Atnaujinim? paketo 9 SQL Server 2008 R2 SP2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2887606 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?iame straipsnyje apra?oma atnaujinim? paketo 9 (komponavimo versijos numeris: 10.50.4295.0), Microsoft SQL Server 2008 R2 2 pakeitim? paket? (SP2). ?iame naujinime yra Hotfixes klausimai kad buvo nustatytos dalies SQL Server 2008 R2 SP2.

Kaip gauti ?? bendr? paket?

Spustel?kite "Kar?t?j? patais? atsisi?sti gali" ne i? ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje. Jei nepasirodo puslapis "Kar?tosios pataisos u?klausa", su "Microsoft" klient? aptarnavimo ir palaikymo gauti atnaujinim? paketas.

Kar?tosios pataisos, kurios yra ?trauktos ? ?? bendr? paket?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
VSTS numerisKB straipsnio numer?Apra?ymas
15254392812884FIX: Indekse smarkiai i?auga po perkuriant rodykl? internete ir su RCSI ?jungta SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
14254742823086FIX: "MDX funkcija nepavyko, nes koordina?i?"AttributeName"atributas yra rinkinys." prane?imas paleidus MDX u?klausos SQL serverio 2012 arba SQL Server 2008 R2
14493752861456FIX: Access violation platinimo tarpininkas SQL Server 2008 R2 sandorio replikacijos dubliuojant
13968702819662FIX: SQL serverio efektyvumo problem? NUMA aplinkoje
13729202864930FIX: Negali ra?yti tekst?, kuriame yra daugiau kaip 32 767 simboliai ataskaitos u?klausos dizainerio ? SQL Server 2008 R2 pasi?lymai
14211632875260FIX: U?trunka ilgiau nei tur?t? b?ti filtruotas statistika jums suk?rus klasterinis indeksas padalijo lentel?je SQL Server 2008 R2
14230792875949FIX: VSS atsargin?s operacijas yra s?kmingas, kai automatinio atk?rimo parinktis ?jungta ? SQL Server 2008 R2
14418492878377FIX: DecryptByKeyAutoAsymKey() funkcija gr??ina "Nulin?" reik?m? kai i??ifruojate duomenis, kurie yra u?koduota, asimetrin? çra¹ykite SQL Server 2008 R2
14368982878807FIX: System.NullReferenceException Sag?s SharePoint integruot? re?imu atidarius SSRS 2008 R2 ataskait? arba prenumerata
14517522878968FIX: Nonclustered indeksas gali atsirasti vykdant sud?ting? atnaujinti parei?kim? kartu su NOLOCK prieskoniu prie? lentel? SQL Server 2008 arba SQL Server 2008 R2
14553192885565FIX: Ataskait? generatoriumi 3.0 gali u?daryti netik?tai kai ie?kote atribut? kaip u?klausos dizainerio forma SQL Server 2008 R2
15162872889492Nepavyksta atidaryti SQL serverio analiz?s paslaug? ypatybi? dialogo lang? Windows 8.1
14329612889987FIX: "neleistinas stulpelio pavadinimas"<ColumnName>"" klaida paleidus kai MDX u?klausia kad j?s gal?t? anks?iau paleisti s?kmingai SQL Server 2008 R2</ColumnName>
14809392890095FIX: Pertraukos u?klausoje gali gr??ti dalinis rezultat? rinkinyje be klaid? SQL Server 2008 R2
14215192890818FIX: Gr??inama neteisinga reik?m? paleidus an UPDATE CUBE teiginys, kad naudoja USE_WEIGHTED_INCREMENT paskirstymo metodas apie 2008 R2
14721452891230FIX: Klaidos prane?imas, kai j?s pasirinkite ataskait?, ? RSItemPicker.aspx puslap? pritaik? atnaujinti 2791086 kompiuteryje, kuriame veikia SSRS 2008 R2
13422492893022Klaid? taisymas: "gali ne perdaryti ?urnalo ?ra?as" ir ?urnalo laivybos nustoja veikti po Automatinis permetimo SQL Server 2008 R2

Pastabos d?l ?? naujinim?

Montavimo ir diegimo

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
 • Mes rekomenduojame, kad j?s i?bandyti kar?t?j? patais? prie? diegdami j? gamybos aplinkoje.
 • ?is kaupiamasis paketas skirta spr?sti tik ?iame straipsnyje apra?ytas problemas. Taikyti j? tik sistemoms, kuriose kyla ?ios konkre?ios problemos. Atnaujinim? ?iame pakete gali b?ti papildomai i?bandomos. Tod?l, jei jums yra ne i? bet kurios i? ?i? problem?, rekomenduojame palaukti kit? SQL Server 2008 R2 pakeitim? paket? kuriame yra kar?t?sias pataisas ?iame pakete.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Kaupiamasis naujinimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Nes stato yra kumuliacin?s, kiekviena nauja atnaujinta versija yra visos kar?tosios pataisos ir visi buvo prid?tos prie ankstesn?s SQL Server 2008 R2 saugos atnaujinimai atnaujinti i?leidimo. Mes rekomenduojame, kad j?s nusprend?te taikyti Paskutinis atnaujinimas i?leidimo.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Kalb? palaikymas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • SQL serverio kar?t?sias pataisas dabar yra daugiakalb?. Tod?l ?is atnaujinim? paketas n?ra b?dingas tik viena kalba. Jis taikomas visos palaikomos kalbos.
 • "Hotfix Download gali" formoje rodomi su kalbomis, kurios naujinimo paket?. Jei j?s nematote savo kalba, kad yra, nes atnaujinim? paket? tai kalbai n?ra.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinti komponentai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Vienas atnaujinim? paketas apima vis? komponent? pakuo?i?. Ta?iau kaupiamojo naujinimo paket? atnaujina tik tas sud?tines dalis, kuriame yra ?diegta sistema.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Parama u? ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jeigu atsiranda papildom? problem? arba jei sprendimas, jums gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Palaikymo bus taikoma papildoma parama klausimus ir klausimus, kurie neatitinka ?io konkretaus atnaujinim? paketo. Vis? s?ra?? Microsoft klient? aptarnavimo ir palaikymo telefon? numeriai arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ? Microsoft palaikymo svetain?je.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti ?? naujinim?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Valdymo skyde spustel?kite prid?ti arba ?alinti programas.

  Pastaba Jei naudojate Windows 7 arba naujesn? versija, spustel?kite programos ir funkcijos valdymo skyde.
 2. Suraskite ?ra??, atitinkant? ?io atnaujinim? paketas.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?ra??, o tada spustel?kite Pa?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Atnaujinim? paketo informacija

B?tinosios s?lygos

Taikyti ?? atnaujinim? paket?, turi b?ti ?diegta SQL Server 2008 R2 SP2.

I? naujo paleiskite informacija

Jums gali tekti i? naujo paleisti kompiuter? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

Registro informacija

Nor?dami naudoti vien? i? kar?t?sias pataisas, esan?ias ? ?? paket?, j?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr?.

Atnaujinim? paketo failo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?is Kaupiamasis naujinimas paketas negali b?ti visus failus, kuriuos reikia tur?ti norint visi?kai atnaujinti produkto ? naujausi? statyti. ?iame pakete yra tik failus, kurie reikia tur?ti norint i?spr?sti klausimus, kurie yra i?vardyti ?iame straipsnyje.

