Cumulative update C?p Nh?t gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2892600
Bài vi?t này áp d?ng cho các s?n ph?m sau:
  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

B?n c?p nh?t này tích l?y cho BizTalk Adapter Pack 2013 ch?a hotfix cho BizTalk Adapter Pack 2013 các v?n đ? đ? đư?c c? đ?nh sau khi phát hành c?a BizTalk Adapter Pack 2013.

Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra b?n s?a l?i trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i b?n c?p nh?t m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c bao g?m vào năm 2013 c?a gói trư?c BizTalk Adapter C?p Nh?t phát hành. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n xem xét vi?c áp d?ng các C?p Nh?t BizTalk Adapter Pack 2013 đ?t.

Các lưu ? quan tr?ng v? gói cumulative update

  • M?t tích l?y C?p Nh?t gói bao g?m t?t c? thành ph?n C?p Nh?t. Tuy nhiên, gói tích l?y C?p Nh?t ch? nh?ng thành ph?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên h? th?ng.
Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? service pack m?i nh?t ho?c gói cumulative update cho BizTalk Adapter Pack 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2555976 Danh sách gói b?n ghi d?ch v? và C?p Nh?t tích l?y cho BizTalk Server

Thông tin thêm

M?t gói cumulative update cho BizTalk Adapter Pack 2013 là m?t C?p Nh?t rollup ch?a t?t c? các hotfix trư?c đ?n nay cho BizTalk Adapter Pack 2013.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thu?t ng? đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t s?n ph?m c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Hotfix có trong b?n C?p Nh?t tích l?y gói 1 cho BizTalk Adapter Pack 20103

Các bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft th?o lu?n v? các b?n s?a l?i đư?c phát hành khi chúng tr? nên có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? BizTalk Adapter Pack 2013, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? tri th?c Microsoft.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
VSTS l?i s?S? bài KBMô t?
15605272845542Kh?c ph?c: Gói bi?n kích ho?t ho?t đ?ng th?t b?i khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho b? máy cơ s? d? li?u Oracle đ? k?t n?i v?i b? máy cơ s? d? li?u Oracle
15605222845538Kh?c ph?c: "C?t 'PROVIDERTYPE' không thu?c b?ng SchemaTable" ngo?i khi b?n s? d?ng BizTalk Adapter cho b? máy cơ s? d? li?u Oracle đ? k?t n?i v?i m?t b? máy cơ s? d? li?u Oracle
15605322845536Kh?c ph?c: Thông báo tr? thành k?t trong SM58 khi b?n s? d?ng m?t b? đi?u h?p SAP d?a trên WCF trong BizTalk Server 2010
12763342836739Kh?c ph?c: WCF SAP adapter nh?n đư?c v? trí đóng băng nh? hơn t?i n?ng khi nó ho?t đ?ng như m?t máy ch? tRFC

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update 1 cho BizTalk Adapter Pack 2013

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này nh?m kh?c ph?c ch? là nh?ng v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm website sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Cumulative update C?p Nh?t gói thông tin

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng gói này cumulative update, b?n ph?i có BizTalk Adapter Pack 2013 cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? N?u m?t t?p tin Readme.txt đư?c bao g?m trong gói này cumulative update, xem t?p tin Readme.txt cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng gói này cumulative update.

Chi tieát taäp tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng th?i gian khu v?c th? tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.7401.2390,13608 Tháng mư?i năm 201310:48x 64
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2451,57608 Tháng mư?i năm 201310:48x 64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7401.2353,27208 Tháng mư?i năm 201310:48x 64
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2158,71208 Tháng mư?i năm 201310:48x 64
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a BizTalk Adapter Pack 2013
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Microsoft.Adapters.oracledb.dll3.5.7401.2394,23208 Tháng mư?i năm 201310:46x 86
Microsoft.Adapters.oracleebs.dll3.5.7401.2455,67208 Tháng mư?i năm 201310:46x 86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7401.2357,36808 Tháng mư?i năm 201310:46x 86
Microsoft.Adapters.SAP.sapginvoker.dll3.5.7401.2145,91208 Tháng mư?i năm 201310:46x 86
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? BizTalk Server hotfixes, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2003907 Thông tin v? BizTalk Server hotfix

Thu?c tính

ID c?a bài: 2892600 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbtsadapters kbmt KB2892600 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2892600

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com