B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? đang có s?n cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012: tháng 9 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
Đóng Đóng
ID c?a bài: 2871777 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? m?t C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? có s?n cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012. B?n c?p nh?t này ch?a nh?ng c?i ti?n và s?a ch?a các v?n đ? sau:

C?i thi?n 1

Làm gi?m các l?n xu?t hi?n c?a các l?i sau đây:
80070490
Error_Not_Found

Lưu ?
đây là nh?ng thông báo l?i chung x?y ra trong nhi?u t?nh hu?ng khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows 8.

C?i thi?n 2

Cho phép b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n ghi d?ch v? vai tr? môi gi?i Kết nối Bàn làm việc Từ xa trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n.

V?n đ? 1

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2821895, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? vai tr? trên máy tính.

Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? C?p Nh?t 2821895, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2821895 B?n C?p Nh?t ngăn x?p b?n ghi d?ch v? đang có s?n cho Windows RT và Windows 8: tháng 6 năm 2013

V?n đ? 2

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2821895 và sau đó ch?y công c? ki?m tra t?p h? th?ng, các công c? báo cáo r?ng h?ng các t?p tin đư?c lưu tr? trên máy tính.

V?n đ? 3

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t 2821895 và sau đó ch?y l?nh sau đây, di?n đàn nén ho?c gi?i nén ho?t đ?ng th?t b?i:
dism /cleanup-image /startcomponentcleanup
V?n đ? 4

Xem xét k?ch b?n sau đây:
 • B?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows mà m?c tiêu các thành ph?n cùng m?t lúc cùng m?t lúc.
 • M?t đ?ng b?ng nén ho?t đ?ng B?t đ?u.
 • B?n c? g?ng đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows khác nhau.
Trong trư?ng h?p này, b?n C?p Nh?t không g? cài đ?t chuyên bi?t.

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Windows Update
B?n c?p nh?t này là có s?n t? Windows Update.
Microsoft t?i v? Trung tâm
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
hệ điều hànhC?p Nh?t
T?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
T?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói bây gi?.
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?n ph?i ch?y Windows RT, Windows 8, ho?c Windows Server 2012.

