Hi?n ? c b?n c?p nh?t ? chu?n b? cho nh?ng my tnh ch?y Windows 8 v Windows RT c?p nh?t ln Windows 8.1 v Windows 8.1 RT

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2871389 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

Bi vi?t ny m t? b?n c?p nh?t cho php b?n c?p nh?t Windows 8 ho?c Windows RT ln Windows 8.1 ho?c Windows 8.1 RT khi Windows 8.1 v Windows 8.1 RT ?c pht hnh trong Windows Store.

Ngoi ra, b?n c?p nh?t ny kh?c ph?c m?t s? s? c? trong Windows 8 Enterprise, Windows Server 2012 v b?n ci ?t Windows 8 ?c c?p php v?i s? l?ng l?n.

Ch ? B?n khng th? c?p nh?t ln Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 R2 ho?c b?n ci ?t Windows 8.1 ?c c?p php v?i s? l?ng l?n t? Windows Store.

Thng tin thm

Thng tin cp nht

Cach tai ban cp nht nay

Windows Update
Ban cp nht nay sn co t Windows Update.
Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft
B?n c th? t?i xu?ng cc t?p sau y t? Trung tm T?i xu?ng c?a Microsoft:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
H iu hanhC?p nh?t
Tt ca cac phin ban da trn x86 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
Tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi nay ngay by gi.
Ch ?B?n c?p nh?t cho Windows RT ch? c th? ?c t?i t? Windows Update.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? cua Microsoft, h?y b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai cac tp h? tr cua Microsoft t d?ch vu trc tuy?n
Microsoft ? qut vi-rt cho t?p ny. Microsoft a s dung ph?n m?m phat hin vi-rt cp nht nh?t s?n c t?i th?i i?m t?p ?c ng. Tp c lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep ?i vi tp.

iu kin tin quyt

ap dung ban cp nht nay, ban phai ang chay Windows RT, Windows 8 hoc Windows Server 2012.

Thng tin s ng ky

ap dung ban cp nht nay, ban khng phai thc hin bt ky thay i nao i vi s ng ky.

Yu cu khi ng lai

Ban phai khi ng lai may tinh sau khi ap dung ban cp nht nay.

Thng tin v thay th ban cp nht

Ban cp nht nay khng thay th ban cp nht a phat hanh trc o.

