Mô t? C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 gói b?n ghi d?ch v? 3

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2891587 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft đ? phát hành b?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). B?n c?p nh?t này là ngày ngày 25 tháng 8 năm 2013. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau đây v? update rollup:
 • Các v?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t.
 • Làm th? nào đ? có đư?c C?p Nh?t rollup.
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t rollup.
Lưu ? N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP3 trong môi trư?ng Windows Server 2012 đ?t (DBCS) đôi-byte kí t? đ?i di?n, trư?c tiên b?n ph?i thay đ?i h? th?ng ngôn ng? ưu tiên cho chương tr?nh phi-Unicode. Đ? th?c hi?n thay đ?i này, h?y xem các "Bi?t thêm thông tin"ph?n.

GI?I THI?U

V?n đ? c?p nh?t rollup gi?i quy?t

B?n C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP3 có s?a ch?a cho v?n đ? b?o m?t đư?c mô t? trong b?n tin b?o m?t MS13-061 và gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2715761 "550 5.6.0" NDR khi b?n g?i m?t năm m?t l?n đ?nh k? cu?c h?p yêu c?u trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2839533 b?n ghi d?ch v? RPC khách hàng truy c?p đóng băng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2840454 "Các quy đ?nh v? máy tính này không kh?p v?i các quy đ?nh v? Microsoft Exchange" l?i khi b?n Bộ quản lí Qui tắc b?ng cách s? d?ng Outlook 2013 trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2866064 Không th? n?p OWA Premium b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 11 trong môi trư?ng Exchange Server
 • 2874070 m?c tin thư thoại công c?ng đư?c ti?p xúc v?i m?c dù ngư?i dùng không có quy?n đ? xem các m?c tin thư thoại ph? huynh trong môi trư?ng Exchange Server 2010 SP3
 • 2878175 Khách hàng truy c?p máy ch? đ? v? khi b?n s? d?ng Outlook v?i m?t t?i ưu hóa l?ng WAN trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2879320 Lưu gi? hành đ?ng cài đ?t chuyên bi?t không đư?c C?p Nh?t trong FAI m?c b?ng cách ch?y l?nh ghép ng?n Set-RetentionPolicyTag trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2879736 Văn ph?ng 365 ngư?i dùng không th? truy xu?t d? li?u r?nh/b?n c?a ngư?i dùng thư t?i ch? trong m?t tri?n khai Exchange Server 2010 d?a trên k?t h?p
 • 2880153 RPC khách hàng truy c?p b?n ghi d?ch v? tai n?n n?u Outlook trong ch? đ? tr?c tuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2880290 b?n ghi d?ch v? RPC khách hàng truy c?p đ? v? khi b?n s? d?ng Outlook ? ch? đ? tr?c tuy?n ANSI trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2882467 b?n ghi d?ch v? RPC khách hàng truy c?p t?t máy, n?u Outlook đang ? ch? đ? tr?c tuy?n trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2882677 Thi?t b? blackBerry không đư?c chuy?n hư?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2886469 EAS khách hàng nh?n đư?c m? trạm đậu 8 trong quá tr?nh đ?ng b? hoá trong môi trư?ng Exchange Server 2010 t?i ch?
 • 2886567 "Các đ?i tư?ng thêm vào danh sách m?t BindingSource t?t c? ph?i cùng m?t lo?i" l?i tin thư thoại khi b?n thêm m?t mi?n b? sung tên trong Exchange Server 2010 SP3
 • 2887574 b?n ghi d?ch v? RPC khách hàng truy c?p đóng băng khi h?p thư c?a b?n đ?t t?i gi?i h?n dung lư?ng trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2888406 b?n ghi d?ch v? sao chép h?p thư đ? v? khi b?n c? g?ng di chuy?n các h?p thư trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2888906 S? ki?n 1000, 4999 và 9775 s? đư?c lưu l?i khi Store.exe treo trên m?t máy ch? h?p thư Exchange Server 2010 SP3
 • 2888911 W3wp.exe đ? v? khi b?n t? ch?i m?t yêu c?u g?p m?t b?ng cách s? d?ng Outlook Web App ho?c m?t ?ng d?ng EWS trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2890650 Các m?c trong m?c tin thư thoại b?n th?o không đư?c đóng d?u ki?m v?i th? chính sách lưu gi? trong m?t Exchange Server 2010 ho?c môi trư?ng năm 2013
 • 2891194 Thi?t b? Exchange ActiveSync đư?c đánh d?u ki?m là "B? ch?n" trong EMS và EMC khi các thi?t b? đ?ng b? hóa v?i máy ch? Exchange Server 2010
 • 2892337 Khách hàng Outlook đóng băng khi b?n c? g?ng đ? s?p x?p các m?c tin thư thoại email theo c?t trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2893437 Ngư?i đ?i di?n có th? đ?c tin thư thoại AD RMS b?o v? c?a b?n b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2896304 H?nh n?n đư?c hi?n th? không chính xác trong m?t email khi m?t t? ch?i trách nhi?m quy t?c đư?c kích ho?t trong môi trư?ng Exchange Server 2010
 • 2899146 B?n không th? kéo b?c e-mail vào các c?p khác b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2010

Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin rollup

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? website sau c?a Microsoft Download Center:
T?i v? gói Exchange2010-KB2891587-EN - x 64 bây gi?.
Ngày phát hành: ngày 25 tháng 8 năm 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t C?p Nh?t rollup cho Exchange Server 2010, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Các thông tin quan tr?ng cho khách hàng cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t trên máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet

Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t update rollup này trên m?t máy tính không đư?c k?t n?i v?i Internet, b?n có th? g?p dài cài đ?t chuyên bi?t l?n. Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c thông báo sau:
T?o ra h?nh ?nh ngu?n g?c cho h?i đ?ng .net.
Hành vi này là do yêu c?u m?ng đ? k?t n?i v?i web site sau đây:

http://CRL.Microsoft.com/PKI/CRL/Products/CodeSigPCA.CRL

Nh?ng yêu c?u m?ng đ?i di?n cho các c? g?ng đ? truy c?p danh sách thu h?i gi?y ch?ng nh?n cho m?i l?p ráp b?n đ?a h?nh ?nh th? h? (NGen) biên d?ch m? ngu?n g?c. Tuy nhiên, b?i v? các máy ch? Exchange không đư?c k?t n?i v?i Internet, m?i yêu c?u ph?i ch? đ?i đ? th?i gian ra trư?c khi ti?p t?c quá tr?nh.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c? trong Windows Internet Explorer, b?m Tùy ch?n Internet, và sau đó nh?p vào tab nâng cao .
 2. Trong ph?n b?o m?t , b?m đ? b? ch?n hộp kiểm ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n , và sau đó nh?p vào OK.
R? ràng này tùy ch?n b?o m?t trong Internet Explorer ch? khi máy tính trong m?t môi trư?ng ki?m soát ch?t ch?. Khi tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đư?c hoàn t?t, b?m vào đ? ch?n hộp kiểm ki?m tra thu h?i ch?ng ch? c?a nhà xu?t b?n m?t l?n n?a.

V?n đ? c?p nh?t trên máy tính mà đ? cá nhân hoá t?p tin Outlook Web App

Quan tr?ng Trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup, t?o m?t đ?ng g?i c?a b?t k? t?p tin tùy ch?nh Outlook Web App. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tu? ch?nh Outlook Web App, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
Outlook Web App tu? bi?n chi ti?t
Khi b?n áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t rollup gói, quá tr?nh C?p Nh?t C?p nh?t các t?p tin Outlook Web App n?u h? đư?c yêu c?u. V? v?y, b?t k? tùy ch?nh đ? các t?p tin Logon.aspx ho?c t?p tin Outlook Web App khác đư?c ghi đè, và b?n ph?i t?o l?i các tùy ch?nh Outlook Web App trong Logon.aspx.

V?n đ? c?p nh?t cho khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS tri?n khai CAS-CAS proxying

N?u b?n đáp ?ng c? hai đi?u ki?n sau đây, áp d?ng b?n C?p Nh?t trên các máy ch? truy c?p khách hàng ph?i ngửa mặt Internet trư?c khi b?n áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? truy c?p khách hàng không Internet-hư?ng:
 • B?n là m?t khách hàng hư?ng d?n tri?n khai Proxy CAS.
 • B?n đ? tri?n khai CAS-CAS proxying.

Lưu ? Cho các c?u h?nh Exchange Server 2010, b?n không c?n ph?i áp d?ng b?n C?p Nh?t trên máy ch? trong b?t k? th? t? c? th?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? CAS-CAS proxying, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Thông tin chung v? CAS-CAS proxying

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng b?n C?p Nh?t rollup này, b?n ph?i có Exchange Server 2010 SP3 cài đ?t chuyên bi?t.

Quan tr?ng Lo?i b? t?t c? các b?n C?p Nh?t t?m th?i cho Exchange Server 2010 SP3 trư?c khi b?n áp d?ng này update rollup.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Các b?n ghi d?ch v? yêu c?u t? đ?ng kh?i đ?ng l?i khi b?n áp d?ng này update rollup.

Lo?i b? thông tin

Đ? lo?i b? các C?p Nh?t Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP3, s? d?ng m?c Add or Remove Programs trong Panel điều khiển đ? lo?i b? b?n C?p Nh?t 2891587.

Thông tin thêm

B?n không th? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 3 cho Exchange Server 2010 SP3 trên m?t phiên b?n đ?t (DBCS) đôi-byte kí t? đ?i di?n Windows Server 2012 n?u tu? ch?n ngôn ng? cho chương tr?nh phi Unicode đư?c thi?t l?p đ? ngôn ng? m?c đ?nh. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, trư?c tiên b?n ph?i thay đ?i cài đ?t chuyên bi?t này. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Panel điều khiển, m? m?c đ?ng h?, vùng và ngôn ng? , và sau đó nh?p vào vùng.
 2. Nh?p vào tab qu?n tr? .
 3. Trong khu v?c ngôn ng? cho chương tr?nh phi Unicode , b?m vào thay đ?i b?n đ?a h? th?ng.
 4. B?n đ?a h? th?ng hi?n t?i trong danh sách, nh?p vào ti?ng Anh (Hoa K?), và sau đó nh?p vào OK.
Sau khi b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t Update Rollup 3, tr? l?i ngôn ng? này thi?t l?p thích h?p.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? đi đ?n bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2891587 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload kbmt KB2891587 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2891587

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com