M?t ?ng d?ng d?ng đáp ?ng khi m?t t?p tin có m?t tham chi?u v?ng tr?n trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 2866695 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Gi? s? r?ng m?t tham chi?u v?ng tr?n t?n t?i trong m?t c?u trúc m?c tin thư thoại trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2. Trong t?nh hu?ng này, khi b?n s? d?ng m?t ?ng d?ng đ? tham kh?o m?t t?p tin trong c?u trúc m?c tin thư thoại, các ?ng d?ng ng?ng đáp ?ng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng B?n s?a l?i Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 18XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1. 22XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Chi nhánh b?n ghi d?ch v? GDR ch?a ch? là nh?ng b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i đ? đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, r?t quan tr?ng. Chi nhánh b?n ghi d?ch v? LDR ch?a hotfix ngoài s?a ch?a phát hành r?ng r?i.
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.173231,210,81610 Tháng 6 năm 201304:56x 86
NTFS.sys6.1.7600.215381,211,32810 Tháng 6 năm 201307:00x 86
NTFS.sys6.1.7601.181791,212,35210 Tháng 6 năm 201305:03x 86
NTFS.sys6.1.7601.223521,213,37610 Tháng 6 năm 201304:58x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.173231,652,16010 Tháng 6 năm 201305:41x 64
NTFS.sys6.1.7600.215381,678,78410 Tháng 6 năm 201305:53x 64
NTFS.sys6.1.7601.181791,655,23210 Tháng 6 năm 201306:07x 64
NTFS.sys6.1.7601.223521,685,95210 Tháng 6 năm 201305:15x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
NTFS.sys6.1.7600.173233,548,60810 Tháng 6 năm 201305:51IA-64
NTFS.sys6.1.7600.215383,552,70410 Tháng 6 năm 201304:58IA-64
NTFS.sys6.1.7601.181793,551,68010 Tháng 6 năm 201304:55IA-64
NTFS.sys6.1.7601.223523,557,82410 Tháng 6 năm 201304:19IA-64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

Đ? t?m th?i làm vi?c xung quanh v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính.

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Tham kh?o

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17323_none_a686480c7e106e51.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21538_none_a70a18439731a5e6.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)07:21
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18179_none_a83c97327b59fdfc.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_a8d4d3b5946db1aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,508
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17323_none_02a4e390366ddf87.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21538_none_0328b3c74f8f171c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:30
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18179_none_045b32b633b76f32.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:36
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_04f36f394ccb22e0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,514
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:43
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.17323_none_a687ec027e0e774d.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:20
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21538_none_a70bbc39972faee2.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)08:28
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.18179_none_a83e3b287b5806f8.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:18
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p tinIa64_microsoft-windows-ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22352_none_a8d677ab946bbaa6.manifest
Phiên b?n t?p tinKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin14,511
Ngày (UTC)10 Tháng 6 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:14
N?n t?ngKhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2866695 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Tám 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2866695 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2866695

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com