Thng tin tp

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Phin ban chung cua ban cp nht nay cai t cac tp co cac thuc tinh c lit k trong bang sau. Ngay va gi cua cac tp nay c lit k theo Gi Chun Quc t (UTC). Ngay va gi cua cac tp nay trn may tinh cuc b cua ban c hin thi theo gi ia phng cung vi lch quy c gi mua he (DST) hin tai cua ban. Ngoai ra, ngay va gi co th thay i khi ban thc hin cac thao tac cu th trn tp.
Cac ghi chu v thng tin tp cua Windows 8, Windows RT va Windows Server 2012
 • Cac tp ap dung cho mt san phm cu th, ban gc (RTM, SPn) va nhanh dich vu (LDR, GDR) co th c xac inh bng cach kim tra cac s phin ban tp c trinh bay bang sau:
  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Phin banSan phmBan gcChi nhanh dich vu
  6.2.920 0,16xxxWindows RT, Windows 8 v Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20xxxWindows RT, Windows 8 v Windows Server 2012RTMLDR
 • Cac chi nhanh dich vu GDR chi cha cac ban va c phat hanh rng rai khc phuc cac s c quan trong, ph bin. Ngoi cc b?n v ?c pht hnh r?ng r?i, chi nhnh d?ch v? LDR c?n ch?a cc hotfix.
 • Cc t?p MANIFEST (.manifest) v cc t?p MUM (mum) ?c ci ?t cho m?i mi tr?ng ?c li?t k ring l? trong ph?n "Thng tin t?p b? sung dnh cho Windows RT, Windows 8 v Windows Server 2012". Cac tp MUM va MANIFEST cung nh cac tp danh muc bao mt lin quan (.cat) u c bit quan trong duy tri trang thai cua cu phn c cp nht. Cc t?p danh m?c b?o m?t khng ?c li?t k thu?c tnh ?c k? b?ng ch? k? s? c?a Microsoft.
i vi Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Cryptxml.dll6.2.9200.1638494,20826-Jul-201201:29Not applicableNoneNot applicable
Dam.ptxmlNot applicable72411-Oct-201200:38Not applicableNoneNot applicable
Dam.sys6.2.9200.1669355,64016-Aug-201303:07Not applicableNoneNot applicable
Notificationui.exe6.2.9200.16693200,92816-Aug-201302:59Not applicableNoneNot applicable
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable4,04916-Aug-201303:21Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob.dll6.2.9200.16693372,73616-Aug-201302:47Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Wssync.dll6.2.9200.16693145,92016-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.ar-sa.priNot applicable2,36020-Sep-201205:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.bg-bg.priNot applicable2,36820-Sep-201205:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.cs-cz.priNot applicable2,36020-Sep-201211:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.da-dk.priNot applicable2,32020-Sep-201211:30Not applicableNoneNot applicable
Resources.de-de.priNot applicable2,33620-Sep-201205:44Not applicableNoneNot applicable
Resources.el-gr.priNot applicable2,37620-Sep-201220:43Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-gb.priNot applicable2,33620-Sep-201211:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-us.priNot applicable2,32020-Sep-201205:44Not applicableNoneNot applicable
Resources.es-es.priNot applicable2,35220-Sep-201205:41Not applicableNoneNot applicable
Resources.et-ee.priNot applicable2,35220-Sep-201214:45Not applicableNoneNot applicable
Resources.fi-fi.priNot applicable2,36820-Sep-201217:35Not applicableNoneNot applicable
Resources.fr-fr.priNot applicable2,44020-Sep-201205:43Not applicableNoneNot applicable
Resources.he-il.priNot applicable2,32020-Sep-201212:08Not applicableNoneNot applicable
Resources.hr-hr.priNot applicable2,39220-Sep-201211:27Not applicableNoneNot applicable
Resources.hu-hu.priNot applicable2,37620-Sep-201218:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.it-it.priNot applicable2,32020-Sep-201211:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.ja-jp.priNot applicable2,27220-Sep-201205:42Not applicableNoneNot applicable
Resources.ko-kr.priNot applicable2,27220-Sep-201217:10Not applicableNoneNot applicable
Resources.lt-lt.priNot applicable2,40820-Sep-201212:15Not applicableNoneNot applicable
Resources.lv-lv.priNot applicable2,36020-Sep-201219:04Not applicableNoneNot applicable
Resources.nb-no.priNot applicable2,32820-Sep-201212:17Not applicableNoneNot applicable
Resources.nl-nl.priNot applicable2,34420-Sep-201211:41Not applicableNoneNot applicable
Resources.pl-pl.priNot applicable2,37620-Sep-201211:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-br.priNot applicable2,34420-Sep-201217:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-pt.priNot applicable2,34420-Sep-201211:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.ro-ro.priNot applicable2,36820-Sep-201211:22Not applicableNoneNot applicable
Resources.ru-ru.priNot applicable2,36020-Sep-201211:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.sk-sk.priNot applicable2,36020-Sep-201214:24Not applicableNoneNot applicable
Resources.sl-si.priNot applicable2,38420-Sep-201216:31Not applicableNoneNot applicable
Resources.sr-latn-cs.priNot applicable2,41626-Jul-201207:03Not applicableNoneNot applicable
Resources.sv-se.priNot applicable2,33620-Sep-201212:01Not applicableNoneNot applicable
Resources.th-th.priNot applicable2,32820-Sep-201211:50Not applicableNoneNot applicable
Resources.tr-tr.priNot applicable2,39220-Sep-201211:24Not applicableNoneNot applicable
Resources.uk-ua.priNot applicable2,42420-Sep-201211:29Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-cn.priNot applicable2,28020-Sep-201212:08Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-hk.priNot applicable2,26420-Sep-201220:42Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-tw.priNot applicable2,26420-Sep-201211:55Not applicableNoneNot applicable
Storewuauth.dll6.2.9200.16693141,82416-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,57716-Aug-201304:48Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,55016-Aug-201304:29Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79116-Aug-201302:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,19116-Aug-201304:46Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,39516-Aug-201302:51Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62716-Aug-201302:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,61016-Aug-201305:14Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,85316-Aug-201303:11Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79816-Aug-201304:25Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,63616-Aug-201304:47Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable3,22316-Aug-201302:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,88516-Aug-201305:01Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,59916-Aug-201305:06Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,75416-Aug-201304:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71916-Aug-201304:25Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,69816-Aug-201304:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,51216-Aug-201304:58Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,01416-Aug-201304:23Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62516-Aug-201304:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71516-Aug-201304:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,22616-Aug-201304:28Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201304:29Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201304:25Not applicableNoneNot applicable
Sppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable10,87716-Aug-201303:21Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs.dll6.2.9200.166931,286,65616-Aug-201302:47Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Slc.dll6.2.9200.1638466,56026-Jul-201201:30Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.16693176,12816-Aug-201302:47Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Security-spp-ppdlic.xrm-msNot applicable3,97316-Aug-201303:21Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638428,67226-Jul-201201:30Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppsvc.exe6.2.9200.166934,871,16816-Aug-201302:48Not applicableSPPARM_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Setupcln.dll6.2.9200.1669378,33616-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admxNot applicable4,14114-May-201301:07Not applicableNoneNot applicable
Winstore.cssNot applicable18,78623-Jun-201223:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.htmNot applicable91002-Jun-201220:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.jsNot applicable49,77516-Aug-201300:23Not applicableNoneNot applicable
Wserror.htmNot applicable1,64912-Jul-201202:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.priNot applicable8,54402-Nov-201202:21Not applicableNoneNot applicable
Windows store.lnkNot applicable2,02802-Nov-201200:22Not applicableNoneNot applicable
Winstore.ui.winmdNot applicable14,33602-Jul-201323:43Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui-ppdlic.xrm-msNot applicable2,88516-Aug-201303:13Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.dll6.2.9200.16693669,69616-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable98,64816-Aug-201303:10Not applicableNoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.16693162,30416-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.16693142,33616-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.16693130,56016-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.16693564,22416-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wslicensingservice-ppdlic.xrm-msNot applicable2,98716-Aug-201303:13Not applicableNoneNot applicable
Wsmigplugin.dll1.0.0.1101,37620-Sep-201205:35Not applicableNoneNot applicable
Wsservice.dll6.2.9200.166931,966,79216-Aug-201303:11Not applicableNoneNot applicable
Taskhost.exe6.2.9200.1654760,92802-Mar-201302:28Not applicableNoneNot applicable
Taskhostex.exe6.2.9200.1654760,92802-Mar-201302:28Not applicableNoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.16604205,82404-May-201304:30Not applicableNoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.16693643,07216-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.1669384,99216-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.1669322,01616-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.1669333,79216-Aug-201302:48Not applicableNoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.16693123,39216-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Windowsupdateclient-core.ptxmlNot applicable11,79102-Nov-201200:37Not applicableNoneNot applicable
Wuauclt.exe7.8.9200.1669351,63216-Aug-201303:11Not applicableNoneNot applicable
Wuaueng.dll7.8.9200.166932,380,28816-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wups2.dll7.8.9200.1669322,52816-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wuaext.dll7.8.9200.1645116,89606-Nov-201203:24Not applicableNoneNot applicable
Wucltux.dll7.8.9200.166931,549,31216-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16693208,38416-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Winsetupui.dll6.2.9200.1669393,69616-Aug-201302:47Not applicableNoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable83,96815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.16686167,42415-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
?i v?i t?t c? cac phin b?n d?a trn x86 ?c h? tr? c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Cryptxml.dll6.2.9200.1638488,06426-Jul-201203:18x86NoneNot applicable
Cryptxml.dll6.2.9200.1638488,06426-Jul-201203:18x86NoneNot applicable
Dam.ptxmlNot applicable72411-Oct-201200:43Not applicableNoneNot applicable
Dam.sys6.2.9200.1668651,54415-Aug-201323:21x86NoneNot applicable
Dam.ptxmlNot applicable72411-Oct-201200:44Not applicableNoneNot applicable
Dam.sys6.2.9200.2080151,54416-Aug-201304:50x86NoneNot applicable
Notificationui.exe6.2.9200.16686199,87215-Aug-201323:08x86NoneNot applicable
Notificationui.exe6.2.9200.20801199,87216-Aug-201304:41x86NoneNot applicable
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable4,04915-Aug-201323:05Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob.dll6.2.9200.16686330,75215-Aug-201322:42x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable4,04916-Aug-201304:54Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob.dll6.2.9200.20801330,75216-Aug-201304:23x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Wssync.dll6.2.9200.16686159,23215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wssync.dll6.2.9200.20801159,23216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Resources.ar-sa.priNot applicable2,36020-Sep-201206:06Not applicableNoneNot applicable
Resources.bg-bg.priNot applicable2,36820-Sep-201206:06Not applicableNoneNot applicable
Resources.cs-cz.priNot applicable2,36020-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.da-dk.priNot applicable2,32020-Sep-201208:10Not applicableNoneNot applicable
Resources.de-de.priNot applicable2,33620-Sep-201206:09Not applicableNoneNot applicable
Resources.el-gr.priNot applicable2,37620-Sep-201208:23Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-gb.priNot applicable2,33620-Sep-201208:39Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-us.priNot applicable2,32020-Sep-201206:06Not applicableNoneNot applicable
Resources.es-es.priNot applicable2,35220-Sep-201206:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.et-ee.priNot applicable2,35220-Sep-201208:12Not applicableNoneNot applicable
Resources.fi-fi.priNot applicable2,36820-Sep-201209:17Not applicableNoneNot applicable
Resources.fr-fr.priNot applicable2,44020-Sep-201206:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.he-il.priNot applicable2,32020-Sep-201209:13Not applicableNoneNot applicable
Resources.hr-hr.priNot applicable2,39220-Sep-201208:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.hu-hu.priNot applicable2,37620-Sep-201208:58Not applicableNoneNot applicable
Resources.it-it.priNot applicable2,32020-Sep-201208:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.ja-jp.priNot applicable2,27220-Sep-201206:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.ko-kr.priNot applicable2,27220-Sep-201209:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.lt-lt.priNot applicable2,40820-Sep-201208:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.lv-lv.priNot applicable2,36020-Sep-201208:31Not applicableNoneNot applicable
Resources.nb-no.priNot applicable2,32820-Sep-201208:09Not applicableNoneNot applicable
Resources.nl-nl.priNot applicable2,34420-Sep-201208:43Not applicableNoneNot applicable
Resources.pl-pl.priNot applicable2,37620-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-br.priNot applicable2,34420-Sep-201208:09Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-pt.priNot applicable2,34420-Sep-201209:08Not applicableNoneNot applicable
Resources.ro-ro.priNot applicable2,36820-Sep-201208:38Not applicableNoneNot applicable