ki?m nh?p thông tin

S? d?ng b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n c?p nh?t này không thay th? m?t C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và gi? c?a các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ban ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Ghi chú thông tin t?p Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "Áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngChi nhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,16 xxxWindows RT, Windows 8 và Windows Server 2012RTMĐÔNG Đ?C
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2012" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinCbsapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16384
Kích thư?c t?p tin18,944
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)01:29
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinEsscli.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin312,040
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinFastprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin652,520
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMofd.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin188,136
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMofinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin59,624
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinRepdrvfs.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin271,592
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWbemcomn.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin366,312
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWbemcore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin937,816
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)02:58
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWbemprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin36,584
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWmicmiplugin.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin426,752
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:07
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWmiutils.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin96,488
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)05:51
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinSppinst.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin497,408
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:05
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCmifw.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin78,568
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinFirewallofflineapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin167,656
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAppxreg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin22,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_installed
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinBcdeditai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin261,464
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinBfsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin68,840
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCbscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin959,320
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCbsmsg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin46,824
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCeipfwdai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin168,704
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCleanupai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin37.096
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCmiadapter.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin97,000
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCmipnpinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin186,600
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCmitrust.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin299,240
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCmiv2.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin2,475,264
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinCntrtextinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin127,208
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinConfigureieoptionalcomponentsai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin69,864
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinDpx.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin284,392
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinDrupdate.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin184,064
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinDrvstore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin492,800
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinFveupdateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin49,384
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinGlobalinstallorder.xml
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,240,509
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinHttpai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin46,312
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinIefileinstallai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin49,664
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03:25
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinLuainstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin49,384
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMsdelta.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin338,264
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMsdtcadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin191,744
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinMspatcha.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin34,816
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03:26
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinNetfxconfig.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin38,120
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPeerdistai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin58,088
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPkgmgr.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin186,368
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPoqexec.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin114,688
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)03:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinPrintadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin68,840
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinRegisteriepkeysai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin25,320
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinSecurebootai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin38,144
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinServicemodelregai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin93,416
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinSetieinstalleddateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin43,240
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinSmiengine.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin677,120
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinSmipi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin93,928
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinTifilefetcher.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin365,824
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinTimezoneai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin66,792
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinTiworker.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin180,224
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcmtypes.xsd
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,047
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcp.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin2,175,320
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWdscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin215,808
Ngày (UTC)16 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)00:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWinsockai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin61,160
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWrpint.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin57,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWs2_helper.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin53,992
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:08
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinTrustedInstaller.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin82,432
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:32
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinEsscli.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin283,648
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFastprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin629,248
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofd.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin195,072
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin61,440
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRepdrvfs.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin274,944
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcomn.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin924,160
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin28,160
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmicmiplugin.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin395,776
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmiutils.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin88,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSppinst.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin517,632
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmifw.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin73,728
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFirewallofflineapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin181,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinAppxreg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin22,016
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBcdeditai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin285,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBfsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin91,136
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin1,006,592
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbsmsg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,472
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCeipfwdai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin180,736
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCleanupai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin36,352
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiadapter.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin103,936
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmipnpinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin189,952
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmitrust.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin289,280
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiv2.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin2,156,032
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCntrtextinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin139,776
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinConfigureieoptionalcomponentsai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin69,632
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDpx.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin250,368
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrupdate.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin192,512
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrvstore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin550,912
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFveupdateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin56,320
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinGlobalinstallorder.xml
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,240,509
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinHttpai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin53,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinIefileinstallai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin59,904
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinLuainstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin39,424
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdelta.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin310,784
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdtcadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin200,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMspatcha.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin38,912
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinNetfxconfig.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin40,448
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPeerdistai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin66,048
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPkgmgr.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin196,608
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPoqexec.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin132,608
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPrintadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin72,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRegisteriepkeysai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin24,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSecurebootai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin37,376
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinServicemodelregai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin96,768
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSetieinstalleddateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,984
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmiengine.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin700,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmipi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin102,400
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTifilefetcher.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTimezoneai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin67,584
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTiworker.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin186,880
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWcmtypes.xsd
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,047
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcp.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin2,187,776
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWdscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin225,280
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWinsockai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin64,512
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWrpint.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin48,640
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWs2_helper.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin48,128
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinX86_installed
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)19:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinCbsapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16384
Kích thư?c t?p tin20,480
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)03:18
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinEsscli.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin283,648
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFastprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin629,248
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofd.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin195,072
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin61,440
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRepdrvfs.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin274,944
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcomn.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin924,160
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin28,160
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmicmiplugin.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin395,776
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmiutils.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin88,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSppinst.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin517,632
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmifw.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin73,728
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFirewallofflineapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin181,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinAppxreg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin22,016
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBcdeditai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin285,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBfsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin91,136
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin1,006,592
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbsmsg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,472
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCeipfwdai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin180,736
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCleanupai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin36,352
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiadapter.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin103,936
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmipnpinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin189,952
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmitrust.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin289,280
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiv2.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin2,156,032
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCntrtextinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin139,776
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinConfigureieoptionalcomponentsai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin69,632
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDpx.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin250,368
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrupdate.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin192,512
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrvstore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin550,912
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFveupdateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin56,320
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinGlobalinstallorder.xml
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,240,509
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinHttpai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin53,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinIefileinstallai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin59,904
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinLuainstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin39,424
