  • Kin? kalbos (KLR) (zh-CN)
  • Kin? (Taivanas) (zh-TW)
  • Angl? kalba (en-US)
  • Pranc?z? (fr-FR)
  • Vokie?i? (de-DE)
  • Ital? (it-IT)
  • Japon? (ja-JP)
  • Kor?jie?i? (ko-KR)
  • Portugal? (Brazilijos) (pt-BR)
  • Rusija (ru-RU)
  • Ispan? (es-ES)

 • Prideda konfig?ruojama Automatinis m?ginio pateikimo parinktis

  Pagal numatyt?j? reik?m?, jei j?s? kompiuteryje yra pasirink?s ?em?lapiai, jums gali b?ti paragintas si?sti ?tartinus failus Microsoft d?l tolesn?s analiz?s. ?is naujinimas leid?ia nauj? variant?, ?is pavyzd?i? rinkinys suteikiant galimyb? automati?kai si?sti toki? fail? kaip .exe failus be tav?s raginimus. Tur?kite omenyje, kad visus failus, kurie gali b?ti asmenin?s informacijos ir toliau ragins.

  Pastabos apie ?i? parinkt?
  • ? ?i? pasirinkt? ?traukti atnaujint? Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos ir privatumo patvirtinimu, aptaria ?i? funkcij?.
  • ?is variantas nustatymas yra konfig?ruojama per Windows valdymo instrumentuot? (WMI).
  • ?i pasirinktis ?iuo metu teikia ne vartotojo nustatymus paj?gum? sistemos Center Configuration Manager konsol? arba administravimo ?ablonas (.admx) failus.
  • ?iai parink?iai ?em?lapiai naryst?s.


  Politikos konfig?racijos informacij?, ie?kokite Microsoft TechNet temoje:

  FEP ADMX nuoroda
 • Daro keletas kliento pataisymai

  Be pasiekimams, kurie i?vardyti ?ia, ?iame leidime pataisyta d?l ?i? kliento problem?:
  • Microsoft Exchange Server 2003 s?veikos

   ?rengimo Endpoint Protection kliento Exchange Server 2003 gali sutrikti "ActiveSync" pvz., ?vykio ID 3005. Nor?dami i?vengti ?ios problemos, sukurti ?i? registro reik?m?:

   Registro vieta:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\mpfilter\Parameters

   DWORD pavadinimas: DisableReadHooking
   DWORD reik?m?: 1

   Pastabosapie ?? parametr?
   • I? naujo paleisti Exchange Server 2003 kad pakeitimas ?sigaliot?.
   • ?ios reik?m?s parametras kei?ia kaip Endpoint Protection kliento apdoroja failo prieig?. Ta?iau tai neturi ?takos nustatymo galimybes.
  • Neteisingas aplinkos kintam?j?

   ?rengimo Endpoint Protection agent sukuria papildomus PSModulePath aplinkos kintamojo tarpas. Tai yra nurodyta kaip pasikartojan?i? aplinkos kintamasis.

  • Alternatyvi? disko ?renginys

   Parametr? /drive nepakei?ia produkto AppDataPath reik?m? ? nurodyt? disk? ?rengin?. Jis kei?ia tik programos duomen? kelias.

Kaip ?sigyti ?? naujinim?

Palaikomos atnaujinimas yra i? Microsoft Support. Ta?iau, ?? naujinim?, skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?omai problemai. ?is naujinimas taikomas tik sistemoms, kuriose kyla ?iame straipsnyje apra?oma problema. ?is naujinimas gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne ?i problema, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo, kuriame ?? naujinim?.

Jei naujinim? galima atsisi?sti, ten yra "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje neparodomas, susisiekite su Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, turite tur?ti vien? ?diegta:

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleiskite kompiuter? Kai pritaikote ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Mes rekomenduojame, kad j?s u?darote konfig?racijos tvarkykl? administracija konsol?s prie? diegdami ?? kar?t?j? patais? paket?.

Montavimo instrukcijos

Sistemos centro 2012 Endpoint Protection
Kai ?diegiate ?? paket?, turite ?galinti funkcij? Automatinis kliento atnaujinti konfig?racijos tvarkykl? 2012 administratoriaus konsol?je. Endpoint Protection agentas bus atnaujintas, atsi?velgiant ? reik?mes, kurios yra nurodytos kliento politikos priìmimo parametrai ir automati?kai atnaujinti kliento per dienas aplinkoje.

Forefront Endpoint Protection 2010
Kai ?diegiate ?? paket?, turite sukurti nauj? Forefront Endpoint Protection kliento diegimo diegimo arba i? naujo paleiskite esamas reklama. Daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti diegimo, ie?kokite Microsoft TechNet temoje:

Diegimas naudojant konfig?racijos tvarkykl? paketai
Daugiau informacijos ie?kokite Microsoft k?r?j? tinklo (MSDN) dienora?t? straipsnis:

Diegimas anti-kenk?ji?k? program? platforma FEP 2010 SU1 ir SCEP 2012 SP1

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?is naujinimas kei?i? ?iuos atnaujinimus:
 • 2828233 Anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimas sistemos centro 2012 galinio punkto apsaugos Service Pack 1 klient? yra i? Microsoft Support
 • 2827684 Anti-kenk?ji?k? program? platforma naujinimas Forefront Endpoint Protection 2010 klient? yra i? Microsoft Support

Papildoma informacija

?is naujinimas suteikia antimalware klientin? versij? 4.3.215.0. Galite rasti informacij? apie versij? spustel?dami apie meniu pad?ti Endpoint Protection kliento vartotojo s?saja.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?ios kar?tosios pataisos angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

U? Forefront Endpoint Protection 2010
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
Amuninstall.vbsNegalioja10,05101-Jul-201102:35
Commonconstants.dll2.1.1116.11426,28801-Jul-201102:35
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11468,27201-Jul-201102:35
Fep2010su1-fepext-kb2865173-x 86-enu.mspNegalioja25,890,81601-Jul-201102:35
Fepext.msiNegalioja26,628,09601-Jul-201102:35
Fepregistrator.exe2.1.1116.114121,52001-Jul-201102:35
Amuninstall.vbsNegalioja10,05101-Jul-201102:35
Commonconstants.dll2.1.1116.11426,28801-Jul-201102:35
Commonsetuputils.dll2.1.1116.11468,27201-Jul-201102:35
Fep2010su1-fepext-kb2865173-amd64-enu.mspNegalioja25,890,81601-Jul-201102:35
Fepext.msiNegalioja26,628,09601-Jul-201102:35
Fepregistrator.exe2.1.1116.114121,52001-Jul-201102:35
Sistemos centro 2012 galinio punkto apsaugos
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikas
ccmsetup.cabNegalioja9,6112013 M. gegu??s 3106:10
scepinstall.exe4.3.215.025,591,4322013 M. gegu??s 3106:10
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2865173 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. sausio 24 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1
 • Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2865173 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2865173

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com