Resources.ru-ru.priNot applicable2,36020-Sep-201208:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.sk-sk.priNot applicable2,36020-Sep-201208:23Not applicableNoneNot applicable
Resources.sl-si.priNot applicable2,38420-Sep-201208:08Not applicableNoneNot applicable
Resources.sr-latn-cs.priNot applicable2,41626-Jul-201206:35Not applicableNoneNot applicable
Resources.sv-se.priNot applicable2,33620-Sep-201208:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.th-th.priNot applicable2,32820-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.tr-tr.priNot applicable2,39220-Sep-201209:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.uk-ua.priNot applicable2,42420-Sep-201208:36Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-cn.priNot applicable2,28020-Sep-201209:03Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-hk.priNot applicable2,26420-Sep-201208:39Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-tw.priNot applicable2,26420-Sep-201208:55Not applicableNoneNot applicable
Resources.ar-sa.priNot applicable2,36020-Sep-201206:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.bg-bg.priNot applicable2,36820-Sep-201206:31Not applicableNoneNot applicable
Resources.cs-cz.priNot applicable2,36020-Sep-201208:06Not applicableNoneNot applicable
Resources.da-dk.priNot applicable2,32020-Sep-201208:43Not applicableNoneNot applicable
Resources.de-de.priNot applicable2,33620-Sep-201206:31Not applicableNoneNot applicable
Resources.el-gr.priNot applicable2,37620-Sep-201208:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-gb.priNot applicable2,33620-Sep-201209:14Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-us.priNot applicable2,32020-Sep-201206:29Not applicableNoneNot applicable
Resources.es-es.priNot applicable2,35220-Sep-201206:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.et-ee.priNot applicable2,35220-Sep-201208:10Not applicableNoneNot applicable
Resources.fi-fi.priNot applicable2,36820-Sep-201208:16Not applicableNoneNot applicable
Resources.fr-fr.priNot applicable2,44020-Sep-201206:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.he-il.priNot applicable2,32020-Sep-201208:19Not applicableNoneNot applicable
Resources.hr-hr.priNot applicable2,39220-Sep-201208:30Not applicableNoneNot applicable
Resources.hu-hu.priNot applicable2,37620-Sep-201208:31Not applicableNoneNot applicable
Resources.it-it.priNot applicable2,32020-Sep-201208:49Not applicableNoneNot applicable
Resources.ja-jp.priNot applicable2,27220-Sep-201206:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.ko-kr.priNot applicable2,27220-Sep-201208:26Not applicableNoneNot applicable
Resources.lt-lt.priNot applicable2,40820-Sep-201208:24Not applicableNoneNot applicable
Resources.lv-lv.priNot applicable2,36020-Sep-201208:56Not applicableNoneNot applicable
Resources.nb-no.priNot applicable2,32820-Sep-201209:04Not applicableNoneNot applicable
Resources.nl-nl.priNot applicable2,34420-Sep-201209:08Not applicableNoneNot applicable
Resources.pl-pl.priNot applicable2,37620-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-br.priNot applicable2,34420-Sep-201209:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-pt.priNot applicable2,34420-Sep-201208:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.ro-ro.priNot applicable2,36820-Sep-201208:43Not applicableNoneNot applicable
Resources.ru-ru.priNot applicable2,36020-Sep-201208:24Not applicableNoneNot applicable
Resources.sk-sk.priNot applicable2,36020-Sep-201208:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.sl-si.priNot applicable2,38420-Sep-201208:55Not applicableNoneNot applicable
Resources.sr-latn-cs.priNot applicable2,41626-Jul-201206:35Not applicableNoneNot applicable
Resources.sv-se.priNot applicable2,33620-Sep-201208:48Not applicableNoneNot applicable
Resources.th-th.priNot applicable2,32820-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.tr-tr.priNot applicable2,39220-Sep-201208:39Not applicableNoneNot applicable
Resources.uk-ua.priNot applicable2,42420-Sep-201209:13Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-cn.priNot applicable2,28020-Sep-201208:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-hk.priNot applicable2,26420-Sep-201208:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-tw.priNot applicable2,26420-Sep-201208:52Not applicableNoneNot applicable
Storewuauth.dll6.2.9200.16693147,96815-Aug-201322:42x86NoneNot applicable
Storewuauth.dll6.2.9200.20801147,96816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,57716-Aug-201301:06Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,55016-Aug-201300:50Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79115-Aug-201322:59Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,19116-Aug-201300:15Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,39515-Aug-201322:47Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62715-Aug-201322:57Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,61016-Aug-201300:56Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,85315-Aug-201322:50Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79816-Aug-201301:05Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,63616-Aug-201300:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable3,22315-Aug-201322:49Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,88516-Aug-201301:12Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,59916-Aug-201300:16Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,75416-Aug-201300:14Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71916-Aug-201300:33Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,69816-Aug-201300:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,51216-Aug-201300:14Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,01416-Aug-201300:42Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62516-Aug-201300:35Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71516-Aug-201301:00Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,22616-Aug-201300:23Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201300:17Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201300:23Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,57716-Aug-201305:53Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,55016-Aug-201306:24Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79116-Aug-201304:33Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,19116-Aug-201306:29Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,39516-Aug-201304:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62716-Aug-201304:57Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,61016-Aug-201306:06Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,85316-Aug-201304:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79816-Aug-201306:04Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,63616-Aug-201305:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable3,22316-Aug-201304:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,88516-Aug-201306:06Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,59916-Aug-201305:57Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,75416-Aug-201306:49Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71916-Aug-201305:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,69816-Aug-201306:11Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,51216-Aug-201305:56Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,01416-Aug-201305:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62516-Aug-201305:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71516-Aug-201306:24Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,22616-Aug-201306:20Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201306:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201306:47Not applicableNoneNot applicable
Sppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable10,87715-Aug-201323:05Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs.dll6.2.9200.16686991,23215-Aug-201322:42x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable10,87716-Aug-201304:54Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs.dll6.2.9200.20801991,23216-Aug-201304:23x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Slc.dll6.2.9200.1638478,84826-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.1668691,64815-Aug-201322:42x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Slc.dll6.2.9200.1638478,84826-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.2080191,64816-Aug-201304:23x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Security-spp-ppdlic.xrm-msNot applicable3,97315-Aug-201323:05Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638426,11226-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppsvc.exe6.2.9200.166863,831,80815-Aug-201322:43x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Security-spp-ppdlic.xrm-msNot applicable3,97316-Aug-201304:54Not applicableSPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638426,11226-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppsvc.exe6.2.9200.208013,831,80816-Aug-201304:23x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Setupcln.dll6.2.9200.1668676,80015-Aug-201322:42x86NoneNot applicable
Setupcln.dll6.2.9200.2080176,80016-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Winstoreui.admxNot applicable4,14114-May-201301:07Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admxNot applicable4,14114-May-201301:07Not applicableNoneNot applicable
Winstore.cssNot applicable18,78623-Jun-201223:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.htmNot applicable91002-Jun-201220:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.jsNot applicable49,77510-Aug-201300:36Not applicableNoneNot applicable
Wserror.htmNot applicable1,64912-Jul-201202:00Not applicableNoneNot applicable
Winstore.cssNot applicable18,78623-Jun-201223:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.htmNot applicable91002-Jun-201220:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.jsNot applicable49,77516-Aug-201300:34Not applicableNoneNot applicable
Wserror.htmNot applicable1,64912-Jul-201202:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.priNot applicable8,54402-Nov-201202:29Not applicableNoneNot applicable
Windows store.lnkNot applicable2,02802-Nov-201200:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.ui.winmdNot applicable14,33602-Jul-201323:45Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui-ppdlic.xrm-msNot applicable2,88516-Aug-201300:03Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.dll6.2.9200.16686668,67215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Resources.priNot applicable8,54425-Jul-201223:02Not applicableNoneNot applicable
Windows store.lnkNot applicable2,02825-Jul-201220:15Not applicableNoneNot applicable
Winstore.ui.winmdNot applicable14,33603-Jul-201300:16Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui-ppdlic.xrm-msNot applicable2,88516-Aug-201305:40Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.dll6.2.9200.20801668,67216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable83,96815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.16686167,42415-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable83,96816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.20801167,42416-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.16686143,87215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.16686124,92815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.16686562,68815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.20801143,87216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.20801124,92816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.20801562,68816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wslicensingservice-ppdlic.xrm-msNot applicable2,98716-Aug-201300:03Not applicableNoneNot applicable
Wsmigplugin.dll1.0.0.196,25615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsservice.dll6.2.9200.166862,156,39215-Aug-201323:59x86NoneNot applicable
Wslicensingservice-ppdlic.xrm-msNot applicable2,98716-Aug-201305:40Not applicableNoneNot applicable
Wsmigplugin.dll1.0.0.196,25616-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wsservice.dll6.2.9200.208012,221,96016-Aug-201305:38x86NoneNot applicable
Taskhost.exe6.2.9200.1645153,76006-Nov-201204:20x86NoneNot applicable
Taskhostex.exe6.2.9200.1654853,76002-Mar-201308:24x86NoneNot applicable
Taskhost.exe6.2.9200.2056953,76027-Nov-201204:23x86NoneNot applicable
Taskhostex.exe6.2.9200.2065253,76002-Mar-201308:30x86NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.16604247,29604-May-201304:57x86NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.20708247,29604-May-201305:09x86NoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.16693628,73615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.1669384,99215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.1668620,99215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.20801628,73616-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.2080184,99216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.2080120,99216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.1669335,32815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.16693126,97615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.2080135,32816-Aug-201304:24x86NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.20801126,97616-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Windowsupdateclient-core.ptxmlNot applicable11,79102-Nov-201200:43Not applicableNoneNot applicable
Wuauclt.exe7.8.9200.1669352,65615-Aug-201323:59x86NoneNot applicable
Wuaueng.dll7.8.9200.166932,597,37615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wups2.dll7.8.9200.1668621,50415-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Windowsupdateclient-core.ptxmlNot applicable11,79125-Jul-201220:34Not applicableNoneNot applicable
Wuauclt.exe7.8.9200.2080152,65616-Aug-201305:38x86NoneNot applicable
Wuaueng.dll7.8.9200.208012,741,76016-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wups2.dll7.8.9200.2080121,50416-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wuaext.dll7.8.9200.1645115,87206-Nov-201204:20x86NoneNot applicable
Wucltux.dll7.8.9200.166931,556,48015-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16693216,06415-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuaext.dll7.8.9200.2056915,87227-Nov-201204:23x86NoneNot applicable
Wucltux.dll7.8.9200.208011,556,48016-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20801216,06416-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Winsetupui.dll6.2.9200.1668681,92015-Aug-201322:42x86NoneNot applicable
Winsetupui.dll6.2.9200.2080181,92016-Aug-201304:22x86NoneNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
