Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.556 cho Lync Server 2013, Web thành ph?n: tháng 10 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2881688 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2013, c?u ph?n Web các v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng 10 năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.
S? phiên b?n c?a b?n c?p nh?t này là 5.0.8308.556.

Gi?i thi?u

V?n đ? này C?p Nh?t gói s?a ch?a

Cumulative update gi?i quy?t v?n đ? sau đây:
2882800 B?n không th? quay s? ra ho?c chia s? video đang h?p Lync Web ?ng d?ng trong m?t môi trư?ng Lync Server 2013

B?n c?p nh?t này c?ng s?a ch?a các v?n đ? trư?c đây đư?c li?t kê trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:
 • 2835435 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, Web thành ph?n: tháng 7 năm 2013
 • 2781564 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.291 cho Lync Server 2013, Web thành ph?n: Tháng năm 2013

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2013, Web thành ph?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1 tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t

Tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t cho vai tr? máy ch? thích h?p trong m?t chi?n d?ch. Đ? s? d?ng tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ?N?u User Account Control (UAC) đư?c b?t, b?n ph?i B?t đ?u tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng cao mức cấp phép đ? đ?m b?o r?ng t?t c? b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t đúng.
 1. T?i v? tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t. Đ? làm đi?u này, h?y vào website sau c?a Microsoft Download Center:
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i xu?ng gói c?p nh?t bây gi?.
 2. Ch?y tích l?y Server Update cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng giao di?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t dòng lệnh.

  Lưu ?Giao di?n cung c?p m?t d?u ki?m hi?u r? ràng đó C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t khi b?n b?m vào cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.

  Đ? ch?y tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, h?y ch?y l?nh sau:

  LyncServerUpdateInstaller.exe
  Ghi chúVăn b?n sau đây mô t? các tham s? b?n có th? s? d?ng cùng v?i l?nh LyncServerUpdateInstaller.exe :
  • /Silentmode chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n.
  • /Silentmode /forcereboot chuy?n đ?i áp d?ng t?t c? các b?n C?p Nh?t áp d?ng trong n?n, và sau đó t? đ?ng kh?i đ?ng l?i máy ch? ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t n?u đi?u này là c?n thi?t.
  • Chuy?n đ?i /extractall chi?t xu?t các b?n C?p Nh?t t? tr?nh cài đ?t chuyên bi?t và ti?t ki?m các b?n C?p Nh?t trong m?t m?c tin thư thoại con đư?c đ?t tên "Extracted" trong m?c tin thư thoại trong đó b?n ch?y l?nh.
Sau khi b?n ch?y Lync Server C?p Nh?t cài đ?t chuyên bi?t, b?n ph?i c?p nh?t t?t c? các máy ch? k?t thúc tr? l?i áp d?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Phương pháp 2 Microsoft Update

B?n c?p nh?t này c?ng có s?n t? các Microsoft Update web site.

Lưu ? Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này b?ng cách s? d?ng Microsoft Update, b?n ph?i c?p nh?t b? máy cơ s? d? li?u trên các máy ch? k?t thúc tr? l?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? làm đi?u này, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2835435 Mô t? c?a cumulative update 5.0.8308.420 cho Lync Server 2013, Web thành ph?n: tháng 7 năm 2013

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này tích l?y.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này, cài đ?t chuyên bi?t gói WebComponents.msp trên máy tính đang ch?y m?t trong vai tr? máy ch? sau đây:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition Server
 • Lync Server 2013 - Phiên b?n doanh nghi?p - k?t thúc trư?c máy ch?
 • Lync Server 2013 - giám đ?c Server

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? gói c?p nh?t này, s? d?ng công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Đôi khi, khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t tích l?y này, b?n đư?c nh?c nh? cho ngu?n CD. N?u hành vi này x?y ra, đưa đ?a compact ngu?n, ho?c cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, Internet Information Services (IIS) có th? ng?ng ch?y. V?n đ? này x?y ra b?i v? các t?p tin ApplicationHost.config đư?c thay đ?i khi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t gói c?p nh?t này.

