B?n không th? m? hộp thoại thu?c tính SQL Server b?n ghi d?ch v? phân tích trong Windows 8.1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2889492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

H?y xem xét t?nh hu?ng sau đây:
 • B?n có Microsoft SQL Server Management Studio đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính d?a trên Windows 8.1 khách hàng.
 • B?n k?t n?i Panel điều khiển đ?i tư?ng Explorer v?i m?t th? hi?n c?a Microsoft SQL máy ch? phân tích b?n ghi d?ch v? (SSAS) trong SQL Server Management Studio.
 • B?n c? g?ng đ? ch?n Thu?c tính cho trư?ng h?p c?a SSAS đ? xem ho?c thay đ?i các thu?c tính c?a trư?ng h?p.
Trong trư?ng h?p này, hộp thoại thu?c tính không xu?t hi?n. Ngoài ra, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:

===================================

Không th? hi?n th? hộp thoại đư?c yêu c?u.

===================================

Không th? hi?n th? hộp thoại đư?c yêu c?u. (SqlMgmt)

------------------------------
Chương tr?nh v? trí:

t?i Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.DefaultLaunchFormHostedControlAllocator.AllocateDialog (XmlDocument initializationXml, IServiceProvider dialogServiceProvider, CDataContainer dc)
t?i Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.DefaultLaunchFormHostedControlAllocator.Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.ILaunchFormHostedControlAllocator.CreateDialog (XmlDocument initializationXml, IServiceProvider dialogServiceProvider)
t?i Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchForm.InitializeForm (XmlDocument doc, nhà cung c?p IServiceProvider, ISqlControlCollection ki?m soát)
t?i Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.LaunchForm...Victor (XmlDocument doc, nhà cung c?p IServiceProvider)
t?i Microsoft.SqlServer.Management.UI.VSIntegration.ObjectExplorer.ToolMenuItemHelper.OnCreateAndShowForm (IServiceProvider sp, XmlDocument doc)
t?i Microsoft.SqlServer.Management.SqlMgmt.RunningFormsTable.RunningFormsTableImpl.ThreadStarter.StartThread()

===================================

Initializer lo?i cho 'Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel' đ? ném m?t ngo?i l?. (Microsoft.AnalysisServices.SsmsManagementDialogs)

------------------------------
Chương tr?nh v? trí:

t?i Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel...Victor (CDataContainer dataContainer)
t?i Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesDialog...Victor (CDataContainer dataContainer)

===================================

M?c đ? đư?c thêm. Then ch?t trong t? đi?n: '4096' phím đư?c thêm vào: '4096' (mscorlib)

------------------------------
Chương tr?nh v? trí:

t?i System.Collections.Hashtable.Insert (đ?i tư?ng chính, đ?i tư?ng nvalue, Boolean thêm)
t?i System.Collections.Hashtable.Add (đ?i tư?ng chính, đ?i tư?ng giá tr?)
t?i System.Collections.Specialized.StringDictionary.Add (chu?i phím, Chu?i giá tr?)
t?i Microsoft.AnalysisServices.ManagementDialogs.ServerPropertiesLanguagePanel...cctor()

Gi?i pháp

V?n đ? đ? đư?c c? đ?nh đ?u tiên trong cumulative update sau c?a SQL Server.

C?p Nh?t tích l?y 11 cho SQL Server 2012

Tích l?y Update 7 cho SQL Server 2012 SP1

Tích l?y Update 14 cho SQL Server 2008 SP3 CTP

Tích l?y Update 10 cho SQL Server 2008 R2 SP2

V? tích l?y C?p Nh?t cho SQL Server

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
M?i b?n C?p Nh?t tích l?y m?i cho SQL Server ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đư?c đính kèm v?i trư?c cumulative update. Ki?m tra các b?n C?p Nh?t tích l?y đ?t cho SQL Server:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Cách gi?i quy?t khác

N?u b?n không th? áp d?ng s?a ch?a đư?c th?o lu?n trong ph?n "Gi?i pháp", s? d?ng m?t trong các gi?i pháp sau đây đ? th?c hi?n k? ho?ch thay đ?i b?ng cách s? d?ng SQL Server Management Studio.