?io paketo angli?kam fail? atributai (arba v?liau failo atributus), yra i?vardyti toliau pateiktoje lentel?je. Datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). Per?i?rint failo informacij?, jis konvertuojamas ? vietos laiku. Pamatyti skirtum? tarp Cut ir vietos laiko, naudokite skirtuk? laiko juost? ? valdymo skydo elemento data ir laikas .

x 86 pagrindo versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4295.0633671219-Oct-201314:23x86
Msmdsrv.RLL10.50.4295.084244019-Oct-201314:29x86
Msmdsrvi.RLL10.50.4295.083783219-Oct-201314:29x86
Sqlbrowser.exe2009.100.4295.027821619-Oct-201314:20x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4295.011744819-Oct-201314:27x86
Sqlwriter.exe2009.100.4295.010772019-Oct-201314:23x86
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlwvss.dll2009.100.4295.022343219-Oct-201314:27x86
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4295.022087219-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4295.086804019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.4295.011848019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpump.dll10.50.4295.0633927219-Oct-201314:23x86
Msmdredir.dll10.50.4295.0633671219-Oct-201314:23x86
Msmdspdm.dll10.50.4295.018811219-Oct-201314:29x86
Msmdsrv.exe10.50.4295.02546605619-Oct-201314:20x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlboot.dll2009.100.4295.011744819-Oct-201314:27x86
Xmsrv.dll10.50.4295.02077665619-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4295.032327219-Oct-201314:20x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4295.0593069619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4295.0190023219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4295.0199853619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4295.0101140019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4295.0593888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4295.0417351219-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4295.034376019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.4295.0384583219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.4295.01157908019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.4295.092128819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.4295.062228019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll10.50.4295.086394419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4295.0759367219-Oct-201314:29x86
Sqlmgmt.dll10.50.4295.0350996819-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4295.015943219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4295.025364819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706119219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Msgprox.dll2009.100.4295.021370419-Oct-201314:23x86
Replerrx.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Replisapi.dll2009.100.4295.028282419-Oct-201314:27x86
Replprov.dll2009.100.4295.058848819-Oct-201314:27x86
Replrec.dll2009.100.4295.080352819-Oct-201314:29x86
Replsub.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlmanager.dll2009.100.4295.053114419-Oct-201314:27x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4295.028180019-Oct-201314:27x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4295.079073619-Oct-201314:27x86
Xmlsub.dll2009.100.4295.017991219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4295.03655219-Oct-201314:23x86
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4295.014560819-Oct-201314:23x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Rsfxft.dll2009.100.4295.03143219-Oct-201314:27x86
Sqagtres.dll2009.100.4295.04935219-Oct-201314:27x86
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlaccess.dll2009.100.4295.042568019-Oct-201314:29x86
Sqlagent.exe2009.100.4295.038215219-Oct-201314:20x86
Sqlagentctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4295.05601619-Oct-201314:29x86
Sqlboot.dll2009.100.4295.011744819-Oct-201314:27x86
Sqlctr100.dll2009.100.4295.08365619-Oct-201314:27x86
Sqlos.dll2009.100.4295.02477619-Oct-201314:27x86
Sqlpowershellss.dll2009.100.4295.04218419-Oct-201314:27x86
Sqlrepss.dll2009.100.4295.03655219-Oct-201314:27x86
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4295.02477619-Oct-201314:27x86
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4295.0465172019-Oct-201314:27x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlservr.exe2009.100.4295.04314592819-Oct-201314:20x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqsrvres.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4295.09952819-Oct-201314:20x86
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Distrib.exe2009.100.4295.08570419-Oct-201314:20x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Logread.exe2009.100.4295.043540019-Oct-201314:20x86
Mergetxt.dll2009.100.4295.04013619-Oct-201314:23x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09389619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Rdistcom.dll2009.100.4295.066580019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Replagnt.dll2009.100.4295.02887219-Oct-201314:27x86
Repldp.dll2009.100.4295.020346419-Oct-201314:27x86
Replmerg.exe2009.100.4295.035296819-Oct-201314:20x86
Replsync.dll2009.100.4295.011079219-Oct-201314:27x86
Snapshot.exe10.50.4295.02375219-Oct-201314:30x86
Spresolv.dll2009.100.4295.019117619-Oct-201314:27x86
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlcmd.exe2009.100.4295.016455219-Oct-201314:20x86
Sqllogship.exe10.50.4295.011437619-Oct-201314:30x86
Sqlmergx.dll2009.100.4295.020448819-Oct-201314:27x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlwep100.dll2009.100.4295.09952819-Oct-201314:27x86
Ssradd.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssravg.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssrdown.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Ssrmax.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrmin.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrpub.dll2009.100.4295.03757619-Oct-201314:27x86
Ssrup.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Tablediff.exe10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txdatacollector.dll2009.100.4295.025159219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4295.047175219-Oct-201314:23x86
Fdhost.exe2009.100.4295.07648819-Oct-201314:20x86
Fdlauncher.exe2009.100.4295.03860019-Oct-201314:20x86
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlft105ph.dll2009.100.4295.04781619-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvr.exe10.50.4295.022496819-Oct-201314:30x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4295.057722419-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4295.08160819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4295.0384583219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4295.01157908019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435783219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437832019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0454215219-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0440698419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435373619-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437421619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0451757619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435784019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4295.062228019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4295.086394419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4295.06112819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0131040819-Oct-201314:30x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:25x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:31x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0674580019-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139643219-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0148654419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142100019-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142919219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140462419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0147015219-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:31x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139642419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4295.0149472819-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4295.014151219-Oct-201314:29x86
Reportingservicesservice.exe2009.100.4295.0119316019-Oct-201314:20x86
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4295.06522419-Oct-201314:29x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4295.0163399219-Oct-201314:29x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4295.0200672819-Oct-201314:29x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Rsctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlrsos.dll2009.100.4295.02477619-Oct-201314:27x86
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4295.0107693619-Oct-201314:30x86
BCP.exe2009.100.4295.09952819-Oct-201314:20x86
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Connectiondlg.dll10.50.4295.077383219-Oct-201314:29x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4295.067143219-Oct-201314:20x86
Datadesigners.dll2009.100.4295.0427232819-Oct-201314:23x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4295.032327219-Oct-201314:20x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
Dtexecui.exe10.50.4295.08570419-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4295.0417351219-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4295.034376019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09389619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4295.046253619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4295.0330106419-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4295.0108103219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4295.053216819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4295.0920340819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4295.014304819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4295.039700019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706119219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4295.0106464819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4295.013076019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Objectexplorer.dll10.50.4295.0338708019-Oct-201314:29x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Pfclnt.dll2009.100.4295.0110919219-Oct-201314:29x86
Pfutil.dll2009.100.4295.055213619-Oct-201314:29x86
Radlangsvc.dll10.50.4295.015533619-Oct-201314:29x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Replicationmonitor.dll10.50.4295.0292013619-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlcmd.exe2009.100.4295.016455219-Oct-201314:20x86
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Sqleditors.dll10.50.4295.0125306419-Oct-201314:29x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4295.0759367219-Oct-201314:29x86
Sqlmgmt.dll10.50.4295.0350996819-Oct-201314:29x86
Sqlresolver.dll10.50.4295.04884019-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4295.016762419-Oct-201314:29x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdatacollector.dll2009.100.4295.025159219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4295.094791219-Oct-201314:23x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mergetxt.dll2009.100.4295.04013619-Oct-201314:23x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4295.051578419-Oct-201314:30x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4295.0593069619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4295.0190023219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4295.0199853619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4295.0101140019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4295.0593888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4295.0136365619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Spresolv.dll2009.100.4295.019117619-Oct-201314:27x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Ssradd.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssravg.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssrdown.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Ssrmax.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrmin.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrpub.dll2009.100.4295.03757619-Oct-201314:27x86
Ssrup.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

