Identifikator ?lanka: 290846 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Ovaj ?lanak opisuje kako da koristite ?Automatske odgovore (odsustvovanje)? (Outlook 2010) i ?Pomo?nik za odsustvovanje? (Outlook 2007 i 2003).

DA BI KORISTILI OVE OUTLOOK FUNKCIJE I INFORMACIJE U OVOM ?LANKU, KORISNICI MORAJU DA IMAJU NAJMANJE JEDAN ?MICROSOFT EXCHANGE? ILI ?EXCHANGE? TIP NALOGA PODE?EN NA AKTIVNOM OUTLOOK PROFILU.

Ako nemate pode?en Exchange nalog za e-po?tu u programu Outlook 2010, 2007 ili 2003

Korisnici koji nemaju pode?en Exchange nalog u programu Outlook ne?e videti funkcije ?Automatske odgovore (odsustvovanje)? (Outlook 2010) ili ?Pomo?nik za odsustvovanje? (Outlook 2007 i 2003) u meniju.

Me?utim, korisnici koji nemaju pode?en Exchange nalog u programu Outlook mogu da emuliraju ili imitiraju neke od opcija u funkciji ?Automatski odgovori (odsutnost)?.

Da biste dobili pomo? i smernice o tome kako da emulirate ili imitirate funkciju odsutnosti, korisnicima preporu?ujemo da pro?itaju i slede slede?e ?lanke:

Kako da utvrdite da li imate Exchange nalog u aktivnom Outlook profilu

Za Microsoft Office Outlook 2010:
 1. Otvorite program Outlook 2010.
 2. Kliknite na Datoteka, a zatim izaberite stavku Postavke naloga, a zatim izaberite stavku Postavke naloga...
 3. U dijalogu Postavke naloga mo?ete da vidite sve razli?ite naloge za e-po?tu koje ste podesili u aktivnom Outlook profilu.
 4. U koloni Tip proverite da li imate neki od tipova Microsoft Exchange.
 5. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog Postavke naloga.

Za Microsoft Office Outlook 2007:
 1. Otvorite program Outlook 2007.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga....
 3. U dijalogu Postavke naloga mo?ete da vidite sve razli?ite naloge za e-po?tu koje ste podesili u aktivnom Outlook profilu.
 4. U koloni Tip proverite da li imate neki od tipova Exchange.
 5. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog Postavke naloga.

Za Microsoft Office Outlook 2003:
 1. Otvorite program Outlook 2003.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Nalozi za e-po?tu....
 3. U dijalogu Nalozi za e-po?tu izaberite stavku Prika?i ili promenite postoje?e naloge za e-po?tu
 4. Sada bi trebalo da se prikazuje pode?avanje naloga za e-po?tu u aktivnom Outlook profilu.
 5. U koloni Tip proverite da li imate neki od tipova Exchange.
 6. Kliknite na dugme Zatvori da biste zatvorili dijalog Nalozi za e-po?tu.

Kako da uklju?ite Automatski odgovori (odsutnost) (Outlook 2010) ili Pomo?nik za odsustvovanje (Outlook 2007 & 2003)Za Microsoft Office Outlook 2010:

 1. Uverite se da vam je izabrana fascikla u skladi?tu za poruke na Exchange nalogu.
  NAPOMENA: Ako imate pode?ene druge tipove naloga u aktivnom Outlook profilu, svako nalog mo?e da ima sopstveno skladi?te za poruke. Ako nemate fasciklu koje se nalazi u skladi?tu za poruke na Exchange nalogu, opcija ?Automatski odgovori (odsutnost)? ne?e biti vidljiva u 3. koraku koji se nalazi u nastavku ovog odeljka.
 2. Izaberite karticu Datoteka, a zatim u meniju izaberite karticu Informacije.
 3. Izaberite stavku Automatski odgovori (odsutnost).
  Napomena Ako ne vidite ovu opciju, niste povezani sa Exchange serverom. Za korisnika koji nema Exchange nalog, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
 4. U dijalogu Automatski odgovori, potvrdite izbor u polju Po?alji automatske odgovore.
 5. Ako ?elite da navedete odre?eno vreme i opseg datuma, potvrdite izbor u polju Po?alji samo tokom ovog vremenskog opsega. Zatim podesite Vreme po?etka i Vreme zavr?etka.
 6. Na kartici Unutar moje organizacije, unesite poruku koju ?elite da po?aljete unutar organizacije, a na kartici Izvan moje organizacije unesite poruku koju ?elite da po?aljete izvan organizacije.
 7. Kliknite na dugme U redu.
 8. Ako ste izabrali opciju ?Po?alji samo tokom ovog vremenskog opsega? u 4. koraku, funkcija Automatski odgovor (odsutnost) ?e i dalje raditi sve do pode?enog datuma i vremena za vreme zavr?etka u 5. koraku.
  U suprotnom, opcija Automatski odgovor (odsutnost) ?e nastaviti da radi sve dok ne ponovite 1. korak i izaberete opciju Ne ?alji automatske odgovore.

Za Microsoft Office Outlook 2007:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pomo?nik za odsustvovanje?.
 2. U dijalogu Pomo?nik za odsustvovanje potvrdite izbor u polju Po?alji automatske odgovore u slu?aju odsutnosti.
 3. Ako ?elite da navedete odre?eno vreme i opseg datuma, potvrdite izbor u polju Po?alji samo tokom ovog vremenskog opsega. Zatim podesite Vreme po?etka i Vreme zavr?etka.
 4. Na kartici Unutar moje organizacije, unesite poruku koju ?elite da po?aljete unutar organizacije, a na kartici Izvan moje organizacije unesite poruku koju ?elite da po?aljete izvan organizacije.
 5. Kliknite na dugme U redu.
 6. Ako ste izabrali opciju ?Po?alji samo tokom ovog vremenskog opsega? u 4. koraku, funkcija Pomo?nik za odsustvovanje ?e i dalje raditi sve do pode?enog datuma i vremena za vreme zavr?etka u 5. koraku.
  U suprotnom, opcija Pomo?nik za odsustvovanje ?e nastaviti da radi sve dok ne ponovite 1. korak i izaberete opciju Ne ?alji automatske odgovore.

Za Microsoft Office Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pomo?nik za odsustvovanje?.
 2. U dijalogu Pomo?nik za odsustvovanje izaberite stavku Trenutno sam odsutan/na.
 3. U polju Automatski odgovori jednom svakom po?iljaocu navode?i slede?i test, unesite poruku koju ?elite da po?aljete dok ste izvan kancelarije.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Pomo?nik za odsustvovanje ?e nastaviti da radi sve dok ponavljate 1. korak i izaberete opciju Trenutno sam odsutan/na.

Dodatne informacije

Funkcija ?Pomo?nik za odsustvovanje?, kako je poznata u programima Outlook 2007 i 2003, poznata je kao ?Automatski odgovori (odsutnost)? u programu Outlook 2010.

Vi?e informacija o tome kako da radite sa pravilima potra?ite u ovim ?lancima:

Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 290846 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbcip KB290846

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com