Đ?t c?u h?nh Outlook đ? k?t n?i v?i m?t tài kho?n email MSN

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 287604 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các phương pháp đ? c?u h?nh Microsoft Outlook 2013, 2010, năm 2007, ho?c 2003 đ? k?t n?i v?i m?t tài kho?n email Microsoft Network, c?n đư?c g?i là MSN.

Đ? s? d?ng nh?ng phương pháp này, b?n c?n ph?i có Outlook cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n và b?n c?n ph?i có m?t tài kho?n email MSN.

Lưu ? Trong h?u h?t trư?ng h?p, n?u MSN là nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), b?n có th? có m?t tài kho?n POP3.

Thông tin thêm

Đ? đ?t c?u h?nh Outlook đ? k?t n?i v?i tài kho?n email MSN, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Video: Làm th? nào đ? k?t n?i Outlook v?i tài kho?n email cá nhân c?a b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =7ef2bbef-531d-4165-809f-7b928486d318 VideoUrl =http://aka.MS/x4bb4c
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2


Phương pháp 1: S? d?ng Microsoft Office Outlook Hotmail Connector trương mục truy nhập MSN

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Outlook Hotmail Connector đ? k?t n?i v?i MSN, Hotmail và tài kho?n Live, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft:

http://Office.Microsoft.com/en-US/Outlook-help/Microsoft-Office-Outlook-Hotmail-Connector-Overview-HA010222518.aspx

Phương pháp 2: Thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n MSN POP3 trong Outlook

Ch?n phiên b?n Outlook c?a b?n và làm theo các hư?ng d?n đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Outlook c?a b?n:

Microsoft Outlook 2013

Click vào đây đ? xem ho?c ?n các thông tin chi ti?t v? vi?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Outlook 2013

Microsoft Outlook 2010

Click vào đây đ? xem ho?c ?n các thông tin chi ti?t v? vi?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Outlook 2010

Microsoft Outlook 2007

Click vào đây đ? xem ho?c ?n các thông tin chi ti?t v? vi?c thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Outlook 2007

Microsoft Outlook 2003 ho?c trư?c đó

Click vào đây đ? xem ho?c ?n các thông tin chi ti?t v? vi?c thay đ?i Outlook 2003 ho?c cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n trư?c đó

BƯ?C TI?P THEO

N?u b?n đ? s? d?ng nh?ng phương pháp này nhưng v?n c?n có v?n đ? k?t n?i tài kho?n email MSN v?i Outlook, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft cung c?p bao g?m:
  • Có th? tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
  • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? đi?m n?i b?t.
  • Khách hàng Microsoft h? tr? nhóm tin: Liên h? v?i đ?i tác, đ?ng nghi?p và các chuyên Microsoft nh?t có giá tr? gia (MVP).
  • Tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các ngu?n tài nguyên, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Tham kh?o

Thông tin chi ti?t v? làm th? nào đ? thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t tài kho?n Outlook c?a b?n, h?y truy c?p web site Microsoft này:

Làm th? nào đ? thêm tài khoản email c?a b?n đ? Microsoft Outlook

Thu?c tính

ID c?a bài: 287604 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Outlook 2010
  • Microsoft Office Outlook 2007
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbdownload kbFAQ kbhowto kbpubtypemsn kbvideocontent kbmt KB287604 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 287604

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com