Không tương h?p v? sau gi?a Windows 8 chuy?n vùng thông tin người dùng và chuy?n vùng h? sơ trong các phiên b?n khác c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2887239 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

thông tin người dùng di đ?ng trên Windows 8 ho?c Windows Server 2012 máy tính là không tương h?p v? sau v?i chuy?n vùng thông tin người dùng trong các phiên b?n khác c?a Windows.

H? sơ là tương h?p v? sau onlybetween các khách hàng và máy ch? hệ điều hành c?p:
 • Windows 8.1 và R2 Windows Server 2012
 • Windows 8 và Windows Server 2012
 • Windows 7 và Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista và Windows Server 2008
Lưu ?: Trong bài này, khi h? th?ng đi?u hành khách hàng đư?c tham chi?u, v?n đ? tương t? áp d?ng cho các hệ điều hành máy ch? corollary.

Ví d?, n?u b?n c? g?ng đ? tri?n khai Windows 8 trong m?t môi trư?ng s? d?ng chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c ho?c mi?n m?c đ?nh c?u h?nh trong Windows 7, b?n kinh nghi?m sau đây:
 • Sau khi b?n s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i s? d?ng có m?t h? sơ Windows 7 s?n có đ? kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 8 l?n đ?u tiên, các thành ph?n t? Windows 8 đ?c và s?a đ?i nhà nư?c h? sơ.
 • M?t s? tính năng Windows 8.1 không th? làm vi?c như mong đ?i v? nhà nư?c h? sơ d? ki?n không ph?i là hi?n t?i.
 • Khi b?n c? s? d?ng cùng m?t tài kho?n ngư?i dùng đ? kí nh?p vào m?t máy tính d?a trên Windows 7, các s?a đ?i thông tin người dùng đư?c th?c hi?n trong Windows 8 có th? không làm vi?c như mong đ?i trong Windows 7.
Các v?n đ? x?y ra b?i v? các h? sơ s? ch?a các giá tr? đư?c s? d?ng m?t cách khác nhau gi?a các phiên b?n c?a Windows. thông tin người dùng s? m?t m?c đ?nh h? sơ thông tin c?u h?nh mà d? ki?n s? b?i hệ điều hành, và có th? ch?a giá tr? b?t ng? đư?c thi?t l?p b?i m?t phiên b?n hệ điều hành khác nhau. V? v?y, hệ điều hành s? không ho?t đ?ng như mong đ?i. Ngoài ra, H? sơ tham nh?ng có th? x?y ra.

Lưu ý
 • thông tin người dùng m?c đ?nh chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c, và tên mi?n ph?i đư?c phân l?p t? các phiên b?n c?a Windows.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này trong Windows 8.1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2890783 Không tương h?p v? sau gi?a Windows 8.1 chuy?n vùng thông tin người dùng và chuy?n vùng h? sơ trong các phiên b?n trư?c c?a Windows

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau trư?c khi tri?n khai chuy?n vùng, b?t bu?c, siêu b?t bu?c, ho?c c?u h?nh m?c đ?nh tên mi?n trong m?t môi trư?ng nơi mà ngư?i dùng s? s? d?ng các phiên b?n c?a hệ điều hành ngoài Windows 8 ho?c Windows Server 2012:
 1. cài đ?t chuyên bi?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này.
 2. T?o m?t m?c nh?p registry m?i b?ng cách làm theo các bư?c đư?c mô t? trong ph?n "Đăng k? thông tin".
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
Lưu ?:N?u chuy?n vùng ngư?i dùng h? sơ tham nh?ng đ? x?y ra, b?n không th? s? d?ng hotfix này đ? gi?i quy?t s? c?. Đ? ph?c h?i t? h? sơ tham nh?ng, khôi ph?c l?i thông tin người dùng di đ?ng t? đ?ng g?i lưu.

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix Download Available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.

Thông tin s? ki?m nh?p

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, các s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c m?t cách c?n th?n. Đ? b?o đ?m hơn, h?y sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u s? c? x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, b?n ph?i t?o khoá ki?m nh?p trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vu?t vào trong t? c?nh ph?i c?a màn h?nh, sau đó nh?n tra c?u. Ho?c, n?u b?n đang s? d?ng m?t con chu?t, tr? đ?n góc dư?i bên ph?i c?a màn h?nh, và sau đó nh?p vào tra c?u. Trong h?p search, nh?pregedit, và sau đó nh?p ho?c nh?p vào regedit.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  UAC
  N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t m?t kh?u qu?n tr? viên, h?y nh?p m?t kh?u. N?u b?n s? đư?c nh?c xác nh?n, cung c?p xác nh?n.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p ho?c nh?p vào registry subkey sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\ProfSvc\Parameters
 3. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i, và r?i b?m vào ho?c b?mGiá tr? DWORD.
 4. Lo?i UseProfilePathExtensionVersion.
 5. Nh?n và gi? ho?c B?m chu?t ph?i vàoUseProfilePathExtensionVersion, và r?i b?m vào ho?c b?ms?a đ?i.
 6. Trong các d? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, và sau đó b?m vào ho?c b?mOK.
 7. Thoát kh?i Tr?nh so?n th?o S? ki?m nh?p
Sau khi b?n c?u h?nh các m?c nh?p registry UseProfilePathExtensionVersion, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau đó, Windows 8 s? t?o thông tin người dùng và g?n thêm h?u t? ".v3" vào tên m?c tin thư thoại h? sơ đ? phân bi?t nó t? phiên b?n 2 c?a c?u h?nh cho Windows 7. Sau đó, máy tính d?a trên Windows 8 có hotfix này đư?c cài đ?t chuyên bi?t và các m?c nh?p registry UseProfilePathExtensionVersionc?u h?nh s? d?ng phiên b?n 3 c?a c?u h?nh.