Lưu ? Các t?p tin ApplicationHost.config đư?c đ?t trong m?c tin thư thoại sau:
%Windir%\System32\inetsrv\config\
Nh?ng thay đ?i sau đây đư?c áp d?ng cho các t?p tin ApplicationHost.config:
 1. M?c trùng l?p đư?c t?o ra trong các ph?n sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?.

  Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói c?p nh?t này, hai ph?n gi?ng như sau:<location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  <authentication></authentication>
  </security>
  <security></security>
  </system.webServer>
  <system.webServer></system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Hai m?c sau đây đư?c t?o ra trư?c th? cu?i c?a t?p tin:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Lo?i b? các m?c trùng l?p trong các ph?n hai sau khi <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">và <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">th?. Sau khi b?n làm đi?u này, hai ph?n gi?ng như sau:<location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow">
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication></windowsAuthentication>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location></location></location>
 2. Xóa hai m?c sau đây vào cu?i c?a t?p tin ApplicationHost.config:
  • <location path="Lync Server Internal Web Site" overridemode="Allow"></location>
  • <location path="Lync Server External Web Site" overridemode="Allow"></location>
 3. Lưu các t?p tin ApplicationHost.config, và sau đó kh?i đ?ng l?i IIS.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?p tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Common.jsKhông áp d?ng114,08513 Tháng 3 năm 201308:58Không áp d?ng
Conference.aspxKhông áp d?ng14,95904-Tháng chín-201315:54Không áp d?ng
Conferenceproxy.aspxKhông áp d?ng1,09204-Tháng chín-201315:54Không áp d?ng
Datacollab.aspxKhông áp d?ng4.623 ngư?i13 Tháng 3 năm 201309:10Không áp d?ng
Default.aspxKhông áp d?ng44,99115-Tháng chín-201318:19Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.AR.ResourcesKhông áp d?ng5,69015-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.bg.ResourcesKhông áp d?ng6,36915-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.ca.ResourcesKhông áp d?ng4,62815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.CS.ResourcesKhông áp d?ng4.56015-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.da.ResourcesKhông áp d?ng4,46215-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.de.ResourcesKhông áp d?ng4,93815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.El.ResourcesKhông áp d?ng6.98215-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.en-us.resourcesKhông áp d?ng4.255 ngư?i15-Tháng chín-201318:19Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.es.ResourcesKhông áp d?ng4,67015-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.et.ResourcesKhông áp d?ng4,39815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.EU.ResourcesKhông áp d?ng4,33415-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.fi.ResourcesKhông áp d?ng4,31815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.fr.ResourcesKhông áp d?ng4,90115-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.GL.ResourcesKhông áp d?ng4,46915-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.he.ResourcesKhông áp d?ng5,01315-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.hi.ResourcesKhông áp d?ng7,77515-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.hr.ResourcesKhông áp d?ng4,51315-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.hu.ResourcesKhông áp d?ng4,77515-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.ID.ResourcesKhông áp d?ng4.37115-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.it.ResourcesKhông áp d?ng4,69815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.Ja.ResourcesKhông áp d?ng5,16915-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.KK.ResourcesKhông áp d?ng6,17615-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.ko.ResourcesKhông áp d?ng4.822 ngư?i15-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.lt.ResourcesKhông áp d?ng4,66215-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.lv.ResourcesKhông áp d?ng4,76915-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.MS.ResourcesKhông áp d?ng4.551 ngư?i15-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.nl.ResourcesKhông áp d?ng4,58215-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.No.ResourcesKhông áp d?ng4,32815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.pl.ResourcesKhông áp d?ng4,69015-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.pt-br.resourcesKhông áp d?ng4,62115-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.pt-pt.resourcesKhông áp d?ng4,61515-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.ro.ResourcesKhông áp d?ng4,71315-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.ru.ResourcesKhông áp d?ng6,35415-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.Sk.ResourcesKhông áp