Na?umo steb?jimas naudoja neteisingai apskai?iuodama tam tikros r??ies skaitikliai Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 SP1 ir Windows Server 2008 R2 SP1

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2877211 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Kai naudojate Performance Monitor per?i?r?ti Windows dvejetainis veiklos ?urnalo failai (.blg) Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7 Service Pack 1 (SP1) arba Windows Server 2008 R2 SP1, vidutin?s vert?s, kuri yra apskai?iuotos naudojant duomen? ?urnalo faile tam tikr? kovos tipai yra neteisinga. Toliau pateikiami keli pavyzd?iai, skaitikliai, toks Skaitliukas typesthat yra tur?s ?takos ?is pakeitimas:
 • \LogicalDisk\Avg. disko SEK/ra?yti
 • \LogicalDisk\Avg. disko SEK/skaityti
 • \LogicalDisk\Avg. disko SEK/perk?limas
 • \PhysicalDisk\Avg. disko SEK/ra?yti
 • \PhysicalDisk\Avg. disko SEK/skaityti
 • \PhysicalDisk\Avg. disko SEK/perk?limas
?ioje lentel?je i?vardijamos visos ?takos kovos r??ys:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Skaitiklio pavadinimasNuorodos saitas
PERF_AVERAGE_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804010.aspx
PERF_COUNTER_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803985.aspx
PERF_COUNTER_BULK_COUNThttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804018.aspx
PERF_SAMPLE_COUNTERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803775.aspx
PERF_AVERAGE_BULKhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803755.aspx
PERF_COUNTER_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803990.aspx
PERF_100NSEC_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803979.aspx
PERF_OBJ_TIME_TIMERhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc758837 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803978.aspx
PERF_COUNTER_LARGE_QUEUELEN_TYPEhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803863.aspx
PERF_COUNTER_100NS_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc781696 (v=ws.10).aspx
PERF_COUNTER_OBJ_TIME_QUEUELEN_TYPEhttp://technet.Microsoft.com/en-us/library/cc756932 (v=ws.10).aspx
PERF_SAMPLE_FRACTIONhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803995.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803961.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803993.aspx
PERF_PRECISION_100NS_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804015.aspx
PERF_PRECISION_OBJECT_TIMERhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804006.aspx
PERF_COUNTER_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803514.aspx
PERF_100NSEC_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803963.aspx
PERF_COUNTER_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms803823.aspx
PERF_100NSEC_MULTI_TIMER_INVhttp://MSDN.Microsoft.com/en-us/library/ms804023.aspx

Sprendimas

Atnaujinti informacij? apie Windows 8 ir Windows Server 2012

Windows Update (rekomenduojama)

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?diegti specifini? naujinim? paket? 2876415, kurioje yra nustatyti (KB 2877211) nuo Windows Update. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? eiti ? Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
2876415 Windows RT, Windows 8 ir Windows Server 2012 naujinim?: 2013 m. rugs?jo

Microsoft atsisiuntimo centro

Gauti atskiras naujinimo paket?, skirt? nustatyti (KB 2877211), spustel?kite vien? i? ?i? Microsoft Download Center sait?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaAtnaujinimas
Visos palaikomos x 86 pagrindo versijos Windows 8Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows 8Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x 64 paremtose versijose Windows Server 2012Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus i? internetin?s tarnybos
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. "Microsoft" naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo prieinama failo pad?jimo dien?. Failas saugomas padidinto saugumo serveriuose.

Kar?tosios pataisos informacija Windows 7 SP1 ir Windows Server 2008 R2 SP1

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, Windows 7 "SP1 arba" Windows Server 2008 R2 SP1, ?diekite kar?t?sias pataisas, apra?ytas ?io straipsnio.

Palaikom? naujausi? patais? yra i? Microsoft. Ta?iau ?ios kar?tosios pataisos skirtos tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikomos ?ios kar?tosios pataisos tik sistemoms, kuriose kyla ?i problema.

Jeigu pataisymas prieinamas atsisiuntimui, ten yra "Hotfix Download gali" skyri? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei ?iame skyriuje, pateikti pra?ym? Microsoft klient? aptarnavimas ir ?sigykite ?ias kar?t?sias pataisas.

Pastaba. Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka apra?omo ?iame. ?od?i? s?ra?? Microsoft vartotoj? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Pastaba. "Hotfix Download gali" formoje rodomi su kalbomis, kurios kar?t?sias pataisas. Jei j?s nematote savo kalba, tai tod?l kar?tosios pataisos n?ra tos kalbos.

B?tinosios s?lygos

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, kompiuteryje turi veikti "Windows 7 SP1 arba" Windows Server 2008 R2 SP1.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip gauti Windows 7 "arba" Windows Server 2008 R2 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
976932Informacija apie Service Pack 1 Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Registro informacija

Norint pritaikyti ?i? kar?t?j? patais?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Pritaikius ?i? kar?t?j? patais?, turite paleisti i? naujo kompiuterio.

Kar?t?j? patais? pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leista kar?toji pataisa.

Failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bendroji ?i? kar?t?j? patais? versija ?diegia failus, kuri? atributai nurodyti toliau pateiktose lentel?se. ?i? fail? data ir laikas pateikti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? data ir laikas j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku pagal vasaros / ?iemos laik? (DST). Be to, data ir laikas gali keistis, kai atliekate tam tikrus veiksmus su failais.
Windows 7 ir Windows Server 2008 R2 fail? informacinius prane?imus
Svarbu. Windows 7 patais? ir Windows Server 2008 R2 kar?tosios pataisos pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje i?vardyti abiems operacin?ms sistemoms. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, viena arba abi operacin?ms sistemoms, pasirinkite pataisym?, pateikt? skiltyje "Windows 7/Windows Server 2008 R2" puslapyje. Straipsni? skyriuje ?Taikoma? visada pasitikrinkite, kokiai konkre?iai operacinei sistemai taikoma kar?toji pataisa.
 • Failai, kurie konkre?iam produktui, SR_Level (RTM, SPn), ir paslaug? ?aka (LDR, GDR) gali b?ti identifikuojami patikrinus fail? versijos numerius kaip nurodyta ?ioje lentel?je:
  Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
  VersijaProduktasGair?sPaslaug? ?aka
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1VDR
  6.1.760 1,22xxxWindows 7 ir Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR paslaug? ?akos turi tik tas pataisas, kurios yra pla?iai adresas paplitusioms kritin?ms problemoms. LDR paslaug? ?akos turi kar?t?j? patais? be i?platint? patais?.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje yra i?vardyti atskirai skyriuje "papildom? fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2". MUM ir MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujinto komponento b?sen?. Saugos katalog? failai, kuri? atributai nei?vardintos, pasira?ytos Microsoft skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Lapkritis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lapkritis-201012:17x86
Perfmon.mscNegalioja145,51910-Bir-200921:31Negalioja
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x86
SYSMON.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lapkritis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lapkritis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lapkritis-201309:56x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.2250258,88005-Lapkritis-201310:48x64
Perfmon.exe6.1.7601.17514172,54420-Lapkritis-201013:25x64
Perfmon.mscNegalioja145,51910-Bir-200920:50Negalioja
Resmon.exe6.1.7600.16385103,93614-Jul-200901:39x64
SYSMON.ocx6.1.7601.22502475,13605-Lapkritis-201310:49x64
Wdc.dll6.1.7601.225021,363,96805-Lapkritis-201310:49x64
Wvc.dll6.1.7601.22502594,43205-Lapkritis-201310:49x64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Lapkritis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lapkritis-201012:17x86
Perfmon.mscNegalioja145,51910-Bir-200921:31Negalioja
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x86
SYSMON.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lapkritis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lapkritis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lapkritis-201309:56x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Pdhui.dll6.1.7601.22502136,19205-Lapkritis-201309:48IA-64
Perfmon.exe6.1.7601.17514247,80820-Lapkritis-201010:23IA-64
Perfmon.mscNegalioja145,51910-Bir-200920:55Negalioja
Resmon.exe6.1.7600.16385110,08014-Jul-200901:44IA-64
SYSMON.ocx6.1.7601.22502960,00005-Lapkritis-201309:49IA-64
Wdc.dll6.1.7601.225022,245,63205-Lapkritis-201309:49IA-64
Wvc.dll6.1.7601.225021,208,32005-Lapkritis-201309:49IA-64
Pdhui.dll6.1.7601.2250247,10405-Lapkritis-201309:55x86
Perfmon.exe6.1.7601.17514157,18420-Lapkritis-201012:17x86
Perfmon.mscNegalioja145,51910-Bir-200921:31Negalioja
Resmon.exe6.1.7600.16385103,42414-Jul-200901:14x86
SYSMON.ocx6.1.7601.22502390,65605-Lapkritis-201309:56x86
Wdc.dll6.1.7601.225021,227,26405-Lapkritis-201309:56x86
Wvc.dll6.1.7601.22502444,92805-Lapkritis-201309:56x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

B?sena

?Microsoft? patvirtino, kad tai yra ?Microsoft? produkt?, i?vardyt? skyriuje ?Taikoma?, problema.

Daugiau informacijos

?i problema buvo skirtas Windows 8.1 ir Windows Server 2012 R2 vykdydamos KB 2883200.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Papildoma fail? informacija Windows 7 ir Windows Server 2008 R2

Papildomi failai visoms palaikomoms x 86 "Windows 7" versijoms
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasX86_6d667b134aa23aa8f8f541cf4edda62e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_e0f77bc18edb9aaf.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis707
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:45
Failo vardasRodomas komponentas X86_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea37b8c184d76c0.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis32,568
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:49
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms x 64 pagrindo versijos Windows 7 ir Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasAmd64_227d4d5361221be6d03992bf9dcb2bf5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_f1365077be1f9eb9.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1064
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:45
Failo vardasAmd64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_fac2170fd0aae7f6.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis32,572
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:52
Failo vardasWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis25,078
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:52
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo versijos Windows Server 2008 R2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo ypatyb?sVert?
Failo vardasIa64_624b0cecf85b3c17cbcdf15a5b966be8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_dabe768a72ebbcc1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis1,062
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:45
Failo vardasIa64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_9ea51f82184b7fbc.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis32,570
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:46
Failo vardasWow64_microsoft-windows-performancetoolsgui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22502_none_0516c162050ba9f1.manifest
Failo versijaNegalioja
Failo dydis25,078
Data (UTC)05-Lapkritis-2013
Laiko (UTC)14:46
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 2877211 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 15 d. - Per?i?ra: 6.0
Taikoma:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
 • Windows 7 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, naudojant su:
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbautohotfix kbmt KB2877211 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2877211

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com