x 64 versijoms

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4295.0633671219-Oct-201314:23x86
Msmdsrv.RLL10.50.4295.084244019-Oct-201314:29x86
Msmdsrvi.RLL10.50.4295.083783219-Oct-201314:29x86
Sqlbrowser.exe2009.100.4295.027821619-Oct-201314:20x86
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4295.02375219-Oct-201314:23x86
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932819-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08571219-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x64
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.047482419-Oct-201314:23x64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4295.012461619-Oct-201314:24x64
Sqlwriter.exe2009.100.4295.015688019-Oct-201314:28x64
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlwvss.dll2009.100.4295.044154419-Oct-201314:23x64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4295.02528819-Oct-201314:23x64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4295.086804019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4295.086804019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.data.datafeedclient.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:28x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.05426093619-Oct-201314:22x64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpump.dll10.50.4295.0773652019-Oct-201314:22x64
Msmdredir.dll10.50.4295.0633671219-Oct-201314:23x86
Msmdspdm.dll10.50.4295.018810419-Oct-201314:27x86
Msmdsrv.exe10.50.4295.05327687219-Oct-201314:28x64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01263175219-Oct-201314:27x64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0851476019-Oct-201314:22x64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.032583219-Oct-201314:22x64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlboot.dll2009.100.4295.012461619-Oct-201314:24x64
Xmsrv.dll10.50.4295.02145760819-Oct-201314:23x64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4295.032327219-Oct-201314:20x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4295.0593069619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4295.0190023219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4295.0199853619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4295.0101140019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4295.0593888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4295.0417351219-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4295.034376019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll10.50.4295.0384583219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll10.50.4295.01157908019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.dll10.50.4295.092128819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll10.50.4295.062228019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll10.50.4295.086394419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.05426093619-Oct-201314:22x64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01263175219-Oct-201314:27x64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0851476019-Oct-201314:22x64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.032583219-Oct-201314:22x64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Sql_bids_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4295.0759367219-Oct-201314:29x86
Sqlmgmt.dll10.50.4295.0350996819-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.047482419-Oct-201314:23x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.014202419-Oct-201314:23x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4295.015943219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4295.025364019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4295.025364819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046254419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706120019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115067219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08571219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Msgprox.dll2009.100.4295.025876019-Oct-201314:22x64
Msgprox.dll2009.100.4295.021370419-Oct-201314:23x86
Replerrx.dll2009.100.4295.014714419-Oct-201314:24x64
Replerrx.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Replisapi.dll2009.100.4295.038932019-Oct-201314:24x64
Replisapi.dll2009.100.4295.028282419-Oct-201314:27x86
Replprov.dll2009.100.4295.074106419-Oct-201314:24x64
Replprov.dll2009.100.4295.058848819-Oct-201314:27x86
Replrec.dll2009.100.4295.099143219-Oct-201314:27x64
Replrec.dll2009.100.4295.080352819-Oct-201314:29x86
Replsub.dll2009.100.4295.050708019-Oct-201314:24x64
Replsub.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlmanager.dll2009.100.4295.090695219-Oct-201314:24x64
Sqlmanager.dll2009.100.4295.053114419-Oct-201314:27x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4295.037037619-Oct-201314:24x64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4295.028180019-Oct-201314:27x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4295.0105287219-Oct-201314:23x64
Svrenumapi100.dll2009.100.4295.079073619-Oct-201314:27x86
Xmlsub.dll2009.100.4295.027872819-Oct-201314:23x64
Xmlsub.dll2009.100.4295.017991219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4295.04167219-Oct-201314:28x64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4295.027258419-Oct-201314:28x64
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Rsfxft.dll2009.100.4295.03552819-Oct-201314:24x64
Sqagtres.dll2009.100.4295.05600819-Oct-201314:24x64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlaccess.dll2009.100.4295.041338419-Oct-201314:27x86
Sqlagent.exe2009.100.4295.044359219-Oct-201314:28x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4295.08775219-Oct-201314:24x64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4295.06778419-Oct-201314:27x64
Sqlboot.dll2009.100.4295.012461619-Oct-201314:24x64
Sqlctr100.dll2009.100.4295.08928819-Oct-201314:24x64
Sqlctr100.dll2009.100.4295.08365619-Oct-201314:27x86
Sqlos.dll2009.100.4295.02580019-Oct-201314:23x64
Sqlpowershellss.dll2009.100.4295.04884819-Oct-201314:23x64
Sqlrepss.dll2009.100.4295.04372019-Oct-201314:23x64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4295.02580019-Oct-201314:23x64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4295.0465120819-Oct-201314:23x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.047482419-Oct-201314:23x64
Sqlservr.exe2009.100.4295.06225530419-Oct-201314:28x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.014202419-Oct-201314:23x64
Sqsrvres.dll2009.100.4295.011591219-Oct-201314:23x64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4295.010669619-Oct-201314:28x64
Commanddest.dll2009.100.4295.025723219-Oct-201314:28x64
Distrib.exe2009.100.4295.09799219-Oct-201314:28x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.011437619-Oct-201314:29x64
Dtexec.exe2009.100.4295.07546419-Oct-201314:28x64
DTS.dll2009.100.4295.0224788019-Oct-201314:28x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.048353619-Oct-201314:28x64
Dtsconn.dll2009.100.4295.047329619-Oct-201314:28x64
Dtshost.exe2009.100.4295.09082419-Oct-201314:28x64
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.052551219-Oct-201314:28x64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0109127219-Oct-201314:28x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.05242419-Oct-201314:28x64
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201213:41x64
Dtutil.exe2009.100.4295.014151219-Oct-201314:28x64
Exceldest.dll2009.100.4295.027104819-Oct-201314:28x64
Excelsrc.dll2009.100.4295.029051219-Oct-201314:28x64
Execpackagetask.dll2009.100.4295.08621619-Oct-201314:28x64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.042464819-Oct-201314:28x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.043386419-Oct-201314:28x64
Logread.exe2009.100.4295.052295219-Oct-201314:28x64
Mergetxt.dll2009.100.4295.04475219-Oct-201314:28x64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07752019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09390419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0195399219-Oct-201314:28x64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.08519219-Oct-201314:22x64
Oledbdest.dll2009.100.4295.027105619-Oct-201314:24x64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.029614419-Oct-201314:24x64
Rawdest.dll2009.100.4295.020296019-Oct-201314:24x64
Rawsource.dll2009.100.4295.019220819-Oct-201314:24x64
Rdistcom.dll2009.100.4295.080763219-Oct-201314:24x64
Recordsetdest.dll2009.100.4295.017632819-Oct-201314:24x64
Replagnt.dll2009.100.4295.02887219-Oct-201314:24x64
Replagnt.dll2009.100.4295.02887219-Oct-201314:27x86
Repldp.dll2009.100.4295.024237619-Oct-201314:24x64
Repldp.dll2009.100.4295.020346419-Oct-201314:27x86
Replmerg.exe2009.100.4295.042106419-Oct-201314:28x64
Replsync.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:24x64
Snapshot.exe10.50.4295.02376019-Oct-201314:29x86
Snapshot.exe10.50.4295.02375219-Oct-201314:30x86
Spresolv.dll2009.100.4295.022804019-Oct-201314:24x64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlcmd.exe2009.100.4295.035604019-Oct-201314:28x64
Sqllogship.exe10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Sqlmergx.dll2009.100.4295.024136019-Oct-201314:23x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.014202419-Oct-201314:23x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlwep100.dll2009.100.4295.011745619-Oct-201314:23x64
Ssradd.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:23x64
Ssravg.dll2009.100.4295.05754419-Oct-201314:23x64
Ssrdown.dll2009.100.4295.04116019-Oct-201314:23x64
Ssrmax.dll2009.100.4295.05550419-Oct-201314:23x64
Ssrmin.dll2009.100.4295.05550419-Oct-201314:23x64
Ssrpub.dll2009.100.4295.04167219-Oct-201314:23x64
Ssrup.dll2009.100.4295.04065619-Oct-201314:23x64
Tablediff.exe10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Txagg.dll2009.100.4295.037652019-Oct-201314:23x64
Txdatacollector.dll2009.100.4295.037088819-Oct-201314:23x64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.031508019-Oct-201314:23x64
Txderived.dll2009.100.4295.062893619-Oct-201314:23x64
Txlookup.dll2009.100.4295.054548019-Oct-201314:23x64
Txmerge.dll2009.100.4295.024237619-Oct-201314:23x64
Txmergejoin.dll2009.100.4295.028282419-Oct-201314:23x64
Txmulticast.dll2009.100.4295.09492019-Oct-201314:23x64
Txrowcount.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:23x64
Txsort.dll2009.100.4295.025620019-Oct-201314:23x64
Txsplit.dll2009.100.4295.062176819-Oct-201314:23x64
Txunionall.dll2009.100.4295.017888819-Oct-201314:23x64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4295.070011219-Oct-201314:28x64
Fdhost.exe2009.100.4295.011335219-Oct-201314:28x64
Fdlauncher.exe2009.100.4295.04218419-Oct-201314:28x64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlft105ph.dll2009.100.4295.05293619-Oct-201314:24x64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4295.025723219-Oct-201314:28x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.011437619-Oct-201314:29x64
Dtexec.exe2009.100.4295.07546419-Oct-201314:28x64
DTS.dll2009.100.4295.0224788019-Oct-201314:28x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.048353619-Oct-201314:28x64
Dtsconn.dll2009.100.4295.047329619-Oct-201314:28x64
Dtshost.exe2009.100.4295.09082419-Oct-201314:28x64
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.052551219-Oct-201314:28x64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0109127219-Oct-201314:28x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.05242419-Oct-201314:28x64
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201213:41x64
Dtutil.exe2009.100.4295.014151219-Oct-201314:28x64
Exceldest.dll2009.100.4295.027104819-Oct-201314:28x64
Excelsrc.dll2009.100.4295.029051219-Oct-201314:28x64
Execpackagetask.dll2009.100.4295.08621619-Oct-201314:28x64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.042464819-Oct-201314:28x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.043386419-Oct-201314:28x64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07752019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Msdtssrvr.exe10.50.4295.022088019-Oct-201314:29x64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.08519219-Oct-201314:22x64