d?ng4,68815-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.SL.ResourcesKhông áp d?ng4,56115-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.Sr.ResourcesKhông áp d?ng4,46315-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.Sr-cyrl-cs.resourcesKhông áp d?ng6.032 ngư?i15-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.sv.ResourcesKhông áp d?ng4.435 ngư?i15-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.th.ResourcesKhông áp d?ng7,29515-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.tr.ResourcesKhông áp d?ng4,59315-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.uk.ResourcesKhông áp d?ng6,34615-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.vi.ResourcesKhông áp d?ng5.32715-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.zh-chs.resourcesKhông áp d?ng4,04715-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Defaultresource.aspx.zh-cht.resourcesKhông áp d?ng4.20015-Tháng chín-201320:26Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.bg.ResourcesKhông áp d?ng17,75415-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.da.ResourcesKhông áp d?ng12,04715-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.fr.ResourcesKhông áp d?ng14,05515-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.nl.ResourcesKhông áp d?ng12,47615-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.pl.ResourcesKhông áp d?ng13,04615-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.pt-br.resourcesKhông áp d?ng12,50115-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.ru.ResourcesKhông áp d?ng17.100 ngư?i15-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.Sr.ResourcesKhông áp d?ng12,46015-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.sv.ResourcesKhông áp d?ng12,33915-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.uk.ResourcesKhông áp d?ng16,78015-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialin_resource.aspx.vi.ResourcesKhông áp d?ng14,80915-Tháng chín-201320:25Không áp d?ng
Dialinform.jsKhông áp d?ng91,67731 Tháng 5 năm 201308:05Không áp d?ng
Error.aspx.bg-bg.resxKhông áp d?ng6,75915-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.de-de.resxKhông áp d?ng6.627 ngư?i15-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.EU-es.resxKhông áp d?ng6,61415-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.id-id.resxKhông áp d?ng6,52415-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.ko-kr.resxKhông áp d?ng6,55715-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.lt-lt.resxKhông áp d?ng6,58415-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.MS-my.resxKhông áp d?ng6,53815-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Error.aspx.Sr-cyrl-cs.resxKhông áp d?ng6,72315-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Launch.jsKhông áp d?ng56,49904-Tháng chín-201315:54Không áp d?ng
Lscpapp.XapKhông áp d?ng1,354,09115-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lwaclient.aspxKhông áp d?ng16,09915-Tháng chín-201318:25Không áp d?ng
Lwaplugin32bitinstaller.msiKhông áp d?ng7,757,82415-Tháng chín-201317:24Không áp d?ng
Lwaplugin64bitinstaller32.msiKhông áp d?ng7,806,97615-Tháng chín-201320:36Không áp d?ng
Lwaplugin64bitinstaller64.msiKhông áp d?ng8,740,86415-Tháng chín-201320:38Không áp d?ng
Lwaplugininstaller.exe4.0.7577.43784,996,16831 Tháng 5 năm 201307:50Không áp d?ng
Lwaplugininstaller.pkgKhông áp d?ng9,436,00331 Tháng 5 năm 201308:06Không áp d?ng
Lwaplugininstaller64.exe4.0.7577.43785,012,56831 Tháng 5 năm 201307:50Không áp d?ng
Lwaxpplugin32bitinstaller.msiKhông áp d?ng4,964,35215-Tháng chín-201318:06Không áp d?ng
Lync.client.applibconsolidated.jsKhông áp d?ng1,435,58813 Tháng 3 năm 201310:08Không áp d?ng
Lync.client.avconsolidated.jsKhông áp d?ng1,113,11631 Tháng 5 năm 201311:10Không áp d?ng
Lync.client.common.Consolidated.jsKhông áp d?ng535,53715-Tháng chín-201319:18Không áp d?ng
Lync.client.commoncontrolconsolidated.jsKhông áp d?ng1,240,15215-Tháng chín-201319:22Không áp d?ng
Lync.client.consolidated_ltr.CSSKhông áp d?ng154,83115-Tháng chín-201319:24Không áp d?ng
Lync.client.consolidated_rtl.CSSKhông áp d?ng154,89015-Tháng chín-201319:24Không áp d?ng
Lync.client.controlconsolidated.jsKhông áp d?ng2,270,70315-Tháng chín-201319:24Không áp d?ng