Lưu ?:Nh?ng cách gi?i quy?t không gi?i quy?t l?i trong SQL Server Management Studio. H? ch? cung c?p các phương pháp thay th? đ? th?c hi?n các thay đ?i k? ho?ch.

Workaround1: s? d?ng SQL Server Management Studio trên m?t máy tính khác nhau

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, s? d?ng SQL Server Management Studio trên m?t máy tính khác đang ch?y m?t phiên b?n c? c?a hệ điều hành.

Workaround2: b?ng tay ch?nh s?a các th? b?t đ?ng s?n

Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, theo cách th? công ch?nh s?a th? b?t đ?ng s?n trong t?p tin c?u h?nh Msmdsrv.ini trên đ?a c?a máy ch? b?n ghi d?ch v? phân tích. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Notepad trong m?t ch? đ? cao qu?n tr?.
 2. Trong Notepad, b?m vào t?p, b?m vào m?, và sau đó xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ch?a các t?p tin Msmdsrv.ini.

  Lưu ?: C?p này có th? n?m trong các t?p tin chương tr?nh 64-bit m?c đ?nh ho?c trên m?t ổ đĩa riêng bi?t thư n?u l?a ch?n thi?t l?p ban đ?u đ? đư?c tùy ch?nh. Ví d?, các t?p tin Msmdsrv.ini có th? đư?c đ?t trong m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  S?n ph?m V? trí
  b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2008%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSAS10.Tên d?> \OLAP\Config
  Microsoft SQL máy ch? phân tích b?n ghi d?ch v? 2008 R2%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSAS10_50.Tên d?> \OLAP\Config
  b?n ghi d?ch v? phân tích Microsoft SQL Server 2012%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\MSAS11.Tên d?> \OLAP\Config
  Lưu ?: Gi? ch?Tên d?> đ?i di?n cho tên d?. theo m?c đ?nh,Tên d?> là MSSQLSERVER.
 3. Ch?n t?p tin Msmdsrv.ini.
 4. Ch?nh s?a giá tr? c?a th? cho tài s?n mà c?n đi?u ch?nh.

  Lưu ý
  • Chúng tôi đ? ngh? b?n t?o m?t đ?ng g?i an toàn c?a các t?p tin Msmdsrv.ini trư?c khi b?n ch?nh s?a các t?p tin.
  • Giá tr? không chính xác ho?c không mong mu?n ho?c XML t? khóa m?c trong t?p tin Msmdsrv.ini có th? gây ra các b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? phân tích không đ? B?t đ?u trong tương lai. V? v?y, b?n ph?i c?n th?n khi b?n ch?nh s?a các t?p tin Msmdsrv.ini.
  • Không ph?i t?t c? thu?c tính có th? đư?c thay đ?i b?ng cách s? d?ng các t?p tin c?u h?nh. Ví d?, cài đ?t chuyên bi?t b?o m?t ho?c đ?i chi?u có th? đư?c thay đ?i ch? b?ng cách s? d?ng SQL Server Management Studio. Trong nh?ng trư?ng h?p, b?n s? ph?i s? d?ng Workaround 1 ho?c áp d?ng các hotfix.
 5. Lưu t?p tin.

  Lưu ý
  • N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Truy c?p t? ch?i", h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Notepad như qu?n tr? viên.
  • M?t s? thu?c tính có th? có ?nh hư?ng đ?n mà không c?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? b?n ghi d?ch v? phân tích sau kho?ng 30 giây. Tuy nhiên, các tài s?n khác yêu c?u b?n ghi d?ch v? đư?c t?t máy và kh?i đ?ng l?i đ? có hi?u l?c.
  • Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các ch? đ? sau trong SQL Server sách tr?c tuy?n:

   C?u h?nh thu?c tính h? ph?c v? trong b?n ghi d?ch v? phân tích

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2889492 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Ba 2014 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence
 • Microsoft SQL Server 2012 Developer
 • Microsoft SQL Server 2012 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbsurveynew kbtshoot kbexpertiseadvanced kbmt KB2889492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2889492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com