ID c?a bài: 290809 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 97 c?a bài vi?t này, xin xem 184126.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 98 c?a bài vi?t này, xin xem 184123.
M?t phiên b?n Microsoft Outlook 2000 c?a bài vi?t này, xin xem 241538.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft Outlook và Microsoft Exchange khách hàng đôi khi s? d?ng m?t phương pháp đ?c bi?t đ? gói thông tin đ? g?i tin thư thoại qua Internet. Phương pháp này k? thu?t đư?c nh?c đ?n như Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF).

Các thông tin k? thu?t v? TNEF có s?n t?i MSDN Web site sau:
http://MSDN.Microsoft.com

Thông tin thêm

Vi?c s? d?ng c?a TNEF thư?ng b? ?nh hư?ng b?i cài đ?t chuyên bi?t trong Outlook đư?c nh?c đ?n như Microsoft Outlook Rich Text Format (RTF). định dạng văn bản phong phú và TNEF là không chính xác như nhau, nhưng h? có liên quan ch?t ch?.

Thư m? hoá TNEF ch?a m?t phiên b?n văn b?n thu?n tu? c?a thư, và m?t ph?n đính kèm nh? phân "gói" các b? ph?n khác nhau c?a thư g?c. Trong h?u h?t trư?ng h?p, t?p tin đính kèm nh? phân có tên Winmail.dat, và có th? bao g?m các thông tin sau:
 • Phiên b?n định dạng văn bản c?a thư (ví d?, thông tin phông ch? và màu s?c).
 • đ?i tư?ng OLE (ví d?, ?nh đư?c nhúng và tài li?u văn ph?ng embeddedMicrosoft).
 • Đ?c bi?t các tính năng Outlook (ví d?, các h?nh th?c tùy ch?nh, votingbuttons, và yêu c?u g?p m?t).
 • Thư?ng xuyên t?p tin đính kèm đ? đư?c thêm vào originalmessage.
Ngoài nh?ng thông tin đư?c li?t kê trư?c đây, đư?ng d?n đ?n t?p tin m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) c?a b?n và c?a b?n kí nh?p vào tên đư?c nhúng trong Winmail.dat file. M?c dù ti?p xúc d? li?u này không r? ràng v?i ngư?i nh?n, n?u ngư?i nh?n m? file Winmail.dat đ? ch?nh s?a trong m?t tr?nh so?n th?o nh? phân ho?c văn b?n, h? có th? xem đư?ng d?n và kí nh?p vào tên. Lưu ? r?ng thông tin m?t kh?u không đư?c ti?t l?. Đ? đ?m b?o r?ng đư?ng d?n đ?n t?p .pst ho?c c?a b?n kí nh?p vào tên không đư?c bao g?m trong ph?n đính kèm Winmail.dat, s? d?ng các bư?c trong bài vi?t này đ? g?i tin thư thoại không bao g?m các file Winmail.dat.

M?t s? tính năng Outlook yêu c?u TNEF m? hóa đ? đư?c hi?u m?t cách chính xác b?i m?t ngư?i nh?n b?c e-mail Internet nh?ng ngư?i c?ng s? d?ng Outlook. Ví d?, khi b?n g?i m?t tin thư thoại v?i nút ch?n m?t b? phi?u cho m?t ngư?i nh?n qua Internet, n?u TNEF không đư?c kích ho?t cho r?ng ngư?i nh?n, các nút ch?n m?t b? phi?u không nh?n đư?c. Ngoài ra, đ? g?i tin thư thoại v?i file đính kèm t?p tin thư?ng xuyên, TNEF không c?n thi?t. N?u b?n đang g?i thư v?i t?p đính kèm đ? m?t ngư?i nh?n đư?c nh?ng ngư?i không s? d?ng Outlook ho?c khách hàng trao đ?i, b?n nên t? ch?n s? d?ng m?t đ?nh d?ng b?c e-mail mà không c?n TNEF (ch?ng h?n như văn b?n thu?n). B?ng không g?i thư TNEF, ngư?i nh?n có th? xem và lưu các file đính kèm như mong đ?i.