Lync.client.controlres.dll5.0.8308.556660,63215-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556175,29615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556175,80815-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556178,88015-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,44015-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556181,95215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556182,46415-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556183,48815-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,00015-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,51215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556184,51215-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556185,53615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556185,53615-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556186,56015-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556186,56015-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,07215-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556187,58415-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556188,09615-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556189,12015-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556189,63215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556190,65615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556192,70415-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556193,21615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556194,24015-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556198,33615-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556204,99215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556204,99215-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556213,69615-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556224,96015-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556224,96015-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556232,12815-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556232,64015-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556233,15215-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556243,90415-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556260,80015-Tháng chín-201320:35Không áp d?ng
Lync.client.controlres.Resources.dll5.0.8308.556266,43215-Tháng chín-201320:31Không áp d?ng
Lync.client.datacollab.consolidated_ltr.CSSKhông áp d?ng58,69231 Tháng 5 năm 201311:10Không áp d?ng
Lync.client.datacollab.consolidated_rtl.CSSKhông áp d?ng58,08831 Tháng 5 năm 201311:10Không áp d?ng
Lync.client.datacollabcontrol.Consolidated.jsKhông áp d?ng2,300,11831 Tháng 5 năm 201311:10Không áp d?ng
Lync.client.datacollabmodel.Consolidated.jsKhông áp d?ng1,179,15931 Tháng 5 năm 201311:07Không áp d?ng
Lync.client.miscclientconsolidated.jsKhông áp d?ng586,52715-Tháng chín-201319:24Không áp d?ng
Lync.client.Model.Consolidated.jsKhông áp d?ng2,193,82115-Tháng chín-201319:23Không áp d?ng
Lync.client.preauth.dll5.0.8308.556234,12015-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Lync.client.psomframe.dll5.0.8308.301217,19213 Tháng 3 năm 201311:10Không áp d?ng
Lync.client.psomres.dll5.0.8308.420255,11231 Tháng 5 năm 201312:12Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131.36813 Tháng 3 năm 201311:25Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131.36813 Tháng 3 năm 201311:26Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013 Tháng 3 năm 201311:25Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013 Tháng 3 năm 201311:26Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013 Tháng 3 năm 201311:31Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,88013 Tháng 3 năm 201311:34Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30131,89613 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213 Tháng 3 năm 201311:24Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213 Tháng 3 năm 201311:25Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132,39213 Tháng 3 năm 201311:31Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30132.40813 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,41613 Tháng 3 năm 201311:25Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,92813 Tháng 3 năm 201311:24Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30133,92813 Tháng 3 năm 201311:25Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134.440 ngư?i13 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134,45613 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30134,95213 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30135,46413 Tháng 3 năm 201311:24Không áp d?ng
Lync.client.psomres.Resources.dll5.0.8308.30135,99213 Tháng 3 năm 201311:33Không áp d?ng
Microsoft.liveserver.dlexpansion.dll5.0.8308.556383,16815-Tháng chín-201320:25x 86
Microsoft.ocg.reachclient.extresource.XapKhông áp d?ng816,18613 Tháng 3 năm 201311:34Không áp d?ng
Microsoft.ocg.reachclient.XapKhông áp d?ng1,675,60231 Tháng 5 năm 201312:14Không áp d?ng
Microsoft.RTC.chat.Endpoint.dll5.0.8308.5561,203,88015-Tháng chín-201320:23x 86
Microsoft.RTC.Internal.autodiscover.dll5.0.8308.420307,92031 Tháng 5 năm 201312:13x 86
Microsoft.RTC.Internal.Conference.dll5.0.8308.556263,36015-Tháng chín-201320:27x 86
Microsoft.RTC.Internal.joinlauncher.dll5.0.8308.420897,74431 Tháng 5 năm 201312:09x 86
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.dll5.0.8308.301284,83213 Tháng 3 năm 201311:17x 86
