Làm th? nào đ? chuy?n đ?i văn b?n đ? các con s? trong Excel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 291047 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? chuy?n đ?i t? bào có ch?a văn b?n đ? t? bào có ch?a s?.

Khi b?n nh?p m?t t?p tin đư?c t?o ra trong các chương tr?nh khác (ví d? như dBASE ho?c Lotus 1-2-3) ho?c đ? đư?c t?i v? t? m?t máy tính l?n, Microsoft Excel có th? nh?n ra m?t s? con s? dư?i d?ng văn b?n.

Đi?u này gây ra ch?c năng như t?ngTrung b?nh b? qua các giá tr? trong các t? bào. Các xâu văn b?n có th? ch?a các n?i dung th?c ngoài nh?ng con s? mà b?n mu?n chuy?n đ?i.

Chuy?n đ?i văn b?n đ? s?

Đ? chuy?n đ?i văn b?n đ? các con s? trong m?t b?ng tính, s? d?ng b?t k? phương pháp đư?c di?n t? sau này trong bài vi?t này (phương pháp 1 đ?n 7).

Lưu ? M?i ngư?i trong s? nh?ng phương pháp này gi? đ?nh r?ng b?n đ? có thay đ?i b?t k? s? đ?nh d?ng ô trong các t? bào tư?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Excel 2003, trên các tr?nh đơnđ?nh d?ng , h?y nh?p vào t? bào. Trong Excel 2007 ho?c m?i hơn, h?y nh?p vào m?i tên bên ph?i dư?i cùng c?a ph?n phông ch? trên các ribbon đ? g?i đ?n hộp thoại Đ?nh d?ng t? bào .
 2. Trên tab s? , b?m vào chung theo th? lo?i, và sau đó nh?p vào OK.

Phương pháp 1: S? d?ng nút ch?n m?t l?i

N?u các t? bào mà con s? đư?c hi?n th? dư?i d?ng văn b?n ch?a m?t ch? báo l?i ? góc trên bên trái, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào t? bào có ch?a errorindicator.
 2. Nh?p vào nút ch?n m?t l?i bên c?nh các t? bào, và sau đó nh?p vào chuy?n đ?i đ? s? trên tr?nh đơn phím l?i tắt.

Phương pháp 2: Nh?p l?i các giá tr? trong các t? bào

Đ? nh?p l?i các giá tr? trong các t? bào, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên tr?nh đơn đ?nh d?ng , b?m vào t? bào, và sau đó nh?p vào tab s? đ? thay đ?i đ?nh d?ng s? c?a các t? bào.
 2. Nh?p l?i các con s?.


Phương pháp 3: Ch?nh s?a tr?c ti?p trong các t? bào

Đ? ch?nh s?a tr?c ti?p trong các t? bào, h?y làm theo các bư?c sau:

Excel 2003

 1. Trên menu công c? , b?m vào tu? ch?n.
 2. Trên tab ch?nh s?a , xác minh r?ng hộp kiểm ch?nh s?a tr?c ti?p trong t? bào đư?c ch?n. Nh?p vào OK.
 3. Nh?p đúp vào ô b?n mu?n đ?nh d?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t l?i bên c?nh các t? bào, và sau đó nh?p vào chuy?n đ?i đ? s? trên tr?nh đơn phím l?i tắt

Excel 2007

 1. Nh?p vào Nút Office ch?n m?t, b?m vào tùy ch?n Excel, b?m vào nâng cao.
 2. Các tùy ch?nch?nh s?a inthe, xác minh r?ngch?nh s?a tr?c ti?p trong các t? bàocho phéphộp kiểm đ? đư?c ch?n. Nh?p vào OK.
 3. Nh?p đúp vào ô b?n mu?n đ?nh d?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t l?i bên c?nh các t? bào, và sau đó nh?p vào chuy?n đ?i đ? s? trên tr?nh đơn phím l?i tắt

Excel 2010


 1. Nh?p vào các t?p tab, b?m vào Tùy ch?n Excel, b?m vào nâng cao.
 2. Trong các tùy ch?n ch?nh s?a , xác minh r?ngch?nh s?a tr?c ti?p trong các t? bàocho phéphộp kiểm đ? đư?c ch?n. Nh?p vào OK.
 3. Nh?p đúp vào ô b?n mu?n đ?nh d?ng, và sau đó nh?n ENTER.
 4. Nh?p vào nút ch?n m?t l?i bên c?nh các t? bào, và sau đó nh?p vào chuy?n đ?i đ? s? trên tr?nh đơn phím l?i tắt

Phương pháp 4: S? d?ng l?nh dán đ?c bi?t

S? d?ng l?nh Dán đ?c bi?t , h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong b?t k? t? bào tr?ng, g? giá tr? 1.
 2. Đ?m b?o r?ng các t? bào b?n g? 1 trong đư?c đ?nh d?ng như m?t s?.
 3. Ch?n các t? bào trong đó b?n g? 1, và sau đó ph?i clickand ch?n sao chép.
 4. Ch?n các t? bào v?i các giá tr? mà b?n mu?n convertto s?.
 5. Đúng clickand ch?n Dán đ?c bi?t.
 6. Trong chi?n d?ch, nh?p vào nhân và sau đó nh?p vàoOK.

