Nh?ng h?n ch? c?a đ? h?a chuy?n nh?p các b? l?c trong Word 2003 và Word 2002

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 290362 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 210396.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? nh?ng h?n ch? nh?p kh?u đ? h?a b? l?c này cung c?p cho Microsoft Word. Thông tin này c?ng có s?n trong Tr? giúp Microsoft Word. (Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word. Trong thu?t s? tr? l?i ho?c văn ph?ng tr? l?, g? lo?i t?p đ? h?a, sau đó b?m Tìm kiếm.)

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? chèn nhi?u đ?nh d?ng t?p tin đ? h?a ph? bi?n vào c?a b?n tài li?u, ho?c tr?c ti?p ho?c v?i vi?c s? d?ng đ? h?a riêng bi?t l?c.

Các lo?i t?p tin đ? h?a đư?c xây d?ng vào Word

B?n không c?n m?t b? l?c riêng bi?t đ? h?a đư?c cài đ?t đ? chèn đ?nh d?ng t?p tin đ? h?a sau đây:
 • Enhanced Metafile (.emf)

  B? l?c đ? h?a nâng cao Metafiles (built-in) h? tr? các đ?nh d?ng nâng cao Metafiles (EMF).
 • Graphics Interchange Format (.gif)

  B? l?c Graphics Interchange Format (built-in) h? tr? phiên b?n đ?nh d?ng t?p tin GIF87a (bao g?m c? interlacing) và GIF89a (bao g?m c? interlacing và minh b?ch).

  Khi b?n ti?t ki?m m?t ho?t h?nh GIF h?nh dư?i d?ng HTML, h?nh ?nh v?n gi? đư?c ho?t h?nh c?a nó. B?n không th? th?c hi?n m?t s? lo?i s?a đ?i, ch?ng h?n như c?t xén, nhóm ho?c thay đ?i đi?n, biên gi?i, ho?c bóng trên m?t h?nh ?nh GIF đ?ng. T?o nh?ng thay đ?i trong m?t ho?t h?nh GIF ch?nh s?a chương tr?nh, và sau đó chèn h?nh ?nh m?t l?n n?a.

  Các b? l?c GIF có các gi?i h?n sau đây:
  • Ch? là nh?ng h?nh ?nh đ?u tiên c?a m?t GIF cùng là nh?p kh?u.
 • Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg)

  Các b? l?c đ? h?a JPEG (built-in) h? tr? phiên b?n 6.0 c?a t?p tin JPEG Interchange Format (JFIF). H? tr? b? l?c xanh lơ s?m-màu vàng-đen (CMYK) JPEG t?p tin.

  Các b? l?c JPEG có các gi?i h?n sau đây:
  • Các b? l?c không h? tr? JPEG Tagged Interchange T?p tin đ?nh d?ng (JTIF).
 • Portable Network Graphics (.png)

  B? l?c Portable Network Graphics (built-in) h? tr? t?p tin phù h?p v?i Portable Network Graphics ph?n mư?i đ?c t? Phiên b?n 1.0.
 • Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib)

  Các b? l?c đ? h?a Windows Bitmap (built-in) h? tr? ?nh bitmap Windows và OS/2, ch?y dài m? hóa (RLE) bitmap, và thi?t b? đ?c l?p bitmap (DIB).
 • Windows Metafile Card đ? h?a (.wmf)

  Windows Metafile đ? h?a l?c (built-in) h? tr? các đ?nh d?ng Windows Metafile.
 • Tagged Image File Format (.tiff)

  Tagged h?nh ?nh đ?nh d?ng t?p tin đ? h?a l?c (built-in) h? tr? t?t c? các lo?i h?nh ?nh và nén mà phù h?p v?i đ?c đi?m k? thu?t TIFF Phiên b?n 5.0 và 6,0, Part1: đư?ng cơ s? TIFF. Nh?ng lo?i bao g?m đơn s?c, màu xám, màu s?c b?ng màu, và RGB đ?y màu s?c h?nh ?nh. B? l?c m?t cách chính xác x? l? m?t đơn 8-bit kênh alpha đư?c lưu v?i m?t màu RGB h?nh ?nh.

  Các b? l?c TIFF c?ng h? tr? sau đây:
  • Nhi?u kênh alpha (đư?c lưu tr? như subfiles) ho?c alpha các kênh không có 8 bit / pixel
  • Transparencies
  • Ph?n m? r?ng TIFF h?nh ?nh CMYK
  TIFF l?c có gi?i h?n sau đây:
  • Ch? là h?nh ?nh đ?u tiên c?a m?t TIFF v?i nhi?u h?nh ?nh (subfiles) đư?c nh?p kh?u.

