Mô t? các b?n C?p Nh?t Office: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2884129 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Gi?i thi?u

Ngày th? ba 10 tháng 9, năm 2012, Microsoft phát hành b?n C?p Nh?t b?o m?t và nonsecurity sau. Các b?n c?p nh?t hàng tháng nh?m m?c đích giúp khách hàng c?a chúng tôi gi? cho máy tính c?a h? an toàn và thông tin m?i nh?t. Chúng tôi khuyên r?ng b?n cài đ?t chuyên bi?t t?t c? b?n c?p nh?t áp d?ng cho b?n.

Thông tin thêm

C?p nh?t các b?n C?p Nh?t trong sau đây Microsoft ki?n th?c cơ s? bài vi?t đư?c bao g?m trong các ngày 10 tháng 8 năm 2013.

B?n c?p nh?t b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Truy c?p
2848637 MS13-074: L? h?ng trong Microsoft Access có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2007
2596825 MS13-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Access 2007 Service Pack 3: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2010
2687423 MS13-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho truy c?p 2010 Service Pack 1: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2013
2810009 MS13-074: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho truy c?p 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel
2858300 MS13-073: L? h?ng trong Microsoft Excel có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2003
2810048 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Excel 2003: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2007
2760588 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Excel 2007 (xlconv-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2007
2760583 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office Excel 2007: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2010
2760597 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Excel 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel 2013
2768017 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Excel 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel Viewer 2007
2760590 MS13-073: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office Excel Viewer 2007: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Excel tr?c tuy?n
2760594 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel Online: ngày 10 tháng 8 năm 2013
FrontPage 2003
2825621 MS13-078: L? h?ng trong FrontPage 2003 có th? cho phép ti?t l? thông tin: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng
2845537 MS13-072: L? h?ng trong Microsoft Office có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Office 2003
2817474 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Office 2003: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2007
2760823 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho h? th?ng văn ph?ng năm 2007 và gói tương h?p v? sau cho Microsoft Office 2007 đ?nh d?ng t?p tin: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2007
2760411 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho 2007 h? th?ng văn ph?ng (MSO): ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2007
2597973 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft 2007 Office suite Service Pack 3 (MSPTLS): ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2767913 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Office cho Mac 2011
2877813 Mô t? Microsoft Office cho Mac 2011 14.3.7 C?p Nh?t
Văn ph?ng Input Method Editor 2010
2878687 MS13-075: L? h?ng trong Microsoft văn ph?ng IME (Trung Qu?c) có th? cho phép đ? cao c?a đ?c quy?n: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng Input Method Editor 2010
2687413 MS13-075: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Office IME (Trung Qu?c): ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook
2756473 MS13-068: L? h?ng trong Microsoft Outlook có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2007
2825999 MS13-068: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Outlook 2007: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010
2794707 MS13-068: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Outlook 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2010
2810067 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Foundation 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013
2817315 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Foundation 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Servce 2010
2553408 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho InfoPath h?nh th?c b?n ghi d?ch v? trong SharePoint 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server
2834052 MS13-067: L? h?ng trong Microsoft SharePoint Server có th? cho phép th?c thi m? t? xa: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2007
2760589 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2007: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2817393 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 (coreserver): ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2817372 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2010 (wosrv): ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2760755 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho các b?n ghi d?ch v? t? đ?ng hóa t? trong SharePoint Server 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2010
2760595 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Excel b?n ghi d?ch v? trong SharePoint Server 2010: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2817305 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2013 (wacserver): ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2810083 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho SharePoint Server 2013 (coreserverloc): ngày 10 tháng 8 năm 2013
b?n ghi d?ch v? D?ch thu?t SharePoint 2.0
2810061 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows SharePoint Services 2.0: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Services 3.0
2760420 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Windows SharePoint Services 3.0: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Word 2003
2817682 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2003: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Word 2007
2767773 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word 2007 Service Pack 3: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Word 2010
2760769 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Word 2010 Service Pack 1 và gói b?n ghi d?ch v? 2: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Word Viewer
2817683 MS13-072: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Microsoft Word Viewer: ngày 10 tháng 8 năm 2013
T? tr?c tuy?n
2817384 MS13-067: Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t cho Online t?: ngày 10 tháng 8 năm 2013


B?n c?p nh?t không b?o m?t
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mS? bài vi?t cơ s? ki?n th?c
Truy c?p 2010
2553446 Mô t? c?a truy c?p 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Truy c?p 2013
2752093 Mô t? c?a truy c?p 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
L?c gói
2810071 Mô t? v? C?p Nh?t l?c gói: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2794737 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2760758 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2760598 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2598285 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2589375 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2589370 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2589298 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2589275 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng 2010
2553157 Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817632 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817630 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817626 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817624 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817493 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2817311 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2768014 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760539 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760533 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Văn ph?ng năm 2013
2760267 Mô t? c?a Office 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
OneNote 2010
2810072 Mô t? c?a OneNote 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2003 Junk Email Filter
2825947 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2003 Junk Email Filter: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2007 Junk Email Filter
2825641 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2007 Junk Email Filter: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2010 Junk Email Filter
982726 Mô t? c?a Outlook 2010 Junk Email Filter update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Outlook 2013 Junk Email Filter
2760587 Mô t? v? C?p Nh?t Outlook 2013 Junk Email Filter: ngày 10 tháng 8 năm 2013
PowerPoint 2010
2553145 Mô t? PowerPoint 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Ngư?i xem PowerPoint 2010
2553351 Mô t? Xem PowerPoint 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
D? án Server 2013
2752074 Mô t? c?a d? án Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Foundation 2013
2760518 Mô t? c?a SharePoint Foundation 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2817300 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2810085 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2810081 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2760550 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2752055 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2752053 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2738040 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2737981 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2727045 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
SharePoint Server 2013
2726935 Mô t? c?a SharePoint Server 2013 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013
Visio 2010 Viewer
2810066 Mô t? v? C?p Nh?t Visio 2010 Viewer: ngày 10 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
2817627 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013
T? năm 2013
2817308 Mô t? v? C?p Nh?t t? 2013: ngày 10 tháng 8 năm 2013


Thu?c tính

ID c?a bài: 2884129 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Home and Business 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013
 • Microsoft Office Home and Student 2013 RT
 • Microsoft Office Personal 2013
 • Microsoft Office Professional 2013
 • Microsoft Office Professional Academic 2013
 • Microsoft Office Professional Plus 2013
 • Microsoft Office Standard 2013
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft PowerPoint Viewer 2010
 • Microsoft Project Server 2013
 • Microsoft Visio 2010 Viewer
 • Microsoft Word 2013
 • Microsoft Access 2013
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Office Excel Viewer 2007
 • Microsoft Excel Online
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Lync for Mac 2011
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
 • Microsoft Office Input Method Editor 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2013
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2013
 • Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word Viewer 2003
 • Microsoft Word Online
 • Excel Services in Microsoft SharePoint Server 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2884129 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2884129

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com