Lưu ý
 • B?n có th? vô hi?u hóa tính năng này b?ng cách đ?t giá tr? c?a các m?c nh?p registry UseProfilePathExtensionVersion thành 0. Tuy nhiên, ngư?i dùng h? sơ tham nh?ng x?y ra n?u b?n ti?p t?c chuy?n vùng thông tin người dùng gi?a máy tính d?a trên Windows 8.1 và hệ điều hành khác.
 • Youcan s? d?ng m?c nhóm chính sách ưu đ?i (GPP) máy tính c?u h?nh ki?m nh?p ưu tiên cư khóa s? ki?m nh?p trên nhi?u máy tính. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c này, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Đ?t c?u h?nh m?t m?c ki?m nh?p
 • B?n cansafely áp d?ng này hotfixon t?t c? các hệ điều hành. N?u nh?ng h? sơ typesare không đư?c s? d?ng, settingis ki?m nh?p b? b? qua.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Windows 8 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Windows 8 hotfix và Windows Server 2012 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows 8" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 8" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mC?t m?cNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 RTMLDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thêm t?p thông tin cho Windows 8" ph?n. MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profsvc.dll6.2.9200.20816171,00806 Tháng chín năm 201304:23x 86
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64825 Tháng b?y năm 201220:36không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Profsvc.dll6.2.9200.20816210,43206 Tháng chín năm 201305:38x 64
Profsvc.ptxmlkhông áp d?ng64825 Tháng b?y năm 201220:32không áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed


T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

M?t thay th? phương pháp ti?p c?n đ? ngăn ng?a h? sơ chuy?n vùng gi?a máy tính d?a trên Windows 7 và máy tính d?a trên Windows 8 vi?cvăn đ?t c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhómthi?t l?p đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính nàym?t cách riêng bi?t cho các máy tính d?a trên Windows 7 và cho các máy tính d?a trên Windows 8. Các thi?t đ?t chính sách nhóm đ?t c?u h?nh các con đư?ng duy nh?t cho nh?ng ngư?i s? d?ng. Sau đó, ngư?i dùng có ti?u s? riêng bi?t Windows 7 và Windows 8 ngư?i dùng trên có th? đư?c áp d?ng, tùy thu?c vào máy tính mà ngư?i dùng kí nh?p vào. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng tính năng chuy?n hư?ng c?p đ? cung c?p quy?n truy c?p vào d? li?u c?a ngư?i dùng khi m?t trong hai thông tin người dùng đư?c áp d?ng.

Lưu ?:Phương pháp này không th? áp d?ng cho m?i khách hàng v? nh?ng h?n ch? sau đây, và đó khuy?n cáo r?ng các khách hàng áp d?ng hotfix này và c?u h?nh các m?c nh?p registryUseProfilePathExtensionVersionnhư mô t? trư?c đó:
 • Thi?t đ?t chính sách nhóm thi?t l?p đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính nàyđ? đư?c áp d?ng trên m?i máy tính khách hàng, nơi h? sơ di đ?ng đư?c s? d?ng, và sau đó áp d?ng cho t?t c? ngư?i s? d?ng kí nh?p vào máy tính.
 • Thi?t đ?t chính sách nhóm thi?t l?p đư?ng d?n h? sơ chuy?n vùng cho t?t c? ngư?i dùng kí nh?p vào máy tính nàych? có th? đ?t m?t v? trí máy ch? t?p tin cho t?t c? ngư?i s? d?ng kí nh?p vào máy tính. N?u vi?c lưu tr? h? sơ đư?c phân chia b?i nhóm c?a ngư?i dùng, mà là ph? bi?n trong t? ch?c l?n, m?t không gian tên h? th?ng t?p phân b? (DFS) đ? đư?c s? d?ng đ? có m?t h? sơ h?p l? phù h?p đ?t tên cho chính sách này đ? ho?t đ?ng như c?n thi?t.S? d?ng m?t DFS không gian tên allowsthe nh?t quán đư?ng h?p l? d?n đ?n gi?i quy?t đ? máy ch? v?t l? khác nhau đ? h? tr? các phân vùng c?a h? sơ lưu tr? c?a Nhóm ngư?i dùng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tri?n khai các thông tin người dùng di đ?ng, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? làm th? nào đ? tri?n khai các thông tin người dùng di đ?ng
Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 8

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pPackage_1_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.804
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.804
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.804
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2887239_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,997
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_27c71dfb0a617735a4a07cb51d9f5255_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_573be8863d96b4b7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p695
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_f933b7b91cf6d3e7.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p46,212
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)05:11
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên phiên b?n c?a Windows 8
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
thu?c tính t?pGiá tr?
Tên t?pAmd64_dfd9a10cb01e8a0dbcc4998038c184e7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_32f049b5966da77f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p699
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_5552533cd554451d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p46,216
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)06:40
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_1_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,814
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_2_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,814
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_3_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1,814
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pPackage_for_kb2887239_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.009
Ngày (UTC)06 Tháng chín năm 2013
Th?i gian (UTC)15:53
N?n t?ngkhông áp d?ng
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2887239 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Giêng 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2887239 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2887239

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com