Kh?c ph?c: Tham nh?ng Nonclustered ch? s? c th? x?y ra khi b?n ch?y m?t tuyn b? UPDATE ph?c t?p cng v?i m?t g?i ? NOLOCK ch?ng l?i m?t bn trong SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2 ho?c SQL Server 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2878968 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tri?u ch?ng

Khi b?n ch?y m?t tuyn b? UPDATE ph?c t?p cng v?i m?t g?i ? NOLOCK ch?ng l?i m?t b?ng trong Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server 2012 ho?c Microsoft SQL Server 2008 R2, tham nh?ng nonclustered ch? s? c th? x?y ra. Ngoi ra, thng bo l?i sau c th? ?c k nh?p ? Nh?t k? l?i SQL Server:

Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # l?i: 8646, m?c ? nghim tr?ng: 21, bang: 1.
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # khng th? t?m th?y m?c ch? d?n trong m?c ch? d?n ID 3, b?ng 2102402659, trong b? my c s? d? li?u 'DatabaseName>'. Ch? s? ch? ?nh b? h?ng ho?c c m?t v?n ? v?i k? ho?ch C?p Nh?t hi?n t?i. Ch?y DBCC CHECKDB ho?c DBCC CHECKTABLE. N?u v?n ? v?n c?n, lin h? v?i h? tr? s?n ph?m.
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # s? d?ng 'dbghelp.dll' Phin b?n '4.0.5'
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # ** ? ch? ? - b?n ghi d?ch v? spid = 0, EC = 0x0000000BD70624C0
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # *** Stack ? ?c g?i ?n Y:\MSSQL\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\LOG\SQLDump0003.txt
Date>Time> spid # * *******************************************************************************
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # *
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # * B?t ?u ? ngn x?p:
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # * ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid #
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # *
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # * CPerIndexMetaQS::ErrorAbort - ch? s? tham nh?ng
Ngy>th?i gian> b?n ghi d?ch v? spid # *

Lu ?
b?n c th? p d?ng m?t g?i ? NOLOCK cho ngu?n b?ng trong m?t tuyn b?. Tuy nhin, b?n khng th? p d?ng m?t g?i ? NOLOCK cho m?c tiu b?ng trong m?t tuyn b?.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra v? nh?ng g?i ? NOLOCK gy ra cc truy v?n khng chnh xc ?c gi tr? trong b?ng khi truy v?n ?c cng m?t gi tr? nhi?u l?n.

Gi?i php

V?n ? ? ?c c? ?nh ?u tin trong cumulative update sau c?a SQL Server.

C?p Nh?t tch l?y 11 cho SQL Server 2012

Tch l?y Update 7 cho SQL Server 2012 SP1

Tch l?y update 13 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

C?p Nh?t tch l?y 9 cho SQL Server 2008 R2 SP2

V? tch l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tch l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? cc hotfix v t?t c? cc b?n s?a l?i b?o m?t m ?c nh km v?i tr?c cumulative update. Ki?m tra cc b?n C?p Nh?t tch l?y ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?nh tr?ng

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l s? c? trong s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2878968 - L?n xem xt sau cng: 16 Thang Mi Hai 2013 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
 • Microsoft SQL Server 2012 Web
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2878968 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2878968

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com