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,28013 Tháng 3 năm 201311:20Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,29613 Tháng 3 năm 201311:19Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,80813 Tháng 3 năm 201311:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30125,80813 Tháng 3 năm 201311:18Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,32013 Tháng 3 năm 201311:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,32013 Tháng 3 năm 201311:18Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30126,83213 Tháng 3 năm 201311:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.reachjoin.Resources.dll5.0.8308.30127,85613 Tháng 3 năm 201311:18Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.rmwebhandler.dll5.0.8308.301299,68013 Tháng 3 năm 201311:31x 86
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.dll5.0.8308.5562,623,65615-Tháng chín-201320:29x 86
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55628,88815-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55628,88815-Tháng chín-201320:33Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,40015-Tháng chín-201320:33Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55629,91215-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,42415-Tháng chín-201320:33Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,93615-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55630,93615-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,44815-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,95215-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55631,96015-Tháng chín-201320:33Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55632,98415-Tháng chín-201320:33Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55633,49615-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55633,49615-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55634,00815-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55635,54415-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.ucwa.Resources.dll5.0.8308.55638,10415-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.dll5.0.8308.420300,24031 Tháng 5 năm 201312:15x 86
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831 Tháng 5 năm 201312:15Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831 Tháng 5 năm 201312:16Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42038,64831 Tháng 5 năm 201312:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031 Tháng 5 năm 201312:15Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031 Tháng 5 năm 201312:16Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,16031 Tháng 5 năm 201312:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231 Tháng 5 năm 201312:15Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231 Tháng 5 năm 201312:16Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42039,67231 Tháng 5 năm 201312:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42040,18431 Tháng 5 năm 201312:15Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42040,18431 Tháng 5 năm 201312:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42041,20831 Tháng 5 năm 201312:17Không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42041,72031 Tháng 5 năm 201312:17không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42042,74431 Tháng 5 năm 201312:16không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42043,76831 Tháng 5 năm 201312:17không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42044,28031 Tháng 5 năm 201312:16không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42044,28031 Tháng 5 năm 201312:17không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42045,81631 Tháng 5 năm 201312:16không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webscheduler.Resources.dll5.0.8308.42048,88831 Tháng 5 năm 201312:17không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.dll5.0.8308.301352,96013 Tháng 3 năm 201311:29x 86
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:30không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:31không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:32không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:33không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:34không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,22413 Tháng 3 năm 201311:35không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,24013 Tháng 3 năm 201311:31không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,24013 Tháng 3 năm 201311:32không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613 Tháng 3 năm 201311:29không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613 Tháng 3 năm 201311:31không áp d?ng
Microsoft.RTC.Internal.webschedulerhandler.Resources.dll5.0.8308.30121,73613 Tháng 3 năm 201311:32Không áp d?ng
Microsoft.RTC.mcx.mcxservice.dll5.0.8308.420924,33631 Tháng 5 năm 201312:13x 86
Microsoft.RTC.RGS.clients.dll5.0.8308.420126,62431 Tháng 5 năm 201312:11x 86
Microsoft.RTC.Server.abcommon.dll5.0.8308.301281,75213 Tháng 3 năm 201311:30x 86
Microsoft.RTC.Server.userpin.dll5.0.8308.4201,432,24031 Tháng 5 năm 201312:07x 86
Microsoft.RTC.Server.webinfrastructure.dll5.0.8308.5563,338,96815-Tháng chín-201320:26x 64