Msmdpp.dll10.50.4295.0762695219-Oct-201314:22x64
Oledbdest.dll2009.100.4295.027105619-Oct-201314:24x64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.029614419-Oct-201314:24x64
Rawdest.dll2009.100.4295.020296019-Oct-201314:24x64
Rawsource.dll2009.100.4295.019220819-Oct-201314:24x64
Recordsetdest.dll2009.100.4295.017632819-Oct-201314:24x64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqldest.dll2009.100.4295.027463219-Oct-201314:24x64
Txagg.dll2009.100.4295.037652019-Oct-201314:23x64
Txbestmatch.dll2009.100.4295.084448819-Oct-201314:23x64
Txcache.dll2009.100.4295.017172019-Oct-201314:23x64
Txcharmap.dll2009.100.4295.029818419-Oct-201314:23x64
Txcopymap.dll2009.100.4295.017632819-Oct-201314:23x64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.031508019-Oct-201314:23x64
Txderived.dll2009.100.4295.062893619-Oct-201314:23x64
Txfileextractor.dll2009.100.4295.019988019-Oct-201314:23x64
Txfileinserter.dll2009.100.4295.019783219-Oct-201314:23x64
Txgroupdups.dll2009.100.4295.048711219-Oct-201314:23x64
Txlineage.dll2009.100.4295.010618419-Oct-201314:23x64
Txlookup.dll2009.100.4295.054548019-Oct-201314:23x64
Txmerge.dll2009.100.4295.024237619-Oct-201314:23x64
Txmergejoin.dll2009.100.4295.028282419-Oct-201314:23x64
Txmulticast.dll2009.100.4295.09492019-Oct-201314:23x64
Txpivot.dll2009.100.4295.021114419-Oct-201314:23x64
Txrowcount.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:23x64
Txsampling.dll2009.100.4295.015482419-Oct-201314:23x64
Txscd.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:23x64
Txsort.dll2009.100.4295.025620019-Oct-201314:23x64
Txsplit.dll2009.100.4295.062176819-Oct-201314:23x64
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0873594419-Oct-201314:23x64
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0419552819-Oct-201314:23x64
Txunionall.dll2009.100.4295.017888819-Oct-201314:23x64
Txunpivot.dll2009.100.4295.020448819-Oct-201314:23x64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4295.057722419-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4295.08160819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4295.0283412019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4295.0384583219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4295.04474419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4295.013895219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4295.01157908019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435783219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437832019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0454215219-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0440698419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435373619-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437421619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0451757619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435784019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4295.027002419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4295.0182240819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4295.033146419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4295.028231219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4295.0519341619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4295.0126945619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4295.062228019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4295.011438419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4295.02733619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4295.086394419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4295.06113619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4295.019630419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.05426093619-Oct-201314:22x64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01263175219-Oct-201314:27x64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0851476019-Oct-201314:22x64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.032583219-Oct-201314:22x64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0131040819-Oct-201314:30x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:25x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:31x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0674580019-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139643219-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0148654419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142100019-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142919219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140462419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0147015219-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:31x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139642419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4295.0149472819-Oct-201314:27x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.017376819-Oct-201314:27x64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4295.017479219-Oct-201314:27x64
Reportingservicesservice.exe2009.100.4295.0219463219-Oct-201314:28x64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4295.06522419-Oct-201314:27x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4295.0163399219-Oct-201314:27x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4295.0200672819-Oct-201314:27x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Rsctr100.dll2009.100.4295.08775219-Oct-201314:24x64
Rsctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlrsos.dll2009.100.4295.02528819-Oct-201314:23x64
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.047482419-Oct-201314:23x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4295.0107693619-Oct-201314:30x86
BCP.exe2009.100.4295.010669619-Oct-201314:28x64
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Connectiondlg.dll10.50.4295.077383219-Oct-201314:29x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4295.067143219-Oct-201314:20x86
Datadesigners.dll2009.100.4295.0427232819-Oct-201314:23x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4295.032327219-Oct-201314:20x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
Dtexecui.exe10.50.4295.08570419-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4295.0417351219-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4295.034376019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09389619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4295.046253619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4295.0330106419-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4295.0108103219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4295.053216819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4295.0920340819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4295.014304819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4295.039700019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706119219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4295.0106464819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4295.013076819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4295.013076019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Objectexplorer.dll10.50.4295.0338708019-Oct-201314:29x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Pfclnt.dll2009.100.4295.0110919219-Oct-201314:29x86
Pfutil.dll2009.100.4295.055213619-Oct-201314:29x86
Radlangsvc.dll10.50.4295.015533619-Oct-201314:29x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Replicationmonitor.dll10.50.4295.0292013619-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlcmd.exe2009.100.4295.035604019-Oct-201314:28x64
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Sqleditors.dll10.50.4295.0125306419-Oct-201314:29x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4295.0759367219-Oct-201314:29x86
Sqlmgmt.dll10.50.4295.0350996819-Oct-201314:29x86
Sqlresolver.dll10.50.4295.04884019-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.047482419-Oct-201314:23x64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.014202419-Oct-201314:23x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4295.016762419-Oct-201314:29x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdatacollector.dll2009.100.4295.025159219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4295.094791219-Oct-201314:23x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.011437619-Oct-201314:29x64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
Dtexec.exe2009.100.4295.07546419-Oct-201314:28x64
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
DTS.dll2009.100.4295.0224788019-Oct-201314:28x64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.048353619-Oct-201314:28x64
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.047329619-Oct-201314:28x64
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtshost.exe2009.100.4295.09082419-Oct-201314:28x64
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.052551219-Oct-201314:28x64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0109127219-Oct-201314:28x64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.05242419-Oct-201314:28x64
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtswizard.exe2009.100.4015.080992827-Jun-201213:41x64
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Dtutil.exe2009.100.4295.014151219-Oct-201314:28x64
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Exceldest.dll2009.100.4295.027104819-Oct-201314:28x64
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.029051219-Oct-201314:28x64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.042464819-Oct-201314:28x64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.043386419-Oct-201314:28x64
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mergetxt.dll2009.100.4295.04013619-Oct-201314:23x86
Mergetxt.dll2009.100.4295.04475219-Oct-201314:28x64
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4295.051578419-Oct-201314:30x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4295.0593069619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4295.0190023219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4295.0199853619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4295.0101140019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4295.0593888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07752019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4295.0136365619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.08519219-Oct-201314:22x64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.05426093619-Oct-201314:22x64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01263175219-Oct-201314:27x64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.0851476019-Oct-201314:22x64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.032583219-Oct-201314:22x64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.027105619-Oct-201314:24x64
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.029614419-Oct-201314:24x64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Spresolv.dll2009.100.4295.022804019-Oct-201314:24x64
Spresolv.dll2009.100.4295.019117619-Oct-201314:27x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4295.02426419-Oct-201314:28x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.014202419-Oct-201314:23x64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Ssradd.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:23x64
Ssradd.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssravg.dll2009.100.4295.05754419-Oct-201314:23x64
Ssravg.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssrdown.dll2009.100.4295.04116019-Oct-201314:23x64
Ssrdown.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Ssrmax.dll2009.100.4295.05550419-Oct-201314:23x64
Ssrmax.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrmin.dll2009.100.4295.05550419-Oct-201314:23x64
Ssrmin.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrpub.dll2009.100.4295.04167219-Oct-201314:23x64
Ssrpub.dll2009.100.4295.03757619-Oct-201314:27x86
Ssrup.dll2009.100.4295.04065619-Oct-201314:23x64
Ssrup.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.031508019-Oct-201314:23x64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