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdelta.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin310,784
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdtcadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin200,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMspatcha.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin38,912
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinNetfxconfig.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin40,448
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPeerdistai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin66,048
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPkgmgr.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin196,608
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPoqexec.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin132,608
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPrintadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin72,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRegisteriepkeysai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin24,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSecurebootai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin37,376
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinServicemodelregai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin96,768
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSetieinstalleddateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,984
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmiengine.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin700,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmipi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin102,400
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTifilefetcher.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTimezoneai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin67,584
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTiworker.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin186,880
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWcmtypes.xsd
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,047
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcp.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin2,187,776
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWdscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin225,280
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWinsockai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin64,512
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWrpint.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin48,640
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWs2_helper.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin48,128
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinX86_installed
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)19:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinTrustedInstaller.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin85,504
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinCbsapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16384
Kích thư?c t?p tin23,040
Ngày (UTC)26 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)03:05
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinEsscli.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin385,024
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinFastprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin816,640
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMofd.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin258,048
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMofinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin71,168
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinRepdrvfs.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin366,080
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWbemcomn.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin462,336
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWbemcore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin1,207,296
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:14
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWbemprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin35,840
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWmicmiplugin.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin555,520
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWmiutils.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin115,712
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinSppinst.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin640.000
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCmifw.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin88,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinFirewallofflineapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin211,968
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinAppserverai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin135,680
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinRdwebai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin126,976
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinTssdisai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin144,896
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:15
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinVmhostai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin122,880
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_installed
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:18
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAppxreg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin15,360
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinBcdeditai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin300,032
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:13
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinBfsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin91,648
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCbscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin1,162,240
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:13
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCbsmsg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,472
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCeipfwdai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin212,480
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCleanupai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin31,232
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCmiadapter.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin116,224
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCmipnpinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin249,344
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCmitrust.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin406,016
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCmiv2.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin3,293,184
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinCntrtextinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin164,864
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinConfigureieoptionalcomponentsai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin73,216
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinDpx.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin361,984
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:20
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinDrupdate.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin243,712
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinDrvstore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin703,488
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:34
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinFveupdateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin56,832
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinGlobalinstallorder.xml
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,240,509
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinHttpai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin51,712
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinIefileinstallai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin58,880
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinLuainstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin50,176
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMsdelta.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin414,208
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:14
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMsdtcadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin239,616
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinMspatcha.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin45,056
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinNetfxconfig.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin34,304
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinPeerdistai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin67,584
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinPkgmgr.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin197,120
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinPoqexec.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin148,480
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinPrintadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin71,168
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinRegisteriepkeysai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin19,456
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinSecurebootai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin32,768
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinServicemodelregai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin116,224
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinSetieinstalleddateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin42,496
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinSmiengine.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin894,464
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinSmipi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin110,592
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinTifilefetcher.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin460,800
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinTimezoneai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin75,264
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinTiworker.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin189,440
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWcmtypes.xsd
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,047
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:39
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcp.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin2,835,456
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:15
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWdscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin272,896
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:35
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWinsockai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin60,928
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWrpint.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin60,928
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinWs2_helper.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin59,904
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinTrustedInstaller.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin98,304
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 64
t?p đ? đ?t tên tinEsscli.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin283,648
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFastprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin629,248
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofd.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin195,072
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMofinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin61,440
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRepdrvfs.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin274,944
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcomn.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemcore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin924,160
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWbemprox.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin28,160
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmicmiplugin.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin395,776
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWmiutils.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin88,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSppinst.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin517,632
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmifw.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin73,728
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFirewallofflineapi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin181,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinAppxreg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin22,016
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBcdeditai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin285,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinBfsvc.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin91,136
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin1,006,592
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:50
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCbsmsg.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,472
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCeipfwdai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin180,736
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCleanupai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin36,352
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiadapter.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin103,936
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmipnpinstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin189,952
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmitrust.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin289,280
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCmiv2.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin2,156,032
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinCntrtextinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin139,776
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinConfigureieoptionalcomponentsai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin69,632
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDpx.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin250,368
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrupdate.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin192,512
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinDrvstore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin550,912
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinFveupdateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin56,320
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinGlobalinstallorder.xml
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,240,509
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:06
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinHttpai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin53,760
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinIefileinstallai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin59,904
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:21
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinLuainstall.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin39,424
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdelta.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin310,784
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMsdtcadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin200,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinMspatcha.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin38,912
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinNetfxconfig.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin40,448
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPeerdistai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin66,048
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPkgmgr.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin196,608
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPoqexec.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin132,608
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinPrintadvancedinstaller.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin72,704
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinRegisteriepkeysai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin24,576
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSecurebootai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin37,376
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinServicemodelregai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin96,768
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSetieinstalleddateai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin41,984
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmiengine.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin700,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:36
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinSmipi.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin102,400
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:22
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTifilefetcher.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin380,928
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTimezoneai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin67,584
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinTiworker.exe
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16613
Kích thư?c t?p tin186,880
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWcmtypes.xsd
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,047
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)20:03
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinWcp.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16683
Kích thư?c t?p tin2,187,776
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:51
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWdscore.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin225,280
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWinsockai.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin64,512
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWrpint.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16611
Kích thư?c t?p tin48,640
Ngày (UTC)15 Tháng 5 năm 2013
Th?i gian (UTC)22:37
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinWs2_helper.dll
Phiên b?n t?p tin6.2.9200.16455
Kích thư?c t?p tin48,128
Ngày (UTC)10 Tháng 12 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:23
N?n t?ngx 86
t?p đ? đ?t tên tinX86_installed
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin9
Ngày (UTC)06 Tháng b?y năm 2012
Th?i gian (UTC)19:47
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