Các lo?i t?p mà yêu c?u m?t b? l?c riêng r? đ? cài đ?t đ? h?a

B?n ph?i cài đ?t m?t b? l?c đ? h?a đ? chèn t?t c? các khác đ? h?a t?p tin đ?nh d?ng đư?c li?t kê như sau. N?u b?n không cài đ?t các b? l?c mà b?n c?n khi b?n cài đ?t Microsoft Word trên máy tính c?a b?n, b?n có th? ch?y chương tr?nh thi?t l?p l?i và thêm các b? l?c đ? h?a.
 • Máy tính đ? h?a Metafile

  Đ? h?a máy tính đ? h?a Metafile l?c (Cgmimp32.flt) h? tr? phiên b?n 1 c?a CGM 1992. Các b? l?c x? l? t?t c? ba b?ng m? và di?n gi?i và h? tr? t?t c? các y?u t?, và s? x? l? m?t cách chính xác t?t c? các t?p tin đ? h?a h?p l? .cgm.

  Các c?u h?nh ngành công nghi?p chính c?a ATA (Air Transport Association) và CALS (mua l?i liên t?c và chu k? s?ng H? tr?) đư?c h? tr? đ?y đ? b?i các b? l?c máy tính đ? h?a Metafile. Các b? l?c đ? đư?c ch?ng nh?n như là ATA tương thích và CALS tương thích b?ng cách ki?m tra đư?c qu?n l? b?i vi?n tiêu chu?n và công ngh? (NIST).

  N?u b?n cài đ?t các b? l?c trong khi thi?t l?p, các t?p tin sau đây đư?c cài đ?t:
  • Cgmimp32.FLT
  • Cgmimp32.FNT
  • Cgmimp32.cfg
  • Cgmimp32.HLP
  B? l?c này có gi?i h?n sau đây:
  • CGM 1992 Phiên b?n 2, 3 và 4 không đư?c h? tr?.
 • CorelDRAW graphics l?c

  CorelDRAW graphics l?c h? tr? (Cdrimp32.flt) .cdr, .cdt, .cmx và .pat t?p tin t? CorelDRAW 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, và 9,0.

  B? l?c này có nh?ng h?n ch? sau đây:
  • Đ?i tư?ng và PostScript đi?n vào k?t c?u đư?c thay th? b?ng r?n màu xám đi?n vào.
  • Đi?n vào gradient đư?c chia thành monocolored s?c.
  Đó là không có h? tr? cho nh?ng đi?u sau đây:
  • CorelDRAW s? thích, ch?ng h?n như kích thư?c trang và đ?nh hư?ng, đơn v?, lư?i đi?n và hư?ng d?n
  • ?ng kính và powerclips
  • Các trang, l?p, và các nhóm
  • OLE đ?i tư?ng
  • Xoay ?nh bitmap
  • Vectơ đi?n vào
  • Multi-Area đo?n văn b?n
 • Đóng gói PostScript (.eps) b? l?c

  Khi b?n nh?p m?t đóng gói PostScript Card đ? h?a t?p tin, sau đây x?y ra: m?t b?n xem trư?c hi?n th? đư?c t? đ?ng t?o ra khi b?n Xem h?nh ?nh trong các Chèn ?nh h?p tho?i, ho?c khi b?n xem các h?nh ?nh trong tài li?u c?a b?n. Đi?u này hi?n th? h?nh ?nh đư?c k?t xu?t t? d? li?u PostScript trong t?p tin EPS. V? v?y, h?nh ?nh hi?n th? này không s? d?ng b?t k? đ? h?a xem trư?c (Windows Metafile ho?c TIFF) mà có th? đ? đư?c trư?c đó thêm vào t?p tin EPS.

  Hành vi này có th? khác v?i phiên b?n trư?c c?a văn ph?ng, ph? thu?c vào phiên b?n c?a các các b? l?c đư?c cài đ?t. Đ? ho? EP v?n c?n đư?c in chính xác đ?n m?t PostScript máy in. Tuy nhiên, n?u b?n in m?t đ? h?a EPS đ? m?t phi PostScript máy in, h?nh ?nh hi?n th? đư?c in như nó xu?t hi?n trên màn h?nh. EPS đ? h?a đư?c thi?t k? đ? đư?c in v?i máy in PostScript.
 • B? l?c đ? h?a Hanako (.jsh, .jah và .jbh)

  B? l?c đ? h?a Hanako đư?c s? d?ng cho ngư?i Nh?t Phiên b?n c?a Microsoft Office XP.

  Đ? h?a Hanako l?c H? tr? (Jshimp.flt, Jahimp.flt và Jbhimp.flt) và các chuy?n đ?i .jsh, .jah, và .jbh ?nh Hanako 2,0 và 3,0-Microsoft Windows Metafile đ?nh d?ng.