Cách 5: Lo?i b? ?n kí t? đ?i di?n và không gian

Phương pháp này ho?t đ?ng t?t nh?t n?u các d? li?u đư?c s?p x?p trong m?t đơn c?t ho?c hàng. Phương pháp này s? d?ng các ch?c năng TRIM và ch?c năng s?ch đ? lo?i b? thêm d?u ki?m cách và kí t? đ?i di?n nonprinting có th? đư?c du nh?p vào cùng các t?p tin. Ví d? sau đây gi? đ?nh r?ng các d? li?u trong c?t A và B?t đ?u trong hàng 1 ($A$ 1). Đ? s? d?ng ví d? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn m?t c?t bên ph?i c?a c?t A. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào tiêu đ? c?t B, và sau đó nh?p vào chèn.
 2. Trong các t? bào đ?u tiên đư?c chèn vào c?t (B1), h?y nh?p thefollowing:
  $B$1:  =VALUE(TRIM(CLEAN(A1)))
  					
 3. Trong c?t B, Chọn Tất cả các t? bào ? bên ph?i c?a các t? bào có ch?a d? li?u trong c?t A.
 4. Trên các ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ? đi?n vào, và sau đó b?m xu?ng.

  C?t m?i có ch?a các giá tr? c?a văn b?n incolumn A.
 5. V?i ph?m vi tương t? đ? ch?n, b?m sao trên menu ch?nh s?a . (Trong Excel 2007 ho?c sau đó, nh?p vào bi?u tư?ng đ?ng g?i trên ribbon.)
 6. Ch?n cell A1. Trong Excel 2003 ho?c trư?c đó, ch?nDán đ?c bi?t trên menu ch?nh s?a. Trong năm 2007 hay sau đó, nh?p vào m?i tên xu?ng trongdán trong ribbon, và nh?p vào Dán đ?c bi?t. Theo dán, nh?p vào giá tr?, và sau đó nh?p vào OK đ? dán các giá tr? chuy?n đ?i tr? l?i trên đ?u trang c?a c?t A.
 7. Xóa c?t B b?ng cách ch?n các c?t và nh?p vào xóa trên menu ch?nh s?a .
Các văn b?n vào c?t A là trong m?t đ?nh d?ng s?.

Lưu ? Phương pháp này không có th? lo?i b? t?t c? các kí t? đ?i di?n kho?ng tr?ng nonprinting. Ví d?, kí t? đ?i di?n kho?ng tr?ng Chr$(160) s? không đư?c g? b?.

Phương pháp 6: S? d?ng m?t Visual Basic cho th? t?c ?ng d?ng

Microsoft cung c?p l?p tr?nh ví d? đ? minh ho? ch?, không có b?o hành ho?c th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n ? các b?o đ?m ng? ? c?a bán ho?c phù h?p cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đang quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh đư?c ch?ng minh và v?i các công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra và đ? g? l?i các th? t?c. Microsoft h? tr? k? sư có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không s?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng các th? t?c đ? đáp ?ng yêu c?u c? th? c?a b?n.

T?o m?t Visual Basic cho ?ng d?ng v? mô đ? nh?p l?i nh?ng con s? trong các t? bào đư?c ch?n ho?c ph?m vi c?a các t? bào. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

1. Nh?n Alt + F11 đ? B?t đ?u Visual Basic Editor.

2. Trên các chèn tr?nh đơn, nh?p vào mô-đun.

3. Nh?p m? sau đây trong các phân h? m?i:

Ph? Enter_Values()

Đ?i v?i m?i xCell trong ch?n

Selection.NumberFormat = "0,00" ' lưu ?: "0,00" xác đ?nh s? lư?ng ch? s? th?p phân.

xCell.Value = xCell.Value

Ti?p xCell

Cu?i ti?u


4. Nh?n Alt + F11 đ? chuy?n sang Excel.

5. Ch?n các t? bào mà b?n mu?n chuy?n đ?i, n?u h? đ? không đư?c ch?n.

6. Trong Excel 2003, trên menu công c? , đi?m đ?n v? mô, và sau đó nh?p vào macro. Trong danh sách Tên v? mô , b?m vào Enter_Values, nh?p vào ch?y.

Trong Excel 2007 ho?c sau đó, nh?p vào tr?nh đơn phát tri?n và b?m macro. Trong danh sách Tên v? mô , b?m vào Enter_Values, nh?p vào ch?y.

Phương pháp 7: S? d?ng các văn b?n c?t l?nh

Phương pháp này ho?t đ?ng t?t nh?t n?u các d? li?u đư?c s?p x?p trong m?t c?t duy nh?t. Ví d? sau đây gi? đ?nh r?ng các d? li?u trong c?t A và B?t đ?u trong hàng 1 ($A$ 1). Đ? s? d?ng ví d? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?n m?t c?t c?a các t? bào có ch?a thetext.
 2. Trên tr?nh đơn d? li?uho?c băng, nh?p vàovăn b?n cho các c?t.
 3. Theo ki?u d? li?u g?c, b?m Delimitedvà b?m ti?p theo.
 4. Theo Delimiters, b?m đ? ch?n hộp kiểm Tab , và nh?p vào ti?p theo.
 5. Trong c?t d? li?u đ?nh d?ng, nh?p vào chung.
 6. B?m chuyên sâu và làm cho b?t k? cài đ?t chuyên bi?t thích h?p cho Decimalseparatorhàng ngàn tách. Nh?p vào OK.
 7. B?m hoàn t?t.
Lưu ?: Các đ?nh d?ng v?n s? hi?n th? văn b?n nhưng lo?i đ? thay đ?i s? v? v?y công th?c s? nh?n ra nó như là m?t s?.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đ?nh d?ng ô, b?m Microsoft Excel giúp trên menu Tr? giúp , lo?i đ?nh d?ng t? bào tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó b?m tra c?u đ? xem các ch? đ? tr? l?i.
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 291047 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 5.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowto kbconversion kbmt KB291047 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 291047

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com