Kaupiamasis naujinimas 3 Exchange serverio 2013 apib?dinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2892464 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma Kaupiamasis naujinimas 3 Microsoft Exchange serverio 2013, kuri suteikia naujausia pataisymai Exchange serverio 2013 m. ir yra stabilumu ir darbo efektyvumu.

Pastabos
 • Kaupiamasis naujinimas 3 paketas gali b?ti naudojamas atlikti nauj? diegim? Exchange Server 2013 arba atnaujinti Exchange serverio 2013 ?diegtis Kaupiamasis naujinimas 3.
 • J?s neturite ?diegti Kaupiamasis naujinimas 1 ar Kaupiamasis naujinimas 2 Exchange serverio 2013 m. ?diegus Kaupiamasis naujinimas 3.
Daugiau informacijos apie kitas naujinimai Exchange 2013, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Prane?im? apie main? 2013
Daugiau informacijos apie d?l koegzistencijos Exchange 2013 ir ankstesn?se versijose toje pa?ioje aplinkoje, eikite ? Microsoft tinklalapyje:
Main? 2013 sistemos reikalavimai

?VADAS

Kaupiamasis naujinimas i?sprend?ia problemas

Kaupiamasis naujinimas 3 Microsoft Exchange serverio 2013 metams yra kad nustatyti saugumo problema yra nurodyta saugos biuleten? MS13-061 ir sprend?ia klausimus, kurie yra apra?yti ?ie Microsoft ?ini? baz?s (KB) straipsniai:
 • 2865161 "Klaidos: nepavyko eksportuojan?i? elemento id: i? ?altinio id" kai bandote kopijuoti ie?kos rezultatus Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2866064 Nepavyko ?kelti OWA Premium naudojant Internet Explorer 11 Exchange serverio aplinkoje.
 • 2871980 Vaikas domenai yra ne i?d?lioti kurdami pa?to d??ut?s naudojant EAC Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2874216 Saugumo problem?, apra?yt? ? saugos biuletenis MS13-061 i? Exchange serverio atnaujinimas
 • 2878160 "Active Directory vartotojo nerasta" klaida, kai j?s sukuriate arba atnaujinate In-Place eDiscovery paie?kos Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2882608 Exchange serverio 2013 m nepritaria inproxy.dll fail?
 • 2883203 Exchange serverio 2013 m. i? naujo da?nai ?diegus Kaupiamasis naujinimas 2
 • 2886115 Saugojimo strategijos n?ra taikomi Exchange serverio 2013 pa?to d??u?i? vartotoj? abonementai yra skirting? domen?
 • 2888274 WebClientReadFormQueryString eilut? ir WebClientEditFormQueryString eilut? gr??ti neteisingas URL Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2888315 2112 Arba 2180 ?vykis registruojamas, kai bandote atsargines kopijas duomen? baz?s Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2888612 Saugojimo strategija veikia vykdyti cmdlet Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2889786 Prisijungimo forma "Outlook Web App mobiliuosiuose ?renginiuose nesureguliuotas pagal Set-OwaVirtualDerictory cmdlet Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2890650 Juodra??i? aplanko ne dedamas antspaudas su saugojimo strategijos ?ym? Exchange Server 2010 arba 2013 m. aplinkos
 • 2890814 N?ra nukreipim? ? Outlook Web App URL Exchange Connected Exchange hibridini? ?diegtyje
 • 2895487 "Kopijuoti ie?kos rezultatus" variantas neveikia Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2895500 DBCS simbolius rodomas i?kraipytas paleidus ?iek tiek PowerShell scenarij? EMS Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2895678 "Nombre de usuario\dominio" yra rodomas netik?tai ispan? kalba ir OWA ir EAC ??jimo puslapiai Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2902929 J?s negalite pateikti i?or?s susitikti Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2902929 J?s negalite pateikti i?or?s susitikti Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2902933 "Sukurti incidento ataskaita" nerodo "nematomos" Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2902934 Kor?jie?i? kalbos lokalizacijos i?duoti Exchange 2013 OWA vartotojo s?saja
 • 2902936 Negalite keisti adresai paskirstymo grup? naudojant EAC Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2902938 Per?i?r?ti Office dokument? aplankus naudodami "Outlook Web App Exchange serverio 2013 aplinkoje ne?manoma
 • 2902939 EMS prisijungimo klaida diegiant atskirai yra Exchange serverio 2013 m. pa?to d??ut?s serverio ir klient? prieigos serveryje
 • 2903768 4356 ?vykis registruojamas, kai bandote atkurti duomen? baz? naudodami atsargin? kopij? Exchange serverio 2013 aplinkoje
 • 2913428 4999 Kada pa?to d??u?i? replikavimo tarnyba nustoja netik?tai Exchange serverio 2013 m. renginys

Sprendimas

Atnaujinim? paketo informacija

Parsisi?sti informacij?

?is failas yra galima atsisi?sti i? Microsoft Download Center:
Parsisi?sti Kaupiamasis naujinimas 3 Exchange serverio 2013 paket? dabar.
I?leidimo data: Lapkri?io 25, 2013

B?tinosios s?lygos

S?rankos proces? Exchange serverio 2013 m. bus nustatyti joki? n?ra i?ankstini?.

Sistemos paleidimas i? naujo

Turite i? naujo paleisti kompiuter? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

Registro informacija

J?s neturite daryti bet kokius pakeitimus ? registr? pritaik? ?i? atnaujinim? paket?.

?alinimo informacij?

Kai ?diegiate ?? atnaujinim? paket?, to nepavyksta kaupiamojo naujinimo paket? gr??ti prie ankstesn?s versijos keitimo 2013. Jei pa?alinsite ?? atnaujinim? paket?, Exchange 2013 pa?alinamas i? serverio.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
824684 Standartin?s terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti apib?dinimas

Savyb?s

Straipsnio ID: 2892464 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. gruod?io 5 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2892464 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2892464

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com