G?i và nh?n m?i quan tâm

Khi ?ng d?ng khách email không hi?u TNEF nh?n đư?c m?t tin thư thoại có ch?a thông tin TNEF, sau đây là các k?t qu? thư?ng ba:
 • Phiên b?n văn b?n thu?n tu? c?a thư đư?c nh?n và itcontains các t?p tin đính kèm tên Winmail.dat. Ph?n đính kèm Winmail.dat không notcontain b?t k? thông tin h?u ích khi b?n m? nó b?i v? nó là trong các đ?nh d?ng specialTNEF.

  Lưu ? M?t s? ngư?i dùng đ? báo cáo nh?n đư?c m?t t?p tin đính kèm Win.dat.
 • Phiên b?n văn b?n thu?n tu? c?a thư đư?c nh?n và itcontains t?p tin đính kèm v?i m?t chung tên như v?y là ATT00008.dat orATT00005.eml. Trong trư?ng h?p này, khách hàng không th? nh?n ra ph?n TNEF c?a thư, nhưng không th? nh?n ra tên t?p Winmail.dat, do đó, itcreates m?t t?p tin tên đ? gi? thông tin TNEF.
 • Phiên b?n văn b?n thu?n tu? c?a thư đư?c nh?n và theclient b? qua ph?n đính kèm Winmail.dat. Đây là hành vi t?m th?y inMicrosoft Outlook Express. Outlook Express không hi?u TNEF, nhưng itdoes bi?t b? qua thông tin TNEF. K?t qu? là m?t đ?ng b?ng textmessage.
Ngoài các khách hàng nh?n đư?c, nó không ph?i là không ph? bi?n cho m?t máy ch? b?c e-mail đ? lo?i b? TNEF thông tin t? thông đi?p như nó mang l?i chúng. N?u m?t máy ch? l?a ch?n đ? lo?i b? TNEF đư?c b?t, khách hàng luôn nh?n đư?c m?t phiên b?n văn b?n thu?n tu? c?a thư. Exchange Server là m?t ví d? v? m?t chương tr?nh máy ch? e-mail có th? ch?n đ? lo?i b? TNEF t? tin thư thoại.

M? hoá thư

Các tiêu chu?n Internet cho m? hóa thông đi?p như Multipart Internet Mail Ti?n ích m? r?ng (MIME) và các đư?c s? d?ng đ?c l?p v?i TNEF. TNEF có th? t?n t?i trong m?t thư MIME m? hóa là m?t ph?n cơ th? MIME c?a lo?i "?ng d?ng/ms-tnef", ho?c trong m?t thư UUENCODED là m?t t?p tin đính kèm có tên Winmail.dat.

Khi thư TNEF đư?c g?i b?ng cách s? d?ng MIME, m?t m?c nh?p tương t? như sau đây đư?c thêm vào thư: Ngoài ra, n?u thư TNEF đư?c g?i b?ng cách s? d?ng các, thông tin tương t? như sau đây đư?c thêm vào dư?i cùng c?a tin nh?n: trong c? hai trư?ng h?p, các m? hoá TNEF đư?c g?i đ?n ngư?i nh?n và ph?i đư?c hi?u b?i các khách hàng nh?n đư?c m?t cách chính xác Hi?n th? thông tin đóng gói.

Làm th? nào đ? ki?m soát TNEF trong thư

B?n có th? ki?m soát TNEF b?ng ba phương pháp:
 • Toàn c?u – n?u b?n thay đ?i đ?nh d?ng e-mail m?c đ?nh c?a b?n thành văn b?n thu?n tu? ho?c Ngôn ng? đánh d?u ki?m siêu văn b?n (HTML), nó giúp đ? đ?m b?o r?ng TNEF không đư?c g?i tr? khi m?t tính năng Outlook c?n nó.
 • M?t ngư?i nh?n - b?n có th? ch? đ?nh trong đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n đ? không sendTNEF đ? cho m?t ngư?i nh?n luôn luôn nh?n đư?c phiên b?n văn b?n đơn gi?n c?a themessage.
 • M?t thông báo - khi b?n so?n thư m?i ho?c tr? l?i m?t receivedmessage.

