Làm th? nào đ? có đư?c SQL Server 2000 service pack m?i nh?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290211 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft phân ph?i l?i trong gói d?ch v?. D?ch v? gói m?t s?n ph?m m?i nh?t cho. Gói d?ch v? bao g?m các b?n C?p Nh?t và có th? bao g?m công c? qu?n tr? h? th?ng, tr?nh đi?u khi?n và thành ph?n thêm, đó là thu?n ti?n đóng gói đ? d? dàng t?i v?. Gói d?ch v? đư?c tích l?y. M?i gói d?ch v? m?i có ch?a t?t c? các b?n s?a l?i trong service pack trư?c đó, như c?ng như b?t k? b?n s?a l?i m?i. B?n không c?n ph?i cài đ?t m?t gói d?ch v? trư?c đó trư?c khi cài đ?t m?i nh?t. Ví d?, b?n không c?n cài đ?t SQL Máy ch? 2000 Service Pack 1 (SP1) trư?c khi cài đ?t d?ch v? SQL Server 2000 Pack 2 (SP2).

SQL Server 2000 service pack đư?c li?t kê trong các ph?n sau. M?i d?ch v? gói ph?n ch?a các m?c sau đây:
 • M?t liên k?t đ? t?i v? các gói d?ch v?.
 • M?t liên k?t đ?n danh sách s?a ch?a ch?a danh sách các v?n đ? đó c? đ?nh trong service pack.
 • M?t liên k?t đ?n t?p tin ReadMe cho m?i gói d?ch v?. Các t?p tin ReadMe ch?a thêm thông tin h?u ích v? các gói d?ch v? trong đ?nh d?ng văn b?n thu?n.

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

Ngày phát hành: 6 tháng 5 năm 2005

Làm th? nào đ? có đư?c

SQL Server 2000 Service Pack 4 (SP4) có s?n t?i đây Web site c?a Microsoft:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 8E2DFC8D-C20E-4446-99A9-B7F0213F8BC5

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
888799Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2000 Service Pack 4
888800 Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong SQL Server 2000 phân tích d?ch v? Service Pack 4

Readme

Có b?n t?p tin Readme riêng bi?t cho SQL Server 2000 SP4:
 • ReadmeSql2k32asp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL D?ch v? máy ch? 2000 phân tích
 • ReadmeSql2k32sp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Các thành ph?n cơ s? d? li?u Server 2000
 • ReadmeSql2k32desksp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Công c? máy tính đ? bàn máy ch? 2000 (MSDE 2000)
 • ReadmeSql2k64sp4.htm: Service Pack 4 cho Microsoft SQL Server 2000 (64-bit)

Ph? l?c readme

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
884525B? sung vào các t?p tin readme SQL Server 2000 Service Pack 4

SQL Server 2000 Service Pack 3a

Ngày phát hành: 19 tháng 5 năm 2003

Chú ý B?i v? h?u h?t nh?ng thay đ?i đư?c gi?i thi?u trong SP3a có liên quan đ?n thi?t l?p, b?n không c?n ph?i áp d?ng SP3a cho trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 ho?c MSDE 2000 mà đ? có đư?c nâng c?p đ? SP3.

N?u b?n có trư?ng h?p mà có nâng chưa đư?c nâng c?p đ? SP3, tuy nhiên, b?n nên luôn luôn c?p nh?ng trư?ng h?p tr?c ti?p đ?n SP3a thay v? c?a SP3. N?u b?n có b?t k? b?n sao c?a SP3 t?i các t?p tin mà b?n đ? có k? ho?ch s? d?ng đ? nâng c?p trong tương lai, b?n nên xóa nh?ng b?n sao và thay v? s? d?ng ho?c t?i các t?p tin SP3a ho?c SP3a Đ?A CD-ROM.

Các ?ng d?ng mà phân ph?i và cài đ?t MSDE 2000 nên cài đ?t SP3a thay v? c?a SP3. Trong khi b?n có th? áp d?ng SP3a cho trư?ng h?p c?a SQL Server 2000 SP3 ho?c MSDE 2000 SP3, làm như v?y có ít ?nh hư?ng nh?ng ngư?i trư?ng h?p.

Làm th? nào đ? có đư?c

SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a) có s?n t?i các Microsoft Web site sau:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
http://www.Microsoft.com/SQL/prodinfo/previousversions/SP3.mspx

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306908Danh sách các l?i c? đ?nh b?i SQL Server 2000 service pack

Readme

Click vào đây đ? xem SQL Server 2000 SP3a Readme

Ph? l?c readme

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816502Các tranh m?i Readme.htm 3a SQL Server 2000 Service Pack

SQL Server 2000 Service Pack 3

Ngày phát hành: 17 tháng 1 năm 2003

Làm th? nào đ? có đư?c

SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) không c?n có s?n. Xin vui l?ng cài đ?t SP3a thay vào đó.

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306908Danh sách các l?i c? đ?nh b?i SQL Server 2000 service pack

Readme

N?u b?n đ? cài đ?t trư?c SP3, xin vui l?ng xem Readme trong gói t?i xu?ng c?a b?n.

Ph? l?c readme

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
330022SQL Server 2000 Service Pack 3 Readme.htm b? sung

SQL Server 2000 Service Pack 2

Ngày phát hành: 30 tháng mư?i m?t năm 2001

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306908Danh sách các l?i c? đ?nh b?i SQL Server 2000 service pack

Readme

889552 Mô t? c?a gói d?ch v? 2 cho SQL Server 2000: 9 tháng 11 năm 2001

SQL Server 2000 Service Pack 1

Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2001

Làm th? nào đ? có đư?c

SQL Server 2000 Service Pack 1 (SP1) không c?n có s?n.

S?a danh sách

Đ? bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? c? đ?nh b?i SQL Server 2000 Service Pack 1, b?m vào đây các con s? bài vi?t đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290212Danh sách các l?i c? đ?nh trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (1/2)
300538 Danh sách các l?i c? đ?nh trong SQL Server 2000 Service Pack 1 (2/2)

Readme

889553 Mô t? c?a gói d?ch v? 1 cho SQL Server 2000: 30 tháng 5 năm 2001

? ki?n v? vi?c này ho?c khác Microsoft SQL Bài vi?t cơ s? ki?n th?c máy ch?? Th? chúng tôi m?t lưu ? t?i SQLKB@Microsoft.com.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
913089Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2005
321185 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n SQL Server và ?n b?n c?a b?n
N?u các tài nguyên đư?c li?t kê trong ph?n này không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác nhau t? nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com
Ti?p theo, g? văn b?n thông đi?p l?i mà b?n nh?n đư?c ho?c m?t mô t? c?a v?n đ? trong h?p t?m ki?m.

Chú ý N?u v?n đ? không đư?c gi?i quy?t, ti?c là n?i dung này không th? giúp đ? b?n b?t k? thêm. V? v?y, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 290211 - L?n xem xét sau cùng: 23 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbresolve kbfix kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB290211 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290211

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com