IA-64?based versijos

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
SQL Server 2008 R2 nar¹yklìs paslaugos serverio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Msmdredir.dll10.50.4295.0877588019-Oct-201314:21IA64
Msmdsrv.RLL10.50.4295.084244019-Oct-201314:28IA64
Msmdsrvi.RLL10.50.4295.083784019-Oct-201314:28IA64
Sqlbrowser.exe2009.100.4295.053472819-Oct-201314:27IA64
Sqlbrowser_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
SQL Server 2008 R2 verslo ?valgybos pl?tros studija

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932819-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.09799219-Oct-201314:28IA64
Sqlsqm_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
SQL Server 2008 R2 bendroji kalbos vykdykl?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.067808819-Oct-201314:23IA64
Sqlsysclrtypes_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
SQL Server 2008 R2 ra?ytojas

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Sqlboot.dll2009.100.4295.019936819-Oct-201314:23IA64
Sqlwriter.exe2009.100.4295.029050419-Oct-201314:23IA64
Sqlwriter_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlwvss.dll2009.100.4295.068320819-Oct-201314:22IA64
Sqlwvss_xp.dll2009.100.4295.02989619-Oct-201314:22IA64
SQL Server 2008 R2 analiz?s paslaug?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4295.086804819-Oct-201314:28x86
Microsoft.AnalysisServices.SharePoint.Integration.dll10.50.4295.086804019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.06969466419-Oct-201314:23IA64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpump.dll10.50.4295.0932372019-Oct-201314:21IA64
Msmdredir.dll10.50.4295.0877588019-Oct-201314:21IA64
Msmdspdm.dll10.50.4295.018811219-Oct-201314:27x86
Msmdsrv.exe10.50.4295.07144621619-Oct-201314:27IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01585530419-Oct-201314:27IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.01054944819-Oct-201314:21IA64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.047431219-Oct-201314:21IA64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Sql_as_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlboot.dll2009.100.4295.019936819-Oct-201314:23IA64
Xmsrv.dll10.50.4295.04771962419-Oct-201314:22IA64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos pagrindine

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:28x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.deploymentengine.dll10.50.4295.015943219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4295.025364019-Oct-201314:28x86
Microsoft.AnalysisServices.XMLA.dll10.50.4295.025364819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706119219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066419-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Msgprox.dll2009.100.4295.054957619-Oct-201314:23IA64
Msgprox.dll2009.100.4295.021370419-Oct-201314:23x86
Replerrx.dll2009.100.4295.031201619-Oct-201314:23IA64
Replerrx.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Replisapi.dll2009.100.4295.077639219-Oct-201314:23IA64
Replisapi.dll2009.100.4295.028282419-Oct-201314:27x86
Replprov.dll2009.100.4295.0166061619-Oct-201314:23IA64
Replprov.dll2009.100.4295.058848819-Oct-201314:27x86
Replrec.dll2009.100.4295.0214752819-Oct-201314:27IA64
Replrec.dll2009.100.4295.080352819-Oct-201314:29x86
Replsub.dll2009.100.4295.0113275219-Oct-201314:23IA64
Replsub.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Sql_common_core_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlmanager.dll2009.100.4295.0154439219-Oct-201314:23IA64
Sqlmanager.dll2009.100.4295.053114419-Oct-201314:27x86
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4295.072263219-Oct-201314:23IA64
Sqlmgmprovider.dll2009.100.4295.028180019-Oct-201314:27x86
Svrenumapi100.dll2009.100.4295.0273837619-Oct-201314:22IA64
Svrenumapi100.dll2009.100.4295.079073619-Oct-201314:27x86
Xmlsub.dll2009.100.4295.052244019-Oct-201314:22IA64
Xmlsub.dll2009.100.4295.017991219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaug? Core egzempliori?

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Atxcore.dll2009.100.4295.07341619-Oct-201314:23IA64
Datacollectorcontroller.dll2009.100.4295.048711219-Oct-201314:23IA64
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Rsfxft.dll2009.100.4295.06624819-Oct-201314:23IA64
Sqagtres.dll2009.100.4295.09594419-Oct-201314:23IA64
Sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlaccess.dll2009.100.4295.040263219-Oct-201314:27x86
Sqlagent.exe2009.100.4295.0123156019-Oct-201314:27IA64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4295.011796019-Oct-201314:23IA64
Sqlagentctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sqlagentmail.dll2009.100.4295.08007219-Oct-201314:27IA64
Sqlboot.dll2009.100.4295.019936819-Oct-201314:23IA64
Sqlctr100.dll2009.100.4295.014663219-Oct-201314:23IA64
Sqlctr100.dll2009.100.4295.08365619-Oct-201314:27x86
Sqlos.dll2009.100.4295.03245619-Oct-201314:23IA64
Sqlpowershellss.dll2009.100.4295.08365619-Oct-201314:23IA64
Sqlrepss.dll2009.100.4295.07392819-Oct-201314:23IA64
Sqlscriptdowngrade.dll2009.100.4295.03092019-Oct-201314:23IA64
Sqlscriptupgrade.dll2009.100.4295.0465735219-Oct-201314:23IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.067808819-Oct-201314:23IA64
Sqlservr.exe2009.100.4295.012236768819-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.038829619-Oct-201314:23IA64
Sqsrvres.dll2009.100.4295.019885619-Oct-201314:22IA64
SQL Server 2008 R2 duomen? baz?s paslaugos Core bendrai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
BCP.exe2009.100.4295.017940019-Oct-201314:27IA64
Commanddest.dll2009.100.4295.056954419-Oct-201314:23IA64
Distrib.exe2009.100.4295.021933619-Oct-201314:27IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.013178419-Oct-201314:28IA64
Dtexec.exe2009.100.4295.016711219-Oct-201314:27IA64
DTS.dll2009.100.4295.0433275219-Oct-201314:23IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.096737619-Oct-201314:23IA64
Dtsconn.dll2009.100.4295.084090419-Oct-201314:23IA64
Dtshost.exe2009.100.4295.019988019-Oct-201314:27IA64
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.055264819-Oct-201314:23IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0204411219-Oct-201314:23IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.09389619-Oct-201314:23IA64
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201206:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4295.030484019-Oct-201314:27IA64
Exceldest.dll2009.100.4295.059821619-Oct-201314:23IA64
Excelsrc.dll2009.100.4295.065402419-Oct-201314:23IA64
Execpackagetask.dll2009.100.4295.015892019-Oct-201314:23IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.096429619-Oct-201314:23IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.098733619-Oct-201314:23IA64
Logread.exe2009.100.4295.0114042419-Oct-201314:27IA64
Mergetxt.dll2009.100.4295.08314419-Oct-201314:23IA64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.ConnectionInfo.dll10.50.4295.016352818-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016353619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09389619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.SDK.sfc.dll10.50.4295.046253618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0267540019-Oct-201314:27IA64
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.rmo.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.smo.dll10.50.4295.0305940018-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.smoextended.dll10.50.4295.019629619-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlenum.dll10.50.4295.0115066418-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010619219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.018504019-Oct-201314:23IA64
Oledbdest.dll2009.100.4295.060077619-Oct-201314:23IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.066580019-Oct-201314:23IA64
Rawdest.dll2009.100.4295.044820819-Oct-201314:23IA64
Rawsource.dll2009.100.4295.042619219-Oct-201314:23IA64
Rdistcom.dll2009.100.4295.0185722419-Oct-201314:23IA64
Recordsetdest.dll2009.100.4295.039700019-Oct-201314:23IA64
Replagnt.dll2009.100.4295.03911219-Oct-201314:23IA64
Replagnt.dll2009.100.4295.02887219-Oct-201314:27x86
Repldp.dll2009.100.4295.053985619-Oct-201314:23IA64
Repldp.dll2009.100.4295.020346419-Oct-201314:27x86
Replmerg.exe2009.100.4295.098528819-Oct-201314:27IA64
Replsync.dll2009.100.4295.028896819-Oct-201314:23IA64
Snapshot.exe10.50.4295.02375219-Oct-201314:28x86
Snapshot.exe10.50.4295.02375219-Oct-201314:30x86
Spresolv.dll2009.100.4295.052141619-Oct-201314:23IA64
Sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlcmd.exe2009.100.4295.055623219-Oct-201314:27IA64
Sqllogship.exe10.50.4295.011437619-Oct-201314:28x86
Sqlmergx.dll2009.100.4295.044615219-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.038829619-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlwep100.dll2009.100.4295.021114419-Oct-201314:23IA64
Ssradd.dll2009.100.4295.010567219-Oct-201314:22IA64
Ssravg.dll2009.100.4295.010567219-Oct-201314:22IA64
Ssrdown.dll2009.100.4295.07188019-Oct-201314:22IA64
Ssrmax.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:22IA64
Ssrmin.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:22IA64
Ssrpub.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:22IA64
Ssrup.dll2009.100.4295.07239219-Oct-201314:22IA64
Tablediff.exe10.50.4295.09800019-Oct-201314:28x86
Txagg.dll2009.100.4295.089210419-Oct-201314:22IA64
Txdatacollector.dll2009.100.4295.079892019-Oct-201314:22IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.068628019-Oct-201314:22IA64
Txderived.dll2009.100.4295.0128685619-Oct-201314:22IA64
Txlookup.dll2009.100.4295.0119776819-Oct-201314:22IA64
Txmerge.dll2009.100.4295.052346419-Oct-201314:22IA64
Txmergejoin.dll2009.100.4295.063200819-Oct-201314:22IA64
Txmulticast.dll2009.100.4295.020346419-Oct-201314:22IA64
Txrowcount.dll2009.100.4295.020756819-Oct-201314:22IA64
Txsort.dll2009.100.4295.057210419-Oct-201314:22IA64
Txsplit.dll2009.100.4295.0126791219-Oct-201314:22IA64
Txunionall.dll2009.100.4295.038471219-Oct-201314:22IA64
SQL Server 2008 R2 viso teksto variklis