Phương pháp 1: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t thay đ?i toàn c?u cho TNEF

Đ?i v?i Microsoft Outlook 2010 và Outlook 2013:

Đ? t?t TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n, và sau đó b?m vào thư.
 2. Trong các so?n trong đ?nh d?ng tin thư thoại này danh sách, b?m vào đ?ng b?ng văn b?n ho?c HTML, và sau đó b?m OK.
Đ? g?i thư TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào các t?p tin tab, b?m vào tu? ch?n, và sau đó b?m vào thư.
 2. Trong các so?n trong đ?nh d?ng tin thư thoại này danh sách, nh?p vào Văn b?n phong phú, và sau đó nh?p vào OK.
Đ?i v?i Microsoft Office Outlook 2007:

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?t TNEF:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, b?m vào tab Mail Format .
 2. Trong danh sách t?o trong đ?nh d?ng tin thư thoại này , b?m vào đ?ng b?ng văn b?n ho?c HTML, và sau đó nh?p vào OK.
Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? g?i tin thư thoại trong TNEF:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào tab Mail Format .
 2. Trong danh sách t?o trong đ?nh d?ng tin thư thoại này , nh?p vào Văn b?n phong phú, và sau đó nh?p vào OK.
Đ?i v?i Microsoft Office Outlook 2003 và các phiên b?n trư?c c?a Outlook:

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?t TNEF:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào tab Mail Format .
 2. Trong danh sách g?i trong đ?nh d?ng tin thư thoại này , b?m vào đ?ng b?ng văn b?n ho?c HTML, và sau đó nh?p vào OK.
Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? g?i trong TNEF:
 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n, và sau đó nh?p vào tab Mail Format .
 2. Trong danh sách g?i trong đ?nh d?ng tin thư thoại này , b?m vào đ? ch?n định dạng văn bản phong phú Outlook Microsoft, và sau đó nh?p vào OK.

Phương pháp 2: Làm th? nào đ? làm cho m?i ngư?i nh?n thay đ?i cho TNEF

Cho Outlook 2010:

Trong m?c tin thư thoại danh b?

Đ? t?t TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? h? sơ c?a ngư?i nh?n trong các đ?a ch? liên l?c m?c tin thư thoại.
 2. Nh?p đúp vào địa chỉ email c?a ngư?i nh?n.
 3. Các liên h? th? xu?t hi?n. Nh?p vào xem các tùy ch?n thêm cho tương tác v?i ngư?i nàym?t, và sau đó nh?p vào thu?c tính Outlook.
 4. Ch?n g?i văn b?n thu?n tu? ch? trong các đ?nh d?ng Internet danh sách.
G?i trong TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? h? sơ c?a ngư?i nh?n trong các đ?a ch? liên l?c m?c tin thư thoại.
 2. Nh?p đúp vào địa chỉ email c?a ngư?i nh?n.
 3. Các liên h? th? xu?t hi?n. Nh?p vào xem các tùy ch?n thêm cho tương tác v?i ngư?i này , và sau đó nh?p vào thu?c tính Outlook.
 4. Nh?p vào g?i b?ng cách s? d?ng Outlook Rich Text Format trong các đ?nh d?ng Internet h?p.

Cho Outlook 2007 và các phiên b?n trư?c đó:

Trong m?c tin thư thoại danh b?

Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? t?t TNEF:
 1. M? h? sơ c?a ngư?i nh?n trong m?c tin thư thoại danh b?.
 2. Nh?p đúp vào đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n.
 3. Ch?n g?i Plain Text ch? trong Internet đ?nh d?ng h?p.
Th?c hi?n theo các bư?c sau đ? g?i trong TNEF:
 1. M? h? sơ c?a ngư?i nh?n trong m?c tin thư thoại danh b?.
 2. Nh?p đúp vào đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n.
 3. Nh?p vào G?i b?ng cách s? d?ng Outlook Rich Text Formattrong Internet đ?nh d?ng h?p.
Trong s? đ?a ch? cá nhân
Lưu ? s? đ?a ch? cá nhân (.pab) không c?n có th? đư?c t?o ra ho?c đư?c s? d?ng trong Outlook 2007.
S? d?ng các bư?c sau đ? t?t TNEF:
 1. Xác đ?nh v? trí ngư?i nh?n trong Cá nhân đ?a ch?cu?n sách.
 2. Nh?p đúp vào đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n.
 3. B?m đ? b? ch?n hộp kiểm luôn g?i đ?n này inMicrosoft ngư?i nh?n Exchange Rich Text Format , và sau đó nh?p vào OK.
S? d?ng các bư?c sau đ? g?i trong TNEF:
 1. Xác đ?nh v? trí ngư?i nh?n trong s? Đ?a ch? cá nhân.
 2. Nh?p đúp vào đ?a ch? e-mail c?a ngư?i nh?n.
 3. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm luôn g?i đ?n này recipientin định dạng văn bản phong phú Microsoft Exchange , và sau đó nh?p vào OK.
Lưu ?: Phương pháp này là không có s?n n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Outlook 2013.