i vi tt ca cac phin ban da trn x64 c h tr cua Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Cryptxml.dll6.2.9200.16384130,56026-Jul-201203:05x64NoneNot applicable
Cryptxml.dll6.2.9200.16384130,56026-Jul-201203:05x64NoneNot applicable
Dam.ptxmlNot applicable72411-Oct-201200:42Not applicableNoneNot applicable
Dam.sys6.2.9200.1669358,20016-Aug-201305:41x64NoneNot applicable
Dam.ptxmlNot applicable72411-Oct-201200:42Not applicableNoneNot applicable
Dam.sys6.2.9200.2080158,20016-Aug-201307:00x64NoneNot applicable
Notificationui.exe6.2.9200.16693209,20016-Aug-201305:32x64NoneNot applicable
Notificationui.exe6.2.9200.20801209,19216-Aug-201306:44x64NoneNot applicable
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable4,04916-Aug-201305:51Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob.dll6.2.9200.16693368,64016-Aug-201305:21x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable4,04916-Aug-201307:07Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Sppwinob.dll6.2.9200.20801368,64016-Aug-201305:01x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..-SP
Wssync.dll6.2.9200.16693183,80816-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wssync.dll6.2.9200.20801183,80816-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Resources.ar-sa.priNot applicable2,36020-Sep-201208:09Not applicableNoneNot applicable
Resources.bg-bg.priNot applicable2,36820-Sep-201208:07Not applicableNoneNot applicable
Resources.cs-cz.priNot applicable2,36020-Sep-201211:45Not applicableNoneNot applicable
Resources.da-dk.priNot applicable2,32020-Sep-201218:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.de-de.priNot applicable2,33620-Sep-201208:25Not applicableNoneNot applicable
Resources.el-gr.priNot applicable2,37620-Sep-201212:17Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-gb.priNot applicable2,33620-Sep-201218:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-us.priNot applicable2,32020-Sep-201208:23Not applicableNoneNot applicable
Resources.es-es.priNot applicable2,35220-Sep-201208:07Not applicableNoneNot applicable
Resources.et-ee.priNot applicable2,35220-Sep-201218:38Not applicableNoneNot applicable
Resources.fi-fi.priNot applicable2,36820-Sep-201211:45Not applicableNoneNot applicable
Resources.fr-fr.priNot applicable2,44020-Sep-201208:09Not applicableNoneNot applicable
Resources.he-il.priNot applicable2,32020-Sep-201218:56Not applicableNoneNot applicable
Resources.hr-hr.priNot applicable2,39220-Sep-201218:59Not applicableNoneNot applicable
Resources.hu-hu.priNot applicable2,37620-Sep-201212:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.it-it.priNot applicable2,32020-Sep-201215:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.ja-jp.priNot applicable2,27220-Sep-201208:07Not applicableNoneNot applicable
Resources.ko-kr.priNot applicable2,27220-Sep-201211:48Not applicableNoneNot applicable
Resources.lt-lt.priNot applicable2,40820-Sep-201212:24Not applicableNoneNot applicable
Resources.lv-lv.priNot applicable2,36020-Sep-201211:53Not applicableNoneNot applicable
Resources.nb-no.priNot applicable2,32820-Sep-201218:26Not applicableNoneNot applicable
Resources.nl-nl.priNot applicable2,34420-Sep-201215:19Not applicableNoneNot applicable
Resources.pl-pl.priNot applicable2,37620-Sep-201218:01Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-br.priNot applicable2,34420-Sep-201218:04Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-pt.priNot applicable2,34420-Sep-201211:54Not applicableNoneNot applicable
Resources.ro-ro.priNot applicable2,36820-Sep-201212:13Not applicableNoneNot applicable
Resources.ru-ru.priNot applicable2,36020-Sep-201218:15Not applicableNoneNot applicable
Resources.sk-sk.priNot applicable2,36020-Sep-201211:54Not applicableNoneNot applicable
Resources.sl-si.priNot applicable2,38420-Sep-201215:21Not applicableNoneNot applicable
Resources.sr-latn-cs.priNot applicable2,41626-Jul-201207:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.sv-se.priNot applicable2,33620-Sep-201218:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.th-th.priNot applicable2,32820-Sep-201211:45Not applicableNoneNot applicable
Resources.tr-tr.priNot applicable2,39220-Sep-201216:38Not applicableNoneNot applicable
Resources.uk-ua.priNot applicable2,42420-Sep-201217:40Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-cn.priNot applicable2,28020-Sep-201217:28Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-hk.priNot applicable2,26420-Sep-201216:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-tw.priNot applicable2,26420-Sep-201212:50Not applicableNoneNot applicable
Resources.ar-sa.priNot applicable2,36020-Sep-201207:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.bg-bg.priNot applicable2,36820-Sep-201207:59Not applicableNoneNot applicable
Resources.cs-cz.priNot applicable2,36020-Sep-201214:21Not applicableNoneNot applicable
Resources.da-dk.priNot applicable2,32020-Sep-201214:35Not applicableNoneNot applicable
Resources.de-de.priNot applicable2,33620-Sep-201207:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.el-gr.priNot applicable2,37620-Sep-201214:59Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-gb.priNot applicable2,33620-Sep-201211:53Not applicableNoneNot applicable
Resources.en-us.priNot applicable2,32020-Sep-201207:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.es-es.priNot applicable2,35220-Sep-201208:05Not applicableNoneNot applicable
Resources.et-ee.priNot applicable2,35220-Sep-201212:30Not applicableNoneNot applicable
Resources.fi-fi.priNot applicable2,36820-Sep-201214:42Not applicableNoneNot applicable
Resources.fr-fr.priNot applicable2,44020-Sep-201207:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.he-il.priNot applicable2,32020-Sep-201215:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.hr-hr.priNot applicable2,39220-Sep-201214:49Not applicableNoneNot applicable
Resources.hu-hu.priNot applicable2,37620-Sep-201212:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.it-it.priNot applicable2,32020-Sep-201214:37Not applicableNoneNot applicable
Resources.ja-jp.priNot applicable2,27220-Sep-201207:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.ko-kr.priNot applicable2,27220-Sep-201215:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.lt-lt.priNot applicable2,40820-Sep-201214:27Not applicableNoneNot applicable
Resources.lv-lv.priNot applicable2,36020-Sep-201211:46Not applicableNoneNot applicable
Resources.nb-no.priNot applicable2,32820-Sep-201215:16Not applicableNoneNot applicable
Resources.nl-nl.priNot applicable2,34420-Sep-201215:20Not applicableNoneNot applicable
Resources.pl-pl.priNot applicable2,37620-Sep-201215:33Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-br.priNot applicable2,34420-Sep-201213:49Not applicableNoneNot applicable
Resources.pt-pt.priNot applicable2,34420-Sep-201215:11Not applicableNoneNot applicable
Resources.ro-ro.priNot applicable2,36820-Sep-201215:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.ru-ru.priNot applicable2,36020-Sep-201215:20Not applicableNoneNot applicable
Resources.sk-sk.priNot applicable2,36020-Sep-201215:22Not applicableNoneNot applicable
Resources.sl-si.priNot applicable2,38420-Sep-201215:18Not applicableNoneNot applicable
Resources.sr-latn-cs.priNot applicable2,41626-Jul-201207:47Not applicableNoneNot applicable
