Mô t? c?a Cumulative Update 3 cho Exchange Server 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2892464 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? Cumulative Update 3 cho Microsoft Exchange Server 2013 cung c?p các b?n s?a l?i m?i nh?t cho Exchange Server 2013 và có s? ?n đ?nh và hi?u su?t c?i ti?n.

Ghi chú
 • Tích l?y Update 3 gói có th? đư?c s? d?ng đ? th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t m?i c?a Exchange Server năm 2013 ho?c nâng c?p m?t cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2013 s?n có đ? tích l?y Update 3.
 • B?n không ph?i cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 1 ho?c Cumulative Update 2 cho Exchange Server 2013 khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Cumulative Update 3.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n C?p Nh?t tích l?y cho Exchange 2013, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Ghi chú c?a đ?c b?n cho Exchange 2013
Đ? bi?t thêm thông tin v? cùng t?n t?i Exchange 2013 và trư?c đó phiên b?n c?a Exchange Server trong môi trư?ng tương t?, h?y vào website sau c?a Microsoft:
Yêu c?u h? th?ng trao đ?i 2013

GI?I THI?U

Cumulative update gi?i quy?t các v?n đ?

Tích l?y Update 3 cho Microsoft Exchange Server 2013 có s?a ch?a cho v?n đ? b?o m?t đư?c mô t? trong b?n tin b?o m?t MS13-061 và gi?i quy?t các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft (KB) sau đây:
 • 2865161 "L?i: không thành công xu?t kh?u m? id: t? ngu?n id" khi b?n c? g?ng sao chép k?t qu? tra c?u trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2866064 Không th? n?p OWA Premium b?ng cách s? d?ng Internet Explorer 11 trong môi trư?ng Exchange Server
 • 2871980 Tr? em tên mi?n không đư?c hi?n th? đ? l?a ch?n khi b?n t?o m?t h?p thư b?ng cách s? d?ng EAC trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2874216 V?n đ? b?o m?t đư?c mô t? trong Security Bulletin MS13-061 đư?c gi?i quy?t b?i m?t b?n c?p nh?t Exchange Server
 • 2878160 "Ngư?i dùng Thư mục Họat động không t?m th?y" l?i khi b?n t?o ho?c c?p nh?t m?t In-Place eDiscovery t?m trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2882608 Exchange Server 2013 không chia s? các t?p tin inproxy.dll
 • 2883203 Exchange Server 2013 kh?i đ?ng l?i thư?ng xuyên sau khi Cumulative Update 2 đư?c cài đ?t chuyên bi?t
 • 2886115 Chính sách lưu gi? đư?c không áp d?ng cho h?p thư Exchange Server 2013 khi tài kho?n ngư?i dùng trên tên mi?n khác nhau
 • 2888274 WebClientReadFormQueryString chu?i và WebClientEditFormQueryString chu?i tr? v? URL không chính xác trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2888315 S? ki?n 2112 ho?c 2180 kí nh?p khi b?n c? g?ng đ? sao lưu b? máy cơ s? d? li?u trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2888612 Chính sách lưu gi? không ho?t đ?ng sau khi b?n ch?y m?t l?nh ghép ng?n trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2889786 kí nh?p d?ng cho Outlook Web App trên điện thoại di động không đư?c đi?u ch?nh theo l?nh ghép ng?n Set-OwaVirtualDerictory trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2890650 Các m?c trong m?c tin thư thoại b?n th?o không đư?c đóng d?u ki?m v?i th? chính sách lưu gi? trong m?t Exchange Server 2010 ho?c môi trư?ng năm 2013
 • 2890814 Không có chuy?n hư?ng đ?n URL Outlook Web App cho ngư?i dùng Exchange Online trong m?t tri?n khai k?t h?p Exchange
 • 2895487 Tùy ch?n "Sao chép k?t qu? t?m ki?m" không làm vi?c trong m?t môi trư?ng Exchange server 2013
 • 2895500 DBCS kí t? đ?i di?n xu?t hi?n b? c?t xén khi b?n ch?y m?t s? k?ch b?n PowerShell trong EMS trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2895678 "Nombre de usuario\dominio" đư?c hi?n th? b?t ng? trên các phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha c?a các trang kí nh?p OWA và EAC trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902929 B?n không th? chuy?n ti?p m?t yêu c?u g?p bên ngoài trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902929 B?n không th? chuy?n ti?p m?t yêu c?u g?p bên ngoài trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902933 "T?o báo cáo s? c?" không hi?n th? trư?ng "Bcc" trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902934 Cộng hòa Hàn Quốc ngôn ng? b?n đ?a hóa v?n đ? trong Exchange 2013 OWA giao di?n ngư?i dùng
 • 2902936 B?n không th? thay đ?i đ?a ch? SMTP cho nhóm phân ph?i b?ng cách s? d?ng EAC trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902938 B?n không th? xem trư?c tài li?u văn ph?ng trong c?p dùng chung b?ng cách s? d?ng Outlook Web App trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2902939 EMS l?i k?t n?i khi b?n m?t cách riêng bi?t cài đ?t chuyên bi?t m?t máy ch? h?p thư Exchange Server 2013 và m?t máy ch? truy c?p khách hàng
 • 2903768 S? ki?n 4356 kí nh?p khi b?n c? g?ng đ? khôi ph?c l?i b? máy cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t đ?ng g?i lưu trong môi trư?ng Exchange Server 2013
 • 2913428 S? ki?n 4999 khi b?n ghi d?ch v? sao chép h?p thư d?ng b?t ng? trong Exchange Server 2013

Gi?i pháp

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

T?i thông tin

T?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
T?i v? tích l?y Update 3 cho Exchange Server 2013 gói bây gi?.
Ngày phát hành: Ngày 25 tháng 8 năm 2013

Đi?u ki?n tiên quy?t

Quá tr?nh thi?t l?p cho Exchange Server 2013 s? xác đ?nh b?t k? đi?u ki?n tiên quy?t m?t tích.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

ki?m nh?p thông tin

B?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

Lo?i b? thông tin

Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t gói này cumulative update, b?n không th? g? cài đ?t chuyên bi?t gói cumulative update đ? tr? l?i m?t phiên b?n trư?c đó c?a Exchange 2013. N?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các gói này cumulative update, trao đ?i 2013 đư?c l?y ra t? các máy ch?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 2892464 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Mười Hai 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
T? khóa: 
kbqfe kbfix atdownload kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2892464 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2892464

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com