Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 10 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2889609 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Microsoft Lync Server 2010, Conferencing Server v?n đ? đư?c c? đ?nh trong b?n C?p Nh?t tích l?y, và là ngày tháng 10 năm 2013.
Bài vi?t này bao g?m các thông tin sau v? cumulative update:
 • Các v?n đ? c?p nh?t tích l?y s?a ch?a.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t cho vi?c áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y.
 • Cho dù cumulative update đư?c thay th? b?i b?t k? C?p Nh?t tích l?y khác.
 • Cho dù b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.
 • Các t?p tin C?p Nh?t tích lu? có ch?a.

Gi?i thi?u

B?n C?p Nh?t tích l?y này bao g?m các b?n C?p Nh?t trư?c đây phát hành sau đây.
 • 2751447 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 9 năm 2011
 • 2514978 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 11 năm 2011
 • 2575870 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 7 năm 2011
 • 2514975 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 4 năm 2011
 • 2467776 Mô t? gói C?p Nh?t cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 1 năm 2011

Thông tin thêm

Microsoft t?i v? Trung tâm

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? gói OCSMCU.msp bây gi?.
Ngày phát hành: Tháng 10 năm 2013

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Không có không có đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này tích l?y.

Thông tin thay th? b?n C?p Nh?t

B?n C?p Nh?t tích l?y này thay th? C?p Nh?t tích l?y sau đây:
2751447 Mô t? v? C?p Nh?t tích l?y cho Lync Server 2010, Conferencing Server: tháng 9 năm 2011


ki?m nh?p thông tin

Đ? s? d?ng m?t trong các b?n C?p Nh?t tích l?y trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

C?p nh?t thông tin cài đ?t chuyên bi?t gói

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t tích l?y này, cài đ?t chuyên bi?t các gói OCSMCU.msp trên các máy tính sau:
 • Lync Server 2010-Standard Edition Server
 • Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p - phía trư?c-End
 • Máy ch? Lync Server 2010-phiên b?n doanh nghi?p-đ?c l?p âm thanh h?i ngh? truy?n h?nh

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t tích l?y này, s? d?ng m?c Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Lưu ? Sau khi b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t này tích l?y, các b?n ghi d?ch v? sau đây có th? đư?c vô hi?u hóa:
 • b?n ghi d?ch v? Lync Server ?ng d?ng chia s?
 • b?n ghi d?ch v? Lync Server Audio/Video Conferencing
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau c? hai d?ch v?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? Services.msc, và sau đó nh?p vào OK.
 2. B?m đúp vào tên c?a b?n ghi d?ch v? mà b?n mu?n thay đ?i.
 3. Trong các lo?i kh?i đ?ng h?p, ch?n t? đ?ng, và sau đó b?m vào áp d?ng.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào OK.

Khi b?n c? g?ng g? b? cài đ?t chuyên bi?t cumulative update, b?n có th? đư?c nh?c cho ngu?n CD. N?u b?n đư?c nh?c nh?p ngu?n CD, h?y đưa nó. Ho?c, cung c?p đư?ng d?n nơi tệp nguồn có th? đư?c t?m th?y.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n C?p Nh?t tích l?y này không th? ch?a t?t c? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t. B?n C?p Nh?t tích l?y này ch?a ch? các t?p tin mà b?n ph?i có đ? s?a ch?a các v?n đ? đư?c li?t kê trong bài vi?t này.

Sau khi tích l?y C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a b?n C?p Nh?t tích l?y này có thu?c tính t?p, ho?c phiên b?n m?i hơn c?a các thu?c tính t?p, đư?c li?t kê trong b?ng sau:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
File_acpmcusvc.exe4.0.7577.139310,03207 Tháng tư, 201118:45x 86
File_appshapi.dll4.0.7577.2161,530,93618-Feb-201311:10x 64
File_appshcom.dll4.0.7577.216348,74418-Feb-201311:09x 64
File_asmcuimp.dll4.0.7577.203780,90405 Tháng 10 năm 201109:42x 86
File_avmcuimp.dll4.0.7577.183989,97615 Tháng 11 năm 201121:16x 86
File_gac_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201121:12x 86
File_immcusvc.exe4.0.7577.223793,24827 Tháng chín năm 201313:46x 86
File_interop.appshcom.dll4.0.7577.20388,69605 Tháng 10 năm 201109:43x 86
File_microsoft.RTC.Internal.Collaboration.appsharing.dll4.0.7577.2161,591,94418-Feb-201311:07x 86
File_microsoft.RTC.Server.mcuinfrastructure.dll4.0.7577.1832,288,46415 Tháng 11 năm 201121:12x 86
File_mpproxy.dll4.0.7577.139367,36807 Tháng tư, 201118:45x 86
File_mpserviceimp.dll4.0.7577.183469,79215 Tháng 11 năm 201121:15x 86
File_servertransportadaptor.dll4.0.7577.203149,12005 Tháng 10 năm 201109:43x 64
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t m?i nh?t cho Lync Server 2010, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2493736 C?p Nh?t cho Lync Server 2010

Thu?c tính

ID c?a bài: 2889609 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
T? khóa: 
kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2889609 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2889609

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com