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
FD.dll2009.100.4295.0115168819-Oct-201314:23IA64
Fdhost.exe2009.100.4295.020090419-Oct-201314:27IA64
Fdlauncher.exe2009.100.4295.07290419-Oct-201314:27IA64
Sql_fulltext_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlft105ph.dll2009.100.4295.09953619-Oct-201314:23IA64
SQL Server 2008 R2 integravimo paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Commanddest.dll2009.100.4295.056954419-Oct-201314:23IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.013178419-Oct-201314:28IA64
Dtexec.exe2009.100.4295.016711219-Oct-201314:27IA64
DTS.dll2009.100.4295.0433275219-Oct-201314:23IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.096737619-Oct-201314:23IA64
Dtsconn.dll2009.100.4295.084090419-Oct-201314:23IA64
Dtshost.exe2009.100.4295.019988019-Oct-201314:27IA64
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.055264819-Oct-201314:23IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0204411219-Oct-201314:23IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.09389619-Oct-201314:23IA64
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201206:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4295.030484019-Oct-201314:27IA64
Exceldest.dll2009.100.4295.059821619-Oct-201314:23IA64
Excelsrc.dll2009.100.4295.065402419-Oct-201314:23IA64
Execpackagetask.dll2009.100.4295.015892019-Oct-201314:23IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.096429619-Oct-201314:23IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.098733619-Oct-201314:23IA64
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016353619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010619219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Msdtssrvr.exe10.50.4295.022088019-Oct-201314:28IA64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.018504019-Oct-201314:23IA64
Msmdpp.dll10.50.4295.0921005619-Oct-201314:23IA64
Oledbdest.dll2009.100.4295.060077619-Oct-201314:23IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.066580019-Oct-201314:23IA64
Rawdest.dll2009.100.4295.044820819-Oct-201314:23IA64
Rawsource.dll2009.100.4295.042619219-Oct-201314:23IA64
Recordsetdest.dll2009.100.4295.039700019-Oct-201314:23IA64
Sql_is_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqldest.dll2009.100.4295.061511219-Oct-201314:23IA64
Txagg.dll2009.100.4295.089210419-Oct-201314:22IA64
Txbestmatch.dll2009.100.4295.0170976819-Oct-201314:22IA64
Txcache.dll2009.100.4295.037805619-Oct-201314:22IA64
Txcharmap.dll2009.100.4295.066631219-Oct-201314:22IA64
Txcopymap.dll2009.100.4295.038420019-Oct-201314:22IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.068628019-Oct-201314:22IA64
Txderived.dll2009.100.4295.0128685619-Oct-201314:22IA64
Txfileextractor.dll2009.100.4295.044410419-Oct-201314:22IA64
Txfileinserter.dll2009.100.4295.044205619-Oct-201314:22IA64
Txgroupdups.dll2009.100.4295.095405619-Oct-201314:22IA64
Txlineage.dll2009.100.4295.022804019-Oct-201314:22IA64
Txlookup.dll2009.100.4295.0119776819-Oct-201314:22IA64
Txmerge.dll2009.100.4295.052346419-Oct-201314:22IA64
Txmergejoin.dll2009.100.4295.063200819-Oct-201314:22IA64
Txmulticast.dll2009.100.4295.020346419-Oct-201314:22IA64
Txpivot.dll2009.100.4295.046868819-Oct-201314:22IA64
Txrowcount.dll2009.100.4295.020756819-Oct-201314:22IA64
Txsampling.dll2009.100.4295.032685619-Oct-201314:22IA64
Txscd.dll2009.100.4295.045435219-Oct-201314:22IA64
Txsort.dll2009.100.4295.057210419-Oct-201314:22IA64
Txsplit.dll2009.100.4295.0126791219-Oct-201314:22IA64
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0912250419-Oct-201314:22IA64
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0454318419-Oct-201314:22IA64
Txunionall.dll2009.100.4295.038471219-Oct-201314:22IA64
Txunpivot.dll2009.100.4295.045793619-Oct-201314:22IA64
SQL Server 2008 R2 ataskait? paslaugos