Resources.sv-se.priNot applicable2,33620-Sep-201215:20Not applicableNoneNot applicable
Resources.th-th.priNot applicable2,32820-Sep-201215:22Not applicableNoneNot applicable
Resources.tr-tr.priNot applicable2,39220-Sep-201213:52Not applicableNoneNot applicable
Resources.uk-ua.priNot applicable2,42420-Sep-201214:02Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-cn.priNot applicable2,28020-Sep-201211:50Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-hk.priNot applicable2,26420-Sep-201215:06Not applicableNoneNot applicable
Resources.zh-tw.priNot applicable2,26420-Sep-201213:49Not applicableNoneNot applicable
Storewuauth.dll6.2.9200.16693174,59216-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Storewuauth.dll6.2.9200.20801174,59216-Aug-201305:01x64NoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,57716-Aug-201307:23Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,55016-Aug-201307:36Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79116-Aug-201305:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,19116-Aug-201307:13Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,39516-Aug-201305:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62716-Aug-201305:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,61016-Aug-201307:38Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,85316-Aug-201305:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79816-Aug-201307:15Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,63616-Aug-201308:03Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable3,22316-Aug-201305:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,88516-Aug-201307:04Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,59916-Aug-201307:03Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,75416-Aug-201307:29Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71916-Aug-201307:36Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,69816-Aug-201307:22Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,51216-Aug-201307:04Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,01416-Aug-201307:08Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62516-Aug-201307:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71516-Aug-201307:06Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,22616-Aug-201307:05Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201307:39Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201307:24Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,57716-Aug-201307:54Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,55016-Aug-201311:42Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79116-Aug-201305:17Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,19116-Aug-201307:52Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,39516-Aug-201307:07Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62716-Aug-201306:07Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,61016-Aug-201307:37Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,85316-Aug-201305:21Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,79816-Aug-201307:59Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,63616-Aug-201307:43Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable3,22316-Aug-201305:28Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,88516-Aug-201307:51Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,59916-Aug-201308:02Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,75416-Aug-201307:49Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71916-Aug-201311:36Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,69816-Aug-201307:33Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,51216-Aug-201311:44Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable4,01416-Aug-201307:56Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,62516-Aug-201307:42Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,71516-Aug-201311:49Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,22616-Aug-201307:43Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201311:43Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admlNot applicable2,19616-Aug-201311:54Not applicableNoneNot applicable
Sppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable10,87716-Aug-201305:51Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs.dll6.2.9200.166931,164,28816-Aug-201305:21x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs-spp-plugin-manifest-signed.xrm-msNot applicable10,87716-Aug-201307:07Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Sppobjs.dll6.2.9200.208011,164,28816-Aug-201305:01x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-S..Y-SP
Slc.dll6.2.9200.1638482,43226-Jul-201203:07x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.16693120,32016-Aug-201305:21x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Slc.dll6.2.9200.1638482,43226-Jul-201203:07x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.20801120,32016-Aug-201305:01x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Security-spp-ppdlic.xrm-msNot applicable3,97316-Aug-201305:51Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638431,23226-Jul-201203:07x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppsvc.exe6.2.9200.166934,917,76016-Aug-201305:22x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Security-spp-ppdlic.xrm-msNot applicable3,97316-Aug-201307:07Not applicableSPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638431,23226-Jul-201203:07x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppsvc.exe6.2.9200.208014,917,76016-Aug-201305:02x64SPPAMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Setupcln.dll6.2.9200.1669381,40816-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Setupcln.dll6.2.9200.2080181,40816-Aug-201305:01x64NoneNot applicable
Winstoreui.admxNot applicable4,14114-May-201301:07Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.admxNot applicable4,14122-Jul-201322:18Not applicableNoneNot applicable
Winstore.cssNot applicable18,78623-Jun-201223:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.htmNot applicable91002-Jun-201220:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.jsNot applicable49,77516-Aug-201300:37Not applicableNoneNot applicable
Wserror.htmNot applicable1,64912-Jul-201202:00Not applicableNoneNot applicable
Winstore.cssNot applicable18,78623-Jun-201223:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.htmNot applicable91002-Jun-201220:25Not applicableNoneNot applicable
Winstore.jsNot applicable49,77516-Aug-201300:57Not applicableNoneNot applicable
Wserror.htmNot applicable1,64912-Jul-201202:00Not applicableNoneNot applicable
Resources.priNot applicable8,54402-Nov-201202:30Not applicableNoneNot applicable
Windows store.lnkNot applicable2,02802-Nov-201200:24Not applicableNoneNot applicable
Winstore.ui.winmdNot applicable14,33602-Jul-201323:44Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui-ppdlic.xrm-msNot applicable2,88516-Aug-201305:42Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.dll6.2.9200.16693817,66416-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Resources.priNot applicable8,54425-Jul-201223:04Not applicableNoneNot applicable
Windows store.lnkNot applicable2,02825-Jul-201220:13Not applicableNoneNot applicable
Winstore.ui.winmdNot applicable14,33603-Jul-201305:05Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui-ppdlic.xrm-msNot applicable2,88516-Aug-201306:31Not applicableNoneNot applicable