V?n đ? đ? bi?t

N?u b?n s? d?ng tính năng gián tuy?n ph?c v?, cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này sau khi t?t c? b?n ghi d?ch v? khác mà ho?t đ?ng đư?c hoàn thành.

Lưu ?b?n ghi d?ch v? ho?t đ?ng bao g?m cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t Windows và các thành ph?n tùy ch?n ho?t đ?ng.

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows RT, Windows 8 và Windows Server 2012

T?p b? sung cho Windows RT
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinArm_1bc1f50b31343f04f139627009042677_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_d17a881e7e76f7a5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_203042c41fdd63d0418df7657e6b7a73_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_ab114f612acf9d9b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_320902554e9fdb349e452a2c1c787759_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_4440bcca741e91f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_432f7454f269c796b6fe2d5ddaabd2d5_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_598d2dd333715baa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_526cdc92924b26bc8714488d9cf1a07a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_51c4aa3de20c4206.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_538190a5a2ce15dcda7e160c6d4e287f_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_c85ce21791af09cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_68673b32f792aee05837c758f7cd0795_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_67def26d35935d59.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_76d0067f10ce31ba01072cefee0dee7c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_1d4490de5faf7070.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_77247574925868a35633f43c37440d29_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_67b51f2cfbb6cdb5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_8197ac83a9140259805db4cba5959e21_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_d45bd6f2e8e51886.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_99a7ec8be05c115b524ee69223fabb71_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_a3315ccd5a904bf8.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_9ebe74c52616ecf6cd80761bcaa05faf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_089c7d40e9f52c15.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:17
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_4b0e56b6c1cbb899.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,397
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_bb379affdce473cf.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,492
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_964f0878762d295b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_3b31f173fc822f87.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.844 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_060be4e998af3c09.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,997
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_6f702e610b9b84b7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin992
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_ba32cbb7e61972a7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.134 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)03:56
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinArm_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_8db9b7251e8b77a0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8.214
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_bb3528a7dce75509.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,492
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_964c962076300a95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_3b2f7f1bfc8510c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.844 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_0609729198b21d43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,571
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:27
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8 và Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinX86_0ac715aa843132e6ede895327e2750d7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_41630eac9548e863.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_1396d5b9bbfe610438d1936e3a8a1628_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_dd585ac24855d51e.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin694
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_1bc1f50b31343f04f139627009042677_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_d17815c67e79d8df.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin705
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_526cdc92924b26bc8714488d9cf1a07a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_51c237e5e20f2340.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_76d0067f10ce31ba01072cefee0dee7c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_1d421e865fb251aa.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_9ebe74c52616ecf6cd80761bcaa05faf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_089a0ae8e9f80d4f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f51ad3c46daf759a4738b28153701192_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_38292761d9e3b871.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin702
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_f77b67bfe913d7096d2e8849c608c1a4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_4a92737e309cec03.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:16
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_4b0be45ec1ce99d3.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15,397
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_bb3528a7dce75509.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,492
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_964c962076300a95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_3b2f7f1bfc8510c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.844 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_0609729198b21d43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,571
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_6f6dbc090b9e65f1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin992
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:24
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_ba30595fe61c53e1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.134 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)05:23
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_8db744cd1e8e58da.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8.214
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2012
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_16f81f3bab1b9708d0dad40cef3c197a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_92eace2d83392c2c.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_1bc1f50b31343f04f139627009042677_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_2d96b14a36d74a15.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin707
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_526cdc92924b26bc8714488d9cf1a07a_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_ade0d3699a6c9476.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin704
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_76c0e0b95dd3917fdd4da1d1aa697ae4_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_df64daee85c20e32.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_76d0067f10ce31ba01072cefee0dee7c_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_7960ba0a180fc2e0.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_8094984bf57bc76d73432e9efaaadec6_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_aa9630061661147f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin709
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_9ebe74c52616ecf6cd80761bcaa05faf_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_64b8a66ca2557e85.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin710
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_ac543b73d82db5485cd07fa56e145f3b_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_125925cd1d550f92.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_b1f7d7ebcb9bcf0ff8400a6c9bf7d3dd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_eeb3fefbd9e6e1de.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin712
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_c1960e5964a21f79cdea24dacb360618_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_6e7340676a98b79b.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin708
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_d8ed048639926fb13748d69c7d27afe3_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_317b621718964b24.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin714
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_e2fd42be6a40de44f61c1463857e2d2d_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_3c780cc2549e8977.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin706
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_f413ee5223ca0c4a7f38765e73477ff2_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_bb93f6957253bef5.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin698
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:19
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-cbsapi_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_a72a7fe27a2c0b09.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin15.399 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_1753c42b9544c63f.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,494
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_f26b31a42e8d7bcb.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.186
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_974e1a9fb4e281f7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.846
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack-termsrv_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_512fcb0aa7793cb7.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,190
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_62280e15510f8e79.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,583
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-ssu-configuration_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_cb8c578cc3fbd727.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin994
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-tiscavengetask_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_164ef4e39e79c517.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.136 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)06:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinAmd64_microsoft-windows-trustedinstaller_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_e9d5e050d6ebca10.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin8,218
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-admin_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_bb3528a7dce75509.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin7,492
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-ds_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_964c962076300a95.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,184
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack-net_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_3b2f7f1bfc8510c1.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.844 ngư?i
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
t?p đ? đ?t tên tinX86_microsoft-windows-servicingstack_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16683_none_0609729198b21d43.manifest
Phiên b?n t?p tinkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin36,571
Ngày (UTC)07 Tháng 8 năm 2013
Th?i gian (UTC)23:28
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2871777 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 123.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
T? khóa: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2871777 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2871777

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com