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Mdxquerygenerator.dll.deploy10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:28x86
Microsoft.AnalysisServices.adomdclient.dll.deploy10.50.4295.057313619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll.deploy10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll.deploy10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Modeling.dll10.50.4295.057723219-Oct-201314:28x86
Microsoft.datawarehouse.dll.deploy10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Authorization.dll10.50.4295.08160819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0283412019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.chartwebcontrol.dll10.50.4295.0283412019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.chartwincontrol.dll.deploy10.50.4295.0384583219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll.deploy10.50.4295.04474419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.essbase.dll10.50.4295.04474419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.4295.057312819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.4295.057312819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll.deploy10.50.4295.013895219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.datarendering.dll10.50.4295.013895219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.dll.deploy10.50.4295.01157908019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435783219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437832019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0454215219-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0439060019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0440698419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437012019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435373619-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437421619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0437831219-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0451757619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0435784019-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0436602419-Oct-201314:26x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0432916019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Designer.Controls.Resources.dll.deploy10.50.4295.0438240819-Oct-201314:27x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll.deploy10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll.deploy10.50.4295.027002419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.excelrendering.dll10.50.4295.027002419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll.deploy10.50.4295.0182240819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.gaugewebcontrol.dll10.50.4295.0182241619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.4295.033146419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.hpbprocessing.dll10.50.4295.033146419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll.deploy10.50.4295.028231219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.htmlrendering.dll10.50.4295.028231219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll.deploy10.50.4295.016352819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.imagerendering.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll.deploy10.50.4295.0519341619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingcore.dll10.50.4295.0519341619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.012256819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.processingobjectmodel.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll.deploy10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.0126944819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rdlobjectmodel.dll10.50.4295.0126945619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.reportpreview.dll.deploy10.50.4295.062228019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.RichText.dll10.50.4295.011437619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll.deploy10.50.4295.011437619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplobjectmodel.dll10.50.4295.011438419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll.deploy10.50.4295.02733619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rplrendering.dll10.50.4295.02733619-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.semanticquerydesign.dll.deploy10.50.4295.086394419-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll.deploy10.50.4295.038880819-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.semanticqueryengine.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.ObjectModel.dll10.50.4295.06112819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.SharePoint.Server.dll10.50.4295.019630419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint12.Server.dll10.50.4295.06932819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.sharepoint14.Server.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.spbprocessing.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll.deploy10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.ReportingServices.wordrendering.dll10.50.4295.020858419-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.types.dll.deploy2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.06969466419-Oct-201314:23IA64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01585530419-Oct-201314:27IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.01054944819-Oct-201314:21IA64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.047431219-Oct-201314:21IA64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Msreportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0131040819-Oct-201314:30x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:25x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030688819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:29x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029051219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.030279219-Oct-201314:28x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028641619-Oct-201314:31x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.028640819-Oct-201314:26x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:27x86
Msreportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.029050419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.exe.deploy10.50.4295.0674580019-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139643219-Oct-201314:30x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0148654419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142100019-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:29x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0142919219-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140462419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141690419-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0147015219-Oct-201314:28x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:31x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0140871219-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0139642419-Oct-201314:26x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141281619-Oct-201314:27x86
Reportbuilder.Resources.dll.deploy10.50.4295.0141280819-Oct-201314:26x86
Reportingserviceslibrary.dll10.50.4295.0149472819-Oct-201314:27x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.027668819-Oct-201314:27IA64
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeserver.dll2009.100.4295.025210419-Oct-201314:27IA64
Reportingservicesservice.exe2009.100.4295.0360365619-Oct-201314:27IA64
Reportingservicessharepointdeliveryextension.dll10.50.4295.06522419-Oct-201314:27x86
Reportingserviceswebserver.dll10.50.4295.0163399219-Oct-201314:27x86
Reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.4295.0200673619-Oct-201314:27x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Rsctr100.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:23IA64
Rsctr100.dll2009.100.4295.05805619-Oct-201314:27x86
Sql_rs_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlrsos.dll2009.100.4295.03246419-Oct-201314:23IA64
Sqlserverspatial.dll.deploy2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.067808819-Oct-201314:23IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
SQL Server 2008 R2 Management Studio

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Appidpackage.dll10.50.4295.0107693619-Oct-201314:30x86
BCP.exe2009.100.4295.017940019-Oct-201314:27IA64
Commanddest.dll2009.100.4295.017530419-Oct-201314:23x86
Connectiondlg.dll10.50.4295.077383219-Oct-201314:29x86
Copydatabasewizard.exe10.50.4295.067143219-Oct-201314:20x86
Datadesigners.dll2009.100.4295.0427232819-Oct-201314:23x86
Dataprofileviewer.exe10.50.4295.032327219-Oct-201314:20x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
Dtexecui.exe10.50.4295.08570419-Oct-201314:20x86
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtsinstall.exe10.50.4295.043796019-Oct-201314:20x86
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Execpackagetask.dll2009.100.4295.07136819-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Design.dll10.50.4295.0417351219-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.vsintegration.dll10.50.4295.034376019-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.dll10.50.4295.0132269619-Oct-201314:29x86
Microsoft.datawarehouse.sqm.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.dll10.50.4295.0126125619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.querydesigners.dll10.50.4295.0257197619-Oct-201314:29x86
Microsoft.ReportingServices.rsclient.dll10.50.4295.030279219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013618-Oct-201320:47x86
Microsoft.SQLServer.DMF.dll10.50.4295.036013619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.maintenanceplantasks.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.collectortasks.dll10.50.4295.09389619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dacwizard.dll10.50.4295.046253619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.dll10.50.4295.0287508019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.extractwizard.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DAC.uninstalldacwizard.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacenum.dll10.50.4295.02580019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.dacserialization.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.datacollectionuitasks.dll10.50.4295.0330106419-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.DMF.UI.dll10.50.4295.0108103219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.powershelltasks.dll10.50.4295.04064819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.psprovider.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.relationalenginetasks.dll10.50.4295.053216819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.reports.dll10.50.4295.0920340819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcegovernoruitasks.dll10.50.4295.014304819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.4295.039700019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.smometadataprovider.dll10.50.4295.012256819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlparser.dll10.50.4295.0706119219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.actions.dll10.50.4295.07341619-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.Explorer.dll10.50.4295.038880819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.sqlwizardframework.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.UI.rsclient.dll10.50.4295.0106464819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.Management.usersettings.dll10.50.4295.013076019-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.Replication.dll2009.100.4295.0177888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqlsqmqueries.dll10.50.4295.06932019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqltools.vsintegration.dll10.50.4295.030688819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.sqm.dll10.50.4295.08570419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.types.dll2009.100.4295.032071219-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.webservicetask.dll10.50.4295.010618419-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Objectexplorer.dll10.50.4295.0338708019-Oct-201314:29x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Pfclnt.dll2009.100.4295.0110919219-Oct-201314:29x86
Pfutil.dll2009.100.4295.055213619-Oct-201314:29x86
Radlangsvc.dll10.50.4295.015533619-Oct-201314:29x86
Rawdest.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:27x86
Rawsource.dll2009.100.4295.013076019-Oct-201314:27x86
Recordsetdest.dll2009.100.4295.012615219-Oct-201314:27x86
Replicationmonitor.dll10.50.4295.0292013619-Oct-201314:29x86
Reportingservicesnativeclient.dll2009.100.4295.014203219-Oct-201314:29x86
Rsconfigtool.exe10.50.4295.0134317619-Oct-201314:30x86
Sql_ssms_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlcmd.exe2009.100.4295.055623219-Oct-201314:27IA64
Sqldest.dll2009.100.4295.019066419-Oct-201314:27x86
Sqleditors.dll10.50.4295.0125306419-Oct-201314:29x86
Sqlmanagerui.dll10.50.4295.0759367219-Oct-201314:29x86
Sqlmgmt.dll10.50.4295.0350996819-Oct-201314:29x86
Sqlresolver.dll10.50.4295.04884019-Oct-201314:29x86
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.067808819-Oct-201314:23IA64
Sqlserverspatial.dll2009.100.4295.024493619-Oct-201314:27x86
Sqlsqm.exe10.50.4295.010208819-Oct-201314:30x86
Sqlsvc.dll2009.100.4295.038829619-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Sqlworkbenchproject.dll10.50.4295.016762419-Oct-201314:29x86
Txagg.dll2009.100.4295.025312819-Oct-201314:27x86
Txbestmatch.dll2009.100.4295.045434419-Oct-201314:27x86
Txcache.dll2009.100.4295.011898419-Oct-201314:27x86
Txcharmap.dll2009.100.4295.020551219-Oct-201314:27x86
Txcopymap.dll2009.100.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Txdatacollector.dll2009.100.4295.025159219-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Txderived.dll2009.100.4295.042413619-Oct-201314:27x86
Txfileextractor.dll2009.100.4295.013690419-Oct-201314:27x86
Txfileinserter.dll2009.100.4295.013536819-Oct-201314:27x86
Txgroupdups.dll2009.100.4295.026848819-Oct-201314:27x86
Txlineage.dll2009.100.4295.07853619-Oct-201314:27x86
Txlookup.dll2009.100.4295.036474419-Oct-201314:27x86
Txmerge.dll2009.100.4295.014868019-Oct-201314:27x86
Txmergejoin.dll2009.100.4295.019015219-Oct-201314:27x86
Txmulticast.dll2009.100.4295.06932019-Oct-201314:27x86
Txpivot.dll2009.100.4295.014048819-Oct-201314:27x86
Txrowcount.dll2009.100.4295.07546419-Oct-201314:27x86
Txsampling.dll2009.100.4295.010260019-Oct-201314:27x86
Txscd.dll2009.100.4295.013792819-Oct-201314:27x86
Txsort.dll2009.100.4295.017428019-Oct-201314:27x86
Txsplit.dll2009.100.4295.042055219-Oct-201314:27x86
Txtermextraction.dll2009.100.4295.0861869619-Oct-201314:26x86
Txtermlookup.dll2009.100.4295.0409876019-Oct-201314:26x86
Txunionall.dll2009.100.4295.010670419-Oct-201314:26x86
Txunpivot.dll2009.100.4295.013895219-Oct-201314:26x86
SQL Server 2008 R2 ?rankiai ir darbo vietos komponentai