Phương pháp 3: Làm th? nào đ? làm cho m?t thông đi?p ph?n thay đ?i cho TNEF


Cho Outlook 2010 và Outlook 2013:


Đ? t?t TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t thư m?i ho?c nh?p vào tr? l?i trên m?t tin thư thoại đ? nh?n.
 2. Trên các định dạng văn bản tab, b?m vào HTML ho?c văn b?n thu?n tu?.

Đ? b?t TNEF, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? m?t thư m?i ho?c nh?p vào tr? l?i trên m?t tin thư thoại đ? nh?n.
 2. Trên các định dạng văn bản tab, h?y nh?p vàoRichText.

Cho Outlook 2007:
S? d?ng các bư?c sau đ? t?t TNEF:
 1. M? m?t thư m?i ho?c tr? l?i vào m?t tin thư thoại đ? nh?n.
 2. Trên tab tùy ch?n , b?m vào HTML ho?c văn b?n thu?n tu?.
S? d?ng các bư?c sau đ? b?t TNEF:
 1. M? m?t thư m?i ho?c tr? l?i vào m?t tin thư thoại đ? nh?n.
 2. Trên tab tùy ch?n , b?m vào Văn b?n phong phú.
Đ?i v?i Outlook 2003 và các phiên b?n trư?c c?a Outlook:
S? d?ng các bư?c sau đ? t?t TNEF.
 1. M? m?t thư m?i ho?c tr? l?i vào m?t tin thư thoại đ? nh?n m?i.
 2. Trên thanh công c? Đ?nh d?ng thư , b?m vào đ? ch?n văn b?n thu?n tu? ho?c HTML t? menu thả xuống.
S? d?ng các bư?c sau đ? b?t TNEF.
 1. M? m?t thư m?i ho?c tr? l?i vào m?t tin thư thoại đ? nh?n m?i.
 2. Trên thanh công c? Đ?nh d?ng thư , b?m vào đ? ch?n Văn b?n phong phú t? menu thả xuống.

Trư?ng h?p ph? bi?n

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n nh?n đư?c t?p đính kèm Winmail.dat.
  Gi?i pháp: Turn TNEF ra (ho?c cho ngư?i nh?n, orglobally).

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n s? nh?n đư?c ATT00001.DAT t?p tin đính kèm.
  Gi?i pháp: Turn TNEF ra (ho?c cho ngư?i nh?n, orglobally).

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n không nh?n đư?c thư?ng xuyên fileattachments.
  Gi?i pháp: Turn TNEF ra (ho?c cho ngư?i nh?n, orglobally).

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n không có nút ch?n m?t b? phi?u trong Outlook.
  Gi?i pháp: L?n lư?t TNEF ngày cho therecipient.

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n nh?n đư?c yêu c?u g?p m?t như regularmessages.
  Gi?i pháp: L?n lư?t TNEF trên cho ngư?i nh?n.

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n không nh?n đư?c tùy ch?nh forminformation.
  Gi?i pháp: L?n lư?t TNEF ngày cho therecipient.

 • V?n đ?: Ngư?i nh?n không nh?n đư?c đ?nh d?ng tin nhắn văn bản.
  Gi?i pháp: L?n lư?t TNEF trên cho ngư?i nh?n.
Đ? bi?t thêm thông tin v? MIME và sự chuyển hóa nội dung trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
836555 câu h?i thư?ng g?p v? MIME và sự chuyển hóa nội dung trong Exchange 2000 Server và trong Exchange Server 2003
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh đ?nh d?ng thư e-mail Internet t?i các c?p đ? tên mi?n và ngư?i dùng trong Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821750 Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet b?c e-mail đ?nh d?ng ngư?i dùng và tên mi?n c?p trong Exchange Server 2003
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? g?i b?c e-mail Internet trong m?t đ?nh d?ng thích h?p trong Exchange 2000 Server, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319252 Làm th? nào đ? g?i b?c e-mail Internet trong m?t đ?nh d?ng thích h?p trong Exchange 2000 Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 290809 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Business Productivity Online Dedicated
T? khóa: 
kbemail kbhowto vkbportal226 kbmt KB290809 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 290809

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com