Khun kh? .NET 4.5.1 l c s?n cho Windows 8 v Windows Server 2012

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2881468 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gi?i thi?u

Bi vi?t ny m t? Microsoft Khun kh? .NET 4.5.1, l m?t C?p Nh?t r?t tng h?p v? sau, t?i ch? cho Microsoft Khun kh? .NET 4 v Microsoft Khun kh? .NET 4.5.

Trn Microsoft Download Center,Khun kh? .NET 4.5.1 l c s?n cho Windows 8 v Windows Server 2012. Trn Windows Update (WU) v trn Windows Server C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (WSUS),Khun kh? .NET 4.5.1 l ch? dnh cho Windows Server 2012.

Trn Windows Update,Khun kh? .NET 4.5.1 cho Windows Server 2012 s? ?c cung c?p d?i d?ng b?n C?p Nh?t ? ngh? .

Lu y
  • Trn Windows C?p Nh?t, m?t ? ngh? C?p Nh?t c th? ?c ci ?t chuyn bi?t t? ?ng trn t?t c? cc n?n t?ng ?c h? tr?, d?a trn ci ?t chuyn bi?t my tnh c?a b?n.
  • Trn Windows 8, b?n c?ng c th? ci ?t chuyn bi?t Microsoft Khun kh? .NET 4.5.1 b?ng cch nng c?p my tnh c?a b?n ? Windows 8.1.

Thng tin thm

? bi?t thm chi ti?t v? Khun kh? .NET 4.5.1 ho?c trung tm pht tri?n Khun kh? .NET, gh thm website sau c?a Microsoft:
NET Framework 4.5.1
Trung tm pht tri?n Khun kh? .NET
? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? ch?n Khun kh? .NET 4.5.1 cung c?p trn Windows Update, nh?p vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2721187 Lm th? no ? t?m th?i ch?n ci ?t chuyn bi?t NET Framework 4.5.1 v gi ngn ng? tng ?ng c?a n

Thng tin c?p nh?t

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Trung tm T?i xu?ng Microsoft:

NET Framework 4.5.1
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi by gi?.

gi ngn ng? Khun kh? .NET 4.5.1
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi by gi?.

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach nhn t?p tin h? tr? Microsoft t? cc b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft ? qut t?p tin ny ? ki?m tra vi-rt. Microsoft ? s? d?ng ph?n m?m pht hi?n virus m?i nh?t c s?n vao ngy m t?p tin ?c ng. T?p tin nay ?c lu tr? trn my ch? ?c tng c?ng b?o m?t gip ngn ch?n moi thay ?i khng ?c php ?i v?i t?p tin.

Thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh cho b?n c?p nh?t ny

? bi?t thng tin v? cc thi?t b? chuy?n m?ch dong lnh khc nhau ?c h? tr? b?i b?n c?p nh?t ny, h?y truy c?p C s? tri th?c Microsoft sau:

Yu c?u kh?i ?ng l?i

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh sau khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny. Chng ti ? ngh? r?ng b?n ng t?t c? cc ?ng d?ng ang s? d?ng NET Framework tr?c khi b?n ci ?t chuyn bi?t b?n c?p nh?t ny.

Tham kh?o

? bi?t thm thng tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vo s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 M t? thu?t ng? chu?n ?c s? d?ng ? m t? cac ban c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2881468 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Mi Mt 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Windows Server 2012 Datacenter
  • Windows Server 2012 Essentials
  • Windows Server 2012 Foundation
  • Windows Server 2012 Standard
  • Windows 8
  • Windows 8 Pro
  • Windows 8 Enterprise
T? kha:
kbexpertiseadvanced kbsurveynew atdownload kbfix kbmt KB2881468 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2881468

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com