Winstoreui.dll6.2.9200.20801817,66416-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable110,59220-Sep-201206:33x64NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.16693204,80016-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable110,59220-Sep-201206:32x64NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.20801204,80016-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.16693198,65616-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.16693163,84016-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.16693688,64016-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.20801198,65616-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.20801163,84016-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.20801688,64016-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wslicensingservice-ppdlic.xrm-msNot applicable2,98716-Aug-201305:42Not applicableNoneNot applicable
Wsmigplugin.dll1.0.0.1125,44016-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wsservice.dll6.2.9200.166932,371,72816-Aug-201305:39x64NoneNot applicable
Wslicensingservice-ppdlic.xrm-msNot applicable2,98716-Aug-201306:31Not applicableNoneNot applicable
Wsmigplugin.dll1.0.0.1125,44016-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wsservice.dll6.2.9200.208012,446,11216-Aug-201306:26x64NoneNot applicable
Taskhost.exe6.2.9200.1654777,82402-Mar-201302:45x64NoneNot applicable
Taskhostex.exe6.2.9200.1654772,19202-Mar-201302:45x64NoneNot applicable
Taskhost.exe6.2.9200.2065177,82402-Mar-201302:40x64NoneNot applicable
Taskhostex.exe6.2.9200.2065172,19202-Mar-201302:40x64NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.16604328,19204-May-201306:58x64NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.20708318,97604-May-201305:43x64NoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.16693773,12016-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.1669399,32816-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.1669349,66416-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.20801779,77616-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.2080199,32816-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.2080149,15216-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.1669340,44816-Aug-201305:22x64NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.16693142,84816-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.2080140,44816-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.20801142,84816-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Windowsupdateclient-core.ptxmlNot applicable11,79102-Nov-201200:41Not applicableNoneNot applicable
Wuauclt.exe7.8.9200.1669359,41616-Aug-201305:39x64NoneNot applicable
Wuaueng.dll7.8.9200.166933,275,77616-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wups2.dll7.8.9200.1669349,15216-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Windowsupdateclient-core.ptxmlNot applicable11,79125-Jul-201220:30Not applicableNoneNot applicable
Wuauclt.exe7.8.9200.2080159,42416-Aug-201306:26x64NoneNot applicable
Wuaueng.dll7.8.9200.208013,376,12816-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wups2.dll7.8.9200.2080149,15216-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wuaext.dll7.8.9200.1645117,40806-Nov-201204:20x64NoneNot applicable
Wucltux.dll7.8.9200.166931,621,50416-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.16693252,41616-Aug-201305:21x64NoneNot applicable
Wuaext.dll7.8.9200.2056917,40827-Nov-201204:27x64NoneNot applicable
Wucltux.dll7.8.9200.208011,621,50416-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Wusettingsprovider.dll7.8.9200.20801252,41616-Aug-201305:02x64NoneNot applicable
Winsetupui.dll6.2.9200.16693105,98416-Aug-201305:20x64NoneNot applicable
Winsetupui.dll6.2.9200.20801105,98416-Aug-201305:00x64NoneNot applicable
Sppmig.dll6.2.9200.1638426,11226-Jul-201203:20x86SPPWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppmig.dll6.2.9200.1638426,11226-Jul-201203:20x86SPPWOW64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Wuapi.dll7.8.9200.16693628,73615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.1669384,99215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.1668620,99215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuapi.dll7.8.9200.20801628,73616-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wudriver.dll7.8.9200.2080184,99216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wups.dll7.8.9200.2080120,99216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.1669335,32815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.16693126,97615-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wuapp.exe7.8.9200.2080135,32816-Aug-201304:24x86NoneNot applicable
Wuwebv.dll7.8.9200.20801126,97616-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Cryptxml.dll6.2.9200.1638488,06426-Jul-201203:18x86NoneNot applicable
Cryptxml.dll6.2.9200.1638488,06426-Jul-201203:18x86NoneNot applicable
Wssync.dll6.2.9200.16686159,23215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wssync.dll6.2.9200.20801159,23216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Slc.dll6.2.9200.1638478,84826-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.1668691,64815-Aug-201322:42x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Slc.dll6.2.9200.1638478,84826-Jul-201203:20x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Sppc.dll6.2.9200.2080191,64816-Aug-201304:23x86SPPX86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-SP
Setupcln.dll6.2.9200.1668676,80015-Aug-201322:42x86NoneNot applicable
Setupcln.dll6.2.9200.2080176,80016-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable83,96815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.16686167,42415-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Oemlicense.dllNot applicable83,96816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wsclient.dll6.2.9200.20801167,42416-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.16686143,87215-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.16686124,92815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.16686562,68815-Aug-201322:43x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.dll6.2.9200.20801143,87216-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll6.2.9200.20801124,92816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Wsshared.dll6.2.9200.20801562,68816-Aug-201304:23x86NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.16604247,29604-May-201304:57x86NoneNot applicable
Ubpm.dll6.2.9200.20708247,29604-May-201305:09x86NoneNot applicable
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

N?u b?n v?n khng th? t?m th?y b?n c?p nh?t trong Windows Store, nh?n thm thng tin t?iT?i sao ti khng th? t?m th?y b?n c?p nh?t trong C?a hng?

bit thm thng tin v thut ng cp nht phn mm, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung miu ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2871389 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ging 2014 - Xem xt l?i: 124.0
p d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows RT
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Datacenter
T? kha:
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseadvanced KB2871389

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com