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo vardasFailo versijaFailo dydisDataLaikasPlatforma
Autoadmin.dll2009.100.4295.094791219-Oct-201314:23x86
Ddsshapeslib.dll2009.100.4295.05703219-Oct-201314:29x86
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.013178419-Oct-201314:28IA64
Dteparsemgd.dll2009.100.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Dtexec.exe2009.100.4295.06471219-Oct-201314:20x86
Dtexec.exe2009.100.4295.016711219-Oct-201314:27IA64
DTS.dll2009.100.4295.0433275219-Oct-201314:23IA64
DTS.dll2009.100.4295.0145786419-Oct-201314:23x86
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.096737619-Oct-201314:23IA64
Dtscomexpreval.dll2009.100.4295.034477619-Oct-201314:23x86
Dtsconn.dll2009.100.4295.084090419-Oct-201314:23IA64
Dtsconn.dll2009.100.4295.030432819-Oct-201314:23x86
Dtshost.exe2009.100.4295.07597619-Oct-201314:20x86
Dtshost.exe2009.100.4295.019988019-Oct-201314:27IA64
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.055264819-Oct-201314:23IA64
Dtsmsg100.dll2009.100.4295.051936819-Oct-201314:23x86
Dtspipeline.dll2009.100.4295.0204411219-Oct-201314:23IA64
Dtspipeline.dll2009.100.4295.070778419-Oct-201314:23x86
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.09389619-Oct-201314:23IA64
Dtspipelineperf100.dll2009.100.4295.04269619-Oct-201314:23x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.081402427-Jun-201206:34x86
Dtswizard.exe2009.100.4258.080992827-Jun-201206:42IA64
Dtutil.exe2009.100.4295.011130419-Oct-201314:20x86
Dtutil.exe2009.100.4295.030484019-Oct-201314:27IA64
Exceldest.dll2009.100.4295.059821619-Oct-201314:23IA64
Exceldest.dll2009.100.4295.018400819-Oct-201314:23x86
Excelsrc.dll2009.100.4295.065402419-Oct-201314:23IA64
Excelsrc.dll2009.100.4295.019373619-Oct-201314:23x86
Flatfiledest.dll2009.100.4295.096429619-Oct-201314:23IA64
Flatfiledest.dll2009.100.4295.028692019-Oct-201314:23x86
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.098733619-Oct-201314:23IA64
Flatfilesrc.dll2009.100.4295.029460019-Oct-201314:23x86
Mdxquerygenerator.dll10.50.4295.09799219-Oct-201314:29x86
Mergetxt.dll2009.100.4295.08314419-Oct-201314:23IA64
Mergetxt.dll2009.100.4295.04013619-Oct-201314:23x86
Microsoft.AnalysisServices.Controls.dll10.50.4295.0324372019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Deployment.exe10.50.4295.051578419-Oct-201314:30x86
Microsoft.AnalysisServices.Design.dll10.50.4295.0593069619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.dll10.50.4295.0135956019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.managementdialogs.dll10.50.4295.0190023219-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Project.dll2009.100.4295.0199853619-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Viewers.dll10.50.4295.0101140019-Oct-201314:29x86
Microsoft.AnalysisServices.Wizards.dll10.50.4295.0593888819-Oct-201314:29x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756019-Oct-201314:28x86
Microsoft.datatransformationservices.Controls.dll10.50.4295.084756819-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetdest.dll10.50.4295.010208819-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.adonetsrc.dll10.50.4295.07751219-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.chainer.Infrastructure.dll10.50.4295.029460019-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.Configuration.SCO.dll10.50.4295.0136365619-Oct-201314:28x86
Microsoft.SQLServer.dmquerytask.dll10.50.4295.034375219-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016353619-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.dtsmsg.dll10.50.4295.016352819-Oct-201314:30x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.pipelinexml.dll10.50.4295.08980019-Oct-201314:29x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:27x86
Microsoft.SQLServer.xmlsrc.dll10.50.4295.011847219-Oct-201314:29x86
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.018504019-Oct-201314:23IA64
Msdtssrvrutil.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:23x86
Msmdlocal.dll10.50.4295.06969466419-Oct-201314:23IA64
Msmdlocal.dll10.50.4295.02782176819-Oct-201314:23x86
Msmdpp.dll10.50.4295.0624711219-Oct-201314:23x86
Msmgdsrv.dll10.50.4295.01585530419-Oct-201314:27IA64
Msmgdsrv.dll10.50.4295.0868270419-Oct-201314:29x86
Msolap100.dll10.50.4295.01054944819-Oct-201314:21IA64
Msolap100.dll10.50.4295.0668743219-Oct-201314:23x86
Msolui100.dll10.50.4295.047431219-Oct-201314:21IA64
Msolui100.dll10.50.4295.028282419-Oct-201314:23x86
Oledbdest.dll2009.100.4295.060077619-Oct-201314:23IA64
Oledbdest.dll2009.100.4295.018452019-Oct-201314:27x86
Oledbsrc.dll2009.100.4295.066580019-Oct-201314:23IA64
Oledbsrc.dll2009.100.4295.019680819-Oct-201314:27x86
Spresolv.dll2009.100.4295.052141619-Oct-201314:23IA64
Spresolv.dll2009.100.4295.019117619-Oct-201314:27x86
Sql_tools_keyfile.dll2009.100.4295.02938419-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.038829619-Oct-201314:23IA64
Sqlsvc.dll2009.100.4295.011642419-Oct-201314:27x86
Ssradd.dll2009.100.4295.010567219-Oct-201314:22IA64
Ssradd.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssravg.dll2009.100.4295.010567219-Oct-201314:22IA64
Ssravg.dll2009.100.4295.05191219-Oct-201314:27x86
Ssrdown.dll2009.100.4295.07188019-Oct-201314:22IA64
Ssrdown.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Ssrmax.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:22IA64
Ssrmax.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrmin.dll2009.100.4295.010004019-Oct-201314:22IA64
Ssrmin.dll2009.100.4295.05037619-Oct-201314:27x86
Ssrpub.dll2009.100.4295.07495219-Oct-201314:22IA64
Ssrpub.dll2009.100.4295.03757619-Oct-201314:27x86
Ssrup.dll2009.100.4295.07239219-Oct-201314:22IA64
Ssrup.dll2009.100.4295.03706419-Oct-201314:27x86
Txdataconvert.dll2009.100.4295.068628019-Oct-201314:22IA64
Txdataconvert.dll2009.100.4295.021728819-Oct-201314:27x86
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Nuorodos

Savyb?s

Straipsnio ID: 2887606 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixrollup kbmt KB2887606 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2887606

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com