  B? l?c có nh?ng h?n ch? sau đây:
  • D? li?u h?nh ?nh s? b? xóa khi các t?p này m?.
  • T?p tin v?i m?t lư?ng l?n d? li?u có th? m?t th?i gian đ? chuy?n đ?i ho?c có th? không đư?c chuy?n đ?i. N?u đi?u này x?y ra, xóa b?t k? d? li?u không c?n thi?t ho?c các đ?i tư?ng, ho?c resave các t?p tin như nhi?u t?p tin, và sau đó th? m? c?a l?i các t?p tin.
  • Ph?c t?p văn b?n đ?nh d?ng ho?c h?nh ?nh thu?c tính có th? không đư?c th? hi?n trong Windows Metafile đ?nh d?ng s? b? xóa b? ho?c đơn gi?n hóa khi các t?p tin đư?c m? ra. Đi?u này có th? ?nh hư?ng đ?n căn ch?nh văn b?n ho?c h?nh ?nh.
 • T?p tin Macintosh PICT (.pct)

  B? l?c đ? h?a Macintosh PICT (Pictim32.flt) đư?c s? d?ng đ? chuy?n nh?p Macintosh PICT đ? h?a. Đ?i tên các t?p tin máy Macintosh PICT v?i ph?n m? r?ng .pct khi b?n sao chép chúng vào m?t máy tính s? d?ng Microsoft Windows, do đó, r?ng Microsoft Office cho Windows có th? nh?n ra các t?p tin như PICT đ? h?a. Ví d?, n?u b?n có m?t t?p tin đ? h?a tên g?u trên máy Macintosh, b?n nên đ?i tên t?p tin đ? Bear.pct trư?c khi b?n đưa các t?p tin vào m?t t?p tin cho Windows.
 • Đ? h?a WordPerfect nh?p kh?u và xu?t kh?u các b? l?c

  Đ? h?a WordPerfect nh?p l?c (Wpgimp32.flt) h? tr? các phiên b?n đ? h?a WordPerfect 1.0, 1.0e và 2,0, tương ?ng v?i WordPerfect Phiên b?n 6.x và trư?c đó. Cho .wpg h?nh ?nh t?o ra trong DrawPerfect, h?nh ?nh Kích thư?c khung là kích c? c?a màn h?nh.

  B? l?c này có sau đây h?n ch?:
  • PostScript thông tin b? m?t trong Encapsulated PostScript h?nh ?nh nhúng trong các t?p tin đ? h?a WordPerfect.
  • T?p tin đ? h?a WordPerfect v?i l?n, nhúng bitmap có th? không xu?t hi?n m?t cách chính xác trên các máy tính s? d?ng tr?nh đi?u khi?n video Mach lo?t t? ATI. N?u b?n ngh? r?ng b?n có v?n đ? này, th? ch?y Microsoft Windows Thi?t l?p và thay đ?i tr?nh đi?u khi?n video c?a b?n đ? 8514/m?t đi?u khi?n đư?c cung c?p cùng Windows.

Cài đ?t m?t b? l?c không cài đ?t đ? h?a

Đ? cài đ?t m?t b? l?c đ? h?a không đư?c cài đ?t trong khi thi?t l?p, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh Microsoft Office.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.

  Chú ý Trong Microsoft Windows XP, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 3. Trong B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 4. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Trong Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), và Microsoft Windows NT 4.0:

   Trên các Cài đ?t/d? cài đ?t tab, nh?n vào đây đ? ch?n Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), sau đó b?m Thêm/lo?i b?.

   - hay -
  • Trong Microsoft Windows 2000 ho?c Windows XP:

   V?i Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh đ? ch?n, b?m vào đ? ch?n Microsoft Word 2002 (Microsoft Office XP), sau đó b?m Thay đổi.
 5. B?m đ? ch?n Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Tính năng cài đ?t danh sách, nh?n vào đây đ? m? r?ng Microsoft Office.
 7. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
 8. Nh?n vào đây đ? m? r?ng Chuy?n đ?i và các b? l?c.
 9. Nh?n vào đây đ? m? r?ng B? l?c này đ? h?a.
 10. Nh?p vào bi?u tư?ng cho b? l?c đ? h?a mà b?n mu?n cài đ?t, và sau đó b?m vào đ? ch?n Ch?y t?t c? t? máy tính c?a tôi ngày tr?nh đơn phím t?t xu?t hi?n.
 11. Nh?p vào Cập nhật.

Thu?c tính

ID c?a bài: 290362 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbfilters kbmt KB290362 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:290362

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com