Nonhc_sprite1.CSSKhông áp d?ng120,46131 Tháng 5 năm 201311:12Không áp d?ng
Passiveauth.aspxKhông áp d?ng3,64131 Tháng 5 năm 201308:05Không áp d?ng
Reachclient.CSSKhông áp d?ng13,53104-Tháng chín-201315:54Không áp d?ng
Roomresources.aspx.AR.ResourcesKhông áp d?ng13,35915-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.de.ResourcesKhông áp d?ng12,10715-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.es.ResourcesKhông áp d?ng11,56015-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.fi.ResourcesKhông áp d?ng11,24915-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.fr.ResourcesKhông áp d?ng12,46215-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.hi.ResourcesKhông áp d?ng18.106 ngư?i15-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.hr.ResourcesKhông áp d?ng10.927 ngư?i15-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.ID.ResourcesKhông áp d?ng11,07915-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.it.ResourcesKhông áp d?ng11,54215-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.Ja.ResourcesKhông áp d?ng12,93615-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.KK.ResourcesKhông áp d?ng14,40615-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.ko.ResourcesKhông áp d?ng11,92015-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.nl.ResourcesKhông áp d?ng11,45715-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.Sk.ResourcesKhông áp d?ng11,61615-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.Sr.ResourcesKhông áp d?ng11,22415-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.Sr-cyrl-cs.resourcesKhông áp d?ng14,67515-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.tr.ResourcesKhông áp d?ng11,25615-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.uk.ResourcesKhông áp d?ng14,92615-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Roomresources.aspx.zh-cht.resourcesKhông áp d?ng10,56315-Tháng chín-201320:34Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.dll5.0.8308.556495,76015-Tháng chín-201320:28x 86
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55661,11215-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55661,62415-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,13615-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,13615-Tháng chín-201320:29Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55662,64815-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55663,16015-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.mappingengine.Resources.dll5.0.8308.55664,18415-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng109,28515-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng67,94315-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng68,02015-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng68,66615-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng69,75115-Tháng chín-201320:30Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng70,20315-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng70,26915-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng70,37115-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng70,87315-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng71,34715-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.Resource.XapKhông áp d?ng75,20915-Tháng chín-201320:32Không áp d?ng
Rtcmgmt.tasks.dll5.0.8308.556575,60015-Tháng chín-201320:28x 86
Servercommon.dll5.0.8308.420802,92831 Tháng 5 năm 201312:07x 86
Sprite1.CSSKhông áp d?ng166,00731 Tháng 5 năm 201311:11Không áp d?ng
System.net.http.Formatting.dll4.0.21112.0168,52004-Tháng chín-201315:55x 86
Tab.aspx.ko-kr.resxKhông áp d?ng8,10515-Tháng chín-201320:28Không áp d?ng
Utilities.js t?pKhông áp d?ng12,51304-Tháng chín-201315:54Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng1.262 ngư?i13 Tháng 3 năm 201308:58Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng1.263 ngư?i13 Tháng 3 năm 201308:58Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng1,27515-Tháng chín-201318:17Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng1.276 ngư?i15-Tháng chín-201318:17Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng10,17013 Tháng 3 năm 201308:59Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng10.40013 Tháng 3 năm 201308:59Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng2.605 ngư?i13 Tháng 3 năm 201309:13Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng2.606 ngư?i13 Tháng 3 năm 201309:13Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng5.065 ngư?i31 Tháng 5 năm 201310:14Không áp d?ng
Web.configKhông áp d?ng5,07031 Tháng 5 năm 201310:14Không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2809243 C?p Nh?t cho Lync Server 2013

Thu?c tính

ID c?a bài: 2881688 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbfix atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2881688 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2881688

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com