Khng th? k nh?p vo Lync 2013 trn m?t my tnh ang ch?y Windows 7

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2882813 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xt k?ch b?n sau y:
  • Ho?t ?ng m?c tin th thoai lin on b?n ghi d?ch v? (ADFS) l tri?n khai trn c s? trong m?t mi tr?ng Microsoft Lync Server 2013.
  • B?n k nh?p vo m?t my tnh ang ch?y Microsoft Windows 7 b?ng cch s? d?ng m?t ti kho?n t?i ch? trong mi tr?ng.
  • B?n s? cc DisableNTCredentials then ch?t trong ?ng d?n ki?m nh?p sau:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Communicator\
  • B?n c? g?ng k nh?p vo Microsoft Lync 2013 b?ng cch s? d?ng m?t ti kho?n Microsoft Office 365 trn my tnh.
Trong tr?ng h?p ny, b?n khng th? k nh?p vo Lync 2013.

Nguyn nhn

V?n ? ny x?y ra v? Lync 2013 khng chuy?n thng tin k nh?p c?a Office 365 Beta dnh cho ADFS.

Lu ?Lync 2013 i thng tin k nh?p t?i ch? theon ADFS.

Gi?i php

? gi?i quy?t v?n ? ny, ci ?t chuyn bi?t b?n C?p Nh?t sau y:
2825630 M t? c?a Lync 2013 update: ngy 20 thng 8 nm 2013

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2882813 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Chin 2013 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Lync 2013
T? kha:
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2882813 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bai vit nay c d?ch b?ng phn mm dich thu?t cua Microsoft va co th c Cng ng Microsoft chinh sa l?i thng qua cng ngh CTF thay vi mt bin dich vin chuyn nghip. Microsoft cung c?p cc bi vi?t ?c c? bin d?ch vin v ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n v c?ng ?ng ch?nh s?a l?i ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng nhi?u ngn ng? Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch hoc thm chi cng ng chinh sa sau khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Cc bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2882813

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com