คุณไม่สามารถลงรายการบัญชีการชำระเงินที่ประกอบด้วยภาษีหักณที่จ่ายหลังจากที่คุณเปลี่ยนบัญชียอดดุลใน Microsoft Dynamics NAV 2009 รุ่นภาษาอิตาลี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2882916 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้นำไปใช้กับ Microsoft Dynamics NAV สำหรับระบบภาษาอิตาลี (it)
หมายเหตุ นี่คือบทความ "เผยแพร่เร็ว" ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายใน Microsoft สนับสนุนองค์กร เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้-ไม่ตอบสนองต่อการตัดสินค้าจากคลังที่เป็นที่รู้จัก เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบอาจรวมถึงข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดู เงื่อนไขการใช้งาน สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

สมมติว่า คุณใช้การปรับปรุง 979022 รุ่นภาษาอิตาลีของ Microsoft Dynamics NAV 2009 หลังจากที่คุณเปลี่ยนบัญชีดุล คุณไม่สามารถลงรายการบัญชีการชำระเงินที่ประกอบด้วยภาษีหักณที่จ่าย

ปัญหานี้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • รุ่นภาษาอิตาลีของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นภาษาอิตาลี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979022 คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ เมื่อคุณลงรายการบัญชีการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้ภาษีหักณที่จ่าย โดยไม่มีการคำนวณภาษีหักณที่จ่ายใน Microsoft Dynamics NAV รุ่นภาษาอิตาลี

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มีเป้าหมายเพียงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่มีผลอย่างร้ายแรงต่อจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปของ Microsoft Dynamics NAV 2009 หรือ Microsoft Dynamics NAV เวอร์ชันถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการเรียกอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อมูลการติดตั้ง

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการเท่านั้น ไม่รับประกัน หรือโดยนัย ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยในความสามารถเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคย กับภาษาการเขียนโปรแกรมที่ถูกแสดงรวมทั้ง มีเครื่องมือที่ใช้ใน การสร้าง และ แก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม จะไม่แก้ไขตัวอย่างเหล่านี้เพื่อเพิ่มฟังก์ชัน หรือสร้างขั้นตอนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ

หมายเหตุ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ไคลเอนต์ของ Microsoft Dynamics NAV ทั้งหมดเข้าสู่ระบบออกจากระบบ ซึ่งรวมถึงการบริการของ Microsoft Dynamics NAV แอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ (NAS) คุณควรไคลเอ็นต์เฉพาะผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบเมื่อคุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานสำหรับนักพัฒนา

เราขอแนะนำว่า บัญชีผู้ใช้ ในหน้าต่างล็อกอินของ Windows หรือ ในหน้าต่างล็อกอินฐานข้อมูลสามารถกำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูล "ขั้นสูง" ถ้าบัญชีผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดรหัสการบทบาท "SUPER" คุณต้องตรวจสอบว่า บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ต่อไปนี้:
 • ปรับเปลี่ยนสิทธิ์สำหรับออบเจ็กต์ที่คุณจะสามารถเปลี่ยน
 • ดำเนินการสิทธิ์ สำหรับวัตถุ5210 รหัสวัตถุของระบบและ สำหรับออบเจ็กต์ระบบ 9015 ID ของวัตถุ
หมายเหตุ คุณไม่จำเป็นต้องมีสิทธิ์ไปยังร้านค้าข้อมูลยกเว้นว่าคุณจำเป็นต้องซ่อมแซมข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงรหัส

หมายเหตุ เสมอทดสอบรหัสแก้ไขในสภาพแวดล้อมการควบคุมก่อนที่คุณนำไปใช้แก้ไขปัญหากับคอมพิวเตอร์ของคุณผลิต

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนรหัสในฟังก์ชันCheckWithholdTaxในแบบทั่วไปงานสมุดรายวัน-Codeuint บรรทัดการลงรายการบัญชี (12) ดัง:

รหัสที่อยู่ 1

...
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
   END;

// Delete the following lines.
   PROCEDURE CheckWithholdTax@1130007(DocType@1130000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1130001 : Code[20];GenJnlLine@1130002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1130003 : Boolean);
   VAR
    ComputedWithholdTax@1130004 : Record 12111;
    TmpWithholdingContribution@11300005 : Record 12113;
    WithholdCode@1130006 : Record 12104;
   BEGIN
    IF DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"] THEN BEGIN
     ComputedWithholdTax.RESET;
     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
     IF ComputedWithholdTax.FINDFIRST THEN BEGIN
// End of the deleted lines.

      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
       ERROR(Text1130023)
      ELSE BEGIN
...

รหัสแทนที่ 1

...
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT = 0;
   END;

// Add the following lines.
   PROCEDURE CheckWithholdTax@1170000000(DocType@1170000000 : ' ,,Invoice,Credit Memo';DocNo@1170000001 : Code[20];GenJnlLine@1170000002 : Record 81;ApplyInGenJnlLine@1170000003 : Boolean);
   VAR
    ComputedWithholdTax@1170000004 : Record 12111;
    TmpWithholdingContribution@1170000005 : Record 12113;
   BEGIN
    IF (DocType IN [DocType::Invoice,DocType::"Credit Memo"]) AND
     (GenJnlLine."Document Type" IN [GenJnlLine."Document Type"::Payment,GenJnlLine."Document Type"::Refund])
    THEN BEGIN
     ComputedWithholdTax.RESET;
     ComputedWithholdTax.SETRANGE("Document No.",DocNo);
     IF NOT ComputedWithholdTax.ISEMPTY THEN
// End of the added lines.

      IF NOT ApplyInGenJnlLine THEN
       ERROR(Text1130023)
      ELSE BEGIN
...

รหัสที่มีอยู่ 2

...
ELSE BEGIN
       TmpWithholdingContribution.RESET;
       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Delete the following lines.
       IF NOT TmpWithholdingContribution.FINDFIRST THEN BEGIN
        WithholdCode.GET(ComputedWithholdTax."Withholding Tax Code");
        WithholdCode.TESTFIELD("Withholding Taxes Payable Acc.");
        IF NOT((GenJnlLine."Bal. Account Type" = GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
         (GenJnlLine."Bal. Account No." = WithholdCode."Withholding Taxes Payable Acc.")) THEN
         ERROR(Text1130023);
       END;
      END;
     END;
// End of the deleted lines.

    END;
   END;
...

รหัสแทนที่ 2

...
ELSE BEGIN
       TmpWithholdingContribution.RESET;
       TmpWithholdingContribution.SETRANGE("Invoice No.",DocNo);

// Add the following lines.
       IF TmpWithholdingContribution.ISEMPTY THEN
        IF (GenJnlLine."Bal. Account Type" <> GenJnlLine."Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
         ERROR(Text1130023);
      END;
// End of the added lines.

    END;
   END;
...

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีเพื่อใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้การติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • รุ่นภาษาอิตาลีของ Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 รุ่นภาษาอิตาลี

ข้อมูลการลบ

คุณไม่สามารถเอาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2882916 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Dynamics NAV 2009
Keywords: 
kbqfe kbmbsmigrate kbsurveynew kbmbscodefix kbmt KB2882916 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2882916

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com